Raadsvergadering Begroting 2016

geld b1 2015

Raadsvergadering Begroting 2016 (MIP 2016 en Gem. Belastingen)

Eindhoven, 3 november 2015

Voorzitter, dank u wel,

In de commissievergadering van 20 oktober jl. waar de begrotingsbehandeling van 2016 op de agenda stond, heb ik 2 eenvoudige vragen gesteld.

- Een vraag over het renterisico als de rente weer gaat stijgen.

- En een vraag hoe de volgende coalities de toekomstige exploitatiebegrotingen sluitend moeten krijgen als zij ook de schulden moeten gaan aflossen.

Diezelfde avond werden deze vragen niet beantwoord, maar de wethouder beloofde mij wel, toen ik hem nog tijdens de vergadering daarop aansprak, deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

De antwoorden die ik uiteindelijk op deze eenvoudige twee vragen heb gekregen getuigen volgens de Lijst Pim Fortuyn van een gebrek aan verantwoordelijkheid voor onze stad in de nabije toekomst. Of zoals het in onze bijdrage in Groot Eindhoven heeft gestaan: ‘Na mij de Zondvloed’.

Voorzitter,

Alle financiële instanties in ons land die op de een of andere manier geld verstrekken aan onze burgers zijn verplicht om de consument te waarschuwen. U kent allemaal vast wel dat korte zinnetje: ‘Geld lenen kost geld’. Maar deze waarschuwing is aan dit college niet besteed.

Nu kan het wel zo zijn voorzitter, dat wij met dat jaarlijks bij-lenen van miljoenen euro’s onder de landelijke norm blijven, maar dat wil dan niet zeggen dat het een gezonde en verantwoorde begroting is. Van de honderd miljoen euro (!) die het college in 2016 zal bij-lenen, gaat om de begroting sluitend te krijgen, direct 36 miljoen in deze begroting. Geleende gelden structureel in de begrotingen stoppen doet u al 10 jaar op een rij.

Uiteraard voorzitter heeft dat jaarlijks bij-lenen en het creatief gebruiken van dat geleende kapitaal consequenties voor het eigen vermogen, dat dan ook drastisch is geslonken.

Voorzitter,

Ik wil mijn spreektijd tevens gebruiken om een belangrijke motie aan te kondigen.

 

Motie: B.M07

Het beteugelen van vreemd vermogen (kasgeldlimiet)

De ondergetekenden hebben de eer de volgende motie aan te bieden:

De ondergetekenden, leden van de raad van de Gemeente Eindhoven, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2015, raadsnummer (15R6475) betreffende het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Begroting 2016 en het MIP 2016;

gehoord de ter zake gevoerde discussie in de vergadering van 3 november 2015;

Overwegende dat:

- De Gemeente Eindhoven in het verleden te gemakkelijk vreemd vermogen heeft aangetrokken;

- Het college voornemens is om in 2016 weer 100 miljoen euro bij te lenen om daarmee 64 miljoen van de oude schulden in te lossen en 36 miljoen euro te gebruiken om de begroting van 2016 sluitend te maken;

- Daardoor de bankschuld stijgt naar 452 miljoen euro met een bruto rentelast in 2016 van ruim 10 miljoen euro;

- De rente nu weliswaar laag is, maar dat geen garantie is voor de toekomst;

- Het eigen vermogen van de Gemeente Eindhoven inmiddels drastisch is gedaald;

- Mede door de vele  decentralisaties enorme financiële  risico’s bij de Gemeente liggen, die in de huidige begroting slechts begroot zijn met een “pm” post.

Van mening zijnde dat:

- Bij een oplopende rente de Gemeente Eindhoven in financiële problemen zal komen;

- Een behoudende financiële koers nu meer op zijn plaats is;

- Vele financiële risico’s nog niet verwerkt zijn;

Stelt de raad voor te besluiten het college op te roepen;

- Bij de begroting van 2017 en de jaren daarna de jaarlijkse begrotingen zonder nieuw geleend kapitaal sluitend te maken;

- De inkomsten en uitgaven voor onttrekkingen en toevoegingen aan reserves dienen in evenwicht te zijn. Het overschot wordt direct aangewend om de schuldenpositie naar beneden te brengen;

- Zonder goedkeuring van de gemeenteraad gedurende het jaar 2016 en de jaren daarna geen nieuwe korte termijn leningen aan te gaan om het kasgeldlimiet te dekken;

Eindhoven, 3 november 2015

De leden van de raad,

R. Reker (Lijst Pim Fortuyn), voorsteller

M Oosterveer (VVD), voorsteller

A. Rennenberg (OAE) voorsteller

 

Toelichting

Dekking:
Kort geld is minder kostbaar. Het omzetten naar lang vreemd vermogen zal geld kosten. De dekking dient gezocht te worden in het maximale bedrag dat de Raad heeft gealloceerd voor alle rentelasten. Concreet betekent dit dat het totaal te lenen bedrag omlaag zal gaan en verdere financiële keuzes gemaakt dienen te worden om de leenbehoefte omlaag te brengen.

 Overweging:
Een verstandig financieel beleid in een sterk veranderende omgeving is de basis voor een stabiele financiële organisatie op lange termijn.

Een sluitende begroting is een begroting waar structureel evenveel binnenkomt als er uit gaat. Zoals in de begroting te zien is, blijven de inkomsten achter bij de uitgaven, zelfs voor onttrekkingen van reserves. Dit dient de komende jaren anders opgezet te worden.