Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Gecombineerde Bijdrage Programmabegroting 2009

Voorzitter,

Zelden zal de bespreking van een begroting zo onzeker van karakter zijn geweest als nu momenteel het geval is. Oorzaak daarvan is de wereldwijde onrust op de financiële markten. Juist deze onrust vraagt – nog meer dan anders het geval zou zijn geweest – om verantwoord financieel gedrag. Maar ook om verstandig om te gaan met de 744 miljoen euro inkomsten die voor het volgende jaar in de gemeente Eindhoven zijn begroot.

Zoals gebruikelijk, is nagenoeg al dit geld in deze begroting voorbestemd voor deze stad, haar burgers en instellingen. Maar natuurlijk mogen we de bedrijven hierbij niet vergeten. Want juist zij zorgen immers voor de werkgelegenheid en zijn dus medeverantwoordelijk voor de welvaart van de inwoners van deze stad en wijde omgeving. Juist dat wordt hier meer dan eenmalig, weleens vergeten. Het is daarom opvallend Vz. te moeten zien dat ondanks het wegvallen van de Dienst Brandweer en Crisisbeheersing en de Gemeentelijke gezondheidsdienst in 2009 toch weer voor het 3de achtereenvolgend jaar een personeelstoename geeft te zien van 73 FTe’s. Dit komt de functionaliteit van het ambtenarenkorps niet ten goede. Dat wil niet zeggen Vz. dat wij het komende jaar als een blind paard de gecalculeerde bedragen moeten uitgeven. Daarvoor zijn er teveel onzekerheden, zoals hiervoor al even genoemd. Maar er zijn meerdere hete hangijzers, die vragen om adequaat opgelost te worden. Denk hierbij aan de structurele financiële tekorten bij het Parktheater. Maar dat is het niet alleen. Ook andere culturele instellingen en/of gebouwen waren verkeerd gecalculeerd. Toevallig altijd te laag gecalculeerd. Dat onze openbare nutsvoorziening, de NRE weer in Eindhovense handen komt, Vz. juicht mijn fractie van harte toe. Liever hadden wij een andere reden gehad waarom de NRE weer terug in Eindhovense handen zou komen, omdat de Lijst Pim Fortuyn altijd furieus tegen verkwanseling was en is van openbare voorzieningen. Ondertussen verkeert de NRE in uiterst zwaar weer, waar menig betrokkene best wel slapeloze nachten van zal hebben. Het NRE–spook is iets wat mijn fractie dit college niet kwalijk wil nemen. Wel zijn zij verantwoordelijk, die deze verkoop in gang hebben gezet en tegen het gedachtegoed van Pim Fortuyn in, verkeerde adviezen hebben gegeven, waardoor het nu bakken met geld kost. Hoewel dit college niet daadwerkelijk verantwoordelijk is voor deze verkwanseling, zijn zij wel politiek verantwoordelijk. Ik weet ook dat het college er alles aan doet om deze zaak tot een goed einde te brengen. Maar al eerder heb ik gezegd dat mijn fractie geen enkele eerder verkregen NRE euro beschikbaar wil stellen om de begroting te dichten, voordat deze hele NRE zaak achter de rug is. Maar er is meer aan de hand in deze stad Vz. Denk ook aan het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte en de steeds maar terugkerende onveiligheid, door het gebrek aan openbare orde en veiligheid. Dat laatste is u niet direct verwijtbaar, maar wel verwijtbaar is dat u daar veel te weinig tegen doet en tot nu toe veel te weinig tegen hebt gedaan. U als Stadsbestuur bent immers verantwoordelijk voor het handhaven en/of het herinvoeren van Normen en Waarden, die de laatste decennia met het vele regenwater het riool in is gelopen. Bureaucratische regels – of misschien moet ik het onwil noemen – om de bijna anderhalf jaar geleden door burgemeester Braks 8 of 9 toegezegde camera’s te laten plaatsen, staan er nog steeds niet. Dat vindt de fractie van de Lijst Pim Fortuyn in deze gemeenteraad zorgwekkend. Die ene camera die er inmiddels wel op het stationsplein is geplaatst, staat volgens de politie niet op de door hen aangegeven en gewenste locatie. Maar ook op de taxistandplaatsen zou een camera niet misstaan. In de krant van vandaag hebt u dat nog eens kunnen lezen, waarbij ik aanneem dat u daarop bent geabonneerd. Maar Vz. Eindhoven is groter dan alleen het centrum. Ook in het Winkelcentrum Woensel of in Blixembosch is cameratoezicht geen overbodige luxe. De praktijk van alledag wijst dat overduidelijk uit. Dat gegeven heb ik u reeds duidelijk gemaakt met de door mijn fractie op 28 augustus ingediende raadsvragen. Hoewel de termijn voor beantwoording al is overschreden, heb ik hier nog steeds geen antwoord op ontvangen. Ook dat is te betreuren omdat het over veiligheid en leefgenot gaat van onze burgers. Maar ook in andere delen van onze stad moeten wij niet chromen om die maatregelen te nemen, die de veiligheid in onze stad terug zal brengen. Ook het gevoel van onveiligheid, mede door de vele graffiti besmeurde plaatsen wordt verstekt. De inwoners van Eindhoven hebben recht op een veilige en leefbare stad. De softe aanpak van pappen en nathouden moeten wij achter ons laten en die maatregelen nemen die nodig zijn. Daar is niets wereldvreemds aan. Voorzitter, Hoewel deze vergadering gaat over de begroting, is voor dit vele geld niet alles te koop. Ik bedoel daarmee dat wij – en wij zijn alle medewerkers van de Gemeente Eindhoven, inclusief het college en de raad – onze burgers serieus moeten nemen. Burgerparticipatie, Inspraak – Samenspraak en Goed geregeld blijven hangen in mooie woorden indien wij daar niets of te weinig mee doen. In verband hiermee noem ik de jarenlange klachtenstromen die bewoners uit alle delen van onze stad bij mijn fractie aandragen. Recentelijk denk ik aan Blixembosch – wat volgens een raadslid van een coalitiepartij nog veel erger dan dat ik dat in mijn raadsvragen verwoordde. Ik denk ook aan de onwil van dit college om te luisteren naar de huidige bewoners van Bloemenbuurt – Zuid als het gaat om de herinrichting en/of nieuwbouw in hun wijk. Gemakshalve wordt er vergeten dat het juist de bewoners zijn die de wijk en de buurt gestalte moeten geven. Een nieuwe woonwijk bouw je toch voor minimaal de komende honderd jaar. Waarom zo bekrompen doen en plannen doordrukken tegen de wens van vele bewoners in? Waarom Vz. om nog maar een voorbeeld te noemen, ligt er bij het verzorgingscentrum in de Gennepper Parken nog steeds geen bruggetje over de Tongelreep? Waarom moet alles zo oeverloos lang duren? En u weet het; wat lang duurt, kost steeds meer geld. Ook zal duidelijk zijn dat veel bewoners dat dringend gewenst bruggetje al niet meer mee hebben kunnen maken. Tegengestelde uitspraken in beleidsplannen is ook zoiets waar je niet vrolijk van wordt. Waarom moet om allerlei milieuregels een VMBO school, het Christiaan Huygens College wel midden op het Brabantia Sportpark omdat het anders te dicht bij het bedrijven komt te liggen, terwijl hetzelfde College voornemens is om op het industrieterrein ‘De Hurk’ een ROC te vestigen. Ook dit weer tegen de wil en wens van de ondernemersorganisatie in. Ik mag aannemen dat dit College ook weet dat bedrijven in de directe omgeving van deze ROC ernstig benadeeld worden in hun handelen en/of toekomstige handelingen. Wanneer gaan wij als Gemeente Eindhoven onze burgers serieus nemen? Eindhoven, 7 oktober 2008  Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Laat reactieformulier zien