Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Programmabegroting Financiën & Bestuur 2013 – 2016

Commissievergadering Financiën en Bestuur
23 oktober 2012

VZ, dank u wel. Laat ik vandaag beginnen om het college en de ambtenaren een compliment te geven omdat zij er wederom in zijn geslaagd deze raad een sluitende begroting voor te leggen. In deze economische zware tijden is dat geen eenvoudige opgave. Maar het vraagt ook offers. En als het om medewerkers van de Gemeente Eindhoven gaat die hun baan hierdoor kwijtraken zijn het zware offers. Dat beseffen wij als Lijst Pim Fortuyn maar al te goed. Wij hopen dan ook dat ‘Route 2014’ deze medewerkers brengt waar zij op hopen en wij als raad ervan verwachten. VZ
Een begroting bestaat niet alleen uit cijfertjes en getallen. De onderliggende informatie, zoals ervaringen uit het verleden zijn zeker zo belangrijk. Over hoe de financiën in diverse programmaonderdelen zijn onderverdeeld zal ik vandaag ook niet veel zeggen omdat het een sluitende begroting is. Maar mijn fractie heeft enkele opmerkingen ten aanzien van uitvoerende onderdelen in deze begroting.

Mondiale bewustwording De Lijst Pim Fortuyn is ingenomen met het feit dat het Eindhovens college  de stedenbanden-contacten na tientallen jaren eindelijk gaat beëindigen. Maar 2 Stedenbanden per 1 januari 2013 beëindigen gaat onze fractie niet vlug genoeg. Wat ons betreft mag deze datum ook gelden voor de overige Stedenbanden. Dan valt er jaarlijks minimaal 374.000 euro vrij. Dit bedrag kan het college en de gemeenteraad bijleggen voor de ‘gratis’ bus voor hen die het  in onze stad Eindhoven nodig hebben. Ouderen, minderbedeelden en zij die wekelijks bij de voedselbank een pakketje eten mogen halen, maar ook de huidige medewerkers van de Gemeente Eindhoven die vanwege de economische crisis ander werk moeten zoeken zullen niet kunnen begrijpen als de burgemeester tegelijkertijd twee nieuwe subsidieregelingen in het leven wil  roepen, die bedoeld zijn om Eindhovense burgers mondiale bewustwording bij te brengen. VZ
Mag ik u erop wijzen dat wij via de media dagelijks voldoende mondiale bewustwording in de huiskamer krijgen voorgeschoteld. Mijn fractie zegt dan ook NIET DOEN burgemeester, dat is onverstandig. Besteed deze gelden aan mensen in onze stad, die deze economie met lange dagen en hard werken hebben opgebouwd. Bestuur en organisatie

‘In deze economisch en politiek onvoorspelbare tijd is toekomstbestendigheid noodzakelijk’

Zo staat het letterlijk in het voorwoord van de programmabegroting waar wij nu over spreken. Onze fractie is het hier helemaal mee eens. En deze ‘toekomstbestendigheid’ is ook van toepassing als het gaat hoe- en met welke middelen wij onze stad besturen. De Lijst Pim Fortuyn is daarom ingenomen met het feit, zij het genoodzaakt door de economische crisis, dat het voornemen om de bureaucratie en regelgeving in te dammen eindelijk gestalte gaat krijgen. Ook dat is ‘Toekomstbestendig’.  Integrale Veiligheid Het is onze fractie een genoegen te constateren dat de financiële middelen voor Veiligheid en Handhaving niet heeft te lijden onder deze bezuinigingen. Dat beloofd nog wat....... zou Pim Fortuyn hebben gezegt! MIP – Meerjaren Investeringsprogramma VZ
Het is afwachten, maar ook onzeker door de economische crisis, of wij al de doelstellingen die in het MIP staan benoemd kunnen behalen. In elk geval zal het een flinke opgave zijn. Over enkele jaren zal duidelijk zijn of het college daarin is geslaagd. Waar mijn fractie zich wel grote zorgen over maakt zijn de extreem oplopende rentelasten als gevolg van meer leningen. Dat geld wat je EXTRA aan rente betaald (3 mio voor 2013 en 4 mio extra voor 2014) koop je niets voor en ben je gewoon kwijt. Het lijkt mijn fractie verstandiger om, zonder de stad op slot te zetten, grote investeringen uit te stellen en aflossen wat mogelijk is. De komende jaren heb je daar veel voordeel van.  VZ tot slot
Mijn fractie kan constateren dat, ondanks de economische crisis Eindhoven ambities heeft die er niet om liegen. Door deze ambities met de benodigde kennis toekomstbestendig uit te voeren kan deze stad de komende decennia ’s vooruit.
Tot zover onze bijdrage

Laat reactieformulier zien