Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Jaarverslag en financieel jaarverslag 2014 Lijst Pim Fortuyn

 

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

  31 december 2014        -           31 december 2013

Balans    

activa

   

Te ontvangen

   870  -
Liquide middelen    569 7.711 
Totaal 1.439 7.711
     
passiva    
Eigen vermogen 1.439 2.693
Verkiezingsfonds - 5.018
Kortlopende schulden - -
Totaal 1.439 7.711
     
Baten en lasten 2015    
Contributies, abonnementen 579 -
Portokosten -
Advieskosten 325
Vergaderkosten 136
Bankkosten 77
Algemene kosten 33
Donaties 150  
Verkiezingen 2014 7.388
Onttrekking verkiezingsfonds - 5.018 
Donaties en contributies 2.415
Rentebaten - -
Verkopen promotieartikelen - -
Resultaat verslagjaar - 1.254 
Totaal 8.687 8.687

Toelichting op het financieel verslag 2014

De kosten van de verkiezingen zijn bestreden uit het in 2013 gevormde verkiezingsfonds.

Omdat de kosten van de campagne hoger waren dan de middelen in het fonds is het fonds in 2014 volledig uitgeput.

Het jaar 2014 is - mede daardoor - afgesloten met een verlies.

Paul Verhaegh,

Penningmeester
 

 

Grondwet geldt voor iedereen


Actuele Motie: Grondwet geldt voor iedereen!  25 maart 2014 Als reactie op de aangekondigde Actuele Motie van Groen Links in de laatste raadsvergadering van de 'oude raad' heeft de fractie van de Lijst Pim Fortuyn gemeend daar niet zomaar mee in te kunnen stemmen. Hoewel de LPF niet tegen de Grondwet wil stemmen was de aanleiding – de recente uitspraken van Geert Wilders – voor onze fractie niet goed gekozen. Vandaar ziet u eerst het betoog van de fractievoorzitter van de LPF Rudy Reker en daaronder de Actuele Motie van GroenLinks.
Betoog Rudy Reker Voorzitter, dank u wel.

Toen ik zondag het voorstel van mevrouw Richters had gelezen om naar aanleiding van de woorden van de heer Wilders een actuele motie in te dienen, dacht ik: Daar gaan we weer.

Voorzitter, het was 2002 dat Pim Fortuyn in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen waar hij volgens de prognoses van toen met zijn politieke partij de Lijst Pim Fortuyn hoog zou scoren, zeer ernstig werd gedemoniseerd en bedreigd.

Jaarverslag en financieel jaarverslag 2013 Lijst Pim Fortuyn

  maart 2013 Gemeentesite Eindhoven: http://www.eindhoven.nl/actueel/nieuws/Jaarverslag-Gemeenteraad-2013.htm 

Blunders

Het afgelopen jaar kenmerkte zich doordat miljoenen kostende bestuurlijke blunders in onze stad in de openbaarheid zijn gekomen. Enkele voorbeelden: het Orgelplein, 18-Septemberplein en het Catharinaplein. Maar het leed is daarmee niet geleden. Deze zaken blijven namelijk geld kosten omdat het einde van deze geleverde wanprestaties nog niet in zicht is. Indien onze fractie zich niet intensief met deze zaken bezig had gehouden, zouden dit opnieuw doofpot-affaires van onze stad zijn geworden.

Het Kerstmenneke is niet meer


30 januari 2014 Donderdag bereikte ons het droevige bericht dat Paul Smulders, beter bekend als het Kerstmenneke op 83 jarige leeftijd is overleden. Paul kwam eind 2013 veelvuldig in het nieuws doordat onze fractie de legeskosten die Paul zou moeten betalen om vanuit zijn eigen tuin kerstbomen te verkopen op de eerste plaats absurd hoog vond, terwijl later bleek dat Paul al 17 jaar ten onrechte daarvoor leges had betaald. De onterecht betaalde legeskosten zou door de gemeente Eindhoven worden teruggestort. Hoewel Paul na deze aanvaring met de gemeente Eindhoven met hartklachten is opgenomen in het ziekenhuis en nadien in een verzorgingshuis was geplaatst, heeft hij niet van dat geld kunnen genieten. Jammer!
Rust zacht Paul!

