Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Mobiliteitsfonds en Gemeentelijke Belastingen en Tarieven 2010


Commissie MMVP / MZFPO d.d. 24 november 2009 Bijdrage Alexander van Hattem

Ten aanzien van het voorgestelde Mobiliteitsfonds deelt onze fractie de mening van de inspreker van de Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven (SDBE) – ook wij willen het belang benadrukken dat het stadscentrum heeft in onze regio en dat het daarom ook vanuit de regio met de auto bereikbaar moet blijven. Parkeerheffing hoort naar het oordeel van onze fractie geen melkkoe van de lokale overheid te zijn – de doelstelling van het Mobiliteitsfonds gaat echter wel teveel in die richting. De extra toeslag van 50 cent in het centrum is buitenproportioneel, vooral ook omdat juist het centrum voorzieningen kent waarbij een kort bezoek gebruikelijk is, zoals bij het op halen en brengen van OV-reizigers op het station of een bezoek aan ons eigen Inwonersplein.

Segregatie in het onderwijs

Commissievergadering JGOSC 17 November 2009
Bijdrage Alexander van Hattem Om direct in te gaan op de door GroenLinks en de PvdA gestelde vraag of we een school zouden moeten sluiten waar voor 2 miljoen euro in geïnvesteerd is: dit is een oneigenlijk argument. De huisvestingsoplossing voor een onderbezette zwarte school mag niet ten koste gaan van de vrije schoolkeuze, hierin maken wij een principiële keuze om te kiezen voor deze vrije schoolkeuze. Zoniet dan gaan we terug naar de situatie zoals in 1960, toen kinderen uit de arbeidersklasse in Strijp verplicht werden om naar een nieuwe protestantse school te gaan – louter om deze school vol te krijgen. Als we nu wederom dergelijke keuzes laten afhangen van een huisvestingsoplossing zijn we terug bij af.

Commissie BEZ: Agendapunt Stadswapen

Commissie Bestuur en Economische Zaken 9 November 2009 Bijdrage: Alexander van Hattem

In de commissievergadering Bestuur en Economische Zaken (BEZ) van 9 november stond geagendeerd een informatienota voor de raad betreft kristallogo gemeente Eindhoven versus Stadswapen. Lees hierna de bijdrage van onze fractie.

In de Startnotitie wordt voorgesteld om in het belang van de citybranding en citymarketing strategie voorlopig een pas op de plaats te maken. Als we dit doen, dan moeten we geen valse start maken met deze Startnotitie. De startnotitie spreekt immers over het ontwerpen van een compleet nieuwe huisstijl – waarvoor minimaal 800.000 euro nodig is.

Op locatie Berken-huisje stond in 1828 een boerderijtje


Geschiedenis van Gestel-Blaarthem-Gennep 7 november 2009 Een getekende plattegrond in het boek 'Geschiedenis van Gestel-Blaarthem St. Lambertusparochie' legt een stuk van de Gestelse geschiedenis bloot. Deze kaart toont aan dat deze locatie al van oudsher bebouwd en bewoond was – en het dus nergens op gebaseerd is om het "terug aan de natuur" te geven, zoals door sommigen geopperd wordt. De Henri van Abbe stichting schrijft in haar brief naar het college van B & W van Eindhoven op 21 september 2009 het volgende: ‘Hierdoor ontstaat er vanaf de Genneper Hoeve naar de Genneperweg weer meer ruimte en zicht.’ Ja, u leest het goed: weer meer ruimte en zicht. Hieronder is zowel de inhoud van deze brief weergegeven evenals ook de plattegrond uit 1828, zoals deze in het boek is weergegeven. Het boek is  geschreven door: door G.P. v.d. Berg en uitgegeven door uitgeverij Bijsterveld jr. Eindhoven 1971

Raadsvergadering 3 november 2009

Programmabegroting 2010 – 2013
Het was dinsdag 3 november weer een lange vergadering die begon om 14.00 uur en duurde tot ruim over 23.00 uur alleen maar om de begroting voor 2010 vast te stellen. Na de diverse commissievergaderingen waarin amendementen en moties werden aangekondigd, kon men het niet laten om wederom ook weer ‘symbolische moties’ in te dienen. Zoals de onzinnige motie van mevrouw Heesterbeek (SP) die via een motie voorstelde om de vergoeding voor commissieleden naar beneden bij te stellen. Er was iets voor te zeggen als deze vergoeding aan de hoge kant was, maar – wil je serieus je werk doen – en als je je tijd gaat tellen kom je ver beneden het minimum uurloon. De SP kreeg dan ook van geen enkele andere partij steun. Maar het kost wel weer tijd om deze motie te behandelen.  De énige motie die de Lijst Pim Fortuyn, samen met de PvdA, Leefbaar Eindhoven en het Ouderen Appél inbracht is om Sporthal Haagdijk voor sluiting te behoeden. Deze motie haalde wel voldoende stemmen.

