Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Open brief 'leefbaar eindhoven' over anti-Zwarte Piet demonstratie


De fractievoorzitter van ‘leefbaar eindhoven’ heeft naar aanleiding van onze gestelde vragen over het fenomeen Zwarte Piet zelfs gemeend een open brief te doen uitgaan.

Fractie Lijst Pim Fortuyn t.a.v. fractievoorzitter de heer R. Reker Eindhoven, 2 september 2008 Betreft: recht op demonstratie

Geachte fractievoorzitter, beste Rudy, Met, zachtjes gezegd, teleurstelling, nam de fractie van ‘leefbaar eindhoven’ kennis van het commentaar dat uwerzijds verstrekt werd aan redacteur van het Eindhovens Dagblad zoals opgemaakt in deze krant per 30 augustus 2008 over de met dreigementen verijdelde demonstratie over het Sint Nicolaasfeest en de rol van Zwarte Piet daarbij. Een ludieke actie of tenminste een actie gelardeerd met ludieke kanten, waarover je inhoudelijk van mening mag verschillen. Er wordt in bewust artikel gerept over tevredenheid dat uw doel bereikt was om enkele lieden met een minderheidsstandpunt een demonstratie te ontnemen. Dat dit niet geschiedde middels verbod door burgemeester maar vanwege de felle aantijgingen, zelfs dreigementen en mogelijk kans op gewelddadigheden, maakte de pret over het bereikte resultaat voor u niet minder blijkbaar. Waar in dit land overal ruimte is om minderheidsstandpunten te mogen uiten, wenste u dit te torpederen en heeft u naast een inhoudelijk standpunt over deze zaak ook het primaire grondrecht op demonstratie willen onthouden aan deze mensen. Zoals bekend ligt het Van Abbe niet actief aan de basis van de demonstratie, maar faciliteert ze slechts. Indien uw fractie een curatele-stelling of strak omlijst raamwerk wenst voor culturele zaken in het algemeen of voor kunst en cultuur of tentoonstellingen die het Van Abbe museum ondersteunt moet u vooraf op bestemder plaats daar de regels trachten te wijzigen. Dat de politiek de kunstuitingen gaat bepalen mag binnen democratisch verband een opinie of zelfs politieke denkrichting zijn, hoewel ons inziens een onwenselijke, maar inbreken op het verstrekte zelfstandig cultuurbeleid op basis van een onderdeel van uitvoering en ook nog eens achteraf, kan niet de juiste aanpak zijn. Stemmingmakerij op de golven van publieke opinie is electoraal leuk, maar aan de basis gezien erg onverstandig en onfatsoenlijk als dit strijdig is met basisrechten van burgers. De oproep tot een verbod van een demonstratie is daarbij een gotspe. Een verbod door burgemeester, dat u nastreefde, doet afbreuk aan dat recht, uitgezonderd gegrond op veiligheidsargumentatie. Een oproep daartoe eveneens. Een grondrecht wordt zo in Eindhoven aangetast. Uw tevredenheid, zoals blijkt uit aangehaald krantenartikel, met het bereikte doel, door dreigementen afgedwongen, zou u wat minder plezierig moeten stemmen. Graag horen wij, ten spoedigste, een duidelijk signaal van uw fractie dat ook iedere minderheid, hoe gering ook, zijn mening over de beleving van sinterklaasfeest en rol van zwarte piet en daarbij samenhangende zaken geheel zelfstandig mag innemen en uiten en iedere vorm van censuur daarbij onwenselijk is, in weerwil van hetgeen u voorstond en bepleitte,

Wij verwachten dat u een zekere afstand neemt van hetgeen in aangehaald artikel wordt beschreven over uw standpunt en dat u verklaart dat ook uw fractie grondrechten van burgers volledig respecteren. De indruk is gewekt dat dit soms maar ten dele door u onderschreven wordt en dit bij afwijkende meningen een punt van discussie kan zijn. Mocht u bij de weergave, zoals in dit artikel staat beschreven, blijven dan zouden wij graag een gesprek met u aangaan waarbij de voorzichtig ingezette lokale samenwerking onderwerp van gesprek is. Over essentiële zaken, w.o. grondrechten van burgers kan en mag geen misverstand bestaan. Wij willen daar naadloze helderheid over hebben bij alle groeperingen waarmee wij incidenteel of meer structureel optrekken. Op dit onderdeel wenst onze fractie geen duimbreed af te wijken van ons politiek standpunt en dat betekent volledige vrijheid van burger, als dat op vreedzame en behoorlijke wijze vorm krijgt. De uitleg en tekst van het in het krantenartikel weergegevene, met name uw reactie daarbij, zal daarbij aanpassing of behoorlijke nuancering behoeven in de zin die wij hierboven aangaven. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Met lokale groet, Fractie ‘leefbaar eindhoven’ Marcel van Bussel, voorzitter  leefbaar eindhoven 8 september 2008

Laat reactieformulier zien