Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Bijdrage commissievergadering Begroting en Verantwoording


5 september 2006 Onze fractie vraagt extra aandacht voor het volgende in de jaarrekening van 2006: Ten eerste zouden wij graag een nadere specificatie willen zien van gemeentelijke gelden die besteed worden aan projecten buiten onze gemeentegrenzen, hierbij doelen wij specifiek op het Stedenbandenbeleid.

Ten tweede, de door de gemeente verstrekte subsidies aan organisaties en instellingen zijn niet inzichtelijk in de jaarstukken. Wij willen deze gegevens in het vervolg graag duidelijk gespecificeerd en duidelijk herleidbaar terugzien in de jaarstukken, zodat wij een duidelijk onderbouwde verantwoording af kunnen geven. Verder ontving deze raad op 19 juli jl. een brief van de heer Leo Verhoef, registeraccountant en voorheen werkzaam voor het Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten. Hierin wijst hij onder meer op een mogelijke boekhoudfraude omtrent het saldo van baten en lasten. Aangezien deze commissievergadering niet de juiste plaats is om jaarrekeningen van de voorgaande jaren te bespreken zullen wij niet verder doorgaan over dit onderwerp en hierover ook geen oordeel uitspreken, maar in de brief noemt de heer Verhoef toch enige zaken die wij graag ter harte zouden willen nemen. Zo stelt hij, ik citeer: “In de jaarrekening en het jaarverslag 2005 komt ook heel veel onzin voor, bijvoorbeeld waar het gaat over reserves, over voorzieningen, over een "resultaat voor bestemming", een "resultaat na bestemming" en een "brutoresultaat" (…), over zoiets als "weerstandsvermogen" en "weerstandscapaciteit", over "rechtmatigheid", over Eindhoven als "concern" (Eindhoven is geen concern), en over zoiets als "investeringen met een economisch nut" en "investeringen met een maatschappelijk nut". Dit soort onzin zet alleen maar de lezer op het verkeerde been en leidt af van waar het werkelijk over zou moeten gaan.” Daarnaast stelt hij: “Volgens BBV artikel 3 moeten de jaarstukken met name voor gemeenteraads- en statenleden goed begrijpelijk zijn. U kunt het beste zelf beoordelen of aan deze eis is voldaan.” Wat onze fractie betreft is aan deze genoemde eis niet voldaan. De jaarrekening was naar ons idee te onoverzichtelijk en voor een raadslid zonder meer dan gemiddelde boekhoudkundige kennis lastig leesbaar en toegankelijk. Daarom is onze aanbeveling voor de jaarrekening van 2006 een meer overzichtelijk en beter toegankelijk stuk. Alexander van Hattem, Commissieraadslid Begroting & Verantwoording
 
Redactie Lijst Pim Fortuyn 5 september 2006

Laat reactieformulier zien