Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

De nieuwsbrief: terug van weg geweest!


december 2014
Beste leden, relaties en geïnteresseerden,

Het is nu alweer enkele maanden geleden dat de laatste nieuwsbrief is verstuurd. Dit betekent niet dat er in die periode niets bij de LPF is gebeurd, integendeel zelfs. In het begin van dit jaar was er veel werk te verzetten i.v.m. voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen, die in maart jl. zijn gehouden. Zoals u weet zijn tegen onze verwachtingen, maar ook tegen de verwachting van veel leden, burgers en collega's de verkiezingen voor onze fractie niet goed afgelopen. Van de 2 zetels hebben wij er 1 moeten inleveren.

Dit ondanks de hoge peiling, veel positieve mails, brieven en sms’jes voorafgaand aan de verkiezingsdag. Opvallend was dat wij dit in 2006 en 2010 niet in deze mate hebben gehad. Maar er waren ook hartverwarmende en persoonlijke ondersteuningsverklaringen, die ons op straat en op meerdere locaties mondeling werden toebedeeld. De verwachtingen waren daarom hoog gespannen.

In elk geval hadden wij onze realistische doelstelling van 3 á 4 zetels naar boven bijgesteld. Dat zou ook verdiend zijn geweest omdat alle fractieleden en commissieleden er keihard voor hebben gewerkt. De LPF was de enige partij waar burgers altijd terecht konden. Dan is het uitermate zuur voor alle kandidaten en bijna niet te bevatten dat wij als LPF-fractie een verlies van 1 zetel moesten incasseren.

Bij de vaststelling van de definitieve uitslag in een openbare vergadering van het Stemcomité werd het realistisch verzoek van onze lijsttrekker tot een hertelling niet gehonoreerd. De LPF-fractie zou nadien het verzoek aan de gemeenteraad kunnen richten of aan de landelijke Kiesraad, aldus burgemeester Rob van Gijzel als voorzitter van het Stemcomité. Ondanks dat zijn de huidige fractie- en commissieleden er weer als van ouds tegenaan gegaan.

Op onze website maar ook op Facebook en Twitter is bijvoorbeeld te zien waar wij ons allemaal sterk voor maken. Mocht u ons nog niet geliked hebben op Facebook, doe dat dan nu! Omdat de nieuwsbrief een tijdje is Vermeend asielzoekerscentrum in de Orangerie?weggeweest is hier een kort overzicht van de zaken die de afgelopen maanden de revue hebben gepasseerd. Voor meer informatie kijkt u bij het desbetreffende artikel.

Vermeend asielzoekerscentrum in de Orangerie?

 

orangerie20 mei 2014

Naar aanleiding van geluiden dat er huisvesting voor asielzoekers zou komen in de Orangerie aan de Castiliëlaan stelde de LPF raadsvragen. De wethouder verklaarde daarop dat er geen asielzoekerscentrum komt. ‘Over tot de orde van de dag, maar wel met de vinger aan de pols’, aldus fractievoorzitter Rudy Reker. Lees verder

Wat is het woord van het Eindhovens college waard?

  college ehv. 201421 sept. 2014

Door het stellen van deze raadsvragen mag niet de conclusie worden getrokken dat de Lijst Pim Fortuyn niet is begaan met het (nood)lot van deze asielzoekers/vluchtelingen, noch dat de Lijst Pim Fortuyn blind is voor het wrede optreden van IS en het oorlogsgeweld in diverse landen.  Lees verder

Haalt het college het Paard van Troje binnen?

 8 oktober 2014 Hoe zien de collegeleden hun rol als gekozen volksvertegenwoordigers naar aanleiding van hun collegebesluit om van de Orangerie een asielzoekerslocatie te maken, in relatie tot de uitkomst van de poll van het ED? 71% stemt daar tegen de komst van asielzoekers! Lees verder

Slapeloze nachten

Oktober 2015 Ik vraag mij af of het college rustig zou kunnen slapen als zij de begroting 2015 zou moeten financieren met privégeld. Het antwoord hierop (dat u waarschijnlijk al hebt verwacht), zal nee zijn. Lees verder

 

Bestemmingsplan HOV-baan Huizingalaan

huizingalaan bus18 november 2014 

Het is noodzakelijk en ook realistisch te stellen dat het wegdek van de Huizingalaan aan vernieuwing toe is. Maar om dat nu te koppelen aan een nieuw HOV-project op de Huizingalaan, is na de uiterst negatieve ervaringen van weggebruikers van het HOV-2 project Sterrenlaan, van- en naar Nuenen, niet meer vanzelfsprekend. Lees verder

Waarom geen ambulances op de busbaan?

ambulance25 november 2014 Het is het aan niemand uit te leggen dat een taxi met alleen een TX-keurmerk zonder passagiers, of bijvoorbeeld een taxi met een dronken passagier wél van de busbaan gebruik mag maken en een ambulance met een doodzieke patiënt met veel pijn, waar geen spoed bij is weer niet. Lees verder

 
www.lijstpimfortuyn.nl
https://www.facebook.com/lpfeindhoven?fref=ts 
https://www.facebook.com/rudy.reker
https://twitter.com/LPFeindhoven 
Ons Doel De fractie van de Lijst Pim Fortuyn wil een veilige en eerlijke stad Eindhoven met mogelijkheden voor iedereen, maar wel met duidelijke grenzen en een harde aanpak voor diegenen die zich a-sociaal gedragen. We zijn een brede volkspartij die met uw hulp problemen in de samenleving signaleert en durft te benoemen. Wij zeggen wat we denken en doen wat we zeggen.

AZC De Orangerie Het asielzoekerscentrum in de Orangerie in Eindhoven-Noord heeft voor veel onrust gezorgd in de aangrenzende wijken Blixembosch en de Achtse Barrier. Om u een indruk te geven wat wij als fractie hebben gedaan om het ongenoegen van veel Eindhovense burgers i.v.m. de komst van het AZC te verwoorden, vindt u hierlangs in enkele van onze bijdragen. Een korte toelichting vooraf. In mei jl. hebben wij raadsvragen gesteld omdat wij uit betrouwbare bron informatie hadden gekregen dat er in de Orangerie een asielzoekerscentrum zou komen als de laatste bejaarden, die daar ruim 5 jaar hun tijdelijke woonlocatie hebben gehad, waren vertrokken. Nog dezelfde dag om onrust in de wijk te voorkomen schreef het college aan ons: 'Er komen geen asielzoekers in de Orangerie'. Echter 4 maanden later werd ons als fractievoorzitters medegedeeld dat het college unaniem het besluit had genomen om het gehele complex de Orangerie aan het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) te verhuren, voor opvang van 700 asielzoekers! Dit zonder overleg met de gemeenteraad of de bewoners in de aanliggende wijken. De LPF heeft direct te kennen gegeven het hier niet mee eens te zijn. Opvang van vluchtelingen dient te gebeuren in de regio van het land waar de asielzoekers vandaan komen. Na de onrust kunnen zij weer terug naar hun eigen vaderland om dat weer op te bouwen. Dat is ook exact waar Pim Fortuyn destijds voor heeft gepleit. Een aantal buurtbewoners heeft direct een buurtcomité opgericht onder de naam: Geen asielzoekers in de Orangerie in Eindhoven. Het buurtcomité, met steun van de Lijst Pim Fortuyn fractie, heeft omdat het Eindhovens college nogal wat steken heeft laten vallen via een gerechtelijke procedure de beslissing ongedaan proberen te maken. En nu komt het, hoewel de rechter het buurtcomité gelijk gaf en de gemeente Eindhoven veroordeelde tot het betalen van deze procedure vond de rechter het belang van asielzoekers belangrijker dan dat van de buurtbewoners. Inmiddels heeft het buurtcomité onder de naam AZC-Alert een website geopend waar landelijke buurtcomités hun ervaringen en ongenoegen kunnen delen. Begroting 2015 Voor de begrotingsbehan-deling van 2015 werden de fracties verzocht om een kort stukje te schrijven voor een lokaal weekblad. De LPF schreef het volgende:

Slapeloze nachten 'Ik vraag mij af of het Eindhovens college rustig zou kunnen slapen als zij de begroting 2015 zou moeten financieren met privégeld. Het antwoord hierop (dat u waarschijnlijk al hebt verwacht) zal nee zijn. Eindhovense burgers worden al jaren op rij straal voor de gek gehouden. Buiten de LPF-fractie is er maar één fractie die dezelfde mening erop na houdt. Kort en goed, in 8 jaar tijd heeft de gemeente 400 miljoen euro ingeleverd op het eigen vermogen zodat de schulden inmiddels groter zijn dan het eigen vermogen. HOV-busbaan Wat dacht u van de ruim 80 miljoen euro kostende HOV-busbaan waar slechts enkele bussen met weinig passagiers per uur overheen rijden? Dit terwijl de auto's op de 'andere weghelft' er dagelijks in een kilometerslange file staan. De Paarse Krokodil De rondvraag van de LPF-fractie of ambulances zonder spoed op de busbaan mogen rijden (nadat eerder een verzoek van de Ambulance-zorg Brabant Zuidoost was afgewezen) was klaarblijkelijk voor de SP wethouder te moeilijk om te beantwoorden. Na een zee aan woorden vertelde zij dat deze vraag schriftelijk zou worden beantwoord. Ook haar schriftelijk antwoord was niet bevredigend. In de eerstvolgende raadsvergadering diende de LPF-fractie een actuele motie in, die de steun kreeg van bijna alle fracties. Per 1 januari 2015 zou het geregeld zijn dat ook ambulances zonder spoed van de Eindhovense busbanen gebruik mogen maken. Dit besluit kan mensenlevens redden. Wordt ook lid en steun zo ons goede werk wat wij voor u doen. Als u de Lijst Pim Fortuyn, dus de LPF-fractie in Eindhoven, wilt steunen wordt dan lid voor slechts 25 euro p/p per jaar. Jonge Fortuynisten t/m 25 jaar en 65-plussers betalen slechts 15 euro per jaar. U kunt zich hier aanmelden en uiteraard kunnen ook niet Eindhovense burgers lid worden. Nieuwjaarsbijeenkomst Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2015 toe. Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op: donderdag 8 januari 2015 tussen 17.00 en 19.00 uur in
Ontmoetingscentrum Vivaldi,
Mechelenlaan 66a te Eindhoven


Laat reactieformulier zien