Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Uitspraak Raad van State over beroep uitschrijving Kiesraad


Toelichting De kiesraad heeft niet alleen de bevoegdheid om de naam ‘Fortuyn’ en ‘Lijst Pim Fortuyn’ te schrappen uit het kiesregister, zij heeft ook het recht daartoe, indien de politieke partij daadwerkelijk is opgehouden te bestaan en is uitgeschreven uit de K.v.K. Immers men streeft naar een zuivere informatie voorziening. Dat snappen wij ook.

Maar anderzijds staat het de Kiesraad geheel vrij om zelfstandig het tijdstip te bepalen van doorhaling van deze namen in het kiesregister. M.a.w. de Kiesraad had – gezien het tijdspad tussen de verkiezingen – even op de uitslag van het hoger beroep kunnen wachten, alvorens men de namen in het kiesregister schrapt. Dat is het meest voor de hand liggende en dat is ook wat ik uitdrukkelijk aan de Raad van State heb gevraagd, niet meer en niet minder. Maar logica komt in de zaak Lijst Pim Fortuyn tot nu toe niet voor. Vreemd? Nee, ik verbaas mij in dit land nergens meer over! Direct na de 2de ALV op 17 augustus in Poeldijk zijn wij gestart met de voorbereidingen om tegen deze ondemocratische en onrechtmatige opheffing een rechtszaak te beginnen. Het kort geding deed haar naam geen eer aan en duurde 10 volle weken i.p.v. 10 minuten. Te gek voor woorden. De dagvaarding van het hoger beroep is betekend op 10 januari 2008, waarbij er vorige week – op 19 juni – een zitting is geweest. De rechtbank heeft het bestuur van de vereniging tot 17 juli in de gelegenheid gesteld om een antwoord akte in te dienen. Een antwoordakte, waarbij het bestuur van de LPF dan zal moeten aantonen dat de statutair verplichte advertenties voor deze 2 Algemene Ledenvergaderingen (ALV) zijn gepubliceerd in 2 landelijke dagbladen. Bert Snel als voorzitter van de LPF vertelde in de zitting van het kort geding tegen de rechter, zonder blikken of blozen dat het bestuur deze advertenties in De Telegraaf en in het Algemeen Dagblad hadden geplaatst. Hun advocaat schrijft in zijn verweerschrift ook dat deze advertentie op 13 juli 2007 in deze dagbladen hebben gestaan. Wij hebben echter productie 23 en 24 bij de bewijsstukken gevoegd, waarop de dagbladen schriftelijk ontkennen dat er überhaupt in heel 2007 een advertentie van de Lijst Pim Fortuyn in deze kranten hebben gestaan. Geen advertentie, geen factuur, dus geen bewijsmateriaal. Verwonderlijk is dat de kort geding rechter in Rotterdam, die deze informatie ook had, nergens op wilde reageren. Vreemd? Nee, ik verbaas mij in dit land nergens meer over! Buiten alle andere aangeleverde bewijsstukken is dit niet aan te leveren bewijsstuk alléén al voldoende om de beide ALV niet rechtsgeldig te verklaren. Wellicht is hier ook een juridische naam voor, maar het betekend dan wel dat de in deze vergadering genomen besluit(en) nietig zijn danwel voor vernietiging in aanmerking komen. Maar natuurlijk is het nog even afwachten wanneer en welke beslissing het Gerechtshof neemt. Inmiddels weten we dat iedereen in dit land die anders reageert dan de Haagsche Regenten met ons voor hebben, het leven onrechtmatig moeilijk wordt gemaakt. Vreemd? Nee, ik verbaas mij in dit land nergens meer over! Het is voor mij – en gelukkig sta ik daar niet alleen in – voldoende reden om mijn hakken in het zand te zetten en alle mogelijkheden aan te wenden om ONS RECHT te halen. Ons recht te halen nu het nog kan. Want vergis je niet; ‘The point of no return’ is dichterbij als dat u denkt. Dan helpt kissebissen niet meer, dan hoef je elkaar geen vliegen af te vangen en loop je in een keurslijf, gelijk aan bevolkingsgroepen waar we niets gemeenschappelijks mee hebben. In dit kader is het jammer dat de sympathisanten van Rita Verdonk, Geert Wilders en de ‘restanten van de LPF’ – wat een toegevoegde waarde kan zijn – tezamen met al de kleine afsplitsingen van de LPF niet met elkaar één blok kunnen of willen vormen om de Haagsche Regenten bij de komende verkiezingen het bos in te sturen. Vreemd? Ja dit is verbazingwekkend maar het komt de Haagsche Regenten wel goed uit omdat zij dan zeker weten dat zij op het pluch kunnen blijven zitten. Willen we dat? Volgens mij niet, maar handel er dan na. Maar goed, we doen wat we kunnen doen met daarbij de vraag of u uw machtiging al hebt ingestuurd. Ja en nu ik toch aan het vragen ben, dan de laatste vraag van vandaag of er nog mensen zijn die een financiële bijdrage (bij) willen storten, want ons recht halen overstijgt de olieprijs en als je halverwege de rit stopt, weet je dat je geen winnaar zal zijn in een veel te lange rechtsprocedure die alleen maar verliezers kent. Rudy Reker