DORPSRAADVERGADERING

verkiezingsposter web2014 Spreektekst Rudy Reker

 

Dorpsraadvergadering op Acht

 

22 januari 2014

 

Beste mensen, lieve mensen,

Eind 2011 is de Dorpsraad Acht, onder de huidige coalitie van PvdA, de VVD, D66 en Groen Links opgeheven. De argumentatie voor opheffing, die deze coalitie heeft gebruikt slaat nergens op. Maar dat hoef ik u, hier als inwoners op Acht niet te vertellen. Wij als Lijst Pim Fortuyn Eindhoven hebben uiteraard tegen dit voorstel gestemd. En dat hebben wij niet zomaar gedaan en ik zal het u vertellen waarom.

LPF behoedt Eindhoven voor aanslag op lokale democratie

democratie
14 januari 2014
Commissievergadering, Ruimte en Vastgoed

 

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 14 januari stond er bij agendapunt  3.2 het raadsvoorstel: ‘Aanpassing aanwijzingsbesluit categorie van gevallen waarin voor het verlenen van een omgevingsvergunning geen ‘Verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeenteraad is vereist’. Een wel zeer ingrijpend voorstel van het college om meer macht naar zich toe te trekken, waar ook maar maximaal een half uurtje voor uit was getrokken. Het college wilde namelijk met dit gewijzigde voorstel de mogelijk hebben een aantal zaken te legaliseren, zonder dat de raad het college hierop kon aanspreken. Rudy Reker als eerste spreker schudde de commissieleden wakker. Zijn betoog kunt u hier lezen.

Nieuwjaarstoespraak

verkiezingsposter web2014
  
  Nieuwjaarstoespraak Lijst Pim Fortuyn

  Uitgesproken door Rudy Reker

  9 januari 2014

  VERKIEZINGSPOSTER 2014

 
Beste mensen,

Ik heet u allen van harte welkom op deze nieuwjaarsreceptie van de Lijst Pim Fortuyn, de LPF Eindhoven zoals ook wel eens wordt gezegd. Inmiddels kunnen wij spreken van een jaarlijkse traditie en u moet mij op mijn woord geloven, dat willen wij nog vele jaren zo doorzetten.

Dit zeg ik u omdat er op 19 maart a.s., dat is nog géén 10 weken meer te gaan,  weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. En u begrijpt dat wij als LPF graag weer deel van de nieuwe raad willen uitmaken. En als de vooruitzichten mij niet bedriegen, kan er wel eens een aardverschuiving plaats vinden in het politieke krachtenveld, en dan niet alleen in onze stad.

 Interview Joost Niemoller met onze lijsttrekker

134083 rudy reker web 6448

 

Rudy Reker: 'De PVV is de enige partij die het volk echt vertegenwoordigt.'

Gepubliceerd door Joost Niemöller 13 januari 2014

Op 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op gemeentelijk niveau zijn een aantal nieuw-realistische partijen actief die zich niet onder een landelijke noemer hebben verzameld. Alleen in Den Haag en in Almere zal de PVV meedoen. Veel lokale partijen zijn afsplitsingen van de vroegere LPF, of stammen op een andere wijze nog uit het Fortuyn tijdperk. Afgaand op enkele internetpeilingen hebben ze de wind mee. Waar staan ze voor? Hoe is het met ze gegaan? Een reeks interviews. Allereerst met Rudy Reker. Hij is de lijsttrekker van de LPF Eindhoven.

 

Dat Eindhoven


ruim tien jaar na de opkomst van Pim Fortuyn nog steeds een springlevende LPF-afdeling kent, is voor een belangrijk deel te danken aan Rudy Reker, al jaren het gezicht van de Fortuynisten.

De LPF heeft door Reker – gesteund door tweede man Charles Stroek – een eigen geluid en profileert zich door zich bepaalde onderwerpen helemaal eigen te maken. Voorbeelden hiervan zijn de Turkse feestzaal in de Tempel, de problemen rond het Catharinaplein, de legeskosten en de gemeentelijke financiën.

De ’grotere kleintjes’ in de Eindhovense raad hebben zich deze periode aardig weten te profileren. De eenpitters daarentegen hebben vooral aangetoond dat ze letterlijk niets toevoegen aan het politieke landschap.

Deel deze pagina