Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Bijdrage kadernota 27 mei 2008

Kadernota 27 mei 2008 In deze bijdrage – bestaande uit slechts 4 onderwerpen – zal ik de doelmatigheid van ons stadsbestuur aan de orde stellen. Dat is niet voor de éérste keer en ik heb ook niet de illusie dat dit voor de laatste keer zal zijn.

1. De Communicatie

Voorzitter Hoewel diverse bedrijven uit onze stad Eindhoven vele patenten op hun naam hebben staan, is het werkwoord van ‘goede communicatie’ in de gemeentelijke structuur van deze stad nog niet uitgevonden. Dat is jammer en dat betekent een gemiste kans. Laat ik het anders stellen, vele mensen in onze stad klagen steen en been over de stroperigheid van de ambtelijke organisaties. Nee, u hoort mij niet zeggen dat zij dit bewust doen, maar als er een verkeerde bedrijfsstructuur gehanteerd wordt, kunt u ook geen ander resultaat verwachten. Bovendien kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er veel verschillende mensen naar hetzelfde dossiers kijken, zonder goed te weten wat de aanvrager daarmee beoogt, of hoeveel haast de aanvrager daarmee heeft. Dit komt de efficiëntie van beide partijen niet ten goede. Integendeel! Communicatie met de inwoners van deze stad voorzitter moet tweerichting verkeer zijn, waar luisteren naar de burgers een zeer belangrijk deel van uitmaakt. Uiteindelijk is het onze stad en niet de stad van ambtenaren, waarvan naar verluid meer dan 50 % buiten onze gemeentelijke grenzen woont. Ja, dan is het niet vreemd dat de band met Eindhoven vervaagt. Hierover heb ik slechts 2 vragen

• Hoeveel in aantal- en hoe groot is het percentage ambtenaren dat buiten onze gemeentegrenzen woont? • In het kader van milieu, filebestrijding en het woon- werkverkeer is dan de vraag, op welke wijze u deze ongewenste ontwikkeling wilt tegengaan? 2. Externe Adviesbureaus

Voorzitter Het is mij opgevallen dat er wel zeer royaal gebruik gemaakt wordt van externe adviesbureaus en projectontwikkelaars. Mijn fractie kan zich voorstellen dat wij als gemeente Eindhoven niet alle expertise in huis kunnen hebben, maar de kosten rijzen met ruim 22 miljoen euro in 2007 wel de pan uit. Wetende dat in de negentiger jaren een bedrag van 7 miljoen gulden daarvoor ruim voldoende was. Laat ik als voorbeeld aanhalen het onderzoek naar oud-wethouder Pastoor. Aan externe kosten bijna 1 miljoen euro, terwijl er aan interne kosten nog een keer hetzelfde bedrag moest worden bijgelegd. Er zijn maar weinig mensen in onze stad, die daar iets van hebben begrepen, zeker met deze uitkomst. Nu recent weer een B&W besluit over een onderzoek naar straatprostitutie. Telt u even mee? Een incidentele subsidie van 35 duizend euro aan de Design Academy Eindhoven. Eveneens een incidentele subsidie van 5 duizend euro aan het T+ Huis. En alsof wij het in Keulen horen donderen, ook nog eens 20 duizend euro aan de ‘Köln International School of Design’ in Keulen. In totaal ook hier weer 60 duizend euro belastinggeld van Eindhovense burgers over de balk. Ja, dan de projectontwikkelaars en woningbouwcoöperaties – als groot grondbezitters van Eindhoven, in wiens handen de halve stad is – die allemaal onafhankelijk van elkaar stukjes van onze stad invullen. Ik heb al eerder aangekaart bij de wethouder, dat wij op dit terrein niets anders doen, dan postzegelplannetjes plakken. Echter, dit zonder enige samenhang. Wat wij missen in deze stad – wat ook mijn stad is – is een lange termijn visie, welke goed zou zijn voor de fysieke uitstraling van Eindhoven. Op termijn zal Eindhoven hier veel geld door besparen en anderzijds zal het daardoor meer geld binnenhalen. Voorbeelden hoe het anders kan, zijn er in overvloed. Recent is het voornemen geuit, om de ondertunneling van het kruispunt Aalsterweg / Rondweg te realiseren. Getwijfeld wordt over de noodzaak om deze tunnel door te trekken naar het kruispunt Leenderweg / Rondweg, waar een ondertunneling ook noodzakelijk is. Ondertussen wordt de Bloemenbuurt-Zuid gerenoveerd met daarbij nieuwe ontsluitingswegen – die alleen naar het zuiden zijn gericht – en waar vele bewoners in deze wijk het terecht niet mee eens zijn. Voorzitter, ook hier weer een gemiste kans. Maar u heeft hier nog een herkansing, zij het dan wel in blessuretijd! Indien men als stadsbestuur het lef heeft, om in één keer een visie te presenteren welke ruimer is dan nu het geval, kun je de mogelijkheid van gelijktijdige ondertunneling in het plan meenemen. Dan heb je géén problemen met de ontsluiting van deze wijk, waarbij niet alléén de bewoners van de Bloemenbuurt – aan weerskanten van de Rondweg – u dankbaar voor zullen zijn, maar ook een plan dat beter is voor ons milieu, omdat deze aanpak borg staat voor een goede doorstroming van het verkeer op de Rondweg. Voorzitter, dat is toch wat de inwoners van onze stad willen. Als tweede voorbeeld benoem ik het Masterplan Oud Woensel rondom de Woenselse Markt. Nergens kom ik een regel tegen die maar enig verband legt met de binnenstad, maar ook niet naar het grootste stadsdeel Woensel, welke in de loop der jaren geheel buiten het leefcentrum van Eindhoven is komen liggen. Waarom niet in hetzelfde plan een visie neerleggen, van het bovengronds halen van voetgangers en fietsers onder de Fellenoord, waarbij het gemotoriseerd verkeer onder de wegen doorgaat? Volgens een motie van de fractie Van Dijck – in de vorige raadsperiode – heeft de raad destijds nagenoeg unaniem (volgens mijn informatie op de SP na) deze motie aangenomen. Dat is niet alleen veel veiliger voor de gebruikers hiervan, maar u wint daar bovengronds ontzettend veel ruimte mee, die u mooi groen kunt invullen. Daarmee creëert u één groot stadscentrum tot aan de St. Petruskerk in Woensel toe. Als dan ook daar een passende oplossing wordt gecreëerd voor een veilige oversteek van de Rondweg – zonder daarbij de doorstroming van het verkeer te belemmeren – dan zou ook daar het stadsgevoel een kans krijgen, in plaats van een achterstandswijk te tolereren. Men kan en mag niet alleen ten zuiden van de spoorlijn investeren. Voorzitter, Eindhoven verdient meer en Eindhoven verdient beter. Hierover slechts 3 vragen

