Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen VTA Hagenkamp 

Update: met antwoorden van college B&W De Vrijetijdsaccomodatie (VTA) Hagenkamp is een stichting die al 47 jaar lang – zonder subsidie – sociaal-cultureel werk faciliteert in de Gestelse buurt de Hagenkamp op basis van de enthousiaste inzet van 22 vrijwilligers. Deze VTA valt niet onder het gemeentelijke VTA-beleid en haalt haar inkomsten enkel uit het verhuren van haar accommodatie aan verenigingen. De situatie van deze VTA is echter anders dan die van andere particuliere VTA’s omdat het gebouw op termijn moet wijken voor een uitbreiding van het naastgelegen zorgcentrum De Engelsbergen (Vitalis).

Daarnaast wil de naastgelegen basisschool De Troubadour uitbreiden tot Spilcentrum. Omdat de functie van buurtontmoeting hierbij overeenkomt met de activiteiten van de VTA, wil de VTA deze functie graag gaan invullen binnen het toekomstige Spilcentrum. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen ontving de VTA een brief van de gemeente. In deze brief van 23 april jl. geeft de Dienst Gebiedsgericht werken van de gemeente aan dat bij de herontwikkeling van het Genderpark – waarin de VTA gelegen is – de kernfuncties ‘buurtontmoeting’, ‘ontplooiing’ en ‘ontspanning’ centraal staan en stelt hierbij als randvoorwaarden dat er voldoende burgerparticipatie is bij het invullen van de sociale vraag en dat de sociale vraag uit de buurt zo volledig mogelijk wordt beantwoord. Hierbij geeft de gemeente aan dat bij het invullen hiervan zoveel mogelijk gebruik dient te worden gemaakt van de ervaring en expertise van de VTA Hagenkamp. Voorts geeft de gemeente aan om met de VTA in overleg te willen gaan over het toekomstig aanbod van activiteiten voor buurtontmoeting. Het betreffende overleg heeft op 12 juni jl. plaatsgevonden, waaraan naast de VTA en de gemeente ook Vitalis en Korein deelnamen. Bij dit gesprek kwam naar voren dat er een intentieovereenkomst in de maak is tussen de VTA en Vitalis, welke echter – om hiernavolgende redenen – toch niet voor de gewenste oplossing kan zorgen. Na dit overleg heeft de gemeente naar de VTA toe niets meer laten horen. Op 26 juni jl. is een concept intentieovereenkomst opgesteld met als titel ‘ontwikkeling woonzorgcentrum met wijkfunctie(s) “Parc Gender” Eindhoven’ met de gemeente, Vitalis en VTA Hagenkamp als betrokken partijen. Dit concept beoogt de tijdelijke vestiging – tot de oplevering van het Spilcentrum – van de VTA Hagenkamp in de nieuwbouw van Engelsbergen. De optie tot het bekrachtigen van deze overeenkomst loopt tot 1 januari 2009. Voor de VTA blijkt dit echter geen geschikt alternatief te zijn, dit om de volgende redenen: - De huur die hiervoor gevraagd zal worden is door de VTA niet op te brengen. Ook het doorberekenen van deze kosten aan de verenigingen die van de VTA gebruik maken is geen optie, omdat het overwegend kleine verenigingen betreft die hiervoor niet draagkrachtig genoeg zijn. - De activiteiten van de VTA stroken niet met de wensen van de bewoners van het zorgcentrum omdat deze – ook in de latere avonduren – het nodige geluid met zich meebrengen, zoals de repetitie van een koor, harmonie en carnavalsvereniging. Omdat om voornoemde redenen tijdelijke huisvesting bij Vitalis geen optie is en het nog niet duidelijk is op welke termijn het Spilcentrum in gebruik kan worden genomen is de VTA Hagenkamp voorlopig nog aangewezen op het huidige gebouw. Dit gebouw heeft echter te kampen met ernstig achterstallig onderhoud en door de onduidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen is er voor de VTA momenteel teveel onzekerheid om hierin te kunnen investeren. Hierdoor is het risico groot dat de VTA vroegtijdig de deuren zal moeten sluiten – voordat er iets nieuws is. Een sluiting van de VTA zou een groot verlies zijn voor de leefbaarheid in de Hagenkamp, omdat juist het sociaal-culturele werk van deze VTA hierin een sleutelrol speelt. In de raadsinformatiebrief over het aanwijzen van actiegebieden 2009-2010 is bekend gemaakt dat de Hagenkamp als buurt niet langer meer de status kent van actiegebied omdat deze buurt goed scoort op de buurtthermometer. Daarbij geeft de raadsinformatiebrief aan dat dit met de nodige zorgvuldigheid dient te gebeuren, zodat de verbeteringen die tot stand zijn gebracht geborgd zijn. Het wegvallen van de VTA met haar vele jeugdwerk – zoals een