Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 Willie van Veen
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Bestemmingsplan HOV-baan Huizingalaan

 huizingalaan bus

Raadsvoorstel bestemmingsplan 'HOV-baan Huizingalaan
       

Eindhoven, 18 november 2014


De LPF fractie is de enige partij die tegen dit voorstel heeft gestemd
Woordmelding Rudy Reker onder dit artikel

Voorzitter dank u wel, Het is noodzakelijk en ook realistisch te stellen dat het wegdek van de Huizingalaan aan vernieuwing toe is. Maar om dat nu te koppelen aan een nieuw HOV-project op de Huizingalaan, is na de uiterst negatieve ervaringen van weggebruikers van het HOV-2 project Sterrenlaan, van- en naar Nuenen, niet meer vanzelfsprekend.

Slapeloze nachten

  

5 november 2014 Artikel Lijst Pim Fortuyn in Groot Eindhoven
Slapeloze nachten

Ik vraag mij af of het college rustig zou kunnen slapen als zij de begroting 2015 zou moeten financieren met privégeld. Het antwoord hierop dat u waarschijnlijk al hebt verwacht, zal nee zijn.

Raadsvergadering Begroting 2015

Voor 2015 presenteert het college een batig saldo van € 26.000. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van € 33 miljoen. In hetzelfde vakje staat geschreven dat er € 16 miljoen aan de reserves wordt toegevoegd maar ook € 49 miljoen aan de reserves wordt onttrokken. Snapt u het?

Eindhoven 4 november 2014 Voorzitter, dank u wel,

Deze coalitie die de naam ‘Expeditie Eindhoven’ mee kreeg, omschrijft haar eerste begroting als ‘Grenzeloos Ambitieus’. Even later lezen wij: ‘de Financiën zijn verantwoord en reëel’. Met nog meer van deze mooie woorden staat dat zo in de gepresenteerde begroting van 2015, zoals deze voor ons ligt.

Goede communicatie voor Eindhovens college een brug te ver


Opinie: Eindhovens Dagblad
16 oktober 2014
Auteur: Rudy Reker, fractievoorzitter

Veel conflicten tussen de Gemeente Eindhoven en de inwoners van de stad zijn al jaren toe te schrijven aan een gebrekkige communicatie. Dat is jammer omdat daardoor het vertrouwen in het Eindhovens bestuur onder druk komt te staan. De laatste communicatieve misser heeft het college begaan door de burgers in Blixembosch en de Achtse Barrier veel te laat te informeren en niet te raadplegen over de vestiging van een asielzoekerscentrum in de Orangerie. Dat is burgerparticipatie op zijn smalst.

Raad niet unaniem over Orangerie

 buurt protest web door Corrie de Leeuw

e-mail:

EINDHOVEN – 25 september 2014

De Lijst Pim Fortuyn (LPF) is als énige fractie in de Eindhovense gemeenteraad tégen opvang van asielzoekers in de Orangerie. Poll Eindhovens Dagblad

29% is voor

71% is tegen

Hoezo zitten er Volksvertegenwoordigers in de Eindhovense raad?
 

 De LPF in de Eindhovense gemeenteraad is tóch niet voor de tijdelijke opvang van 700 asielzoekers in het voormalige bejaardenhuis de Orangerie in Eindhoven-noord. De Eindhovense gemeenteraad leek dinsdagavond nog zo eendrachtig in het verwelkomen van 700 asielzoekers op de vlucht voor oorlogsgeweld in Syrië en Irak. Het COA had Eindhoven gevraagd het voormalige bejaardenhuis
daarvoor beschikbaar te stellen.

Zware tijden voor auto in Eindhoven

 

 

Opiniepagina
Eindhovens Dagblad 26 augustus 2014

 

Door: Rudy Reker en Tjerk Langman

 

Foto: Ton van de Meulenhof

HET EINDHOVENS COLLEGE VERKLAART DE AUTOMOBILIST TOT PERSONA NON GRATA

De automobilist en daarmee ook de lokale economie krijgen het in Eindhoven steeds zwaarder te verduren. Eerst schrapt dit college definitief de Noord Oost Corridor (NOC), beter bekend als de ‘Ruit’ om Eindhoven waar het vorige college (PvdA, D66, GL en VVD) unaniem mee had ingestemd. Enkele dagen geleden kunnen de inwoners van onze regio in het Eindhovens Dagblad lezen dat het huidige college (PvdA, D66, Gl en de SP) voornemens is de Vestdijktunnel definitief voor het autoverkeer af te sluiten. Aan de consequenties die deze afsluiting tot gevolg heeft, is dit college door een chronisch gebrek aan een middel- of lange termijn visie niet toe gekomen. Voorbeelden van het ontberen van een lange termijnvisie zijn er al vele jaren in overvloed.

