Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Herdenking Pim Fortuyn

 

http://www.catchy-eyes.nl/hpf//index2.htm
Herdenking Pim Fortuyn
Inmiddels alweer 9 jaar geleden werd Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum vermoord. Nog dagelijks worden wij eraan herinnerd, want zijn toenmalige politieke visie is nog steeds actueel.
Zoals elk jaar gebruikelijk, zal er ook dit jaar weer diverse herdenkingen worden gehouden.
- Op het mediapark in Hilversum.
- Bij zijn tijdelijke begraafplaats in Driehuis.
- De traditionele stille tocht vanaf zijn voormalig woonhuis naar het beeld van Pim Fortuyn in de Korte Hoogstraat in Rotterdam.
Klik hier voor een volledig programma

6 mei 2002 - 6 mei 2011 'Laten wij waken over de vrijheid van het spreken'
Inmiddels alweer 9 jaar geleden werd Pim Fortuyn op het Mediapark in Hilversum vermoord. Nog dagelijks worden wij eraan herinnerd, want zijn toenmalige politieke visie is nog steeds actueel.

Leerlingenvervoer

Gebouwen en design wegen bij dit college zwaarder dan het sociale belang.
Op 5 april jl. is het raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer in de commissie Maatschappij en Cultuur (MC) aan de orde geweest. Negen insprekers hebben namens vele ouders duidelijk en met veel emotie aangegeven dat deze verordening voor hen ernstige gevolgen zal hebben. Niet alleen voor de kinderen die het aangaat, maar ook voor de sociale en financiële situatie van de gezinnen die hiermee te maken krijgen. Wij hebben het dan over ruim 350 kinderen.
De wethouder heeft toegezegd het raadsvoorstel om 1 miljoen euro te bezuinigen, nog een keer kritisch te bekijken en voor de raadsvergadering van 26 april met een nadere toelichting te komen. Deze nadere toelichting hebben wij op vrijdag 22 april mogen ontvangen. Voor de Lijst Pim Fortuyn biedt deze toelichting echter geen soelaas. Groot struikelblok voor onze fractie blijft het oprekken van de kilometergrens van 2 naar 6 km. Wij hebben al eerder gezegd dat het leveren van maatwerk een betere oplossing is.
Weliswaar zegt de wethouder in haar nadere toelichting toe, dat de hardheidsclausule ruimhartig zal worden toegepast. Maar voor onze fractie  is dat niet voldoende. Wij willen harde toezeggingen, die in het raadsvoorstel worden opgenomen. Toezeggingen die voor de gemeenteraad controleerbaar zijn en waar de Adviesraad Leerlingenvervoer Gemeente Eindhoven achter kan staan. De nadere toelichting houdt in, dat er ondanks een povere oplossing voor de periode van één jaar onverkort wordt vastgehouden aan het eerder gedane raadsvoorstel.
Voor onze fractie is het onbegrijpelijk dat er wel 12 miljoen beschikbaar is voor renovatie van de Ventoseflat en 1 miljoen extra voor design. Ook de nodige miljoenen voor verplaatsing van Plata Futura had wat de Lijst Pim Fortuyn betreft nog wel enkele jaren kunnen wachten.
De bezuinigingen, zoals die op het leerlingenvervoer, zijn teveel bekeken op basis van het koker denken (per portefeuille) en niet met een helikopterview over alle portefeuilles heen. Nu heeft het college haast, veel haast en wil het in ras tempo de bezuinigingen doordrukken, zonder zich vooraf voldoende te hebben gerealiseerd wat de gevolgen zouden zijn voor veel  burgers in onze stad.
Om de vervoerskosten te verlagen, zouden wij kunnen overwegen om de busjes niet na 5 jaar te vervangen, maar pas na bijvoorbeeld 10 jaar. Met de huidige kwaliteit en techniek in de automobielsector en met een jaarlijkse APK keuring zal de veiligheid van de kinderen hierdoor gewaarborgd blijven. Deze suggestie zal al een groot deel van de bezuiniging goedmaken.
Om tot een volwaardig raadsvoorstel m.b.t. de Verordening Leerlingenvervoer te komen, zou ook overwogen kunnen worden om het lopende vervoerscontract met 1 à 2 jaar te verlengen. Dat haalt de druk van de ketel en in goed overleg met de Adviesraad Leerlingenvervoer kan  aan de gemeenteraad van Eindhoven dan in 2013 een goed voorstel worden voorgelegd.
Ondanks dat de oppositiepartijen, waaronder Lijst Pim Fortuyn, tegen het raadsvoorstel hebben gestemd, is het raadsvoorstel toch aangenomen, hetgeen te wijten is aan de opstelling van met name de linkse partijen.
Charles Stroek

Gebouwen en design wegen bij dit college zwaarder dan het sociale belang Commissie Maatschappij en Cultuur (MC) 26 april 2011
Op 5 april jl. is het raadsvoorstel Verordening Leerlingenvervoer in de commissie Maatschappij en Cultuur (MC) aan de orde geweest. Negen insprekers hebben namens vele ouders duidelijk en met veel emotie aangegeven dat deze verordening voor hen ernstige gevolgen zal hebben. Niet alleen voor de kinderen die het aangaat, maar ook voor de sociale en financiële situatie van de gezinnen die hiermee te maken krijgen. Wij hebben het dan over ruim 350 kinderen.

Leerlingenvervoer

Cie. Maatschappij en Cultuur 19 april 2011
Leerlingenvervoer
Voorzitter,
Het voorliggende raadsvoorstel heeft onze fractie met gemengde gevoelens gelezen. Het is een emotioneel geladen voorstel dat al voor maatschappelijke onrust heeft gezorgd bij die ouders en verzorgers, die van het leerlingenvervoer gebruik moeten maken. Met de nadruk op moeten, want de meesten van hen hebben namelijk geen andere keuze.
Deze maatschappelijke onrust is duidelijk aangetoond door de insprekers tijdens de hoorzitting op 18 januari jl. Toen is duidelijk geworden dat er schrijnende situaties zullen ontstaan in die gezinnen, voor wie leerlingenvervoer de enige optie is. De wanhoop van de insprekers en met name zij die meerdere kinderen met een beperking hebben, was duidelijk merkbaar. Het zelf brengen en halen van deze kinderen is voor deze mensen geen optie. Mocht het voorstel toch worden ingevoerd dan gaat dit ten koste van hun gezinssituatie. Ook zal bij een aantal gezinnen financiële problemen ontstaan, omdat een van de ouders moet stoppen met werken. De gedwongen verkoop van hun huis is hierbij niet ondenkbaar.
De Lijst Pim Fortuyn vraagt zich af of het behalen van de doelstelling van één miljoen euro bezuinigen wel opweegt tegen de vele nadelen die dit bezuinigingsvoorstel met zich mee brengt? Is het doel om de kilometergrens voor het leerlingenvervoer naar 6 kilometer op te rekken wel reëel? Zou het niet beter zijn om maatwerk te leveren, zoals bijvoorbeeld  Helmond doet? Wellicht zou dit een beter voorstel zijn om de pijn voor de betreffende kinderen en hun ouders/verzorgers te verzachten.
Voorzitter
De Lijst Pim Fortuyn kan niet instemmen met het raadsvoorstel.
Het is ons duidelijk dat de mening van ouders, verzorgers, scholen en adviesraad hierin onvoldoende of niet is gehoord. Ook nu weer is er sprake van onvoldoende communicatie.
Onze fractie stelt voor om het raadsvoorstel terug te nemen en dit te heroverwegen.
Wij stellen ons voor dat bij de heroverweging van maatwerk wordt uitgegaan. Maatwerk dat bepaalt of een leerling wel of niet voor vervoer in aanmerking komt. Drie beoordelingscriteria kunnen hierbij worden gehanteerd, namelijk de zelfredzaamheid van het kind, de gezinssituatie en het gezinsinkomen. Dit laatste is bepalend voor de grootte van de eigen bijdrage voor het vervoer, omdat wij vinden dat dit weer moet worden ingevoerd. Hetgeen ook de aanbeveling van een aantal ouders is.
Ook de vervoerslijsten opschonen en gecombineerde ritten bevorderen kan een aardige besparing opleveren, in rijtijden en kilometers.
Dat het doel van één miljoen euro bezuiniging dan niet helemaal, of wellicht later wordt gerealiseerd, is vele keren beter dan het leed wat met het huidige voorstel wordt veroorzaakt.
Dank u wel


Collegevoorstel leerlingenvervoer onacceptabel
Commissie Maatschappij en Cultuur
19 april 2011

Bijdrage: Lilian Reker
Voorzitter, Het voorliggende raadsvoorstel heeft onze fractie met gemengde gevoelens gelezen. Het is een emotioneel geladen voorstel dat al voor maatschappelijke onrust heeft gezorgd bij die ouders en verzorgers, die van het leerlingenvervoer gebruik moeten maken. Met de nadruk op moeten, want de meesten van hen hebben namelijk geen andere keuze.