florerende jeugdhobbyclub – zou desastreus zijn voor de leefbaarheid: deze activiteiten houden immers jongeren van de straat en bevorderen de integratie. Om sluiting te voorkomen heeft de VTA Hagenkamp dringend onderhoud nodig aan de huidige accommodatie, waarbij onderhoud aan het dak de grootste urgentie is. Dit dak is namelijk op verschillende plaatsen aan het doorlekken, wat voor veel overlast en schade zorgt. Bovendien levert dit veiligheidsrisico’s op ten aanzien van de elektrische installaties en is de vocht- en schimmelvorming schadelijk voor de volksgezondheid van met name de kinderen in de aanwezige peuterspeelzaal. Zo heeft de peuterspeelzaal hun computer al moeten verplaatsen vanwege doorlekkend water vanuit het plafond. Opgemerkt dient te worden dat deze schade aan het dak voor een groot deel indirect wordt veroorzaakt door de gemeente, namelijk door bladval van bomen in het aangrenzende gemeentelijke Genderpark. Deze bomen staan zeer dicht tegen de erfafscheiding en hebben grote overhangende takken boven het dak van de VTA-accomodatie. Tevens groeien wortels van deze bomen door de riolering van het pand heen, waardoor ook veel extra onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. Dat de gemeente kan investeren in het onderhoud van deze VTA-accomodatie blijkt uit het in de raadsvergadering van 30 januari 2007 vastgestelde ‘Raadsvoorstel inzake gebiedsgerichte aanpak en het beleid voor VTA’s en buurtontmoetingsruimten’ (raadsnummer 06.RI88I.00I), waarin de VTA Hagenkamp specifiek wordt genoemd als een VTA die onder de categorie VTA’s valt die binnen een kerngebied van een ontwikkelzone vallen. Hierbij wordt aangegeven dat in deze VTA’s kan worden geïnvesteerd indien dit voor tijdelijke instandhouding noodzakelijk is. Omdat onze fractie zich grote zorgen maakt over het behoud van de leefbaarheid in de Hagenkamp en wederom moet vaststellen dat de gemeentelijke organisatie slecht communiceert met burgers en organisaties in deze stad, komen wij tot de volgende vragen. 1. Bent u bekend met de bovenstaande situatie rond de VTA Hagenkamp? 2. Bent u het met onze fractie eens dat de tijdelijke huisvesting in Vitalis – gelet op de aard van de activiteiten – geen reëel alternatief is voor de VTA? Zo nee, waarom niet? 3. Bent u het met onze fractie eens dat de activiteiten van de VTA Hagenkamp een sleutelrol spelen in de leefbaarheid van deze buurt en daarmee cruciaal is om te voorkomen dat deze nu goed scorende buurt opnieuw afglijdt tot actiegebied? Zo nee, waarom niet? 4. Deelt u de mening van onze fractie dat de huidige achterstallige onderhoudssituatie zodanig slecht is dat dit voor de gebruikers onnodige overlast en risico’s oplevert en de gemeente daarom een rol kan spelen om hiervoor een oplossing te vinden? 5. Bent u bekend met de situatie dat takken van gemeentelijke bomen ver over het dak van de accommodatie hangen? 6. Is het u bekend of de betreffende bomen zich op meer dan de volgens artikel 5:42 BW verplichte afstand van 2 meter van de erfgrens bevinden? 7. Deelt u de mening van onze fractie dat de gemeente een bijdrage dient te leveren in het herstel van het dak van de accommodatie? Dit vanwege de door de gemeente veroorzaakte bladval en omwille van de in het kader van leefbaarheid noodzakelijke voortbestaan van de VTA. Zo nee, waarom niet? 8. Bent u het met onze fractie eens dat de VTA Hagenkamp op grond van het raadsbesluit van 30 januari 2007 in aanmerking komt voor een investering omdat dit voor tijdelijke instandhouding noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet? 9. Kunt u aangeven of en op welke manier de VTA op gemeentelijke ondersteuning kan rekenen mochten bovenstaande kaders naar uw oordeel niet van toepassing zijn – met als oogpunt het behoud van de leefbaarheid van de buurt? 10. Kunt u deze vragen – gelet op het spoedeisende karakter van het onderhoud – met extra spoed beantwoorden? Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven, 1 december 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Bent u bekend met de bovenstaande situatie rond de VTA Hagenkamp? Wij zijn met de situatie bekend. Dat betreft overigens met name de grote lijn, de mogelijke samenwerking met Vitalis en basisschool De Troubadour. De onderhoudssituatie en de exacte invulling binnen Hagenkamp zijn ons niet bekend, omdat er geen sprake is van een gemeentelijk eigendom.

