Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Een Sportvisie 2015-2019 zonder fatsoenlijk beleid

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) Sportvisie 2015-2019 'Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee' Eindhoven, 13 juli 2015 

Voorzitter, dank u wel,
Nog nooit heeft een Sportvisie zoveel beroering opgewekt in heel Zuidoost Brabant als de huidige Sportvisie, die de mooie titel heeft meegekregen, ‘Sportexpeditie Eindhoven: beweeg mee’. Het college gaat daarin zover dat zij zeggen hoe wij en waar wij als Eindhovenaren moeten bewegen en vooral …..., hoe ook niet meer.

Zelfs 19 pagina’s heeft het college er voor nodig om te vertellen dat sporten goed is voor lijf en leden en tegelijkertijd voorstelt om 2 sportaccommodaties, Sporthal Eckart met een bezettingsgraad van 82 % en het IJssportcentrum te sluiten. Gemakshalve vergeet het college te vertellen dat er 20 verenigingen met ca. 2.000 aangesloten leden wekelijks meerdere keren van het IJssportcentrum gebruik maken. Maar ook elk jaar ca. 1.400 honderd leerlingen van Eindhovense basisscholen zijn daar al vele jaren welkom. Kortom met 254 duizend betalende bezoekers per jaar behoort het IJssportcentrum Eindhoven, met topsport en breedtesport tot een van de best bezochte sportaccommodaties in deze stad.

Voorzitter,
Véél meer dan 19 pagina’s met goed onderbouwd commentaar waarom juist het IJssportcentrum niet mag sluiten hebben wij van verenigingen en ijssportliefhebbers mogen ontvangen. Vele, vaak deskundige insprekers hebben de moeite genomen om hier in deze raadszaal van de Gemeente Eindhoven te komen vertellen dat schaatsen in alle vormen een sport is voor jong en oud – dit in tegenstelling tot Urban-sporten – maar ook om hier in deze raadszaal hun ongenoegen met de voorgenomen sluiting kenbaar te maken.

Voorzitter,
In de vorige coalitieperiode is de sluiting van de ijsbaan al ter sprake geweest. Er zijn toen een aantal energiebesparende maatregelen aangedragen en aangekondigd die tot de dag van vandaag niet zijn uitgevoerd. Maar ondanks de economische crisis zijn de huren voor de verenigingen wel flink verhoogd. Ook zijn de leden van deze ijsclubs meer contributie gaan betalen en zijn de entreeprijzen voor bezoekers flink gestegen. Het is gebleken dat verhoging van contributie- en entreeprijzen averechts heeft gewerkt. Ondanks de prijsverhogingen blijft het IJssportcentrum een trekker voor de vele bezoekers uit de regio zuidoost Brabant en zelf van nog verder weg.

En nu als een donderslag bij heldere hemel, komt het college ijskoud met deze Sportvisie die beoogd het IJssportcentrum per 1 juli 2016 maar te sluiten. Dit terwijl de Gemeente Eindhoven niets, maar dan ook helemaal niets heeft gedaan om de exploitatielasten van dit IJssportcentrum door energiebesparende maatregelen te verlichten. Dit noemen wij als Lijst Pim Fortuyn fractie onbehoorlijk bestuur.

Voorzitter,
Een aantal deskundige insprekers, blijken goed op de hoogte te zijn hoe men de exploitatielasten kan verlichten door energiebesparende maatregelen en tegelijkertijd de inkomsten kan verhogen door meer ijsbaan-gebonden activiteiten te ontplooien. Deze aanbiedingen verdienen dan ook een kans en wij vragen het college dan ook om voortvarend te werk te gaan en alle mogelijkheden te onderzoeken om tot een gewenst resultaat te komen.

Tegelijkertijd vragen wij als LPF-fractie het college om een realistische begroting van het huidige IJssportcentrum. Een realistische kosten-baten analyse, zonder een onrealistische bulk gemeentelijke overhead over de schutting van het IJssportcentrum te gooien, die weinig tot niets met de exploitatie van het IJssportcentrum heeft te maken.

