Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Verantwoording wethouder Fiers in dossier Orgelplein


26 februari 2013 Tot nu toe is er 8,2 miljoen euro gestoken in het verhuizen van 30 'woonwagens'.

Totale kosten kunnen oplopen tot 15 miljoen.

Precies: 500.000 euro per 'woonwagen'!

Wethouder Mary Fiers (PvdA-Woonwagenzaken) Persbericht Gemeente Eindhoven

Betoog Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn

Voorzitter,

Na een externe melding bij het Meldpunt Integriteit van de gemeente Eindhoven is in augustus 2011 de raad op de hoogste gebracht, dat er bij het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ mogelijk onterechte betalingen zouden zijn gedaan, door een toenmalige medewerker. Ook zou deze voormalige medewerker zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste belangenverstrengeling. Vervolgens deelde het college, naar aanleiding van deze ongeregeldheden de raad mede, een onderzoek naar deze onregelmatigheden te laten instellen. Het via het uitzendbureau lopende contract met de ingehuurde projectleider was door het college inmiddels verbroken.

In juni 2012 werd de raad in kennis gesteld van de éérste resultaten die Hoffmann Bedrijfsrecherche boven tafel had gekregen. Hoffmann adviseerde vervolgonderzoeken, die dan ook werden uitgevoerd.

In de commissievergadering van 15 januari 2013 hebben wij van wethouder Depla vernomen dat er bij het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ wel méér niet in orde was dan onterechte betalingen en ongewenste belangenverstrengeling. Inderdaad vz 3 jaar na het aantreden van deze coalitie. Het onderzoek bracht aan het licht dat er vermoedelijk valsheid in geschrifte was gepleegd. Maar ook dat er vermoedelijk sprake is geweest van valse taxaties, zoals het aanpassen van taxaties en dubieuze transport- en verhuiskosten. Verder werden vermoedelijk illegale bouwseltjes voor méér dan de hoofdprijs getaxeerd en het uitbetalen gebeurde veelal zonder mandaat en/of de juiste documenten. (En dat woordje vermoedelijk wordt 3 jaar na het aantreden van deze coalitie nog steeds geschreven) 

Kort gezegd voorzitter, bijna 10 jaar lang zijn er veel, héél veel grove fouten gemaakt, zonder dat er, door elkaar opvolgende Eindhovense colleges werd ingegrepen. Duidelijk is wel dat de huidige ‘verantwoordelijk wethouder van woonwagenzaken en stedelijke ontwikkeling’ vanaf 2006 betrokken is geweest bij het project Tongelrese Akkers.

Voorzitter,

Er is in dit project nog veel meer aan de hand. Zo blijken de funderingen op het Orgelplein niet bestand tegen het gewicht van de ‘woonwagens’, zoals wij deze chalets maar zullen blijven noemen.
Vanuit het management, of dit inmiddels Wooninc of de Gemeente Eindhoven moet zijn laat ik in het midden, was er weinig tot geen sturing zoals in een van de onderzoeksrapporten is te lezen. Iedereen moest het zelf maar uitzoeken. En dat gebeurde dan ook, met alle negatieve gevolgen van dien.

In deze context blijft de vraag overeind staan of Wooninc voor deze grondverzakkingen financieel wel aansprakelijk gesteld kan worden. Op de huidige fundering staan namelijk kollossen van bouwwerken, die zijn geplaatst over de ‘woonwagens’. De huidige fundering is daar niet op berekend. Ondanks meerdere kostbare reparaties, gepaard gaande met schademeldingen, zijn ook deze grondverzakkingen nog niet onder controle.
In dit geval is de vraag gerechtvaardigd of Balast Nedam nog wel bereid is om het bedrag van 2 ½ miljoen euro, waarover in 2005 is gesproken, nog wel op tafel te leggen. Ik heb het idee dat dit, gezien de ontwikkelingen, niet gaat gebeuren!

Ook met Wooninc is er over deze verzakkingen en bijkomende schaden aan ‘woonwagens’ met de verantwoordelijk wethouder nog geen duidelijkheid geschapen, wat betreft de juridische en financiële aansprakelijkheid. Dus ook hier spreken wij over 1.6 miljoen euro.

Bij de aanstelling van de ingehuurde projectleider, in juli 2007, dus een aantal maanden na het vertrek van de eerste projectleider, was er géén sprake van een adequate dossieroverdracht. Dat is een zeer kwalijke zaak. Klaarblijkelijk voelde niemand in de gemeentelijke organisatie zich geroepen om de kersverse ingehuurde projectleider te instrueren of bij te praten. Ook hij mocht het zelf uitzoeken. Eigenlijk voorzitter is dat te gek voor woorden!

