Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Begrotingscommissie Financiën-Bestuur en Ruimte-Vastgoed

Eindhoven 29 oktober 2013 Spreektekst: Rudy Reker Gecombineerde vergadering

Voorzitter, dank u wel.

Een begroting maken voor de stad Eindhoven is geen eenvoudige opgave. Dat beseffen wij als Lijst Pim Fortuyn maar al te goed. Het Rijk schuift een aantal taken door naar de gemeenten, die vervolgens dezelfde werkzaamheden efficiënter moeten uitvoeren en deze werkzaamheden tegelijkertijd met minder geld moeten doen. De benodigde kennis die noodzakelijk is om deze nieuwe taken uit te voeren, moet door het college alsook door ambtenaren hoofdzakelijk in de praktijk worden opgebouwd. Maar deze kleinschaligheid kan ook zo haar voordelen opleveren. Maar dan moet je wel snel kunnen sturen in de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

Met een programmabegroting 2014 – 2017 zoals deze voor ons ligt is bijsturen geen eenvoudige opgave. Nee voorzitter, dat is nu onmogelijk! Er staat in de begroting te veel tekst, en daarentegen te weinig overzichtelijk cijfermateriaal waar je ook als raadslid, die toch ook een controlerende en kaderstellende taak  heeft, in één oogopslag moet kunnen zien waar praktische en financiële taakstellingen wél of niet uit de pas lopen.

Dit is in tegenstelling tot de belofte die de wethouder ons op 4 september heeft gedaan, tijdens het gesprek over de jaarrekening van 2012, waar ook het Ouderen Appél en het CDA bij aanwezig waren. Via een brief van 16 september is dit voornemen nog eens aan alle raadsleden bevestigd. Helaas voorzitter, deze begroting is niet duidelijker en ook niet verbeterd. Deze begroting is ondoorzichtig en dat betreuren wij. 

Personeel en Organisatie
Voorzitter, de LPF maakt zich grote zorgen om de haalbaarheid van de voorgenomen bezuinigingen op het gebied van personeel en organisatie. De gemeentelijke organisatie is veel te breed, daardoor niet efficiënt genoeg, en de bezuinigingen in de formatie laten te lang op zich wachten. Ik denk dat wij het daar wel over eens kunnen zijn. Twintig procent ofwel ca. 400 mensen moeten de arbeidsrelatie met de Gemeente Eindhoven ontbinden om de voorgenomen bezuinigingen te kunnen halen.  En hier voorzitter, ziet mijn fractie de problemen opdoemen.

Als wij dan ook even naar het inhuurbudget kijken, zien we dat er een verschuiving plaatsvind van loonkosten naar inhuur derden. Dus wij kunnen in de geldstroom wel schuiven maar volgens mij zet dat geen zoden aan de dijk en dat is in deze begroting wel goed te zien. Desondanks de reeds afgevloeide medewerkers en een stijging van de premies in 2014 stijgen de loonkosten volgend jaar met ruim 1.2 miljoen euro. En dit bedrag is exclusief het bedrag voor inhuur derden.

Openbare Orde en Veiligheid
Voorzitter, het college ziet dit als een topprioriteit. En dat is het ook. Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. Maar in de praktijk is deze basisbehoefte te dikwijls het kind van de rekening. Er wordt hierop onvoldoende gehandhaafd. Meldingen van overlast en criminaliteit worden geheel niet, of onvoldoende opgevolgd. Dat is de conclusie van onze fractie, voortvloeiend uit vele gesprekken met burgers en ondernemers in Eindhoven, die mij en mijn fractiegenoten regelmatig hierover opbellen of aanspreken. Men voelt zich niet serieus genomen. Een aantal van hen is ten einde raad en hebben het vertrouwen in de Politie en het College allang verloren.

Negen keer voorzitter is het in de laatste 4 weken voorgekomen dat ik over overlast en soms ernstige overlast ben gebeld. Dat lijkt mij toch wel aan de hoge kant. Althans zo denkt mijn fractie daar ook over. En natuurlijk ben ik ook volksvertegenwoordiger, en dus bieden wij als fractie Lijst Pim Fortuyn deze mensen een luisterend oor. In sommige gevallen proberen wij te bemiddelen, om dat ambtelijk op te lossen, maar de laatste tijd is een directe lijnverbinding met de Paus in Rome, bij wijze van spreken sneller tot stand gebracht dan een Eindhovense ambtenaar te bereiken, die zich ergens in deze stad moet ophouden. Want terugbellen is weer een brug te ver. De vraag die mijn fractie zich dan stelt: Is dit toeval is of zit hier een bepaalde lijn achter waar burgers en ondernemingen ook last van ondervinden?

Legeskosten
Voorzitter, de raad heeft eerder ingestemd dat de tijd, die ambtenaren aan een aanvraag of vergunning besteden wordt doorberekend in de leges. Dus naar 100% kostendekkende tarieven. Dat is realistisch en dat willen wij als LPF ook graag aan onze burgers kunnen uitleggen. Maar dan mogen wij wel verwachten dat er efficiënt wordt gewerkt en niet dat er meerdere mensen er een aantal uren alleen maar naar kijken, terwijl één ambtenaar dat in een half uurtje in zijn uppie kan afwerken.

Ik geef u slechts één voorbeeld betreffende een aanvraag voor een standplaatsvergunning voor kerstbomen, waarvan de verkoop vanuit de eigen tuin zal plaatsvinden. Dit zou voor deze aanvrager in 2013 voor het 18de jaar zijn. Dus de situatie is bij de gemeente bekend en mijn fractie heeft er onlangs ook nog raadsvragen over gesteld. Let u nu goed op. De aanvraag in volgorde van het collegeproduct zoals dat staat geschreven.

Vooroverleg 2 uur. Waarover? Er is nog geen aanvraag binnen.

Ontvangen aanvraag 1 uur.    

Inwinnen advies en verwerking 1 uur.

Advisering 2 uur.

Opstellen van de beschikking 1 uur. Daar zijn toch standaard formulieren voor!

Verzenden van de beschikking 1 uur.    Totaal 8 uur voor een eenvoudige aanvraag

In 2011 betaalde deze man daarvoor ca. € 70 euro. In 2012 werd dat bedrag meer dan verdubbeld naar ca. € 155 euro. De aanvrager moet voor dezelfde beschikking in 2013 het bedrag van € 846 euro betalen en in 2014 wordt dat zelfs € 871 euro. Met dit bedrag is de aanvrager nog door het college gemazeld, lijkt zomaar, want om bij deze eenvoudige aanvraag 100% kostendekkend in deze bureaucratische molen te werken zou deze aanvrager een bedrag kwijt moeten zijn van € 1.281 euro.  Omgerekend is dat € 160 euro per uur. Maar het ergste komt nog, de kostendekkendheid is in dit geval volgens u slechts 68 %.

Voorzitter
Dit eenvoudig voorbeeld geeft aan dat de routing in ons ambtenarenapparaat absoluut niet efficiënt is. Dit gegeven kunt u niet afdoen door te stellen dat er een cultuurverandering of cultuuromslag moet komen om de kosten te drukken, maar u zult dit als college zelf aan de basis moeten oppakken. Dat is uw verantwoordelijkheid. Het kan eenvoudiger en het moet eenvoudiger. Ik kan u slechts een advies geven om eens in het bedrijfsleven uw oren te luisteren te leggen. Want met alléén het voornemen van een cultuurverandering of cultuuromslag op de werkvloer, doet u onze ambtenaren te kort.

Dank u wel