Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Vaststelling Programmabegroting 2009 – 2012 tekst raadsvergadering


Eindhoven, 4 november 2008

Voorzitter, Niet alleen de tijd gaat snel vooruit, ook de omstandigheden waarin wij leven is sterk aan een voordurende verandering onderhevig. Het wordt dan ook steeds duidelijker merkbaar, dat de wereldwijde financiële crisis ons allemaal zal raken. Niet alleen wij als gemeente, maar ook de bedrijven en niet op de laatste plaats de burgers van deze stad.

Dat vereist van dit college de nodige discipline om goed te kijken naar de begrote uitgaven, waarbij in de vele onnodige subsidies, best wel eens geschrapt zou kunnen worden. Meer controle is daarbij geen overbodige luxe. Dit met de wetenschap, dat de gemeentelijke inkomsten ook evenredig kunnen gaan dalen. Het college zal dus voortvarend te werk moeten gaan, waarbij een pas op de plaats ook funest zou kunnen zijn, omdat dit de zaak alleen maar op slot zou zetten. Juist dat kunnen we nu niet gebruiken. Mijn fractie wenst het college daarbij veel wijsheid toe. Vorige week, tijdens de bespreking over de programmabegroting heb ik er 3 zaken uitgelicht. Daarbij heb ik aangekondigd dat daar moties voor worden ingediend. De éérste motie heeft te maken met de mooie stelling die in de programmabegroting staat, namelijk: ‘Veiligheid is een primaire levensbehoefte’. Daarom is het onbegrijpelijk VZ dat er in deze coalitie – waarvan de raad een afspiegeling is – zoveel aversie bestaat tegen cameratoezicht. Het is te gek voor woorden en werkelijk onbegrijpelijk dat tegenstanders van cameratoezicht – die naar mijn mening alléén maar in deze raadszaal zitten – geen gebruik wensen te maken van de moderne technieken. Dit terwijl hulpdiensten, zoals de politie gesteund door vele ondernemers en burgers in deze stad juist om meer cameratoezicht vragen. In dezelfde adem wil ik nog eens de wijk Blixembosch noemen. Goed, er zijn via de ‘Wijk Informatiebrief’ maatregelen aangekondigd om de overlast te beteugelen, maar de genomen maatregelen zijn volstrekt onvoldoende, om de rust daar langdurig terug te brengen. En dat moet toch wel de bedoeling zijn. Het recente verleden in deze wijk heeft dat eerder al onomstotelijk bewezen. De aangekondigde maatregelen zijn te soft, de handhaving is hierbij dan ook een probleem en er zit geen daadkracht achter zonder repressief beleid, waarbij de politie – die daarin de uitvoerende taak heeft – straks weer de Zwarte Piet krijgt toebedeeld. VZ, dat is niet terecht, omdat wij als ‘Baas van Eindhoven’ onze verantwoordelijkheid dienen te nemen. In de motie bij ‘overwegende, dat’ begin ik dan ook te stellen dat de coalitiepartijen in ‘Eindhoven Een’ veiligheid tot één van haar prioriteiten heeft gemaakt. Jammer dat de burger daar tot op heden niets van heeft gemerkt. Maar beter laat dan nooit zal ik maar zeggen; Daarom roep ik u allen op om deze ‘Motie betreft de visie repressieve handhaving veiligheidsbeleid’ te steunen. Voorzitter Ik zal het nog maar een keer vertellen, dat deze stad zit te smachten om een lange termijnvisie. Voor zover ik mij kan herinneren, was het oud-wethouder Nico van de Spek, die als laatste wethouder van de 5de stad van dit land, verder keek dan de coalitieperiode van 4 jaar. Echter, een lange termijnvisie is niet alleen goed voor de openbare ruimte, maar geeft de burgers en investeerders ook meer mogelijkheden om daarin te participeren. Dat moet toch – lijkt mij zo – een van de doelen zijn. Als voorbeeld neem ik u nu even mee naar het stadsdeel Stratum, namelijk naar de Bloemenbuurt – Zuid. Het is weer een verloren kans gebleken, nu het college de Integrale Wijkvernieuwing van BBZ alsmede de ondertunneling van de Rondweg / Aalsterweg en eventueel ook de kruising Rondweg / Leenderweg benaderd als 3 aparte projecten. Dat betreurd mijn fractie ten zeerste, omdat daarbij voor de komende 100 jaar en wellicht meerdere jaren, de kans verloren is gegaan om daar in deze wijken echt iets moois neer te zetten. Iets moois VZ, waar het milieu mee is gebaat en de leefbaarheid in dit deel van Eindhoven naar een hoger plan tilt. Dat moet de opdracht zijn in mijn stad, in onze stad VZ. Met minder mogen wij geen genoegen nemen. Met veel enthousiasme van de meerderheid van deze raad werd op 21 oktober het applaus van hooguit 4 personen op de