Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Commissieronde juni 2006

Zoals u weet staat de Lijst Pim Fortuyn voor transparantie in de politiek. Het is voor ons dan ook van belang om u op de hoogte te houden van de activiteiten van de fractie binnen en buiten de Eindhovense gemeenteraad. Afgelopen week heeft de laatste commissieronde plaatsgevonden voor het zomerreces. De Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in alle raadscommissies vertegenwoordigd met met meerdere personen, zodat we op zoveel mogelijk onderwerpen onze mening kunnen laten horen.

Commissie Jeugd & Gezin, Onderwijs, Sport & Cultuur In deze vergadering kwamen twee kwesties aan bod. Met het raadsvoorstel tot het terugnemen van de zorgplicht voor de huisvesting van de leerlingen van he leerpunt van De Korenaer bij De Berkenschutse in Heeze hebben we zonder commentaar kunnen instemmen. We vinden het van belang dat alle jongeren het onderwijs kunnen genieten dat voor hen nodig is, ondanks de hoge kosten die aan dit speciaal onderwijs hangen. Met het raadsvoorstel tot verzelfstandiging van Bureau Halt middels fusie van de vier Haltbureaus in het arrondissement 's-Hertogenbosch hadden we echter wel problemen. Even voor de duidelijkheid, wij staan achter het werk dat Halt verricht en we vinden het dan ook fijn om in het raadsvoorstel te lezen dat de vier Halt-bureaus in onze regio goed functioneren. Het is voor ons echter niet duidelijk wat een fusie de gemeente Eindhoven nu echt gaat opleveren. Er wordt in het voorstel onder andere gesproken over de huidige kwetsbaarheid van Halt-bureaus, kwaliteitsverbetering en meer ruimte voor nieuwe producten, maar nergens is een SWOT-analyse of iets wat daar op lijkt te vinden zodat we wat meer inzicht in de huidige toestand konden krijgen, laat staan een overzicht van activiteiten die als gevolg van deze fusie gerealiseerd kunnen worden. Wat er wel in stond was dat deze fusie de gemeente in het slechtste geval dik € 180.000,- mag gaan kosten, terwijl we er dus niks concreets voor terugkrijgen. Bij de reactie van Wethouder Merrienboer kwam de aap dan ook uit de mouw. Landelijk gezien gaat het helemaal niet zo goed met Bureau Halt en dus kwam vanuit het Ministerie de opdracht tot deze fusies, ondanks dat de regio Eindhoven juist wel zeer goed functioneert. Wat ons betreft mag het Ministerie dan ook voor de kosten opdraaien. We zullen dan ook tegen dit voorstel stemmen. Commissie Maatschappelijke Zorg, Financiën, Personeel & Orgnisatie In deze vergadering is één belangrijk onderwerp behandeld en wel de her-openstelling van het Asielzoekerscentrum Beatrixoord. Het AZC in Veldhoven zal binnenkort sluiten en aan de gemeente Eindhoven is gevraagd om deze asielzoekers op te vangen. Onze fractie stelde hierover de volgende vragen: 1. De financiële gevolgen van dit besluit zijn onduidelijk:
- Er is sprake van een onduidelijke onderbouwing, derhalve verwachten wij eerst een gedegen onderzoek naar de financiële gevolgen voordat wij een afgewogen oordeel over dit voorstel kunnen nemen.
- Voor wat betreft de aanpassingen van de gebouwen: voor wiens rekening zijn de onkosten? Voor de gemeente of voor het Rijk?
- Voor de school wordt 1 miljoen euro uitgetrokken voor bouwkundige aanpassingen, dit is naar ons idee een fors bedrag voor een school van slechts 89 leerlingen die amper een jaar gebruikt zal worden. 2. Volgens het voorstel is het de bedoeling om Beatrixoord tot uiterlijk 31 december 2008 open te houden. Onze fractie vraagt zich af wat er vervolgens gaat gebeuren: is er in de tussenliggende periode sprake van een structurele afbouw van het aantal bewoners? Of wordt de gemeente op dat moment weer geconfronteerd met hetzelfde huisvestingsprobleem, zodat er opnieuw gesproken zal worden over opnieuw verlengen van het gebruik van Beatrixoord of wederom een verhuizing naar een ander AZC dat weer voor veel geld verbouwd moet worden? Wordt dit hierdoor niet een gebed zonder eind, waar wij gelet op de onder vraag 1 genoemde hoge investeringen voor vrezen? 3. Gezien de korte termijn van openstelling - uiterlijk december 2008 - lijkt het de fractie van de Lijst Pim Fortuyn niet alleen beter, handiger, maar ook veel goedkoper om te bewerkstelligen om het centrum in Veldhoven langer open te houden. 4. Welke maatregelen worden er genomen om problemen rond de bewoners van Beatrixoord te voorkomen, zoals de uit de hand gelopen demonstratie op 15 juli 2004? 5. Hoe zijn de ervaringen met de te huisvesten groep bewoners uit Veldhoven in de afgelopen jaren? Bij de beantwoording door Wethouder Don bleek dat alle kosten gedragen zullen worden door het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) en niet door de gemeente. Het is wettelijk helaas niet toegestaan om het AZC in Veldhoven langer open te houden, dus deze mogelijkheid valt in ieder geval af. Verder verwacht de Wethouder geen problemen met de groep bewoners uit Veldhoven. Helaas werd niet duidelijk wat er nu na 31 december 2008 gaat gebeuren (vraag 3). We willen in de toekomst niet voor verassingen komen te staan en kunnen dit voorstel daarom niet steunen als zekerheid hierover uitblijft.  Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 6 juli 2006 

Laat reactieformulier zien