Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Burgerinitiatief Plaza Futura

Commissievergadering Maatschappij en Cultuur
5 maart 2013
Plaza Futura behouden op de Leenderweg?

Betoog: Charles Stroek Studio 040

Onze fractie is nooit voorstander geweest van de verhuizing van Plaza Futura naar het voormalige Natlab op Strijp S. Wij hebben dan ook toendertijd, zoals bekend, tegen het betreffende raadsvoorstel gestemd.

De onzin van Eindhovense Stedenbanden

Brandpunt onderzocht duurste Stedenbanden in Nederland
Uitzending 10 februari 2013

Wouter Kurpershoek onderzoekt de stedenbanden en komt terecht in een wondere wereld van ‘mondiale bewustwordingsprojecten’, reizende ambtenaren en opmerkelijke subsidies.

 

Eindhoven (217.000 inwoners) na Amsterdam (790.000 inwoners) op de tweede plaats met 2.248.000 miljoen euro in 5 jaar. Afgezien van deze linkse hobby is de verhouding van de bedragen helemaal zoek. Ja, ook daar scoort Eindhoven als de beste, maar is dat wel reëel? Nee, natuurlijk niet! Dit geld kunnen wij hier in onze stad zoveel beter besteden. Sinds de fractie van de Lijst Pim Fortuyn deel uitmaakt van  de gemeenteraad in Eindhoven (2006) hebben wij ons met klem verzet tegen deze verkwisting van belastinggeld door snoepreisjes, wat door Eindhovense burgers is opgebracht. Dit belastinggeld moet besteedt worden in onze stad, voor het welzijn van onze burgers  en nergens anders.

Verantwoording wethouder Fiers in dossier Orgelplein


26 februari 2013 Tot nu toe is er 8,2 miljoen euro gestoken in het verhuizen van 30 'woonwagens'.

Totale kosten kunnen oplopen tot 15 miljoen.

Precies: 500.000 euro per 'woonwagen'!

Wethouder Mary Fiers (PvdA-Woonwagenzaken) Persbericht Gemeente Eindhoven

Betoog Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn

Voorzitter,

Na een externe melding bij het Meldpunt Integriteit van de gemeente Eindhoven is in augustus 2011 de raad op de hoogste gebracht, dat er bij het project ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ mogelijk onterechte betalingen zouden zijn gedaan, door een toenmalige medewerker. Ook zou deze voormalige medewerker zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste belangenverstrengeling. Vervolgens deelde het college, naar aanleiding van deze ongeregeldheden de raad mede, een onderzoek naar deze onregelmatigheden te laten instellen. Het via het uitzendbureau lopende contract met de ingehuurde projectleider was door het college inmiddels verbroken.

Spaanse verpleegkundigen in de gezondheidszorg

Door: Tjerk Langman, commissielid Lijst Pim Fortuyn
Buitenlands verpleegsters in de zorg. Is dat de oplossing?
13 februari 2013
Onlangs verscheen het bericht dat zorginstelling Archipel in Eindhoven, Spaanse verpleegkundigen in dienst heeft genomen om het 'tekort' aan zorgpersoneel in op te vullen. Dit nieuws bevreemde mij ten zeerste omdat enkele dagen geleden in het 'arphati' verpleeghuis in Amsterdam, door zorgmedewerkers actie is gevoerd omdat er werd gedreigd met ontslag. En omdat de miljoenen die door de overheid geïnvesteerd waren in het verpleeghuis voornamelijk zouden zijn besteed aan uitbreiding van het bestuur. De vraag is dan ook of er echt een tekort is aan zorgpersoneel of dat de zorg in Nederland kampt met een 'imagoprobleem'.

Aanvullende vragen: ‘Herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’

8 februari 2013 De techische vragen die onze fractie eerder heeft gesteld zijn vaag beantwoord.
Update: met antwooden van het college Daarom deze aanvullende vragen  

  1. Het antwoord bij vraag 1, onze eerste vraagstelling, is niet hét antwoord op mijn vraag. Ik zal duidelijker zijn. -          Waarom moest de raad het in eerste instantie doen met de deels onleesbare dossiers die ons via de mail bereikten? Er waren functies en namen weggelakt, er stonden onleesbare woorden in gecombineerd met afgebroken zinnen, zonder begin en zonder eind. Was de gemeente Eindhoven niet in staat om de raad (zeker in dit geval) te voorzien van duidelijk leesbare informatie zoals wij gewend zijn te krijgen?
    -          Zijn deze dossiers expres zo onduidelijk gemaakt om het lezen door de raad te ontmoedigen en daardoor medewerkers uit de ‘wind’ te houden?

Eindhoven gaat failliet onder wethouder Schreurs


5 februari 2013
Het raadsvoorstel Beheer en Exploitatie NatLab 2.0 stond op de agenda.  Nu is de LPF fractie altijd al tegen de verhuizing geweest van Plaza Futura van de Leenderweg naar het voormalig Nationaal Laboratorium van Philips op Strijp-S. De kosten van de verbouwing van het NatLab zijn 14 miljoen euro. De veel te optimistische begroting die met losse eindjes aan elkaar hangt, laat toch zien dat er jaarlijks een subsidie bij moet van bijna een miljoen euro. Hieronder het betoog van fractievoorzitter Rudy Reker.

