Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Uitnodiging Ledenvergadering Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

 
Nadat onze Eindhovense afdeling – onder auspiciën van de landelijke Politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn (LPF) – op 8 juni 2004 is opgericht, is er veel gebeurd zowel negatief maar zeker ook positief. Zoals u uit de media en op onze website – voor zover u over een computer beschikt – heeft kunnen vernemen is de landelijke vereniging/partij door het hoofdbestuur per 1 januari 2008 opgeheven. In onze opinie onnodig en op onrechtmatige gronden. Juist daarom zijn een aantal leden en enkele afdelingen in het land – nadat het kort geding dat zij eerder hadden aangespannen 10 weken heeft geduurd, zonder dat de rechtbank tot een uitspraak wilde komen – in hoger beroep gegaan. Deze zaak is nog onder de rechter.

Een vaststaand feit is dat dankzij het bestaan van onze Eindhovense afdeling, de Lijst Pim Fortuyn in 2006 mee heeft gedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen en daarna toe mocht treden in de gemeenteraad van Eindhoven. Samen met onze steunfractieleden laten wij de visie van Pim Fortuyn in de raad- en commissiezalen zeer duidelijk klinken. Maar ook daarbuiten, in de stad en in de wijken zijn wij méér dan eens de partij die het voor de burgers opneemt, wat blijkt uit het grote aantal raadsvragen dat onze fractie noodzakelijkerwijs – waarvan veel met een succesvolle afloop – op verzoek van onze stadgenoten aan het college van B&W heeft gesteld. Helaas voor u en voor ons haalt niet alles de uiterst selectieve media, zodat u bent aangewezen op onze website en via toekomstige nieuwsbrieven. Gezien de huidige situatie is het onoverkomelijk maar ook zinvol dat de Eindhovense afdeling van de Lijst Pim Fortuyn – voorlopig – als zelfstandige politieke partij verder gaat. Daartoe hebben wij ons reeds op 25 juli 2007 als politieke partij ‘Lijst Pim Fortuyn Eindhoven’ laten inschrijven. Dat wil zeggen dat het nu noodzakelijk is dat de Eindhovense afdeling – inmiddels vanaf januari 2008 – zelfstandig leden is gaan werven. Het bestuur is dan ook zo vrij geweest om u hierbij een aanmeldingsformulier aan te bieden, wat u compleet en duidelijk ingevuld per post kan terugsturen. Persoonlijk inleveren tijdens de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) mag natuurlijk ook. Omdat de gegevens per lid genoteerd worden, verzoeken wij u om per persoon één apart formulier te gebruiken. Meerdere exemplaren kunt u kopiëren of telefonisch aanvragen. Wij hopen u binnenkort de mogelijkheid te bieden dat u zich via onze website kan aanmelden, maar daar wordt nog aan gewerkt. Raadsleden
In maart 2010 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen, waar wij als Lijst Pim Fortuyn weer aan mee zullen doen. Gezien de positieve reacties in het Eindhovense aangaande onze fractie hopen wij dan méérdere raadszetels te mogen binnenhalen. Daartoe vragen wij nu al serieuze gegadigden die bereid zijn zich kandidaat te stellen en een plaats op de kieslijst in te nemen. Ook buiten de gemeenteraadsfractie kan er – voor diegene die op de kieslijst hebben gestaan – werk gedaan worden t.b.v. onze fractie als steunraadslid. Heeft u interesse en wilt u hier meer over weten, laat het ons dan horen. Ledenvergadering
Het bestuur van de Lijst Pim Fortuyn Eindhoven heeft dan ook gemeend een ledenvergadering te beleggen, waar ook belangstellenden en wellicht toekomstige leden van harte welkom zijn. Daartoe zullen aanmeldingsformulieren in de zaal beschikbaar zijn. Het bestuur zal tijdens deze bijeenkomst haar toekomstvisie presenteren en natuurlijk kunnen daar uw vragen – die u ongetwijfeld zult hebben – gesteld worden. Bestuur
Om dubbelfuncties in de toekomst te vermijden willen wij het huidige bestuur van 3 personen weer uitbreiden naar 5 personen, waarna het nieuwe bestuur onderling de posten zullen verdelen. Zij die zich geroepen voelen om een bestuursfunctie te aanvaarden, kunnen zich tot uiterlijk 24 uur vóór de komende vergadering bij de voorzitter aanmelden. Dan hebben we vooraf nog even de tijd om nader met elkaar kennis te maken. Momenteel bestaat het bestuur uit:
Rudy Reker Voorzitter/penningmeester
Lilian Reker – Wiebers Secretaresse
Tony Wagemans Bestuurslid De vergadering zal worden gehouden in de commissiekamer (1.01) van het Stadhuis op: Vrijdag 9 mei a.s.
Aanvang 19.30 uur
Adres Stadhuisplein 1 In verband met de organisatie stellen wij het zeer op prijs indien u vooraf te kennen geeft of u aanwezig kunt zijn. Ook is dat gemakkelijk voor de hoeveelheid koffie/thee, die u gratis zal worden aangeboden. Vooralsnog vindt u hieronder de voorlopige agenda voor deze vergadering. 1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Toelichting huidige situatie
a. landelijk
b. lokaal
4. Financieel verslag
5. Voorstellen kandidaten voor het bestuur
6. Verkiezing c.q. benoeming van de kandidaten
7. Toekomstvisie
8. Rondvraag
9. Sluiting Het bestuur hoopt u allen op deze vergadering te mogen verwelkomen. Rudy Reker, voorzitter Lijst Pim Fortuyn Eindhoven Bestuur Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 1 mei 2008

Laat reactieformulier zien