publieke tribune in ontvangst genomen, terwijl eerder met het grootste gemak meer dan 400 honderd handtekeningen van bewoners uit de BBZ aan de kant zijn geschoven. Ondertussen hebben wij hier de mond vol over Burgerparticipatie, Inspraak – Samenspraak en Goed geregeld. Ik durf het – met al deze TV camera’s in de raadszaal – bijna niet hardop te herhalen, maar het gemiddelde rapportcijfer wat Burgers en Ondernemers tezamen, deze gemeente in dit kader heeft gegeven, is een 4,2 Mijn moeder is bijna 91 jaar maar met dit cijfer kan ik nog steeds niet bij haar aankomen. Als het college daarop een voorstel lanceert om over ruim 2 jaar een verbeteringsslag aan te brengen van 10 % kan ik dit voorstel niet serieus nemen. De burgers van deze stad verdienen beter. Het zal u dan ook niet verbazen VZ dat de tweede motie gaat over extra aandacht voor de inspraak in Bloemenbuurt – Zuid. Daarin vragen wij het college om deze Wijkvernieuwing samen te laten smelten tot een grote ruimtelijke visie, waarbij de ondertunneling van de zojuist genoemde kruispunten en dit deel van de Rondweg is meegenomen. Daarbij is het wonderwel weer mogelijk om zonder problemen één of twee aparte in- en uitgangen aan de Leostraat te behouden voor motorvoertuigen, waardoor de wens voor een groot deel van de bewoners wordt gehonoreerd. Dat daarbij de plannen opnieuw uitgewerkt dienen te worden staat buiten kijf en daarbij mogen de reeds verleende vergunningen niet in het gedrang komen. Dat wil ik nog wel benadrukken. En zoals eerder gezegd; Met wat meer creativiteit, een beetje meer wilskracht en een tikkeltje minder bureaucratie moet dit project haalbaar zijn. Onze kinderen, kleinkinderen en zij die daarna het levenslicht mogen aanschouwen, zullen er ons dankbaar voor zijn. Voorzitter U hoort mij vandaag niet zeggen dat in deze stad alles misgaat. Natuurlijk niet, er gaan juist ontzettend veel dingen ook heel goed in Eindhoven. Maar dat mag geen reden zijn om andere zaken niet te benoemen. Als laatste punt wil ik het met u hebben over de Leefbaarheid in onze stad, dus ook in mijn stad. Voorzitter Wil het college – met in het verlengde daarvan de ambtelijke diensten en woningbouwcoöperaties – deze stad daadkrachtig kunnen besturen, moeten wij als gemeenteraad hen tijdig voorzien van de juiste middelen. Deze middelen moeten direct inzetbaar zijn op het moment dat de noodzaak aanwezig is. Een punt van onze zorg is de Leefbaarheid in de zogenoemde Krachtwijken. Ook in Eindhoven zullen er – langzaam maar zeker – steeds meer van deze aandachtswijken bijkomen. Simpel, omdat de samenstelling van de bevolking in grote steden – waarbij ik ook Eindhoven reken – aan het veranderen is. In Rotterdam heeft men inmiddels uitstekende ervaringen opgedaan met de ‘Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek’. Beter bekend als de ‘Rotterdamwet’. Laat ik het anders zeggen. Als u als college, en wij in de gemeenteraad, als gekozen volksvertegenwoordigers onze opdracht serieus willen blijven uitvoeren, moeten wij tijdig de huidige en toekomstige problemen onderkennen. Dat niet alleen VZ, er wordt van ons verwacht, dat wij er ook iets tegen doen. Kortweg geeft deze wet het college mogelijkheden om verpauperingen in stadswijken tegen te gaan, door te kunnen sturen of bij te sturen in samenstellingen van bewoners of bevolkingsgroepen. Dit komt de leefbaarheid en veiligheid in deze stad ten goede. Het enige wat de huidige motie beoogd is om een haalbaarheidsstudie uit te voeren of de zogenoemde ‘Rotterdamwet’ ook in Eindhoven uitkomst kan brengen, zodat de leefbaarheid en veiligheid in bepaalde stadswijken weer kan toenemen. Dan ben ik tegelijkertijd weer terug bij de mooie stelling, waar het allemaal om draait, namelijk: ‘Veiligheid is een primaire levensbehoefte’. Ik wil dit betoog eindigen VZ door te stellen: Eindhoven rekent op u.
Naschrift: De letterlijke tekst van de – niet aangenomen – motie met toelichting, kunt u elders nalezen op deze website.  De beide raadsvergaderingen kunt u zien en beluisteren op: http://home.bestuuronline.nl/eindhoven/assets/raadsvergadering%2028%20oktober%202008/index.html http://home.bestuuronline.nl/eindhoven/assets/raadsvergadering%204%20november%202008/index.html
Rudy Reker, Fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 4 november 2008

Laat reactieformulier zien