Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Lijst Pim Fortuyn biedt alternatieven voor stadsdeelgericht werken


 
Tijdens de vervolgvergadering van de commissie MMVP – Mobiliteit, Milieu, Vastgoed en Participatie – op 29 augustus zal er verder worden gesproken aangaande de ’Startnotitie over de agenda voor burgerparticipatie en stadsdeelgericht werken’.

Op 6 juni jl. zijn de oude stadsdeelcommissies opgeheven. De Lijst Pim Fortuyn heeft al eerder dit jaar – bij de vraag of wij hiervoor mensen beschikbaar wilden stellen – bewust niemand opgegeven voor deze toen nog bestaande stadsdeelcommissies. Overigens niet zonder reden, zoals u verder in dit schrijven duidelijk zal worden. Als gekozen raadslid ben ik raadslid voor héél Eindhoven en niet specifiek voor een bepaald stadsdeel. Dit geldt ook voor mijn steunfractieleden. De leden van de nieuwe stadsdeelcommissies moeten gaan ’functioneren als de ogen en oren van de raad’, aldus staat in het ’Ontwerp Raadsbesluit’, zoals wij dit eerder deze maand onder ogen kregen. De vraagstelling waarom er een stadsdeelcommissie moet komen als hulpmiddel voor de raad is een vastgeroeste en achterhaalde gedachte die – zoals ondertussen is gebleken – niet werkt maar ook geheel overbodig is. Stel uzelf eens de volgende vraag. Waarom stadsdeelcommissies over de gemeenteraad en over het college heen, terwijl Eindhoven ook nog ca. 2500 ambtenaren op de loonlijst heeft staan? Volgens mijn fractie doen we dan iets niet goed. Wij zullen als raad de aanzet moeten geven tot optimalisatie van alle gemeentelijke diensten met al haar ambtenaren. Dus geen nieuwe stadsdeelcommissies over de gemeenteraad en over een slecht of niet optimaal lopende gemeentelijke organisatie leggen. Dat heeft totaal geen zin. Maar er liggen grote kansen die we wel kunnen benutten. Wij hebben in onze stad Eindhoven méér dan 200.000 inwoners die graag willen en kunnen functioneren ’als de ogen en oren van de raad’. Ze zijn ook nog gemotiveerd. Enkele stadgenoten maken hier sporadisch gebruik van. Maar je moet als gemeente deze mogelijkheid wel promoten, dat deze mensen dan ook kunnen functioneren en willen blijven functioneren ’als ogen en oren van de raad’. M.a.w. een goede voorlichtingscampagne en verder als gemeente goed luisteren naar hun verhaal en deze mensen uiterst serieus nemen. Ook niet door het zwaaien met achterhaalde regeltjes, die lang geleden door onze voorgangers op papier zijn gezet. Puur realistisch zijn. Alles naar de Menselijke Maat. Ging alles in Eindhoven dan verkeerd? Nee, natuurlijk niet, dat zou overdreven zijn. Maar één saillant detail – als ondersteuning van mijn betoog – wil ik u echter niet onthouden. Op de poll van de gemeentelijke Pino intranetsite stond in week 33 een heel interessante vraag, namelijk ’of de onderlinge samenwerking van de gemeentelijke diensten beter zou kunnen’. Op dat moment hadden bijna 600 ambtenaren hun mening al kenbaar gemaakt. Het antwoord was voor mij niet verrassend, doch wel spectaculair. Slechts een krappe 7% vond het zo wel goed, terwijl ruim 93% deze vraag met ja heeft beantwoord. M.a.w. nagenoeg alle ambtenaren vinden zelf dat het veel beter kan. Een trieste constatering voor een organisatie die al honderden jaren oud is. Hier kun je letterlijk spreken van ’dat dit erin is gesleten’. De uitslag van deze poll sluit naadloos aan bij de oplossing die voor de hand ligt, namelijk door beter te luisteren naar de inwoners van Eindhoven, die – en dat mogen we niet vergeten – tevens onze kiezers zijn. De politiek is er voor hén en niet andersom. Wij als gemeente moeten dienstbaar zijn. Het is een wisselwerking, waardoor de burgers méér bij de politiek kunnen worden betrokken. De onnodige en achterhaalde regelgeving moet indien dit blijkt worden aangepast. Alle ambtenaren moeten zich ervan bewust zijn of bewust worden dat zij er zijn vóór de inwoners van onze stad en niet tegen de inwoners van onze stad Eindhoven. Als we dit met ons allen goed doen zal de afstandelijke, hinderlijke bureaucratie en ergernissen, als sneeuw voor de zon verdwijnen, terwijl de resultaten beter worden. Hieronder mijn suggestie hoe we de burgerparticipatie en stadsdeelgericht werken verder invulling kunnen geven. De inwoners van onze stad moeten wekelijks in ’Eindhoven Dichterbij’ – wat als apart katern van Groot Eindhoven gratis huis aan huis wordt verspreid – kunnen lezen waar en onder welke telefoonnummer(s) zij met hun – met naam genoemde – klachten, vragen, ideeën en opmerkingen terecht kunnen. Na aanname van deze klacht of opmerking dient men deze burger te belonen door hem of haar dezelfde dag nog een kaartje te sturen, onder welk nummer deze klacht is genoteerd en aan welke afdeling met naam / toenaam en telefoonnummer van de behandelende ambtenaar is doorgegeven. Tot zover voelt men zich dan serieus genomen. Dan is er ook een directe controlemogelijkheid voor deze burger als aangever, die zodoende de uitvoerende ambtenaren scherp zal houden. Elke vertegenwoordigde raadsfractie moet wekelijks een vaste kolom krijgen in ’Eindhoven Dichterbij’ om daar te kunnen schrijven over hun raadswerkzaamheden van de afgelopen week. Hoewel nagenoeg alles openbaar is weet het gros van onze inwoners niet wat er zich allemaal in het stadhuis afspeelt. Dat boeit de mensen enorm en je betrekt hen direct bij het bestuur van onze stad. Ook kunnen bij deze kolom elke week de fotootjes met naam en adressen van de raadsleden vermeld worden. Bij voorkeur per stadsdeel. Een raadslid om de hoek of die in dezelfde wijk woont – van welke partij doet dan niet terzake – wordt gemakkelijker aangesproken als men er telefonisch niet uitkomt. De raadsleden – maar ook steunraadsleden – kunnen deze mensen verder leiden naar de juiste afdeling en hen indien nodig van advies dienen. Een gekozen raadslid vertegenwoordigt de kiezers, dat mogen we niet vergeten. Door deze mogelijkheden – die niet veel geld extra kosten, want dit katern ’Eindhoven Dichterbij’ verschijnt al wekelijks – te benutten, betrek je de inwoners van onze stad echt bij de politiek. Dat zijn vele duizenden ogen en oren die opletten, wat beter functioneert dan weer een zoveelste commissie, waarvan je vooraf al weet dat deze niet kan functioneren. Dan heeft het voor onze medeburgers ook zin om straks te gaan stemmen. Zij zijn meer betrokken bij onze stad. Dan kunnen we ook onze opkomstdoelstelling – in 2006 slechts een beschamende 47% – van enkele procenten meer, bijstellen naar 70% of 80% van de kiesgerechtigden of wie weet nog hoger. Met een lagere opkomst mogen wij als raad niet tevreden zijn. Dan doen we iets goed fout! Met vriendelijke groet, Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn
Foto: de Lijst Pim Fortuyn is in Eindhoven actief betrokken bij de burgers in heel de stad!  Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 28 augustus 2006

Laat reactieformulier zien