Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Verslag Commissie Bestuurlijk & Economisch 29 januari 2007


In deze commissievergadering is aan de orde het rapport van de rekenkamercommissie 'Welk doel heiligt de middelen? Evaluatie rekenkamer 2003-2006'. De conclusie van dit rapport is dat de gemeenteraad haar controlerende taak niet goed uitvoert, waarover door de gemeente op 13 december jl. ook een persbericht werd verspreid en waarover in het Eindhovens Dagblad van 14 december jl. ook een artikel onder de kop 'Rekenkamer: raad doet werk niet goed' te lezen was (voor het persbericht zie: [link persbericht]http://www.eindhoven.nl/web/show/id=352225/contentid=34910

Hierover sprak Lijst Pim Fortuyn-commissielid Alexander van Hattem de volgende bijdrage in de commissievergadering: Uit het onderzoek van de rekenkamercommissie blijkt dat de gemeenteraad haar controlerende taak niet goed uitvoert. Onze fractie zal daarom niet klakkeloos de aanbevelingen overnemen en berustend afwachten op een eventueel vervolg, maar meteen de koe bij de horens pakken. Daarom willen wij het volgende voorstellen. Onze fractie pleit reeds lang voor een betere controle op het gemeentelijke subsidiebeleid. Daarom zouden wij willen zien dat subsidieverstrekkingen voortaan ten alle tijden door de gemeenteraad moeten worden beoordeeld. De rekenkamer kan daarbij een advies vertrekken t.a.v. de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de te vertrekken subsidies. Verder dient de raad jaarlijks de beschikking te krijgen over een duidelijk overzicht van alle gemeentelijke subsidies en tevens dienen de financiële jaarverslagen van alle gesubsidieerde instellingen en projecten direct beschikbaar te zijn voor de raad, bijvoorbeeld door deze in de leeskamer onder te brengen. In dit kader zouden wij het volgende voorbeeld willen aanhalen:

In de commissie Maatschappelijke Zorg, Financiën, Personeel en Organisatie van afgelopen dinsdag gaf wethouder Don aan dat er onduidelijkheid bestaat over de activiteiten van het gesubsidieerde Vredesburo.
Hierover zullen wij de nodige raadsvragen stellen, om onze controlerende taak van de raad goed uit te voeren. In het kader van het verbeteringsproces kan het door ons voorgestelde model – structurele toetsing door de raad met advisering door de rekenkamer – ook op andere onderwerpen worden toegepast. Commentaar op beantwoording portefeuillehouder dhr. Sakkers:

Onze fractie kan zich vinden in het voorstel van burgemeester Sakkers om op een meer concrete manier te gaan werken, bijvoorbeeld door kwartaalrapportages te bespreken met de raad i.p.v. één keer per jaar te evalueren. Zaken als inkoop en subsidiëring blijven ook op lange termijn doorlopen, daarom vinden wij het belangrijk om dit ook structureel te controleren. De burgemeester stelt nu voor om in dit kader Brainport te bespreken, het lijkt onze fractie een goed idee om in de toekomst op soortgelijke wijze andere onderwerpen – zoals het subsidiebeleid(*) – te behandelen. (*) Voor eerdere conclusies van de rekenkamer over het gemeentelijk subsidiebeleid zie het volgende persbericht van de gemeente:
[link persbericht 23-12-2004] http://www.eindhoven.nl/web/show/id=352225/contentid=27353 30-1-07 Fractie Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Laat reactieformulier zien