Voorzitter,
Tot nu toe heb ik in mijn betoog uitsluitend gesproken over het huidige IJssportcentrum. Maar mijn fractie heeft altijd al vermoed en ook uitgesproken dat er een dubbele agenda onder dit vreemde sluitingsbesluit moest liggen. En inderdaad, plan B heeft onlangs – met dank aan de VVD-fractie – het licht gezien. In combinatie met het zwembad De Tongelreep is plan B werkelijk een schitterend plan met 2 ijshockeyvloeren met energiebesparende maatregelen wat een totaal investering vergt van ca. 21 miljoen euro.

Wat wij in plan B missen is, behalve een financiële dekking, ook een overdekte 400 meter baan. Het mag toch niet zo zijn voorzitter dat het college IJsClub Eindhoven, met 800 leden letterlijk door het ijs laat zakken? De LPF-fractie vindt onomstotelijk dat in plan B ook een overdekte 400 meterbaan in opgenomen moet worden. Het argument dat dit moeilijk is i.v.m. het onttrekken van de natuur aan de Genneper Parken is een kul-argument omdat de grond onder het huidige IJssportcentrum in zijn geheel terug gegeven kan worden aan de Genneper Parken.

Voorzitter,
Ondertussen doet het college er verstandig aan om de voorgenomen sluiting van het huidige IJssportcentrum met onmiddellijke ingang los te laten omdat dit slecht is voor de continuïteit van alle ijssportverenigingen. Nee ……. , vasthouden aan de beoogde sluiting van het huidige IJssportcentrum is funest voor alle ijs-gebonden verenigingen! Geef de verenigingen met haar leden en sponsoren duidelijkheid. Daar hebben zij recht op!

Op dit moment wordt er door het Expertpanel gedetailleerd gekeken naar de exploitatie- en besparingsmogelijkheden van het huidige IJssportcentrum. Ondertussen kan het college plan B van het zwembad De Tongelreep in combinatie met de geplande 2 ijshockey vloeren met een onmisbare overdekte 400 meter baan verder uitwerken.

Het is bekend dat de Eindhovense burgemeester overloopt van ambities voor onze stad en de gehele Brainportregio. In zijn Nieuwjaarstoespraak vertelde de heer van Gijzel dat hij Eindhoven wilde zien groeien naar 300 duizend inwoners. Inderdaad 300 duizend inwoners die het college allemaal aan het sporten wil hebben. Dan moet je nu niets afbreken!

Voorzitter,
Ik neem u nu mee naar Eindhoven Noord, naar Sporthal Eckart, waar de al meer dan 50 jaar bestaande basketbalvereniging Almonte haar thuiswedstrijden speelt. Het is in de optiek van het college misschien de gemakkelijkste weg om deze sporthal af te breken, maar dat is pure kapitaalvernietiging. Ook dit afbraakplan zal het college moeten loslaten. Sporthal Eckart is een goed onderhouden sportaccommodatie, op een unieke locatie met perfecte afmetingen voor het Basketbal. Ook heeft Sporthal Eckart met 82% de hoogste bezettingsgraad van alle sporthallen in onze stad. Bovendien zijn er veel verenigingen met hun leden hier al vele jaren gevestigd. Je mag ook stellen dat deze sporthal wijk-gebonden is. De kapitale fout om Sporthal Eckart te sluiten en vervolgens te slopen mag je niet maken. Je moet als Eindhovens college ook ‘out of the box’ durven denken.

Het college moet de uitdaging aan durven gaan om op zakelijke wijze, in combinatie met energiebesparende maatregelen en optimale benutting van de bezettingsmogelijkheden naar gezonde exploitatiemogelijkheden van alle sportaccommodaties te kijken. De sporters in onze stad, maar ook van buiten onze gemeente hebben daar recht op.

Voorzitter, tot slot,
Vandaag gaat het in het bijzonder over het behoud van het huidige IJssportcentrum aan de Anton Coolenlaan. Maar in het achterhoofd ook de combinatie met plan B, waarbij nu slechts een deel van de in onze stad beoefende ijssport wordt samengevoegd met zwembad De Tongelreep.

En zoals al is gezegd is het voor de Lijst Pim Fortuyn-fractie onbespreekbaar als daar geen overdekte 400 meter baan aan wordt bijgevoegd. En niet in de laatste plaats ook het behoud in onze stad van Sporthal Eckart. Je moet haast gek zijn om dit onzalig plan door te zetten.

Dank u wel

Mari Nijs en Lilian Reker, commissieleden MO

 

 

Laat reactieformulier zien