Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvergadering Begroting 2015

Voor 2015 presenteert het college een batig saldo van € 26.000. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 33 miljoen. In hetzelfde vakje staat geschreven dat er € 16 miljoen aan de reserves wordt toegevoegd maar ook € 49 miljoen aan de reserves wordt onttrokken. Snapt u het?

Eindhoven 4 november 2014 Voorzitter, dank u wel,

Deze coalitie die de naam ‘Expeditie Eindhoven’ mee kreeg, omschrijft haar eerste begroting als ‘Grenzeloos Ambitieus’. Even later lezen wij: ‘de Financiën zijn verantwoord en reëel’. Met nog meer van deze mooie woorden staat dat zo in de gepresenteerde begroting van 2015, zoals deze voor ons ligt.

Ervan uitgaande dat de cijfers van lasten en baten in deze begroting juist zijn opgeteld en afgetrokken, teert de Gemeente Eindhoven ook in 2015 weer in met een nadelig saldo van ruim 33 miljoen euro op het eigen vermogen. Hoewel dit college hoog van de toren blaast en zegt 26.000 euro over te hebben, kunnen wij als Lijst Pim Fortuyn er niets anders van maken.

Maar ook de doorkijk naar de komende jaren, tijdens deze coalitieperiode is niet iets om vrolijk van te worden. Want de schuldenpositie van onze stad neemt méér en meer toe door opeenstapeling van miljoenenleningen.

Voorzitter,

Vanaf 2006, dat is het jaar dat de Lijst Pim Fortuyn in deze gemeenteraad zitting nam, teren wij al 10 jaar op rij drastisch in op ons eigen vermogen. Ik zal u een paar belangrijke getallen noemen en daar mag u best van schrikken.

Het eigen vermogen van de Gemeente Eindhoven was op 1 januari 2006 ruim 594 miljoen euro. Als wij nu naar deze begroting van 2015 kijken komen wij eind 2015 uit op een eigen vermogen van 204 miljoen euro. Een verschil van 390 miljoen nadelig.

Anders gezegd teren wij als Gemeente Eindhoven in 10 jaar tijd ruim 65% in. En met dit vermogen van 204 miljoen euro betekend voor onze stad nog niet dat je over voldoende liquide middelen kunt beschikken. Want dit vermogen zit vast in grond en gebouwen. Voor grotere investeringen moet het college naar de bank, om weer vele miljoenen bij te lenen.

Voorzitter,

In tegenstelling tot de coalitie durven wij als Lijst Pim Fortuyn te stellen dat dit zo niet door kan gaan. Het gaat ons ook niet om wie hier gelijk in krijgt. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat de begroting op een verantwoorde wijze wordt opgesteld en daarmee de financiën van de Gemeente Eindhoven op een verantwoorde wijze worden beheerd. Dat is nu niet het geval!

Als dit college voorzitter, zo op deze heilloze weg doorgaat, komt dit college of anders wel de volgende coalitie die in 2018 aantreedt in aanmerking voor de Artikel 12 procedure. Als de provincie dan al niet eerder heeft ingegrepen. En u weet voorzitter, wat dat voor de burgers van deze stad betekent. Dit college moet vanaf vandaag de tering naar de nering zetten en een nieuwe realistische begroting aan deze raad presenteren.

Voorzitter,

U weet dat het college verplicht is om jaarlijks een sluitende begroting te presenteren. Structurele lasten moeten in verhouding staan tot structurele baten. Als wij alleen naar de onderste regel kijken van het resultaat van de Meerjarenraming 2015 – 2018, zijn de bedragen in evenwicht. Dat is toch mooi zult u zeggen.

Maar als je al 10 jaar, en dit elk jaar opnieuw, méér uit de spaarpot haalt als dat je er in hetzelfde periode terug instopt, zoals ook dit jaar weer met 49 miljoen er uit en 16 miljoen euro er in, ben je op een verschrikkelijke wijze pot aan het verteren. Alleen maar om de begroting in evenwicht te brengen.

Inderdaad voorzitter, dat doen wij als stad al 10 jaar op rij, met alle gevolgen van dien.

Ook het komende jaar moet de Gemeente Eindhoven weer 105 miljoen euro bij lenen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Alleen aan rente, dus zonder af te lossen, betalen wij als stad Eindhoven al meer dan 10 miljoen euro per jaar.

Voorzitter,

Het college mag mij en de burgers van deze stad eens uitleggen hoe en met welke financiële middelen zij of de volgende coalitie deze grote schulden van om en nabij 500 miljoen euro, die dit college achterlaat met 10 miljoen jaarlijks aan rente kosten moet gaan aflossen. Of is de gedachte van dit college. ‘Na mij de zondvloed?’

Voorzitter,

Meerdere onafhankelijke registeraccountants bevestigen wederom ons gelijk als wij deze manier van begroten aan de orde stellen. Ook Barbara Baarsma, die het vorige college had ingehuurd schreef in januari van dit jaar in het SEO economisch onderzoek rapport: ´De Ronde van Eindhoven´, ‘dat de stad niet kan blijven interen op de reserves’. En zij vervolgd: ‘Gegeven de grote structurele tekorten die zijn voorzien, kan niet meer worden gewerkt met incidentele dekking vanuit de reserves, ofwel interen op het eigen vermogen’. Einde citaat. Wellicht goed voor de coalitie en mijn collega’s om daar nog eens goed over na te denken.

Maar ook Hoogleraar Professor Vossenberg liet enkele weken terug in het ED optekenen niet gecharmeerd te zijn van de begrotingsmethodiek en het financieel beleid van deze gemeente, gezien alle risico’s die deze begrotingsmethodiek voor de burgers van onze stad met zich mee brengt. Want uiteindelijk krijgen zij straks de rekening gepresenteerd, in de vorm van hogere gemeentelijke belastingen. ‘De wal keert dan het schip’.

Voorzitter tot slot,

Wat moeten wij als Lijst Pim Fortuyn na de wijze woorden van deze deskundigen hier nog aan toevoegen? Het zal wel conform de richtlijnen zijn van de BBV. Het Besluit, Begroting en Verantwoording, waar gemeenten zich aan moeten houden. Maar dat is jezelf en de burgers van deze stad straal voor de gek houden. Als dit college dat nu eens wil inzien, zijn wij op de goede weg!

Het zal voor u geen verrassing zijn voorzitter dat wij als Lijst Pim Fortuyn, ook dit jaar weer bezwaar maken tegen deze manier van begroten.

Dank u wel Rudy Reker 5/11 Eindhovens Dagblad

5/11 Studio 040

5/11 Eindhovens Dagblad

 

Laat reactieformulier zien