De ingehuurde projectleider werd wél op het hart gedrukt dat snelheid was geboden. De projectleider verklaarde later, en nu citeer ik zijn woorden uit het onderzoeksrapport: ‘Mij is altijd gezegd, bij twijfel, voordeel bewoner. Dit werd door het projectmanagement, maar ook door de wethouder gesteld, omdat men geen verdere onrust wilde hebben’.    Einde citaat.
Natuurlijk komen de kosten dan op de tweede plaats, want dat is inherent aan deze opdracht en aansluitende werkwijze.

Maar voorzitter, de Orgelpleinse gifbeker is nog lang niet leeg.

Er werd ook zeer onzorgvuldig en slordig omgegaan met het doen van betalingen en het opstellen van fatsoenlijke betaalopdrachten. De bijbehorende administratie ontbrak ten enenmale en dan vraag je als Eindhovens college om problemen. Hele grote problemen! In de onderzoekrapporten lezen wij verder dat er zéér opmerkelijke betalingen hebben plaatsgevonden. En het college kan deze beschuldiging niet zomaar langs zich neer leggen.
 
Ja voorzitter, zo gaan wij in Eindhoven om met belastinggeld van Eindhovense burgers. Dat doet pijn, heel veel pijn. Zeker in deze economische recessie waarin  veel van onze burgers de broekriem te strak moeten aanhalen en de Eindhovense voedselbank en de schuldhulpverlening tropenjaren beleven. Daarbij komt nog, zo bleek later, dat er tijdens de schaarse besprekingen nagenoeg geen gesprekverslagen zijn gemaakt. Werkelijk onvoorstelbaar!

In deze situatie noemt iedereen, die zich met dit project bezighoud of bezig hield, zich Haas en wassen zij allen hun handen in onschuld. Waar heb ik dat meer gehoord. De Eindhovense belastingbetaler krijgt ook hiervan de rekening gepresenteerd. Een gepeperde rekening, dat moge duidelijk zijn!

Voorzitter,

Als wij de bijlage bij de Raadsinformatiebrief ‘Onderzoeken, conclusies en maatregelen met betrekking tot het project, ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ lezen, zien wij een schoolvoorbeeld hoe ambtelijke bureaucratie, zonder dat iemand in onze gemeentelijke organisatie er naar kijkt of er maar iets van merkt, naar een onvoorziene kostenpost van vele miljoenen euro’s kan leiden. Voordat heel dit project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ is gerealiseerd, kan het totaal bedrag kan wel eens zijn oplopen tot meer dan 15 miljoen euro. Dat is 500.000 euro per woonwagen! Want ook nu, en het college ontkend dat ten onrechte, moest er éérst een externe melding komen voordat het college actie ging ondernemen. Dat is diep en diep treurig.

Voorzitter,

Het niet volgen van eerder vastgesteld beleid voor nieuwe standplaatsen mondde uit van de oorspronkelijk geraamde kosten van € 7.500 per woonwagen naar € 100.000 per woonwagen. Concreet betekende dat een sprong van 400.000 euro naar 3 miljoen euro. Gezien het aangepaste project, de realisatie van een nieuw woonwagenkamp, kan onze fractie daar nog mee leven. Maar een verschil van 2 ½ miljoen euro, dat door het toenmalige college niet is vastgelegd in een nieuw vergoedingskader is op zijn minst erg vreemd. De vraag komt dan bovendrijven hoe en van waaruit deze extra 2 ½ miljoen euro is of wordt gefinancierd. Ook dit verwijt aan het college is in het onderzoekrapport te lezen.

Door onprofessioneel handelen en inadequate procedures heeft deze absurde werkwijze tot midden 2011 ongecontroleerd kunnen plaatsvinden. Overigens met dank aan diegene die de externe melding bij het Meldpunt Integriteit van de gemeente Eindhoven heeft gedaan. Aan de hand van onderliggende stukken mag je veronderstellen dat het Orgelpleindrama, zonder integriteitsmelding ook vandaag nog niet door de portefeuillehouder zou zijn ontdekt. De rol van meerdere verantwoordelijke portefeuillehouders kunnen nu dan ook niet onbesproken blijven.

Voorzitter,

Mr. Pieter van Vollenhoven schrijft in zijn boek; ‘Hier onveilig, onmogelijk’, de volgende wijze woorden.

‘In de praktijk bestaat er een sterke neiging zaken te ontkennen, de feiten te verdoezelen, zelfs onder het bekende vloerkleed te schuiven, of de gang van zaken behoorlijk af te zwakken’.

Einde citaat. Voor mijzelf voorzitter, en ik ben echt niet de enige in deze stad die daar zo over denkt, ben ik inmiddels overtuigd geraakt dat deze uitspraak ook hier, voor dit dossier Orgelplein opgaat. Inderdaad overtuigd, voor de volle 100%. Zonder de honderden pagina´s uit de onderzoeksrapporten te citeren zal ik u vertellen waarom.