Politie Eindhoven. Jaarverslag 2010 en Jaarplan 2011


Presentatie jaarcijfers Politie Eindhoven
19 april 2011 Dat Eindhoven al enkele jaren in de top staat van de AD-misdaadmeter doet de Politie en de burgemeester van deze stad pijn, veel pijn zelfs. Maar dat dit oneervol resultaat het gevolg is van het softe en dus het falende politiebeleid uit het verleden hoor je- behalve de fractie van de Lijst Pim Fortuyn niemand hardop zeggen. Bij het aantreden van Rob van Gijzel als burgemeester en tevens Korpsbeheerder, werd deze erfenis aan hem overgedragen.

'Raadslid Reker raasde door een porseleinkast'

Eindhovens Dagblad 15 april 2011
‘Raadslid Reker raasde door een porseleinkast’. Een analyse van een journalist van het ED, die mij twee dagen daarvoor had gebeld. Ook in dit sensationeel artikel is inhoudelijk het nodige op aan te merken, terwijl ik deze journalist toen hij mij belde precies heb verteld hoe het wél in elkaar zit. Maar ja, de waarheid is klaarblijkelijk niet interessant genoeg en zorgt niet voor meer verkopen.
De voorgeschiedenis
Volgens het ter zake doende politierapport is in juli 2009 een jonge moeder door haar Marokkaanse buurvrouw in elkaar geslagen en zwaar mishandeld. Tot aan de dag van vandaag (april 2011) is deze mishandeling door niemand ter discussie gesteld. Dus in 2009 al tijd voor professionals zoals buurtbemiddeling. Maar buurtbemiddeling leverde geen enkel resultaat op. De advocaat van dit slachtoffer alsmede het Woonbedrijf en de Gemeente Eindhoven, waren de mening toegedaan dat verhuizen van het slachtoffer nog de enige optie kon zijn.
Dat moet dan toch snel geregeld kunnen worden, hoor ik u denken. Nee dus. Het Woonbedrijf en de Eindhovense burgemeester verschuilde zicht- op vragen van dit raadslid telkens weer achter privacy gevoelige informatie. Maar ondanks dat dit slachtoffer een schriftelijke verklaring had afgegeven dat alle privé gevoelige informatie met mij gedeeld mag worden, werd dit kulargument van privacy tekens weer gehanteerd. In anderhalf jaar is er door Woonbedrijf en onze gemeentelijke ambtenaren niet één keer met deze mevrouw gesproken. Alleen maar over haar. Ook het slachtoffer weet niet wat zij verkeerd zou hebben gedaan. Behalve meerdere aangiftes opnemen hielt de politie zich op afstand. Maar dat zijn wij van de politieorganisatie in deze stad wel aan gewend.
Hoewel ik – door meerdere schriftelijke en mondelinge getuigenverklaringen, aangiftes en een doktersverklaring inmiddels een aardig beeld had gekregen van het gebeurde en de daarna ontstane situatie heb ik mij niet bezig gehouden met de schuldvraag. Dat is niet een taak voor een gemeenteraadslid. Het eerste extern gesprek was dan ook met de manager van het Woonbedrijf.
Deze onvoorstelbare soap begon voor de Lijst Pim Fortuyn toen ik op 5 oktober 2010 een zeer  indringend verzoek kreeg om aandacht te schenken aan een moeder met twee kleine kinderen die wanhopig waren omdat zij gepest en getreiterd werden door onder meer haar Marokkaanse buren. Omdat deze moeder – aldus het bericht, zowel bij het Woonbedrijf als bij onze gemeente geen gehoor vond, heb ik deze mail nog dezelfde dag afgegeven aan onze burgemeester, Rob van Gijzel.
Uiteraard heb ik zelf ook een afspraak gemaakt met deze jonge moeder, nee wat zeg ik, meerdere afspraken volgden omdat zich bij mij méér en meer getuigen melden die het verhaal van deze mevrouw konden en wilden bevestigen. Ook haar advocaat- die vanaf juli 2009 tegen muren aanliep en door Woonbedrijf op afstand werd gehouden bevestigde voor 100% deze verhalen.
Tot 23 december – dus na ruim 2 ½ maand, toen deze zaak na vele brieven en nietszeggende antwoorden volledig op slot zat, heb ik aan het college schriftelijk raadsvragen gesteld. Raadsvragen die breed onder ambtenaren en de media worden verspreid. In deze raadsvragen - met bijlage, staat geen enkele zin of woord dat kan leiden naar de wijk, straat of naar de hoofdrolspelers in deze soap.
De lange brief die de echtgenoot van de Marokkaans buurvrouw enkele dagen daarna schreef en breed is verspreid, bevat naar mijn bevindingen ca. 75% onwaarheden, 15% is ten dele waar en 10% is juiste informatie. In deze brief geven de Marokkaanse buren zelf hun identiteit prijs.
Het moet bekend zijn dat wij van de fractie Lijst Pim Fortuyn- in navolging van wijlen Pim Fortuyn ‘Het Woord als Wapen’ gebruiken. Met bedreigingen of id. die gedaan zouden zijn, tegen de Marokkaanse buren heeft onze fractie geen weet van.
Laten wij het vervolg van de ‘Aangifte wegens smaad’ maar rustig afwachten. Ik ben zeer benieuwd naar het ‘bewijsmateriaal’ waarmee deze Marokkaan mee aankomt. Tenzij Marokkanen in Nederland geen hard bewijsmateriaal nodig hebben.  Tja! Dat zien we dan wel weer.
http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/nieuws/648-raadsvragen-wie-ontloopt-hier-zijn-of-haar-verantwoordelijkheid‘Raadslid Reker raasde door een porseleinkast’