• Zijn er binnen het ambtenarenkorps van ca. 2.500 personen geen deskundigen die een aantal taken van adviesbureaus kunnen overnemen? • Behoort deze kennis niet tot het gedachtegoed van onze eigen ambtelijke organisatie en zo ja, wat gaat u daaraan doen? • Waarom is er tot op heden niets gebeurd met de destijds aangenomen motie van de fractie Van Dijck. 3. De Krachtwijken

Hoe is het gesteld met de plannen voor de krachtwijken in onze stad? Het woord impliceert ook, dat er iets unieks aan de gang is, maar het is nog steeds niet zichtbaar. Welke mooie woorden je hiervoor ook verzint voorzitter, het gaat om méér dan het stapelen van nieuwe stenen. In de commissie Wonen en Ruimte heb ik eerder al aangegeven, dat er veel meer moet gebeuren, anders is het geldverspilling. Met stenen alleen maak je geen prachtwijken en kun je wachten op de volgende verpaupering. Wellicht kunnen wij, in onze stad een voorbeeld nemen aan de succesvolle Rotterdam-Wet. Ik hoef u niet te zeggen dat u dan wel het complete pakket van spelregels en maatregelen dient over te nemen, daar anders de uitvoering hiervan gedoemd is te mislukken. Over de krachtwijken vier vragen • In welk stadium bevindt het project van de 3 krachtwijken zich? • Bent u bereid serieus te overwegen om de succesvolle Rotterdam-Wet ook in Eindhoven toe te passen? • Zo nee, waarom niet? • En zo ja, op welke termijn bent u bereid om de raad daarvan op de hoogte te stellen en natuurlijk op de hoogte te houden. 4. Eindhoven als Centrumgemeente met een Functionele Annexatie

Inmiddels al weer vier burgemeesters geleden, is de heer Welschen afgetreden omdat de minister vergevorderde plannen tot annexatie met onze buurgemeenten in de prullenbak gooide. Redenerend vanuit de buurgemeenten, kan ik hun weerstand tegen annexatie best begrijpen. Maar toch voorzitter ontkomt ook Eindhoven – nu nog als 5de stad van ons land – er niet aan om serieus in te zetten op een functionele annexatie, waarbij de buurgemeenten dan deelgemeenten kunnen of moeten worden van Eindhoven. Dat kan uiteraard alleen als Eindhoven haar eigen zaakjes goed op orde heeft. Want wij mogen de buurgemeenten niet opschepen met de huidige problemen van Eindhoven. Bij een functionele annexatie kunnen zij – de buurgemeenten – kleinschalig blijven en de grote lijnen worden dan uitgezet, door de Centrumgemeente Eindhoven. Bij de taak van de Centrumgemeente denk ik aan infrastructuur, het reguleren van verkeersstromen, het vervoer en ontwikkeling van bedrijventerreinen, woningbouw, de plaatsing van scholen en sportparken etc. Ook het milieu is hierbij gebaat. De toegevoegde waarde vóór de inwoners van – nu nog – de buurgemeenten zal groot zijn, doch het dient aan hen via een goede communicatie wel goed duidelijk gemaakt te worden. In de dan nieuw ontstane situatie zal de SRE overbodig zijn, waarbij het moeilijk en stroef bestuurbare lichaam kan worden opgeheven. Als bijkomend voordeel, kan wethouder Don dan rustig in Waalre blijven wonen. Ook zal hierdoor het aantal ambtenaren dat niet op het grondgebied van Eindhoven woont afnemen. Maar ook wij als Politieke Partijen hebben dan een grotere vijver om in te vissen naar goede kandidaat raadsleden. Dat is hard nodig voorzitter, want het aanbod in Eindhoven wordt smaller, omdat velen autochtonen, omwille van fatsoenlijke woonruimte naar de randgemeenten verhuizen. Sommige partijen ondervinden hiervan geen hinder – integendeel zelfs, omdat zij hiervan profiteren – maar voor andere partijen in deze raad gaat dat op korte termijn problemen opleveren en dat zou een economische ramp betekenen voor Eindhoven. Nog twee vragen • Bent u met het College bereid zich in te spannen om de mogelijkheden tot annexatie te onderzoeken en daarbij uw zienswijze, met behaalde resultaten periodiek aan de raad bekent te maken? • Binnen welke termijn kunnen wij uw antwoorden verwachten? Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn 27 mei 2008 

Laat reactieformulier zien

Deel deze pagina