Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Commotie om jaarverslag 2012 in gemeenteraad van Eindhoven

Eindhoven, 4 juni 2013
Nadat op 28 mei de jaarrekening over 2012 in een gezamenlijke commissievergadering was behandeld, moest er een definitief oordeel komen in de raadsvergadering van 4 juni 2013. Evenals op 28 mei waren de coalitiepartijen verbolgen over hetgeen de ‘Lijst Pim Fortuyn’ gesteund door het ‘Ouderen Appél Eindhoven’ naar voren bracht. De 8 miljoen euro verlies over 2012 werd door het college met een onrechtmatige verschuiving van middelen omgetoverd naar een winst van 22 miljoen euro. Voor de LPF is dat volksverlakkerij. De huidige coalitie (PvdA, VVD, D66 en GL) is er klaarblijkelijk alles aan gelegen om de laatste jaarrekening voor de verkiezingen van 2014 op papier althans om een winst te presenteren.

Hoewel de LPF en het OAE vooraf al ervan overtuigd waren dat er onrechtmatigheden in de jaarrekening hadden plaatsgevonden hebben wij toch vooraf bij drie verschillende registeraccounts deze cijfers met bijbehorende informatie voorgelegd. Alle drie kwamen tot hetzelfde oordeel als onze fractie. Onrechtmatig! Binnen enkele weken volgt er een gesprek met de wethouder, onze fracties bijgestaan door een registeraccountant. Opiniestuk ED van Dhr. Rennenberg met commentaar van Rudy Reker 

Zie hierna het betoog van de Lijst Pim Fortuyn

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van de Gemeente Eindhoven over 2012
  Voorzitter, dank u wel, Voor ons ligt het raadsvoorstel tot het vaststellen van de jaarrekening  2012 van de Gemeente Eindhoven.  Voor de mensen thuis en hier op de tribune zal ik in het kort uitleggen hoe zo’n jaarrekening tot stand komt. Wel, via de kadernota en een definitieve begroting, die in het lopende boekjaar kan worden bijgestuurd, worden na afsluiting van het betreffende boekjaar de cijfers op een rijtje gezet. Voorzitter,

De taakstelling om in 2012 de noodzakelijke 42 miljoen euro te bezuinigen is gehaald. Veel instellingen, maar ook burgers in onze stad kunnen daarover meepraten of hebben dat aan den lijve ondervonden. Dan de jaarrekening zelf. Het alleszeggende eindrapport. In deze jaarrekening zien wij een post van totale exploitatielasten van ruim 740 miljoen euro.

De exploitatiebaten zijn in datzelfde boekjaar echter maar 732 miljoen euro.

Een eenvoudige rekensom leert ons dan dat de lasten 8 miljoen hoger uit zijn gevallen en wij spreken dan in dit land over deze cijfers van een verlies. Op zich voorzitter en zeker in deze moeilijk economische tijd, hoeft dit exploitatieverlies van 8 miljoen euro in 2012 niet rampzalig te zijn. Het verlies kan worden opgevangen door de in het verleden opgebouwde reserves aan te spreken. Maar een net rapport is het natuurlijk niet.  Voorzitter

Het college haalt vervolgens 30 miljoen euro uit de reserves. Boekt dat bedrag van 30 miljoen bij de baten en komt dan tot een positief resultaat van 22 miljoen euro. Zouden wij deze truc in het bedrijfsleven uithalen, dan zou het bedrijf over dat bedrag voor een tweede keer belasting betalen. Behalve dat de accountant deze overboeking op deze wijze ten onrechte accepteert, plaatst deze ook enkele opmerkingen, zoals:  -     De vermogenspositie van de Gemeente Eindhoven neemt in 2012 met 20 miljoen af. (!?)

-     De stabiliteit van de financiële positie van de Gemeente Eindhoven staat onder druk.

Door deze opmerkingen blijkt duidelijk dat geld halen of overboeken uit je reserves, dus je spaarpot aanspreken, je dat niet ongestraft en zeker niet meerdere jaren achtereen kunt blijven doen. Want u weet ook voorzitter dat het spaarvarkentje een keer leeg raakt. Toch vraagt het college aan deze raad om de ‘winst’ van 22 mio euro onder aftrek van enkele posten ten gunste te brengen van het eigen kapitaal. Je moet maar durven. Voorzitter

Er valt niets toe te voegen aan het eigen kapitaal. Eindhoven heeft, dat moge duidelijk zijn, over 2012 een verlies van 8 miljoen euro. Het eigen kapitaal heeft het college eerst voor 30 miljoen geplunderd, door dit bedrag bij de baten te zetten en wil nu zogenaamd de resterende 22 mio weer aan het eigen kapitaal toe te voegen. Wie houdt hier wie voor de gek? Het is wel zo voorzitter, dat deze boekhoudkundige werkwijze niets heeft te maken met uw slogan: Financiën helder en op orde. Dank u wel
Rudy Reker, Lijst Pim Fortuyn