Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Bijdrage commissie MZFPO 15-1-2008 over beleidskader WMO

 
Woordvoerder Lijst Pim Fortuyn fractie: A.W.J.A. van Hattem Ten aanzien van het voorstel voor een ‘WMO-huis’ of –plein wil onze fractie opmerken dat deze benaming – als afkorting van de naam van een wet – nogal ambtelijk en afstandelijk klinkt en het daarom beter is dit voluit het ‘Maatschappelijk Ondersteuningshuis’ – of iets soortgelijks – te noemen.

Het beleidskader toont zich een gedegen en uitgebreid stuk waarmee het WMO-beleid in goede banen vorm gegeven kan worden. Onze fractie vraagt hierbij wel aandacht voor de menselijke maat – met name voor situaties die buiten de in dit stuk gestelde kaders vallen, zoals cliënten die door ambtelijke regels in het gedrang komen. Voorbeelden hiervan zijn meermaals door onze fractie aangedragen en zijn bij de wethouder bekend. Laten we daar oog voor houden. Verder nog een opmerking over de Thuiszorg. In het stuk is sprake van zogenaamde “multiculturele thuiszorg” – terwijl er op dit moment nog zeer veel problemen bestaan in de reguliere thuiszorg – gelet op de wachtlijsten en het personeelstekort in de Thuiszorg is het onwenselijk om deze sector extra te belasten met dergelijke onzinnige projecten. Hierop volgde een interruptie de heer Jan van den Biggelaar (PvdA)- overigens tegen de regels van de vergadering in, aangezien hij niet de woordvoerder van zijn fractie was op dit agendapunt - met de woorden "voorzitter, ik ben weliswaar geen woordvoerder maar u weet dat ik toch altijd op zulk soort dingen moet reageren", om vervolgens te kennen te geven dat hij onze kritiek op de multiculturele thuiszorg “pure discriminatie” vindt. Tegen dit zeer zware verwijt maakt onze fractie bezwaar: van discriminatie is absoluut geen sprake omdat wij er voor pleiten om voor iedereen – zowel autochtoon als allochtoon – kwalitatief goede thuiszorg te bieden. Juist het aanbieden van multiculturele thuiszorg maakt onderscheid en worden de rollen omgedraaid ten aanzien van integratie: in plaats van dat nieuwkomers zich aanpassen aan onze Nederlandse samenleving, gaan overheid en thuiszorgorganisaties zich aanpassen aan de cultuur van de nieuwkomers. Dit is de wereld op z’n kop. Ter aanvulling: Reeds op 28 juni 2007 besloot het college tot het subsidiëren van een haalbaarheidsonderzoek naar multiculturele thuiszorg, in de besluitenlijst is hierover te lezen dat de multiculturele ontwikkelingsorganisatie Palet hierbij betrokken is. Opvallend genoeg is de eerder genoemde Jan van de Biggelaar ook consultant voor deze organisatie, zoals vermeld als nevenfunctie op de gemeentelijke website: http://www.eindhoven.nl/web/show/id=352704/contentid=33486 P-Besluitenlljst volgnr. 728 10-07-2007 Wethouder van maatschappelijk zorg, financiën, personeel en organisatie Nr 4099 Afd. DMO Beslissing/uitvoering d.d. 28 juni 2007. Akkoord. Onderwerp/voorstel Haalbaarheidsonderzoek Multicuturele Thuiszorg op maat. 1. kennisnemen van de offerte Haalbaarheidsonderzoek Multicuturele Thuiszorg op maat Eindhoven; 2. een incidentele subsidie van E 5.000,- verlenen aan de multiculturele vrouwenvereniging Achams, ten behoeve van de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek door Palet; 3. het onder 2 genoemde bedrag dekken als volgt:
a E 2.000,-- uit het budget voor de invoeringskosten WMO;
b E 3.000,-- uit het budget voor diversiteitsbeleid 2007-2009; 4. de begrotingswijziging vaststellen. Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 15 januari 2008

Laat reactieformulier zien