Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Commissie MZFPO 30-9-2008: bijdrage Lijst Pim Fortuyn over integriteit gesubsidieerde instellingen


Raadsvoorstel inzake het gemeentelijk toezicht op integer handelen van gesubsidieerde instellingen De fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven vindt het een goede zaak dat het voorstel voor gemeentelijk toezicht op integer handelen van gesubsidieerde instellingen nu op tafel ligt. Herhaaldelijk heeft onze fractie aangedrongen op scherp toezicht en goede controle van deze instellingen en het verstrekken van subsidies in zijn algemeenheid kritisch te bekijken.

En dit niet ten onrechte, zoals het raadsvoorstel vermeldt is uit het Verbeterplan Subsidies gebleken dat in de huidige praktijk subsidie-aanvragers nauwelijks op integriteit worden getoets. Gelet op het gegeven dat deze stad een rijkelijk pakket aan subsidie-mogelijkheden kent maakt dit het risico op misbruik van belastinggeld van Eindhovense burgers onaanvaardbaar groot. Het voorstel stelt dan ook terecht dat verplicht moet worden om via een standaardverklaring aan te geven of er op het niveau van bestuur, directie of management zakelijke relaties bestaan met bloed- of aanverwanten dan wel eigen bedrijven. Echter, het eventueel misbruik van subsidies beperkt zich niet tot bedrijven, maar kan ook plaatsvinden binnen het verband van stichtingen of andere rechtspersonen. Ook bij dit soort organisaties dient misbruik door een netwerk van dubbele petten uitgesloten te worden.
Hetzelfde geldt wat onze fractie betreft voor de projectsubsidies, aangezien de huidige regeling zich tot de duursubsidies beperkt. Wie misbruik wil maken van de regeling kan eventueel ook herhaaldelijk projectsubsidies aanvragen. Derhalve zouden wij graag willen zien dat de nieuwe maatregelen worden uitgebreid naar alle mogelijke rechtspersonen en projectsubsidies. Verder wordt aangegeven dat een gedragscode juridisch niet haalbaar is. De gemeente kan voor het verlenen van subsidies echter wel criteria opstellen waaraan bepaalde organisaties zouden moeten voldoen, of onder welke omstandigheden het verlenen van subsidie uitgesloten is. Wat onze fractie betreft zou er een beleidslijn moeten komen dat organisaties worden uitgesloten van subsidie die betrokken zijn bij alle activiteiten die in strijd zijn met de wet danwel verstoring van de rechtsorde of nauwe banden onderhouden met personen of organisaties die binnen deze omschrijving vallen. Hierbij valt te denken aan radicale vredesactivisten die onrechtmatige handelingen verrichten tegen Defensie of islamfundamentalistische organisaties – waar we als voorbeeld de problemen kunnen noemen die in Amsterdam zijn ontstaan rond de door de gemeente gesubsidieerde Westermoskee en de radicale organisatie Milli Görus en dubieuze financiers uit het Midden-Oosten. In beginsel is onze fractie positief over dit raadsvoorstel, maar graag zouden we het uitgebreid zien met de door ons genoemde toevoegingen. AWJA van Hattem, Commissielid Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Link naar raadsvoorstel [link] Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 1 oktober 2008

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina