Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Nieuwsbrief december 2011

Nimmer vergeten

Altijd in ons hart
Mijmerend over wat

het had kunnen zijn Jij had ons zeker meer ...
rechtvaardigheid gebracht

Rond elke jaarwisseling is het een goede gewoonte om terug te kijken naar de wapenfeiten van het afgelopen jaar. Een jaar waarin de financiële wereld in een negatief daglicht kwam te staan. De hierdoor ontstane onzekerheid hield viel Eindhovense burgers bezig. De fractieleden van de Lijst Pim Fortuyn hadden mede de moeilijke taak de gemeentelijke begroting voor de komende onzekere jaren vast te stellen. Door de ontvangst van minder ‘Haags geld’ moest er lokaal op vele gebieden drastisch worden bezuinigd. Voor meerdere bestuurlijke organisaties doen deze ingrepen pijn. Een van de weinige positieve effecten hiervan was dat de ‘stofkam’ door de ambtelijke organisatie is gegaan. Hierbij is gebleken – wat wij als fractie al jaren hebben beweerd – dat er vele miljoenen bureaucratische euro’s per jaar bespaard konden worden.

In 2011 is wederom gebleken dat veel burgers de weg naar onze fractie wisten te vinden, met verzoeken om hen waar nodig bij te staan in de wirwar van de ambtelijke bureaucratie. Het waren niet alleen Eindhovense burgers, ook mensen uit andere gemeenten die door relaties of kennissen uit onze stad waren geadviseerd met de Lijst Pim Fortuyn in Eindhoven contact op te nemen. De niet Eindhovense ingezetenen hadden belangen in onze stad met de daarbij bekende problemen. Het afgelopen jaar heeft daarom weer aangetoond dat veel burgers van mening zijn dat de Lijst Pim Fortuyn er voor hen is en daar zijn wij als fractie best trots op. Wij kunnen dan ook terecht stellen dat er als bestuur en fractie van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven veel politiek werk is verzet. Wij doen immers wat we zeggen …’, toch?

Media Niet alle wapenfeiten van onze fractie halen de media. Soms is door ons hiervoor bewust gekozen, omdat wij bij sommige zaken vinden dat ruchtbaarheid – zoals met raadsvragen vaak het geval is – de zaak geen goed zal doen. Het oplossen van het probleem en de ontevreden of gedupeerde burgers tevreden stellen, vinden wij belangrijker dan de publiciteit waar wij als lokale politieke partij het toch juist van moeten hebben, om bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen met meer zetels in de raad terug te komen. Zo heeft onze fractie dit jaar 14 keer schriftelijke raadsvragen gesteld. Vragen over de meest uiteen lopende onderwerpen. De antwoorden van het college van B&W zijn niet altijd helder, omdat ambtenaren die voor de antwoorden moeten zorgen het aangekaarte probleem nog wel eens willen bagatelliseren, terwijl in een aantal gevallen er actie wordt ondernomen om te doen wat de raadsvragen beoogden. Neem als voorbeeld de per 1 januari 2012 aangepaste openingstijden van het Stadskantoor, de inmiddels gerealiseerde vangrail bij de ‘Berenkuil’, de serieuze aandacht voor veiligheid in onze stad en hoewel het 3 jaar intensieve aandacht van ons heeft gevergd is onlangs in Blixembosch een jongerensociëteit geopend. Zowel de vragen als de antwoorden van het college van B&W kunt u vinden op onze website onder de link ‘Raadsvragen’. Ook is er een aantal open brieven verzonden, die mede van de landelijke media aandacht hebben gekregen. Een van de open brieven ging over de Eindhovense Mauro Manuel uit Angola. Immigratie- en asiel problematiek Laten we vooraf duidelijk stellen dat de mening van de Lijst Pim Fortuyn over deze onderwerpen niet is gewijzigd t.o.v. de mening van onze inspirator wijlen Pim Fortuyn. Maar dit wel onder de noemer van de Menselijke Maat’. Twee woorden, die in de Tweede Kamer door minister Ger Leers meerdere malen werden uitgesproken. Desondanks werd door hem noch door de meerderheid van de Tweede Kamer hier inhoud aan gegeven. Men erkende wel volmondig dat de huidige asielwetgeving m.b.t. minderjarigen, die het grootste deel van hun leven in Nederland hebben gewoond, een aantal tekortkomingen heeft en aanpassing behoeft, maar ze kozen (nog) niet voor een humaan beleid voor deze groep pubers. Het mag u duidelijk zijn dat de Lijst Pim Fortuyn dat wel doet. Maar wél onder de voorwaarde dat de asielwet per omgaande wordt aangepast, zodat het asielbeleid humaner en rechtvaardiger wordt, en deze onmenselijke uitzettingen van 18-jarige kinderen wordt voorkomen. Hoewel het geschatte aantal pubers in ons land dat voor deze uitzondering in aanmerking komt varieert van 15 á 20 tot 2.000, rechtvaardig het de stelling om voor deze groep éénmalig een uitzondering te maken in de vorm van een ‘Generaal Pardon’. Niet meer en niet minder betekent dat gemiddeld nog geen 5 kinderen per Nederlandse gemeente. Meerdere brieven van onze fractie zijn naar alle fractievoorzitters en Kamerleden in Den Haag gestuurd, maar hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd, waar volgens meerdere enquêtes wel ruim 75% van alle Nederlanders achter stond. De bemoeienis van onze fractie over de uitzettingen is bij de landelijke media niet onopgemerkt gebleven. Meerdere keren heeft onze fractievoorzitter Rudy Reker voor de camera en/of microfoon aan de landelijke media mogen vertellen dat Pim Fortuyn de Menselijke Maat’ hoog in zijn vaandel had staan en dat het voornemen om deze pubers terug te sturen naar hun geboorteland, waar zij geen enkele binding meer mee hebben, ook bij Fortuyn op weerstand zou zijn gestuit. Want Pim had immers de ‘Menselijke Maat’ centraal staan. Interactieve website Op onze website dat tevens een digitaal archief is, houden wij u op de hoogte van de activiteiten die zich rondom onze fractie Lijst Pim Fortuyn hebben gespeeld of nog spelen. Ook de uitgesproken politieke betogen in raads- en commissievergaderingen worden op onze website weergegeven. Als u aan een gepubliceerd artikel iets wilt toevoegen of u hebt commentaar op bijdragen van anderen, dan bestaat de mogelijkheid om dit via onze site kenbaar te maken. Uw inbreng stellen wij altijd op prijs, omdat wij graag uw mening over bepaalde onderwerpen willen weten. Zo wordt onze website pas echt interactief. Ondersteuning Hoewel u geen lid hoeft te zijn van de Lijst Pim Fortuyn om uw mening te kunnen geven, stellen wij uw lidmaatschap wel op prijs. Voor 25 euro per jaar (65-plussers betalen 15 euro) bent u lid en steunt u onze partij. Om over twee jaar een goede verkiezingscampagne te voeren, zijn ook donateurs noodzakelijk en daarom van harte welkom. Op onze website kunt u zich aanmelden, maar dat kan natuurlijk ook met een telefoontje waarbij u de mogelijk heeft tot een automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie. Omdat de Lijst Pim Fortuyn een zogenaamde AMBI beschikking heeft van de belastingdienst, is dit bedrag voor u fiscaal aftrekbaar. Nieuwe kandidaat donateurs kunnen contact opnemen met het bestuur of met raads- of commissieleden. Raadslid worden? Als u belangstelling heeft voor de Eindhovense politiek, is er de mogelijkheid om u voor de Lijst Pim Fortuyn kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2014 worden gehouden. Uiteraard dient u onze politieke standpunten te ondersteunen, die zijn afgeleid van de visie en ideeën van Pim Fortuyn en uitgebreid staan beschreven in zijn vele boekwerken. De huidige standpunten van het gemeenteraadsprogramma, 2010 – 2014 kunt u terugvinden op onze website. Gast van de Raad Wilt u een raads- of commissievergadering als ‘Gast van de raad’ bijwonen, laat het ons dan weten. Smaad Wie in het afgelopen jaar goed heeft opgelet, zal het niet zijn ontgaan dat er tegen onze fractievoorzitter door een Marokkaanse man een klacht is ingediend wegens ‘smaad’. Wij kunnen u verzekeren dat wij als fractie zeer vertrouwelijk omgaan met personalia en daarom geen enkele keer de naam noch het adres van de klager hebben genoemd zodat in deze kwestie geen sprake van smaad kan zijn. Hoewel deze aangifte is gedaan in april van dit jaar, heeft dit geen vervolg gekregen. Het is een teken van journalistieke onkunde dat een journalist van het Eindhovens Dagblad meende op de stoel van de rechter te moeten gaan zitten en – hoewel hij de exacte feiten had gehoord – daar een ‘eigen waarheid’ aan heeft gegeven. Overigens vonden wij de kop van het artikel beter bij de waarheid passen namelijk; ‘Reker raasde door een porseleinkast’. Zo ziet u dat wij als fractie van de Lijst Pim Fortuyn geen genoegen nemen met bureaucratische en onnozele reacties. De LPF gaat voor de waarheid en de realiteit. En dit alles onder de noemer; ‘Terug naar de Menselijke Maat’. Nieuwjaarsbijeenkomst Indien u vragen heeft, neem dan contact met ons op en/of kom op 14 januari 2012 tussen 16.00 en 18.00 uur naar onze Nieuwjaarsbijeenkomst in het VTA gebouw ’t Trefpunt op het Belgiëplein in Eindhoven.

Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Laat reactieformulier zien