- De raad werd door wethouder Depla in kennis gesteld van dit Orgelpleindrama. De wethouder die als éérste verantwoordelijk is voor dit project liet zich niet horen of zien. Hoewel de wethouder voorheen kampioen twitteren was, kwam je haar daar nog maar sporadisch tegen. Waarom niet, vraagt iedereen in de stad zich hardop af. In het Eindhovens Dagblad heeft u er meerdere verontwaardigde ingezonden brieven over kunnen lezen.

- Dan de bijzonder slechte kwaliteit, werkelijk onleesbare en daardoor onbegrijpelijke onderzoeksrapporten, behorende bij het dossier Orgelplein, die de raad per mail toegestuurd heeft gekregen. Dat maakt deze zaak alleen maar meer en meer verdacht.

Niet alleen de namen en functies waren onzichtbaar gemaakt, maar ook de tekst was moeilijk of helemaal niet leesbaar doordat er grote delen van ontbraken. Ook meerdere pagina’s waren klaarblijkelijk niet geschikt voor de ogen van deze raad. Ze waren er gewoon tussenuit gehaald. Waarom voorzitter, als je niets te verbergen hebt?
 
Bovendien is de kopieerkwaliteit van deze rapporten nog slechter dan die van mijn éérste kopieerapparaat die ik 40 jaar geleden had gekocht. Dit alles druist tegen de normale gebruiken, die wij hier gewend zijn in, en daarmee wordt de schijn gewekt dat er meerdere personen ‘uit de wind’ moeten worden gehouden. Deze absurde communicatie alleen al voedt de gedachte dat de stelling van Mr. Pieter van Vollenhoven ook in dit geval wel eens een terechte stelling kan zijn.

- De antwoorden op de door de raad schriftelijk gestelde vragen, doen vermoeden dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Er zijn menselijke fouten gemaakt, maar door adequaat ingrijpen van dit college is alles nu onder controle. Dus gemeenteraad maakt u zich vooral geen zorgen en bereidt u voor op die zaken die komen gaan. O ja, en na bijna 800 jaar stadsrechten weet het Eindhovens college precies hoe zij een stad moet besturen. Ja voorzitter, exact, dat begrijpen de burgers in deze stad ondertussen maar al te goed.

Voorzitter

De ontoelaatbare fouten en tekortkomingen die in dit dossier zijn gemaakt hebben niet alleen de aandacht getrokken van de landelijke media, maar ook van belastingbetalende Eindhovense burgers en ondernemers tot ver in deze regio. Veel verwijten hebben wij de laatste weken moeten aanhoren, gericht aan het adres van dit college. Wat er precies is gezegd zal ik niet herhalen, maar het waren niet altijd de meest vriendelijke parlementaire teksten.

Duidelijk is wel, dat er veel, héél veel onvoldoendes als rapportcijfer aan dit college zijn gegeven en niet alleen over het project Orgelplein. En voorzitter, als er teveel onvoldoendes zijn behaald is er maar één weg. Dat zult u kunnen begrijpen. Met andere woorden voorzitter, wij als gemeenteraad van Eindhoven kunnen niet zonder meer overgaan tot de orde van de dag. Daar is deze zaak te ernstig voor, waarbij de geloofwaardigheid van de Eindhovense politiek ook nu wederom zwaar ter discussie staat.

Voorzitter

Voor dit organisatorische en financiële  drama betreffende ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’, is dit college voor de volle 100% bestuurlijk verantwoordelijk. Overigens wordt dat door het college in de beantwoording van de schriftelijk gestelde vragen ook toegegeven. Maar het is niet fair om alle gemaakte fouten toe te schrijven aan medewerkers- of voormalige medewerkers van de gemeente Eindhoven. Dat is lafhartig en dat is zacht uitgedrukt. De werkelijke schuldigen zitten hier, in deze raadszaal.

De feiten zoals deze voor ons liggen zijn te ernstig om daar zonder meer overheen te stappen. Zowel in organisatorische, bestuurlijke- als in financiële zin. Het college zal daarom de hand in eigen boezem moeten steken. Het vertrouwen van de Lijst Pim Fortuyn, alsook het vertrouwen van veel Eindhovense burgers in de verantwoordelijke wethouders is door een opeenstapeling van meerdere negatieve feiten inmiddels geheel verdwenen.

Mijn fractie is dan ook van mening dat de verantwoordelijke portefeuillehouders de eer aan zichzelf moeten houden en hun portefeuilles vandaag nog ter beschikking dienen te stellen.

Dank u voor uw aandacht

 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina