Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Aanvullende vragen: ‘Herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’

8 februari 2013 De techische vragen die onze fractie eerder heeft gesteld zijn vaag beantwoord.
Update: met antwooden van het college Daarom deze aanvullende vragen  

 1. Het antwoord bij vraag 1, onze eerste vraagstelling, is niet hét antwoord op mijn vraag. Ik zal duidelijker zijn. -          Waarom moest de raad het in eerste instantie doen met de deels onleesbare dossiers die ons via de mail bereikten? Er waren functies en namen weggelakt, er stonden onleesbare woorden in gecombineerd met afgebroken zinnen, zonder begin en zonder eind. Was de gemeente Eindhoven niet in staat om de raad (zeker in dit geval) te voorzien van duidelijk leesbare informatie zoals wij gewend zijn te krijgen?
  -          Zijn deze dossiers expres zo onduidelijk gemaakt om het lezen door de raad te ontmoedigen en daardoor medewerkers uit de ‘wind’ te houden?  
 2. In de bijlage van de raadsinformatiebrief ‘Onderzoeken, conclusies en maatregelen met betrekking tot het project herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’, schrijft het college dat de opgetekende gebeurtenissen van 2001 – 2011 pas in 2011 – 2012 expliciet zijn geworden. Dus 10 jaar later! -          Mag ik het zo uitleggen dat het college of meerdere colleges in de afgelopen 10 jaar geen of onvoldoende aandacht voor het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ heeft gehad?
  -          Indien deze vraag met nee wordt beantwoordt, hoe heeft het dan zo uit de hand kunnen lopen?
  -          Het college is in 2011 pas na een externe melding bij het Meldpunt Integriteit in actie gekomen. De conclusie is dan gerechtvaardigd om aan te nemen dat zonder deze melding het Orgelpleindrama nog steeds zou voortduren. Is deze conclusie juist? Wat kan het college hier op een geloofwaardige manier tegenin brengen?
   
 3. Het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ is nog niet afgerond. Er moeten nog vijf ‘woonwagens’ worden verhuisd, terwijl de grond onder de reeds verplaatste woonwagens aan het verzakken is. Concreet weten wij dat het niet blijft bij de huidige 8.2 miljoen euro, waarbij het voor onze fractie nog maar zeer de vraag is of Ballast Nedam en Wooninc een aanzienlijk deel van de extra kosten willen betalen. -          Hoe kan het college uitleggen waarom een bedrag van 400.000 euro in 2006 uit de hand kan lopen naar ruim 8,2 miljoen euro in 2012, zonder er iets van af te weten en daardoor niet in te grijpen?
   
 4. In het rapport van VBIC van 29 mei 2012 wordt geconcludeerd dat de planvoorbereiding van de Gemeente Eindhoven in het ‘herhuisvestingproject’ al ontoereikend was, met als gevolg dat er alles fout ging wat er maar fout kon gaan.
  -          Betekend dat er op het project onbekwame ambtenaren zijn gezet? Of betekent dit dat er meerdere colleges hebben gefaald door onvoldoende instructies en sturing?
   
 5. In de bijlage zoals onder punt 2 genoemd, wordt de verantwoording door het college voor alles wat er in dit herhuisvestingsproject fout is gelopen aan de ingehuurde projectleider toegeschreven. -          Gezien, zoals het rapport van VBIC stelt, de ontoereikende voorbereiding en dit nog voordat de eerder genoemde ingehuurde projectleider in beeld was , vindt het college haar conclusie dan niet erg voorbarig?
  -          Zou het ook niet zo kunnen zijn dat (voormalige) medewerkers van de Gemeente Eindhoven (ook) nalatig zijn geweest?
  -          Uit de ons beschikbare stukken blijkt dat snelheid in het project is geboden. De projectleider verklaart na wederhoor het volgende: ‘Mij is altijd gezegd, bij twijfel, voordeel bewoner. Dit werd door het projectmanagement maar ook door de wethouder gesteld, omdat men geen verdere onrust wilde hebben.’ Kan de wethouder deze uitspraak beamen of is het een onjuiste bewering van de projectleider?
   
 6. Blijkens onze huidige informatie was de druk om het project snel af te ronden zowel bij de Gemeente Eindhoven, Ballast Nedam en Wooninc zeer hoog. Nadat er verzakkingen werden geconstateerd, werd de verplaatsingsoperatie opgeschort. -          Zou de beoogde snelheid om het project snel af te ronden de reden kunnen zijn van de uitspraak van het college ‘bij twijfel, voordeel bewoner’?
  -          Bij bestudering van het dossier kan de Lijst Pim Fortuyn zich niet aan de indruk onttrekken dat de woonwagenbewoners uiteindelijk de regie voerden over de verplaatsing van hun ‘woonwagens’ naar de Tongelrese Akkers, met alle bijbehorende vergoedingen. Is deze zienswijze juist en zo nee, waarom dan?
  -          Voelt het college zich bestuurlijk verantwoordelijk voor de catastrofe van het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’?

Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn

Met antwoorden van het college van B&W

LPF 1 Het antwoord bij vraag 1, onze eerste vraagstelling, is niet hét antwoord op mijn vraag. Ik zal duidelijker zijn. a. Waarom moest de raad het in eerste instantie doen met de deels onleesbare dossiers die ons via de mail bereikten? Er waren functies en namen weggelakt, er stonden onleesbare woorden in gecombineerd met afgebroken zinnen, zonder begin en zonder eind. Was de gemeente Eindhoven niet in staat om de raad (zeker in dit geval) te voorzien van duidelijk leesbare informatie zoals wij gewend zijn te krijgen? b. Zijn deze dossiers expres zo onduidelijk gemaakt om het lezen door de raad te ontmoedigen en daardoor medewerkers uit de ‘wind’ te houden?

College: a. Het belang van volledige openbaarheid van de onderzoeksrapporten botst met de belangen van betrokkenen. In de wet openbaarheid van bestuur (Wob) staat hoe die belangen afgewogen moeten worden. Op grond van de Wob moet bij actief openbaar maken én bij openbaar maken op verzoek van overheidsinformatie worden afgewogen of er belangen zijn die opwegen tegen het algemene belang dat informatie die zich bij de overheid bevindt openbaar is. De Wob geeft limitatief aan welke belangen mee mogen worden gewogen. Daarom heeft het college de openbaar gemaakte stukken getoetst aan de Wob, zoals ook eerder aangegeven in de raadsinformatiebrief en de beantwoording van de technische vragen in de eerste ronde. Daar is ook in de antwoorden naar verwezen. Dit betekende voor de onderzoeksrapporten dat deze rapporten (die normaal gesproken niet actief openbaar worden gemaakt), slechts geanonimiseerd openbaar konden worden gemaakt. Door dit actief te doen hebben wij bereikt dat de raad het college in openbaar debat ter verantwoording kan roepen. Inmiddels heeft u voor de voorbereiding op het debat de originele rapporten onder geheimhouding in kunnen zien. b. Nee, zie hiervoor ook het antwoord onder a. Van “uit de wind houden van medewerkers” is geen sprake. LPF 2 In de bijlage van de raadsinformatiebrief ‘Onderzoeken, conclusies en maatregelen met betrekking tot het project herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’, schrijft het college dat de opgetekende gebeurtenissen van 2001 – 2011 pas in 2011 – 2012 expliciet zijn geworden. Dus 10 jaar later! a. Mag ik het zo uitleggen dat het college of meerdere colleges in de afgelopen 10 jaar geen of onvoldoende aandacht voor het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ heeft gehad? b. Indien deze vraag met nee wordt beantwoordt, hoe heeft het dan zo uit de hand kunnen lopen? c. Het college is in 2011 pas na een externe melding bij het Meldpunt Integriteit in actie gekomen. De conclusie is dan gerechtvaardigd om aan te nemen dat zonder deze melding het Orgelpleindrama nog steeds zou voortduren. Is deze conclusie juist? Wat kan het college hier op een geloofwaardige manier tegenin brengen?

College: a. Dit is niet de interpretatie van het college. b. In de raadsinformatiebrief van 15 januari jl., de bijlage bij de raadsinformatiebrief en de onderzoeksrapporten is beschreven hoe een en ander is verlopen. Er zijn conclusies getrokken over wat er is gebeurd en er zijn aanbevelingen gedaan hoe dit in de toekomst is te voorkomen. Het is duidelijk geworden dat er fouten zijn gemaakt en er een vermoeden is van het plegen van valsheid van geschrifte door de voormalig projectleider. Het college heeft maatregelen genomen, waarvan een belangrijk deel al voor en tijdens de onderzoeken in gang is gezet, zodat de kans dat het nog eens gebeurt, wordt verkleind. c. Nee, het college deelt uw conclusie niet. Zoals uit de beantwoording op de eerste set technische vragen blijkt en zoals blijkt uit de stukken die u op 15 januari jl. heeft ontvangen, zijn er in de afgelopen jaren op maatregelen genomen met onder meer de introductie van het handboek projectmanagement en het project financiën helder en op orde. Deze maatregelen zijn niet alleen genomen naar aanleiding van de onderzoeken, maar ook al in de jaren hiervoor. Dit is ook beschreven in de bijlage bij de raadsinformatiebrief van 15 januari jl. LPF 3 Het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ is nog niet afgerond. Er moeten nog vijf ‘woonwagens’ worden verhuisd, terwijl de grond onder de reeds verplaatste woonwagens aan het verzakken is.
Concreet weten wij dat het niet blijft bij de huidige 8.2 miljoen euro, waarbij het voor onze fractie nog maar zeer de vraag is of Ballast Nedam en Wooninc een aanzienlijk deel van de extra kosten willen betalen. a. Hoe kan het college uitleggen waarom een bedrag van 400.000 euro in 2006 uit de hand kan lopen naar ruim 8,2 miljoen euro in 2012, zonder er iets van af te weten en daardoor niet in te grijpen? Het is juist dat er nog vijf families van de oude locaties Joost de Momperstraat en Kanaaldijk Noord moeten verhuizen. Zij gaan echter niet naar het Orgelplein, waar overigens geen sprake van verzakking van alle wagens is.  

College: De uitleg van de steeds hogere kosten is gegeven in de raadsinformatiebrief (pagina 2) en bijlage van 15 januari jl. (pagina’s 3 t/m 8). LPF 4 In het rapport van VBIC van 29 mei 2012 wordt geconcludeerd dat de planvoorbereiding van de Gemeente Eindhoven in het ‘herhuisvestingproject’ al ontoereikend was, met als gevolg dat er alles fout ging wat er maar fout kon gaan. a. Betekend dat er op het project onbekwame ambtenaren zijn gezet? Of betekent dit dat er meerdere colleges hebben gefaald door onvoldoende instructies en sturing?

College: Uw vraagstelling suggereert dat er maar twee mogelijkheden zijn. Of er zijn onbekwame ambtenaren op het project gezet, of meerdere colleges hebben gefaald. Naar mening van het college doet u daarmee de conclusies en aanbevelingen van de onderzoekers tekort. LPF 5 In de bijlage zoals onder punt 2 genoemd, wordt de verantwoording door het college voor alles wat er in dit herhuisvestingsproject fout is gelopen aan de ingehuurde projectleider toegeschreven. a. Gezien, zoals het rapport van VBIC stelt, de ontoereikende voorbereiding en dit nog voordat de eerder genoemde ingehuurde projectleider in beeld was, vindt het college haar conclusie dan niet erg voorbarig? b. Zou het ook niet zo kunnen zijn dat (voormalige) medewerkers van de Gemeente Eindhoven (ook) nalatig zijn geweest? c. Uit de ons beschikbare stukken blijkt dat snelheid in het project is geboden. De projectleider verklaart na wederhoor het volgende: ‘Mij is altijd gezegd, bij twijfel, voordeel bewoner. Dit werd door het projectmanagement maar ook door de wethouder gesteld, omdat men geen verdere onrust wilde hebben.’

Kan de wethouder deze uitspraak beamen of is het een onjuiste bewering van de projectleider?

College: Allereerst een reactie op uw inleidende tekst bij vraag 5. Nergens staat in de documenten die het college beschikbaar heeft gesteld dat het college “alles wat er fout is gelopen” aan de voormalige projectleider toeschrijft. Het college heeft in de raadsinformatiebrief en de bijlage nadrukkelijk aangegeven dat er door de gemeentelijke organisatie en in de sturing fouten zijn gemaakt.

a. Uw vraag gaat verder op hetgeen u in de inleiding op deze vraag heeft aangegeven. Het college deelt de door u gedane suggestie dus niet.

b. Zie antwoord de reactie op de inleiding van vraag 5 en antwoord op 5a. c. Met het nieuwe bestemmingsplan Tongelresche Akkers werd duidelijk dat het plangebied op een andere manier zou worden ingericht. Dit leidde tot de consequentie dat van woonwagenbewoners op drie locaties (Joost de Momperstraat, Kanaaldijk Noord, Quinten Matsyslaan) moesten verhuizen. Zoals eerder gesteld was er een gebrek aan draagvlak voor het voorgenomen beleid (antwoord 1.6 op vraag LE in eerste set technische vragen) en werd er besloten tot een nieuwe woonwagenlocatie binnen het plangebied (september 2004; raadsinformatiebrief oktober 2004). Deze aspecten vormden de basis voor een te doorlopen proces om woonwagens te verhuizen in Tongelresche Akkers. Dat er snelheid gewenst was, is niet vreemd in dergelijke situaties. Hoe sneller een planexploitatie kan worden afgerond, des te beter dat is voor onder meer de gemeentelijke financiën en de duur van overlast voor de omgeving en betrokken bewoners. Doel van de gemeente is om genomen besluiten goed en snel met inachtneming van zorgvuldigheid en redelijkheid uit te voeren. De wethouder kan beamen dat er snelheid in de uitvoering geboden was, ook al omdat het project al vertraging kende en een soepel proces voor zowel bewoners, betrokken partijen als gemeente nodig was. Dit neemt echter niet weg dat een zorgvuldige analyse en een gedegen en transparante projectmatige aanpak noodzakelijk zijn voor de uitvoering van beleid. Valsheid in geschrifte kan op geen enkele manier worden toegestaan. LPF 6 Blijkens onze huidige informatie was de druk om het project snel af te ronden zowel bij de Gemeente Eindhoven, Ballast Nedam en Wooninc zeer hoog. Nadat er verzakkingen werden geconstateerd, werd de verplaatsingsoperatie opgeschort. a. Zou de beoogde snelheid om het project snel af te ronden de reden kunnen zijn van de uitspraak van het college ‘bij twijfel, voordeel bewoner’?

b. Bij bestudering van het dossier kan de Lijst Pim Fortuyn zich niet aan de indruk onttrekken dat de woonwagenbewoners uiteindelijk de regie voerden over de verplaatsing van hun ‘woonwagens’ naar de Tongelrese Akkers, met alle bijbehorende vergoedingen. Is deze zienswijze juist en zo nee, waarom dan?

c. Voelt het college zich bestuurlijk verantwoordelijk voor de catastrofe van het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’?

 College: a. Zie het antwoord op vraag 5c.

b. Het college heeft niet de indruk dat de bewoners de regie voerden. Dat de verhuisoperatie complex en ingewikkeld is geworden, heeft te maken met de in de rapporten geconstateerde gebreken die ook in de raadsinformatiebrief en de bijlagen zijn beschreven, en zeker ook door de vele tegenvallers in het project, zoals de opgetreden verzakkingen.

c. Het college is bestuurlijk verantwoordelijk.

 

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina