Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

OPEN BRIEF: College van B&W, raads- en commissieleden

Eindhoven, 14 oktober 2008 Graag uw speciale aandacht voor onderstaand schrijven aangaande het volgende: Heldhaftige woorden in Blixembosch zonder inhoud ...

Ik kan mij niet voorstellen dat bewoners en winkeliers en/of ondernemers, die op vrijdag 10 oktober jl. in het VTA gebouw de Blixems in Blixembosch de wijkbijeenkomst hebben bezocht, met een tevreden gevoel huiswaarts zijn gekeerd. Aanleiding voor deze bijeenkomst, waar vertegenwoordigers van verschillende wijkgebonden organisaties bijeen waren, zoals politiefunctionarissen, een vertegenwoordiger van het veiligheidshuis en wethouder Mariëtte Mittendorff, is de al jaren voortdurende overlast op en rondom het winkelcentrum aan de Ouverture. Overlast die met de dag tot meer ergernis lijdt voor hen die in Blixembosch wonen en/of werken. Voor de goede orde: Mevrouw Mittendorff (CDA) is verantwoordelijk wethouder voor Jeugd, Gezin, Onderwijs, Sport, Cultuur en Veiligheid in deze stad. Terwijl onze burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) Openbare Orde in zijn portefeuille heeft. Niettegenstaande dat heeft deze overlast zich inmiddels ook naar andere delen in de wijk verplaatst, welke overlast met name wordt veroorzaakt door zogenaamde ‘hangjongeren’, waarbij een aantal van hen op hun scooters, fietsen en ook te voet, deze kinderrijke wijk onveilig maken. Spelen of lopen op de stoep of plein is voor iedere wijkbewoner al een groot risico, welk risico zeker geldt voor kleuters en schoolgaande kinderen. Een aantal van deze heftig provocerende jongeren komen uit de wijk Blixembosch zelf, maar ook van elders weet men deze wijk inmiddels maar al te goed te vinden. Maar de overlast beperkt zich niet alleen tot de omgeving van het winkelcentrum aan de Ouverture, maar zwermt ook uit naar de ‘Jongeren Ontmoetingsplek’ (JOP) aan het Aanschot. Of dat een juist keuze is geweest om daar – op deze (werk)-wijze – een JOP te plaatsen is uiterst twijfelachtig te noemen. Volgens de bewoners in de omgeving van het JOP is hen geheel geen informatie verstrekt, laat staan dat inspraak mogelijk is geweest. Indien de bewoners daarin gelijk hebben, staat dit bouwwerk illegaal – doch in elk geval ongewenst – en komt dan in aanmerking om verwijderd te worden. Ook de bewoners rondom het Aanschot en de route daarna toe, klagen steen en been over herrie, de rotzooi die zij achterlaten en de brutaliteit met onbeschoft gedrag die sommige jongeren zich eigen hebben gemaakt. Op de Ouverture zelf is schelden, intimidatie en bedreiging door deze snotneuzen, aan hen die er iets van durven te zeggen, meer regel dan uitzondering. Daarbij moet je goed uitkijken niet omver gereden te worden door zo’n snotneus die op zijn scooter met het voorwiel in de lucht over het plein scheurt. Stadswachten worden respectloos behandeld en dankzij de besluiteloosheid van de Eindhovense politiek staan zij met lege handen. Ook voor de wijkagent en stadswachten – die ik zelf nog nooit in Blixembosch ben tegengekomen, maar ook niet in mijn eigen wijk de Tempel – is het wachten totdat het eerste ernstig ongeluk daar gebeurt. Maar goed de wethouder kwam naar Blixembosch om te ‘luisteren’. Inderdaad, niet veel meer dan dat zat er blijkbaar niet in. Jammer, weer een gemiste kans voor deze wethouder, die dit onderdeel van haar taak maar uiterst moeilijk beheerst! De Eindhovense gemeenteraadsfractie van de Lijst Pim Fortuyn beschikt inmiddels over een uitgebreid dossier van deze overlast waar Blixembosch al véél te lang mee heeft te maken. Een dossier dat door verschillende bewoners van Blixembosch aan mij, als fractievoorzitter van de Lijst Pim Fortuyn is aangereikt. Dit in mijn bezitzijnde dossier, begint in februari 2002 en is toen al verstuurd aan belanghebbende organisaties, waaronder de politie van Brabant-Zuidoost, politie Woensel-Noord en andere verantwoordelijke personen, waaronder de heer R.W Welschen, destijds burgemeester van Eindhoven. Nu – ruim 6 ½ jaar later en 3 burgemeesters verder – is de overlast alleen maar verder toegenomen, hoewel ik mag veronderstellen dat er in deze periode meerdere woorden aan zijn besteed. Dus ook hier weer – en dat is niet de éérste keer dat de fractie van de Lijst Pim Fortuyn dat aangeeft – is het meer dan duidelijk dat met praten alleen deze overlast niet meer is op te lossen. Juist deze overlast en de verkenning welke oplossingsmethoden ingezet kunnen of zouden worden, zou de insteek van deze bijeenkomst van 10 oktober geweest moeten zijn. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst kwamen onder leiding van voorzitter Sjoerd Slaaf vele vertegenwoordigers van Blixembosche wijkclubjes uitgebreid aan het woord – die ongetwijfeld allemaal hun grote verdiensten hebben – hoe goed zij het wel hadden gedaan. Maar daar kwamen de bewoners en de ondernemers niet voor. Zij kwamen luisteren naar maatregelen, die de wethouder zou aankondigen tegen een minderheid van de Eindhovense jongeren die de overlast in deze wijk tot een aanvaartbaar niveau zou terugbrengen. Verder dan nog maar eens vertellen dat de overlast in de wijk onaanvaardbare proporties had aangenomen en het water hen aan de lippen staat, kwamen de bewoners en ondernemers niet. Ook hier weer blijkt bestuurlijke communicatie van gemeentelijke functionarissen met en naar haar burgers een brug te ver te zijn. Dit ondanks de door de raad aangenomen voorstellen van Burgerparticipatie, Inspraak – Samenspraak en Goed Geregeld. Ook op deze onderdelen is de titel van deze open brief van toepassing. Ik zal toch maar eens overwegen het boek aan dit college cadeau doen, waarin Pim Fortuyn zegt het land – waar Eindhoven deel van uitmaakt – aan de burgers te willen teruggeven. Mits het niet is uitverkocht. Raadsvragen Op 28 augustus van dit jaar heeft de Lijst Pim Fortuyn schriftelijke raadsvragen gesteld aan het College van B&W, aangaande deze ontoelaatbare overlast. Eerder heeft ondergetekende diverse gesprekken gevoerd met verschillende bewoners uit deze wijk. Maar dat niet alleen. Ook uit eigen waarnemingen ben ik tot de conclusie moeten komen dat de maat voor de bewoners vol is. Zelfs meer dan vol. Hier moet de politiek onmiddellijk haar verantwoordelijkheid in nemen, door de politie veel meer bevoegdheden en opdrachten mee te geven. Ja inderdaad! Het mag niet zo zijn dat de politiek zich afzijdig houdt, de boel de boel laat en de bewoners en ondernemers, in dit geval in Blixembosch met de overlastgevende jongeren opgescheept laat zitten. Omdat het antwoord op de gestelde raadsvragen – wat binnen vier weken door mijn fractie ontvangen moest zijn – nog niet binnen waren, heb ik de dag vóór deze bijeenkomst mijn overduidelijke boodschap aan wethouder Mittendorff overgebracht. ‘Zij kon en mocht niet met lege handen komen’ heb ik haar gezegd. Dat deed de wethouder uiteindelijke ook niet, want uit haar tasje toverde zij tijdens haar toespraak 5 honderd euro, welke bestemd was voor het Leefbaarheidteam in Blixembosch. Maar dat mocht – zo denkt de LPF daarover – niet alleen de boodschap en bedoeling zijn van haar komst! Ik was immers tijdens het gesprek met de wethouder – de dag daarvoor – zeer duidelijk geweest dat de Lijst Pim Fortuyn de onrealistische softe aanpak tegen deze overlastgevende jongeren – die wij ook in deze stad al veel te lang hanteren – niet de juiste weg is gebleken. In mijn opinie zijn deze 5 honderd euro van de wethouder meer bedoeld om haar eigen gemoed te sussen, dan om daadwerkelijk de overlast te doen beëindigen. Het herstructureren van het Ouvertureplein – wat even ter sprake is geweest – kan een besluit zijn, waar volgens mijn fractie de bewoners in Blixembosch heel goed zelf over kunnen beslissen. Natuurlijk kost ook dat weer veel geld en als men daarbij de gedachte heeft om daarmee de rel schoppende jongelui tot het verleden te laten behoren zit men ook hier weer mis. Men moet het lef hebben om de oorzaak aan te pakken en dat doet men niet door herstructurering van het plein. De overlast zal zich dan gewoon verplaatsen naar andere delen in de wijk Blixembosch, waarmee men dan achter de feiten aan blijft lopen. Duidelijk merkmaar is de trend van ongeveer de laatste 15 jaar, dat in heel Nederland groepen jongeren – van welke afkomst dan ook – zich provocerend opstellen naar alles wat met Normen en Waarden heeft te maken. Juist afgelopen week mocht de gemeenteraad van onze stad een raadsinformatiebrief ontvangen, waarin het college bekend maakte, dat er vier actiegebieden in onze stad bijkomen. Toevallig alle vier in Woensel-Noord. Maar al te graag wordt vergeten dat heel Eindhoven actiegebied behoord te zijn. Elke inwoner van Eindhoven heeft recht op een leefbare en veilige stad, ook in de prachtige nieuwe wijk Blixembosch. Maar goed, denk ook maar even aan de vier andere grote steden in dit tolerante land, maar buiten dat, ook Gouda is de laatste tijd in opspraak, als het gaat over overlastgevende jongeren. Elke dag kun je wel weer iets over deze gasten in de dagbladen lezen. Is het niet hier is het wel ergens anders in dit land. Dat mag geen reden zijn om deze jongeren in Blixembosch hun gang te laten gaan. De vraag is dan ook hoe je deze overlast kunt beëindigen als de praktijk meer dan eens heeft bewezen dat praten alleen niet meer helpt. De oplossing Daarvoor behoeven wij het wiel niet opnieuw uit te vinden, omdat het juiste antwoord ligt verscholen in de laatste zin van de vorige alinea. De oplossing wordt door de fractie van de Lijst Pim Fortuyn aangereikt op één A-4tje. Inderdaad, eerst gaat de politie praten met deze relatief kleine groep, waarbij je de ouders van deze jongelui uitdrukkelijk zult moeten betrekken. Dat kan, omdat een aantal van deze jongeren met naam en toenaam bekent zijn. Het zou zomaar kunnen dat sommige ouders helemaal niet weten wat hun kroost uitspookt als zij van huis af zijn. Ook zij kunnen – net zo min als u en ik – hun kinderen 24 uur per dag in de gaten houden. Uit preventie zullen ook de scholen hierin een grote rol van betekenis kunnen spelen, waarbij ik inmiddels van de heer Groenen als directeur van de basisschool in Blixembosch heb begrepen dat dit daar al geruime tijd gebeurd. Maar ook andere scholen in- en rond Eindhoven zullen hierin hun verantwoordelijkheid dienen te nemen. In dat indringende gesprek zal de jongelui duidelijk gemaakt dienen te worden, tot hoever hun ‘speelruimte’ zich uitstrekt. Wat zij wel en wat zij niet kunnen en mogen doen. Dit laatste ook in verband met de verkeersveiligheid in de wijk. Wat de maatschappij vervolgens van hen verwacht en hoe zij denken later zelf als volwassene in dezelfde maatschappij te staan met respect voor je medemens. Kortom in drie woorden samengevat, het bijbrengen van: ‘Normen en Waarden’. Voor diegene die deze Normen en Waarden niet, of niet meer willen accepteren is het noodzakelijk dat zij met de grootste spoed met het Jeugd Preventie Plan in contact gebracht worden. Voor sommigen zal blijken dat het inschakelen van Bureau Jeugdzorg geen overbodige luxe is. Toezicht, repressie en een signalerende taak ligt bij de Eindhovense politie in goede handen, mits de Eindhovense politiek haar verantwoordelijkheid bij dat o zo belangrijk besluit wil nemen. Kortom, als het aan de LPF ligt, is de tijd van pappen en nathouden over en voorbij. Er zal deze jongeren uitdrukkelijk duidelijk gemaakt dienen te worden, dat er vanaf vandaag repressief zal worden opgetreden, maar dan ook tegen iedereen die zich niet aan deze Normen en Waarden houdt. Afspraken zijn afspraken! Deel van deze repressieve maatregelen moet dan zijn – voor zover van toepassing – het in beslag nemen van fiets, scooter of auto, met daarbij een fikse boete en vergoeding van de schade die hij/zij heeft of samen hebben aangericht. Desnoods dit schadebedrag of boete incasseren via de ouders. Ook in bewaring nemen door arrestatie van de dader(s) moet deel uitmaken van deze repressieve houding. De buurtbrigadier of wijkagent zal versterking dienen te krijgen zodat iedereen – en dan niet alleen in Blixembosch – niet alleen het gevoel heeft dat men er 24 uur per dag bovenop zit, maar dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Al eerder pleitte de Eindhovense fractie van de Lijst Pim Fortuyn ervoor dat er meer wijkagenten daadwerkelijk in alle Eindhovense wijken aanwezig moet zijn. Leest u ons verkiezingsprogramma er maar op na, www.lijstpimfortuyneindhoven.nl Aan de basis, dus in de wijken valt er meer rendement te behalen dan achteraf als het leed is geschied. Als een deel van deze gasten de slechte smaak eenmaal te pakken hebben, is het moeilijker om hen dan weer op het rechte pad te brengen. Wie sprak meer dan eens: Eerst de kraan dichtdraaien en dan pas dweilen? Juist! Los hiervan zou daarbij één of meerdere camera ‘s op het Ouvertureplein en het Aanschot een welkom hulpmiddel zijn van de meerdere (!) politiefunctionarissen. Juist hierin kan de gemeentelijke politiek haar nut bewijzen en laten zien dat de veiligheid met daaraan gekoppeld het leefklimaat van Eindhovense burgers serieus genomen wordt. Los van de vraag – te lezen in de laatste alinea van dit schrijven – wil ik eindigen met de historische woorden die Pim Fortuyn meerdere keren heeft uitgesproken en elke bewoner en ondernemer in Blixembosch zal onderschrijven: ‘Genoeg is genoeg’. Dan de vraag: Is het college bereidt dit schrijven met de meeste spoed te behandelen, daadwerkelijk uit te voeren en zo ja, binnen welke termijn mogen de bewoners en ondernemers van Blixembosch merken dat deze wijk voor hen weer leefbaar is. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 14 oktober 2008
Laat reactieformulier zien