Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Jaarverslag en financieel jaarverslag 2013 Lijst Pim Fortuyn

  maart 2013

Gemeentesite Eindhoven:
http://www.eindhoven.nl/actueel/nieuws/Jaarverslag-Gemeenteraad-2013.htm 

Blunders

Het afgelopen jaar kenmerkte zich doordat miljoenen kostende bestuurlijke blunders in onze stad in de openbaarheid zijn gekomen. Enkele voorbeelden: het Orgelplein, 18-Septemberplein en het Catharinaplein. Maar het leed is daarmee niet geleden. Deze zaken blijven namelijk geld kosten omdat het einde van deze geleverde wanprestaties nog niet in zicht is. Indien onze fractie zich niet intensief met deze zaken bezig had gehouden, zouden dit opnieuw doofpot-affaires van onze stad zijn geworden.

En wat te denken over een (bewust) onrechtmatige afgifte van de vergunning voor een Turkse feestzaal op industrieterrein De Tempel, die op last van de rechterbank al na 1 dag is gesloten? Of het Kerstmenneke dat zijn legeskosten met 550% omhoog zag gaan, waarbij uiteindelijk is gebleken dat hij daarvoor al 17 jaar ten onrechte leges had betaald?

Allemaal zaken waar onze fractie, de Lijst Pim Fortuyn (LPF), zich intensief mee heeft bemoeid. Eerlijk is eerlijk, de huidige economische crisis speelt ook in onze gemeente. Maar dat mag geen belemmering zijn dat burgers niet de juiste informatie van het college te horen krijgen. Zoals een triomfantelijk aangekondigd (balans)overschot van 22 miljoen euro, dat uiteindelijk een verlies van eigen vermogen betekende van ruim 8 miljoen euro. Zulke zaken moeten in het vervolg eerlijk en helder naar de inwoners worden gecommuniceerd.

Op 19 maart 2014 bepaalt de Eindhovense burger welk college het de komende vier jaar beter mag gaan doen. Wilt u meer weten over ons werk in 2013, dan verwijzen wij u naar onze website.

Rudy Reker en Charles Stroek

Financieel Jaarverslag LPF 2013

portomonee

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

  31 december 2013        -           31 december 2012

Balans    
activa    
Te ontvangen -   745
Liquide middelen 7.711 1.688 
Totaal 7.711 2.434
     
passiva    
Eigen vermogen 2.693 2.434
Verkiezingsfonds 5.018 -
Kortlopende schulden - -
Totaal 7.711 2.434
     
Baten en lasten 2015    
Contributies, abonnementen -
Portokosten 54
Reiskosten -
Vergaderkosten 161
Bankkosten 76
Algemene kosten 120
Internetkosten 221
Verkiezingen 2014 147
Storting verkiezingsfonds 5.018
Donaties en contributies - 6.010
Rentebaten - 21
Verkopen promotieartikelen - 25
Resultaat verslagjaar 259  
Totaal 6.056 6.056

 Toelichting op het financieel verslag 2013

In 2013 zijn een groot aantal donaties ontvangen met het oog op de verkiezingen van 2014. Het bestuur stelt voor de ontvangen donaties, na aftrek van reeds gemaakte kosten voor de verkiezingen, in een daartoe in te stellen verkiezingsfonds te storten. Dit fonds dient ertoe om de kosten van de verkiezingscampgne in 2014 te bestrijden.
Onder de post algemene kosten zijn de kosten opgenomen van de herdenking op 6 mei 2013 van de moord op Pim Fortuyn in 2002
Het jaar 2013 is afgesloten met een positief saldo. Dit komt doordat de ontvangen contributies de gemaakte kosten overtreffen.
Het bestuur stelt voor dit saldo aan het eigen vermogen toe te voegen.

Paul Verhaegh,
penningmeester