Onderstaand de volledige uitspraak van de Raad van State:

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=29062 zaaknummer 200802415/1 en 200802416/1 datum van uitspraak woensdag 25 juni 2008 tegen het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig rechtsgebied Kamer 3 - Eerste aanleg - Kieswetzaken 200802415/1 en 200802416/1.
Datum uitspraak: 25 juni 2008 AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: [appellant], wonend te [woonplaats], en het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer en het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, verweerders. 1. Procesverloop

Bij besluit van 28 maart 2008 heeft de Kiesraad, handelend als centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de aanduiding 'Fortuyn' geschrapt uit het register voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij besluit van dezelfde datum heeft de Kiesraad, handelend als centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement, de aanduiding 'Lijst Pim Fortuyn' geschrapt uit het register voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Tegen deze besluiten heeft [appellant] bij brieven, bij de Raad van State ingekomen op 4 april 2008, beroep ingesteld. De Kiesraad heeft een verweerschrift ingediend. De Afdeling heeft de zaken ter zitting behandeld op 3 juni 2008, waar [appellant], in persoon en bijgestaan door [gemachtigde], en de Kiesraad, vertegenwoordigd door mr. R. Hoorweg, plaatsvervangend secretaris van de Kiesraad, en mr. J.M. Mulder, werkzaam bij de Kiesraad, zijn verschenen. 2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet, voor zover hier van belang, kan een politieke groepering die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid aan het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer schriftelijk verzoeken de aanduiding waarmee zij voor die verkiezing op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld, in te schrijven in een register dat door het centraal stembureau wordt bijgehouden. Ingevolge het zevende lid, aanhef en onder a, schrapt het centraal stembureau de aanduiding in het register en doet hiervan mededeling in de Staatscourant, wanneer de politieke groepering heeft opgehouden te bestaan. Ingevolge artikel Y 2 worden de leden van het Europees Parlement, voor zover deze afdeling niet anders bepaalt, gekozen met overeenkomstige toepassing van de bij of krachtens afdeling II gestelde bepalingen inzake de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met inachtneming van de Akte. 2.2. De Kiesraad heeft de aanduiding 'Fortuyn' en 'Lijst Pim Fortuyn' met toepassing van artikel G 1, zevende lid, van de Kieswet uit de desbetreffende registers geschrapt, omdat de politieke groepering 'Lijst Pim Fortuyn' heeft opgehouden te bestaan. 2.3. [appellant] betoogt dat de politieke groepering 'Lijst Pim Fortuyn'
niet heeft opgehouden te bestaan. De vereniging 'Lijst Pim Fortuyn' is op onrechtmatige wijze, in strijd met de statuten, opgeheven. Hetzelfde geldt voor de uitschrijving uit het Handelsregister. De Kiesraad heeft de aanduidingen 'Fortuyn' en 'Lijst Pim Fortuyn' dan ook ten onrechte geschrapt. De Kiesraad had tenminste de uitkomst van de tegen de opheffing en de uitschrijving uit het Handelsregister gerichte beroepsprocedures dienen af te wachten alvorens de desbetreffende aanduidingen te schrappen. 2.3.1. Het betoog slaagt niet. De Kiesraad stelt zich terecht op het standpunt dat uit de gegevens uit het Handelsregister blijkt dat de vereniging 'Lijst Pim Fortuyn' is opgeheven en de politieke groepering daarmee opgehouden heeft te bestaan. Zoals de Afdeling ook heeft overwogen in haar uitspraak van 13 januari 2006 in zaak nr. 200510436/1, moet de Kiesraad op die gegevens af gaan. Of de opheffing van de vereniging al dan niet op rechtmatige wijze is geschied en of de wijziging van de gegevens uit het Handelsregister al dan niet rechtmatig is, staat niet ter beoordeling aan de Kiesraad en gaat derhalve ook het bereik van dit geding te buiten. Nu uit het Handelsregister blijkt dat de vereniging 'Lijst Pim Fortuyn' feitelijk is opgeheven, was de Kiesraad bevoegd de desbetreffende aanduidingen te schrappen uit de registers. Anders dan [appellant] betoogt, bestaat er voor de Kiesraad geen gehoudenheid de uitkomst van de onder meer door [appellant] tegen het opheffingsbesluit en de wijziging van het Handelsregister aangespannen civielrechtelijke procedures af te wachten. De Kiesraad heeft terecht van belang geacht dat de in de desbetreffende registers geregistreerde aanduidingen juist en actueel dienen te zijn. 2.4. De beroepen zijn ongegrond. 2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Recht doende in naam der Koningin: verklaart de beroepen ongegrond. Aldus vastgesteld door mr. C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, voorzitter, en mr. W.D.M. van Diepenbeek en mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.R. Poot, ambtenaar van Staat. w.g. Ligtelijn-van Bilderbeek w.g. Poot
voorzitter ambtenaar van Staat Uitgesproken in het openbaar op 25 juni 2008 362.  
27 juni 2008 Lijst Pim Fortuyn
Laat reactieformulier zien