Bestemmingsplan Woonwagenlocatie Orpheuslaan

 

 
Commissievergadering Ruimte/Vastgoed

 

26 augustus 2014

 

Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Woonwagenlocatie Orpheuslaan
Het Ordevoorstel om dit Raadsvoorstel van de agenda af te halen, wat de LPF in haar betoog had aangekondigd, is niet nodig geweest omdat wethouder Marco van Dorst (D66) eieren voor zijn geld koos. Nadat alle fracties aan het woord waren geweest vertelde de wethouder dit voorstel van de agenda te halen.   


Voorzitter dank u wel,

Op 10 september 2013, tijdens het vorige college, is de uitbreiding van de Woonwagenlocatie Orpheuslaan al aan de orde geweest. Toen waren er vanuit verschillende kanten veel gegronde en diverse bezwaren tegen uitbreiding van dit kampje. Dit omdat een uitbreiding ondermeer een definitieve verwoesting zou betekenen van een eeuwenoud historisch stuk natuur. Ook was er geen advies gevraagd aan Trefpunt Groen Eindhoven. (TGE). Toch een organisatie denk ik zomaar, die je bij zo’n uitbreiding, in juist het prachtige Dommeldal, als een der eersten om advies zou vragen. LPF sept. 2013 http://lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/index.php/nieuws/862-woonwagenlocatie-orpheuslaan

 Werkbezoek WIJeindhoven

3 juli 2014

Werkbezoek wijkgebouw De Dommel in stadsdeel Gestel

Op donderdag 3 juli jongstleden vond er een werkbezoek plaats om de voortgang van WIJeindhoven te bespreken. Uiteraard waren wij als LPF-fractie ook aanwezig bij deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling in onze stad.Onder leiding van onze wethouder Lenie Scholten kregen we een uitgebreide presentatie van diverse partijen die bij de tot standkoming van WIJeindhoven betrokken zijn. Leden van de WMO-raad, de projektmanager van de generalistenteams, teamleiders en uiteraard de generalisten zelf.

Vaststellen Jaarrekening en Jaarverslag 2013

17 juni 2014
Vaststellen Jaarrekening en jaarverslag 2013
Gezien het gemak waarmee wethouder Staf Depla (PvdA) al 4 jaar lang, onder felle protesten van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) en het Ouderen Appél Eindhoven (OAE) graaide in de opgebouwde reserves van de gemeente Eindhoven, hebben wij deze Jaarrekening en het Jaarverslag over 2013 niet goedgekeurd. Het eigen vermogen was voor een groot deel opgebouwd door de verkoop van het Energiebedrijf NRE, waardoor wij nu jaarlijks meer dan 10 miljoen euro divident mislopen! Sinds het aantreden van de vorige linkse coalitie, met een vleugje VVD in 2010 (PvdA, VVD, D66 en GL) is het eigen vermogen met 93 miljoen afgenomen. Geld wat wij weer moeten lenen omdat al ons kapitaal vastzit in kunst, grond, zand en stenen. Alle andere partijen in de Eindhovense gemeenteraad vonden het wel goed zo, omdat het grootste deel van de gemeenteraad geen jaarrekeningen kunnen lezen en er uiteraard ook geen concequenties aan kunnen verbinden. Zij volgen blindelings - maar wel gevaarlijk - het advies van de wethouder van Financiën. In dit geval Marco van Dorst (D66) Samen met het OAE heeft de LPF 5 moties en 1 amendement ingediend. Het amendement is verworpen, 1 motie gaat naar de commissie, 1 motie is ingetrokken en 3 moties zijn door een meerderheid van de raad verworpen. (verworpen moties waren: De Vastgoed portefeuille op orde brengen, een Leenplafon inbouwen en het Aflossen van de torenhoge schuldenlast die de gemeente Eindhoven heeft opgebouwd. Dossier Eindhoven    Hieronder het betoog van de LPF door Rudy Reker

Raadsvoorstel Turkse appartementen in de Bennekel


17 juni 2014 Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Gestel buiten de Ring (Willaertplein)
Stemverklaring Rudy Reker

Voorzitter dank u wel,

Het bestemmingsplan ‘Gestel buiten de Ring’ X 2005, met name het Willaertplein moet worden aangepast om er 14 senioren-appartementen te kunnen bouwen. Dat doel op zich is natuurlijk prachtig, ware het niet dat de huidige senioren, die daar in de Bennekel zijn geboren en getogen niet voor deze appartementen in aanmerking komen. Nee, deze appartementen zijn exclusief bestemd voor ouderen met een Turkse achtergrond.