Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Vaststelling Programmabegroting 2009 – 2012


Eindhoven, 28 oktober 2008 Voorzitter, Zelden zal de bespreking van een begroting zo onzeker van karakter zijn geweest als nu, met als oorzaak de wereldwijde onrust op de financiële markten. Juist deze onrust vraagt van dit college – nog méér dan anders het geval zou zijn – om zeer verantwoord financieel gedrag. Dat houdt in, dat zij verstandig om dient te gaan met de 744 miljoen euro die voor het volgende jaar in de gemeente Eindhoven zijn begroot.

Zoals gebruikelijk, is nagenoeg al dit geld in deze begroting voorbestemd voor deze stad met haar burgers, waarbij ik hierbij de vele ondernemingen in deze stad niet wil vergeten. Want juist deze bedrijven – zowel grote als kleine – zorgen immers voor de werkgelegenheid, en zijn dus medeverantwoordelijk voor de welvaart in de gehele regio Zuid – Oost Brabant. Later wij er dus zuinig op zijn. Het is niet nieuw en ook niet voor de éérste keer dat ik dit nu weer vertel en ik vrees dat dit ook niet de laatste keer zal zijn, namelijk luisteren en nog eens luisteren, naar hetgeen er onder de burgers van deze stad leeft. Maar dat niet alleen: Luister en communiceer ook tijdig met de ondernemers in deze stad. Dat is een primaire vereiste. Communicatiecursussen voor alle medewerkers in deze gemeente zijn prima als deze nadien ook door u als college in praktijk worden gebracht, maar weggegooid geld als er niet dat mee wordt gedaan waarvoor deze communicatiecursussen zijn bedoeld. De keren dat zowel burgers dan wel bedrijven zich niet serieus genomen voelden zijn te talrijk om daar nu geen aandacht aan te besteden. Helaas is dit probleem er al vele jaren, maar u als college kunt een begin maken om daar verandering in aan te brengen. Mijn steun daarbij, zeg ik u bij voorbaat toe. Voorzitter, Hoewel deze vergadering gaat over de begroting, is voor geld niet alles te koop. Ik bedoel daarmee – maar dat had u vast al door – dat wij onze burgers serieus moeten nemen. Burgerparticipatie, Inspraak, Samenspraak en Goed geregeld blijven hangen in mooie woorden indien wij daar niets of te weinig mee doen. Ik wil in mijn bijdrage 3 zaken benoemen die uw aandacht vragen. 1. Openbare Orde en Veiligheid
2. Aandacht voor Bloemenbuurt – Zuid
3. Leefbaarheid in de zogenoemde Krachtwijken 1. ‘Openbare Orde en Veiligheid’

Pagina 80 van de Programmabegroting 2009 – getiteld: Programma Veiligheid – begint met de volgende woorden: ‘Veiligheid is een primaire levensbehoefte’. Met deze stelling is de fractie van de Lijst Pim Fortuyn het helemaal eens. Maar hoe kan het dan VZ dat bewoners en ondernemers in Blixembosch al van ver vóór februari 2002 – dat zijn méér dan 7 lange en magere jaren – gefundeerd blijven klagen over de onveiligheid en overlast in hun prachtige spiksplinternieuwe wijk? Overlast van hangjongeren – waarbij enkele van hen de criminele grens hebben overschreden – en die in de genoemde periode de hele wijk Blixembosch onleefbaar hebben gemaakt. En toch durft u – zonder blikken of blozen – dat hoofdstuk te beginnen door te stellen dat ‘Veiligheid een primaire levensbehoefte is’. Deze overlast – die in veel meer Eindhovense wijken voorkomt – had eerder voortvarend aangepakt moeten worden. U weet, net zo goed als de fractie van de Lijst Pim Fortuyn dat politiefunctionarissen – wiens core-business het is om de wet en rechtsorde te handhaven – in beginsel functioneren onder de directe verantwoordelijkheid van het politiek bestuur. Dat is in de stad Eindhoven niet anders. Als de verantwoordelijke politiechefs daar niet toe in staat zijn moeten zij aan de bel trekken bij de politiek of hun verantwoording nemen door af te treden. Wij – als politiek maar ook de politie – moeten onze verantwoordelijkheid kennen- en nemen, en afstappen van het softe polderbeleid wat de laatste jaren van de vorige eeuw is ingezet, en inmiddels tegen ons werkt. Daadkrachtig optreden tegen relschoppers is nu meer dan noodzakelijk, voordat de situatie nog verder uit de hand loopt. De inwoners van deze stad hebben daar recht op. Het volste recht voorzitter. Het is van tweeën een: of de bewoners in Blixembosch zorgen tegen betaling voor hun eigen veiligheid, door externe beveiligers in te huren, of de politiek met in het verlengde daarvan de politie geeft deze mensen van hun betaalde belastingcenten de bescherming die zij verdienen. Een tussenweg is er doodeenvoudig niet. Om nog even in Blixembosch te blijven kunt u zeggen: ‘Dat doen we nu al. De Politie komt altijd kijken als bewoners bellen. Dat klopt wel, soms met 2 of 3 auto’s tegelijk, maar dat is niet effectief gebleken. Ook is de Ouverture vorige week per direct uitgeroepen tot voetgangersgebied, waarbij diegene die al fietsend, met de brommer of scooter daar tegen zondigt, een bekeuring kan krijgen’. Kan VZ. Met de nadruk op het woordje kan. Al 10 jaar, vanaf het begin is de Ouverture voetgangersgebied, maar desondanks is de overlast alleen maar toegenomen. Het is een slap excuus als lapmiddel tegen overlast die andere maatregelen meer dan rechtvaardigt. Vergelijk het maar als een pleistertje op de wonde bij een slagaderlijke bloeding. Dat helpt daar ook niet. Dus niet alleen meer geld, maar ook meer aandacht. Volgens een uitspraak van een ander raadslid uit een coalitiepartij in deze raad is het nog veel erger dan dat ik dat eerder in mijn raadsvragen heb verwoord. Pim Fortuyn heeft meerdere keren gezegd – en ondermeer geschreven in het boek: ‘De Puinhopen van Acht Jaar Paars’ – dat we moeten stoppen met dat softe poldermodellenbeleid, omdat dat ons op grote achterstand heeft gebracht. De NORMEN en WAARDEN waar wij in dit land eens zo trots op waren moeten terugkomen. Mocht u dit boek niet in uw bezit hebben VZ, wil mijn fractie het graag aan u uitlenen. Ik zal hiertoe een motie indienen: Repressieve Handhaving Veiligheidsbeleid 2. ‘Aandacht voor Bloemenbuurt – Zuid’

Nu alle reeds gemaakte plannen voor deze buurt – om diverse redenen, waaronder ook de financiën – niet geheel haalbaar zijn gebleken, is de tijd meer dan rijp om eens een keer daadwerkelijk te luisteren naar het gros van de huidige bewoners van Bloemenbuurt – Zuid als het gaat om de herinrichting en/of nieuwbouw in hun wijk. U kunt als huidig college deze stad een enorme dienst bewijzen door dat te doen, wat u moet doen. Dat behelst slechts twee woorden VZ: Inspraak en … Samenspraak. Bovendien een visie op lange termijn uitspreken en handelen naar deze visie. Juist ook hier in Bloemenbuurt. Een nieuwe woonwijk met infrastructuur bouw je toch voor minimaal de komende honderd jaar en wellicht nog langer. En daarbij zijn het juist de huidige en toekomstige bewoners die de wijk en de buurt gestalte moeten geven. Tegen de huidige bewoners wil ik zeggen, dat met deze hernieuwde aanpak een aantal van verleende bouwvergunningen niet in het gedrang hoeven komen. Alleen met wat meer creativiteit, een beetje meer wilskracht en een tikkeltje minder bureaucratie in deze gemeente, komen wij een heel eind verder. Met een lange termijnvisie – aangaande dit onderwerp – denkt mijn fractie aan een combinatie van een verdiepte ligging – of nog beter een tunnelbak – van dit deel van de rondweg, inclusief de kruispunten Aalsterweg en Leenderweg, waarbij je de beide Bloemenbuurten weer met elkaar kunt verbinden. Daar moet je nu al rekening mee houden. Het is nu of nooit! Tevens kan dan de noodzakelijke Noordelijke uitgang van Bloemenbuurt – Zuid op een veilige manier behouden blijven. VZ ik zie het resultaat al voor me. Werkelijk waar, het is een prachtig gezicht! Ook aangaande dit onderwerp zal ik een motie indienen 3. ‘De toekomstige Leefbaarheid in de zogenoemde Krachtwijken’

Ook hier kan ik verwijzen naar het eerste punt in mijn betoog, namelijk dat Veiligheid een primaire levensbehoefte is’. In deze krachtwijken heerst een bovengemiddelde van ‘bovenmaatse sociale problemen’. Er moet daar meer gebeuren dan alleen het stapelen van stenen. Onlangs zijn er weer 4 zogenaamde aandachtswijken in deze stad bijgekomen. Maar VZ, de fractie van de Lijst Pim Fortuyn vindt dat wij verantwoordelijkheid moeten nemen voor héél Eindhoven. Niet telkens enkele wijken aanwijzen waar het leed al is geschied. Waar het al uit de hand is gelopen. Het is duidelijk dat dit niet kan met de huidige middelen en het softe beleid wat wij nu in deze stad al veel te lang toepassen. 1. Op de eerste plaats moeten wij af van dat beleid van pappen en nathouden. Dat probleem heb ik bij het eerste aandachtspunt al voldoende uitgelicht, dus ga ik er hier niet verder op in. 2. Op de tweede plaats heeft u als college en woningbouwcoöperaties middelen – zeg maar gereedschap – nodig om te kunnen sturen. Om toekomstige problemen zoveel mogelijk te voorkomen. Een van de middelen wat haar nut al ruimschoots heeft bewezen is sturing geven aan bepaalde concentraties van problematische bevolkingsgroepen. Ja VZ, ik spreek hier over de ‘Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijk Problematiek’ beter bekend in dit land als de ‘Rotterdamwet’. Wij moeten als gemeente af van onze koudwatervrees en die maatregelen nemen die zoden aan de dijk zetten. Tenminste als u als college en wij als gemeenteraad de wensen van onze burgers in de stad Eindhoven serieus nemen. Ook aangaande dit onderwerp komt er een motie Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 28 oktober 2008 Naschrift: De genoemde moties kunt u elders vinden op deze website
Laat reactieformulier zien