Wij doen wat we zeggen ...

Lijst Pim Fortuyn pakt de bureaucratie hard aan ...
Eindhovens Dagblad 15 april 2011

 

‘Raadslid Reker raasde door een porseleinkast’. Een analyse van een journalist van het ED, die mij twee dagen daarvoor had gebeld. Ook in dit sensationeel artikel is inhoudelijk het nodige op aan te merken, terwijl ik deze journalist toen hij mij belde precies heb verteld hoe het wél in elkaar zit. Maar ja, de waarheid is klaarblijkelijk niet interessant genoeg en zorgt niet voor meer verkopen.

Over smaad en laster gesproken
Wij doen wat we zeggen …
Eindhovens Dagblad 14 april 2011
‘Aangifte tegen Reker wegens smaad’, stond donderdag 14 april prominent op de voorpagina van het Eindhovens Dagblad. In de stadseditie ging het ED daar inhoudelijk verder op door. ‘Reker heeft platform misbruikt’, stond er met vette letters boven een viercolumn artikel te lezen.
Wie het verhaal leest kan tot de conclusie kunnen komen dat Reker in dit geval, ondoordacht, wellicht onbezonnen had gehandeld. Nee, zelfs integendeel. Als er had gestaan ‘Reker heeft zijn platform gebruikt’ dan zeg ik volmondig ja. Uiteindelijk ben ik een Eindhovense politicus, dus een volksvertegenwoordiger die is gekozen voor en door de burgers van deze stad en die klaar staat voor Eindhovense burgers en het bedrijfsleven die vast zijn gelopen in de ambtelijke molen. Of door een- of meerdere instanties niet serieus worden genomen, zoals ook in dit geval. Maar het verschil tussen deze twéé of drie letters geven een geheel andere kijk op het verhaal. Maar ook inhoudelijk is er wel het nodige op aan te merken. Ook hier wordt de waarheid weer geweld aangedaan!

Aangifte wegens smaad

Over smaad en laster gesproken Wij doen wat we zeggen … Eindhovens Dagblad 14 april 2011 ‘Aangifte tegen Reker wegens smaad’, stond donderdag 14 april prominent op de voorpagina van het Eindhovens Dagblad. In de stadseditie ging het ED daar inhoudelijk verder op door. ‘Reker heeft platform misbruikt’, stond er met vette letters boven een viercolumn artikel te lezen.

