Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven steunt als enige fractie SRE-voorstel

 In de commissievergadering Bestuurlijk & Economisch van maandag 21 augustus werd een voorstel besproken voor herstructurering van de regioraad in het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). Hierin stelt de bestuurlijke werkgroep, onder voorzitterschap van burgemeester Sakkers, een meer efficiënte, democratische en transparante werkwijze van het SRE voor. Dit betekent onder andere dat de adviescommissies bijna allemaal worden afgeschaft, de portefeuillehoudersoverleggen ('wethoudersoverleggen') openbaar worden en dat het aantal regioraadsleden wordt teruggebracht van 50 naar 21, zodat iedere gemeente één regioraadslid heeft, met een meervoudig stemrecht, afhankelijk van het aantal inwoners.

De Lijst Pim Fortuyn is een nieuwe fractie in de raad van Eindhoven en kijkt zodoende als relatieve buitenstaander met geheel andere ogen naar het SRE. Het voorgelegde voorstel is naar het idee van onze fractie een goed plan: het schrappen van onnodige en kostbare adviescommissies (die bovendien maar matig bezocht blijken te worden) is positief en het verminderen van het aantal regioraadsleden is nuttig omdat er efficiënter vergaderd kan worden. De meerderheid van de Eindhovense raad wil echter hun personele machtspositie in de regioraad behouden en keert zich daarom tegen deze veranderingen. Het voorstel van de werkgroep beveelt aan om in de regioraad zoveel mogelijk collegeleden aan te wijzen als regioraadslid. De Eindhovense raad wil echter alleen maar gekozen volksvertegenwoordigers als regioraadslid. De Lijst Pim Fortuyn fractie vindt dit echter onverstandig, aangezien dit voorbijgaat aan de functie en positie van een gekozen raadslid en past niet binnen de scheiding der machten die in dit land gebruikelijk is. Het SRE moet immers zorgen voor samenwerking op bestuurlijk vlak als alternatief voor gemeentelijke herindeling. De uitvoerende bestuurlijke taak berust niet primair bij de raadsleden, maar bij het college. Op deze bestuurlijke taak oefent de gemeenteraad vervolgens een democratische controle uit. Het voorstel is hier ook zeer duidelijk over: de raad bepaalt het mandaat en de speelruimte van het regioraadslid. Het regioraadslid moet dus, ook als collegelid, verantwoording afleggen aan de raad. Hoewel de regioraad zélf nog monistisch is georganiseerd, met het Dagelijks Bestuur als stemgerechtigde regioraadsleden, zorgt een aanstelling van collegeleden als regioraadslid toch voor duidelijkere dualistische verhouding tussen de raden en colleges. Niet voor niets geven de andere SRE-gemeentes wel hun voorkeur aan dit voorstel. Naar het idee van onze fractie is het beter om in de regioraad boven de partijen staande burgemeesters te benoemen, met de loco-burgemeester als plaatsvervanger. Raadsleden hoeven niet op de bestuurdersstoel te gaan zitten, maar moeten juist zorgen dat ze dichter bij de burger staan in hun eigen gemeente. Als de andere Eindhovense fracties écht zoveel waarde hechten aan het 'democratisch gehalte', dan zouden hun partijen het lef moeten hebben om direct door de burger in functie gekozen regioraadsleden wettelijk mogelijk te maken. Zoveel democratisch gevoel missen zij echter. Het SRE-voorstel houdt gelukkig wel rekening met de langere termijn en daarmee ook met de toekomstige gekozen burgemeester: als er burgemeester benoemd worden in de regioraad, dan zijn zij in dat geval immers ook direct door de burgers gekozen. Dan praten we pas echt over democratie. Redactie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 25 augustus 2006
 

Laat reactieformulier zien