2. Bent u het met onze fractie eens dat de tijdelijke huisvesting in Vitalis - gelet op de aard van de activiteiten - geen reëel alternatief is voor de VTA? Zo nee, waarom niet? Zover ons bekend is een tijdelijke huisvesting binnen het complex Engelsbergen van Vitalis niet op voorhand aan de orde. Onze eerste zorg is om te komen tot een defi¬nitief oordeel over de samenhang van voorzieningen. Daarvoor is een overeenkomst nodig tussen Vitalis en andere partijen, waaronder wellicht VTA Hagenkamp. Mocht het zover komen en mocht dat leiden tot een herbouwplan, dan dient tussentijds ook een oplossing te worden gevonden voor de tijdelijke situatie. Daarvoor is het complex Engelsbergen wellicht een optie, maar eerst zal het bestuur van VTA Hagenkamp daarover gehoord worden.

3. Bent u het met onze fractie eens dat de activiteiten van de VTA Hagenkamp een sleutelrol spelen in de leefbaarheid van deze buurt en daarmee cruciaal is om te voorkomen dat deze nu goed scorende buurt opnieuw afglijdt tot actiegebied? Zo nee, waarom niet? Buurtvoorzieningen vormen een belangrijke rol in de leefbaarheid. Wij spreken in dit geval van ‘sociale basisbekabeling’.
Momenteel zijn wij in beeld aan het brengen welke accommodaties tot die basisbekabeling dienen te worden gerekend. In ons voorstel hoort VTA Hagenkamp daar bij.

4. Deelt u de mening van onze fractie dat de huidige achterstallige onderhoudssituatie zodanig slecht is dat dit voor de gebruikers onnodige overlast en risico’s oplevert en de gemeente daarom een rol kan spelen om hiervoor een oplossing te vinden? Als er sprake is van achterstallig onderhoud, zoals door u aangegeven, dan moet hierop worden ingegrepen. De stichting heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid.

5. Bent u bekend met de situatie dat takken van gemeentelijke bomen ver over het dak van de accommodatie hangen? In Gestel zijn onlangs alle gemeentelijke bomen gesnoeid.

6. Is het u bekend of de betreffende bomen zich op meer dan de volgens artikel 5:42 BW verplichte afstand van 2 meter van de erfgrens bevinden? Zie het antwoord op vraag 5.

7. Deelt u de mening van onze fractie dat de gemeente een bijdrage dient te leveren in het herstel van het dak van de accommodatie? Dit vanwege de door de gemeente veroorzaakte bladval en omwille van de in het kader van leefbaarheid noodzakelijke voortbestaan van de VTA. Zo nee, waarom niet? Bomen veroorzaken bladval. Dat betekent niet dat de eigenaar van de bomen verantwoordelijk is voor overlast of schade die daardoor wordt veroorzaakt. De eigenaar of de huurder van een pand ruimt zelf zijn eigen terrein op, ook het dak. De bomen in de directe omgeving van VTA Hagenkamp zijn overigens deels bomen op grond van de gemeente, deels van de stichting zelf (Stichting Hagenkamp) en van de eigenaar van de grond (Stichting Gemeenschapsbelangen Hagenkamp), en deels van Vitalis. 8. Bent u het met onze fractie eens dat de VTA Hagenkamp op grond van het raadsbesluit van 30 januari 2007 in aanmerking komt voor een investering omdat dit voor tijdelijke instandhouding noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet? Het bestuur van VTA Hagenkamp is en blijft als eigenaar verantwoordelijk voor de instandhouding van het gebouw. Wij willen met het bestuur van VTA Hagenkamp en andere partners in dit gebied eerst de stap van visie naar plan maken voor het hele gebied. Als het plan voorziet in nieuwbouw geeft dat een ander beeld van noodzakelijk ingrijpen dan indien er geen nieuwbouw zal komen. Wat van belang is, is dat we de stap van visie naar plan snel maken. Een investering vanuit de gemeente hierin wordt dan overwogen. 9. Kunt u aangeven of en op welke manier de VTA op gemeentelijke ondersteuning kan rekenen mochten bovenstaande kaders naar uw oordeel niet van toepassing zijn - met als oogpunt het behoud van de leefbaarheid van de buurt? Zie het antwoord op de voorgaande vraag.

Eindhoven, 13 januari 2009.

20-1-2009 Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Laat reactieformulier zien