Raadsvragen: Wapenvergunningen


Eindhoven, 12 april 2011 Dit drama kan ook in Eindhoven gebeuren

Update: Met antwoord van het college van B&W Geacht college,

Afgelopen weekend heeft onze fractie net zoals de rest van Nederland, kennis genomen van het afschuwelijk drama dat zich heeft afgespeeld in Alphen aan de Rijn. Een zinloze moordpartij door een eenling met meerdere wapens, waar hij een vergunning voor had. Inmiddels wordt de geoorloofde verstrekking van een wapenvergunning aan deze dader in twijfel getrokken, omdat hij een schizofrene en suïcidale achtergrond zou hebben. Dit heeft landelijk voor onbegrip en veel onrust gezorgd.

Foto bij 1 aprilgrap Rudy Reker leuker


1 april 2011

Bron: Eindhoven.dichtbij EINDHOVEN - Rudy Reker, zo ongeveer het laatste LPF-gemeenteraadslid in Nederland, heeft een poging gedaan om een 1 april grap uit te halen. Althans, dat hopen we hier op de redactie. Zijn 'plan' is om het standbeeld van Pim Fortuyn, dat voor zijn woning in Rotterdam staat, naar Eindhoven te halen. De nieuwe bewoners van het huis van 'onze' Pim willen hem niet in brons in de voortuin hebben, en dus gaat het beeld onder de hamer.

Wie een kuil graaft....

Oke, zegt hij grinnikend, het is een 1 april... Maar Rudy Reker heeft er zijn lol al van gehad.
Ik heb hem toch maar even gebeld voor alle zekerheid. Er zat vanochtend namelijk een mailtje in mijn mailbox van de LPF. Met raadsvragen over het standbeeld van Pim Fortuyn. Nou komen aan het einde van de week heel veel vragen van partijen aan het college van B en W binnen via de griffie. Dus op zich was daar nog niks vreemds aan.
De LPF vroeg het college het standbeeld van Pim Fortuyn te kopen, omdat het 'een toegevoegde waarde heeft voor de internationale reputatie van de stad Eindhoven'. De huidige bewoners van de voormalige Italiaanse villa van Fortuyn willen het beeld niet. En nu wordt het geveild.
Maar ja, het is natuurlijk wel 1 april vandaag...
Rudy Reker vertelde dat de veiling van het beeld afgelopen maandag aan de orde kwam in de fractievergadering van de Eindhovense LPF: 'En toen bedachten we deze grap'.
Goed, wij zijn er dan niet ingetrapt, PowNews wel. Want die hingen vanochtend als eerste bij Reker aan de telefoon. Want dat kon toch niet, dat Eindhoven Pim zou kopen. Rotterdam wil het, en die stad zou toch zeker eerste rechten hebben.... Rudy heeft POW toen maar gerustgesteld.
Het mooiste was trouwens dat Rudy Reker werd beetgenomen met zijn eigen grap. Zijn vrouw Lilian freubelde voor dag en dauw op de stadspagina van het ED van vandaag een berichtje: 'LPF wil dat Eindhoven beeld Pim Fortuyn koopt'. En gedurende een gelukzalig moment dacht Reker dat de krant er ingetuind was.
Totdat hij zag dat zijn vrouw haar lachen niet langer kon smoren natuurlijk

1april 2011

Oke, zegt hij grinnikend, het is een 1 april... Maar Rudy Reker heeft er zijn lol al van gehad. Ik heb hem toch maar even gebeld voor alle zekerheid. Er zat vanochtend namelijk een mailtje in mijn mailbox van de LPF. Met raadsvragen over het standbeeld van Pim Fortuyn. Nou komen aan het einde van de week heel veel vragen van partijen aan het college van B en W binnen via de griffie. Dus op zich was daar nog niks vreemds aan.

LPF wil beeld Pim Fortuyn

LPF wil beeld Pim Fortuyn
donderdag, 31 maart 2011 22:27
ShareLPF heeft college gevraagd om een levensgroot beeld van de overleden politicus Pim Fortuyn te kopen.
Het beeld dat in de voortuin van de woning van Fortuyn stond, wordt geveild door veilinghuis De Eland in Diemen.
Rudy Reker van LPF stelt voor om het beeld op het bordes van het Stadhuis of voor het Inwonersplein te plaatsen. Of Reker een 1 april grap maakt, is nog niet duidelijk.
Pim Fortuyn werd op 6 mei 2002 vermoord in Hilversum.


1 april 2011 LPF heeft college gevraagd om een levensgroot beeld van de overleden politicus Pim Fortuyn te kopen. Het beeld dat in de voortuin van de woning van Fortuyn stond, wordt geveild door veilinghuis De Eland in Diemen.