Sommige raadsleden zijn wereldvreemd in Eindhoven


Lampegat, 5 februari 2013
Wereldvreemd en een onzinnige motie

Voor de raadvergadering 5 februari  heeft Frank Depla (PvdA) en Karin Wagt (CDA) een actuele motie ingediend om tegen alle tradities van onze stad Eindhoven in een vrouwelijke Stadsprins te nemen. De ingediende motie kunt u vinden geheel onder dit artikel. Eerst het betoog van fractievoorzitter Rudy Reker, die in 1988 – 1989 als Stadsprins ‘Ruud d’n Urste van het Lampegat, vier dagen de sleutel van de stad Eindhoven mocht overnemen. Voorzitter, De tijd van een raadslid is kostbaar, maar in mijn optiek vraagt een onzinnige motie om een serieuze reactie.

Vol verbazing lees ik hier en motie waarvan de zin van de onzin voor de doorsnee Lampegatter geheel ontgaat en zeer slecht gemotiveerd en niet goed is onderbouwd. Sinds mensenheugenis wordt onze Dorstlustige Hoogheid van ons Lampegat een aantal maanden  voor carnaval begint gekozen, door speciaal daarvoor opgeleide heren van de Prinskeuzecommissie. Dit zeer respectabel gezelschap heeft in de loop der jaren een formule ontwikkeld welke geheel is toegesneden op de keuze van een Prins van het mannelijk geslacht. 

Brandende vragen over het drama Orgelplein

1 februari 2013
Technische vragen LPF en beantwoording daarvan door het college
Schriftelijke technische vragen voorafgaand aan de commissiebehandeling over de woonwagenlocatie aan het Orgelplein.

LPF / 1. Wat is de onderliggende reden dat alle via mail door de raad ontvangen bijlagen, behorende bij deze raadsinformatiebrief ‘herhuisvesting woonwagens Tongelrese Akkers’ bijzonder slecht van kwaliteit en daardoor onleesbaar en vervolgens onbegrijpelijk zijn?

College: Alle bij de raadsinformatiebrief bijgevoegde onderzoeksrapportages zijn, zoals in de raadsinformatiebrief aangegeven, conform eerdere toezeggingen door het college voor de leden van de gemeenteraad openbaar ter beschikking gesteld. “Om reden van een aantal belangen als genoemd in de Wet openbaarheid bestuur (Wob) (bescherming van de persoonlijke levenssfeer, financieel economisch belang van de gemeente en persoonlijke beleidsopvattingen) zijn eigennamen, deels ook functienamen en een beperkt aantal passages verwijderd“(citaat raadsinformatiebrief).

Geen woorden maar daden, maar niet in Eindhoven


Het moet maar een keer worden gezegd!

29 januari 2013 Commissie Financiën en Bestuur Spreektekst Rudy Reker

Voorzitter dank u wel, Jarenlang heeft onze fractie gehamerd voor meer veiligheid in onze stad. Vele raadsvragen, brieven en suggesties hebben wij ingediend voor meer camerabeveiliging en verspreiding van afbeeldingen van criminelen op bijvoorbeeld billboards. Kortweg gezegd, het inzetten van meer eigentijdse middelen. Wij hebben gevochten voor o.a. een veiliger Vaartbroek, een veiliger Blixembosch en nu heeft Gestel, weer onze volle aandacht. Eindhovens Dagblad

Nieuwjaarstoespraak Lijst Pim Fortuyn 2013Voorzitter Rudy Reker

Locatie: Ontmoetingscenrum Vivaldi
Mechelenlaan
Eindhoven

Beste mensen, Ik heet u allen van harte welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst van de Lijst Pim Fortuyn en vandaag voor het eerst op deze nieuwe locatie. Omdat deze bijeenkomst van onze politieke vereniging al voor de 8ste keer op rij plaatsvindt, kunnen wij spreken van een jaarlijkse traditie. En u begrijpt dat het bestuur en de fractie, deze mooie traditie nog jarenlang willen voortzetten. Dit zeg ik u omdat er in maart 2014, over ruim en jaar, weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Als de vooruitzichten mij niet bedriegen, valt er voor de burgers in Eindhoven dan heel wat te kiezen. Daarbij komt, dat als de landelijke trend zich ook hier in Eindhoven doorzet, er best wel eens verschuivingen kunnen plaatsvinden in het politieke krachtenveld. Wij als Lijst Pim Fortuyn zullen daar echter geen traan om laten. Voor de Lijst Pim Fortuyn zou het wellicht kunnen betekenen, dat wij als LPF-fractie voor de 3de keer op rij in de gemeenteraad van deze stad zitting mogen nemen. Ik stel mij zo voor dat dit vooruitzicht voor u heugelijk nieuws kan zijn.

Deel deze pagina