De wereld na Theo Van Gogh

Vijf jaar op eieren lopen

Dagblad De Pers, 30 oktober 2009
Omdat het op 2 november 5 jaar is geleden dat Theo van Gogh werd vermoord heeft er in dagblad De Pers op 30 oktober een artikel gestaan over de huidige maatschappij. Voor alle duidelijkheid is het artikel intergraal overgenomen met onderaan een link naar het bewuste artikel in dagblad De Pers.

Vijf jaar op eieren lopen

Sinds de moord op Theo van Gogh is censuur én zelfcensuur in de westerse wereld aan de orde van de dag. We buigen voor geweld en bedreigingen van fundamentalistische moslims. Kunstwerken die niet meer tentoongesteld worden omdat ze een verdwaalde moslim kunnen kwetsen. Een columniste die stopt na doodsbedreigingen. Sinds de moord op Theo van Gogh is het doodnormaal en hebben radicale moslims hun zin gekregen.

Open brief aan regionale gemeenteraadsfracties

Aankoop tankautospuiten en regionale werkgelegenheid
Eindhoven, 26 oktober 2009
Na de eerder gedane blamerende Europese aanbesteding van Connexxion, die voor de stad Eindhoven MAN stadsbussen heeft gekocht inplaats van DAF / VDL stadsbussen, die hier in deze regio worden geproduceerd en daarmee voor veel werkgelegenheid zorgt, is men nu voornemens om Mercedes / Ziegler de opdracht voor 12 tankautospuiten te gunnen. Eerder al kochten ook Nijmegen en Groningen hun stadsbussen al bij onze Oosterburen. Werkelijk een schandalige vertoning in een land waar vele bedrijven door de wereldwijde economische crisis noodzakelijkerwijs werktijdverkorting hebben moeten invoeren.

Programmabegroting 2010 – 2013 / I

Progranmmabegroting 2010 2013 Commissie: Eric Meriënboer / Marry Fiers   
Voorzitter, Toen ik de programmabegroting en de productraming over 2010 aan het bestuderen was, moest ik onbewust denken aan een man die veel boeken had geschreven, namelijk Hans Christian Andersen. Voor alle duidelijkheid; Hans Christian Andersen schreef sprookjesboeken. Met name het gehele hoofdstuk Integrale Veiligheid in deze programmabegroting  zou een sprookje kunnen zijn als de situatie niet zo bijzonder nijpend en triest is.

Programmabegroting 2010 – 2013 / II Progranmmabegroting 2010 2013
Commissie, Hans-Martin Don / Mariëtte Mittendorff
Voorzitter
In de programmabegroting zien we enerzijds een gemeente die gaat bezuinigen op voorzieningen die voor het algemeen gebruik bestemd zijn of een algemeen belang dienen. Twee van deze voorbeelden vinden we vlak achter elkaar terug op bladzijde 12 van het raadsvoorstel, op de eerste plaats de sluiting van Sporthal de Haagdijk – wat een structurele besparing van € 50.000,- op moet leveren. Voor de huidige gebruikers zouden voldoende voorzieningen in de buurt zijn om hen onder te brengen.

VVD fractie in Eindhoven ook hypocriet?


De scheiding van moskee en staat in staat van ontbinding VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bijdrage: Alexander van Hattem Aangezien ik onlangs in de Eindhovense raadscommissie een discussie heb gehad over scheiding van kerk en staat bij het evenementenbeleid - vanwege het opnemen van het Suikerfeest bij de Al Fourqaanmoskee in deze stad als onderdeel van dit beleid, even aandacht voor een 'handreiking' van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) over dit onderwerp en hoe een landelijke politieke partij - in dit geval de VVD - hier hypocriet mee omgaat.

Deel deze pagina