Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn


Rudy Reker
Fractievoorzitter


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid

  
Mari Nijs 
Commissielid

 

 

 


Sabine Stroek
Commissielid

  
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvergadering Begroting 2014 - 2017

'Athene aan de Dommel'

Het college en coalitiepartijen, PvdA, VVD, D66 en GL, willen niet de consequenties inzien van dit falende beleid Het college geeft niet de juiste informatie 'Na de verkiezingen de zondvloed' is klaarblijkelijk het collegestandpunt
Tijdens deze coalitieperiode 170 miljoen ingeteerd op eigen vermogen
Spreektekst in de raadsvergadering van 5 november 2013 (De blauwe tekst is informatie die niet is opgenoemd)

Voorzitter, dank u wel

Financiën is geen zelfstandig beleidsgebied, maar een gevolg van het beleid. Deze zéér belangrijke zin voorzitter moeten wij goed onthouden, want deze woorden gelden namelijk ook voor onze gemeente. In het verleden heb ik als ondernemer veel jaarrekeningen gezien en veel begrotingen gemaakt. Een begroting die ik opstelde, was gebaseerd op reële cijfers uit het verleden en de verwachtingen voor het komende jaar en soms voor meerdere jaren vooruit. Het college doet niet anders en kijkt in haar begroting ook vooruit. Dat is prima zo. Maar in deze begroting 2014 – 2017 staat te veel versluierende tekst en te weinig en moeilijk herleidbare cijfers. Zoals vorige week in het rekenkamerrapport ‘Vastgoed: Eigen huis op orde?’ op een pijnlijke manier is blootgelegd. Dit gebrek aan overzichtelijkheid in Jaarrekeningen en Begrotingen van onze gemeente heeft mijn fractie, de Lijst Pim Fortuyn al meerdere keren aangeroerd.

Begrotingscommissie Financiën-Bestuur en Ruimte-Vastgoed

Eindhoven 29 oktober 2013 Spreektekst: Rudy Reker Gecombineerde vergadering

Voorzitter, dank u wel.

Een begroting maken voor de stad Eindhoven is geen eenvoudige opgave. Dat beseffen wij als Lijst Pim Fortuyn maar al te goed. Het Rijk schuift een aantal taken door naar de gemeenten, die vervolgens dezelfde werkzaamheden efficiënter moeten uitvoeren en deze werkzaamheden tegelijkertijd met minder geld moeten doen. De benodigde kennis die noodzakelijk is om deze nieuwe taken uit te voeren, moet door het college alsook door ambtenaren hoofdzakelijk in de praktijk worden opgebouwd. Maar deze kleinschaligheid kan ook zo haar voordelen opleveren. Maar dan moet je wel snel kunnen sturen in de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

Het Eindhovens Dagblad legt de verschillen bloot

4 oktober 2013 ED-stadsredacteuren Corrie de Leeuw en Ad de Koning bloggen over de Eindhovense politiek. Hierna een aardig beeld hoe de 'buitenwereld' tegen de lokale politieke krachtverhoudingen in Eindhoven aankijken.
Of je nu door de kat of hond wordt gebeten .......... is een bekend gezegde. Dat is ook in onze stad waarneembaar omdat Eindhoven al decennia lang het laagste opkomstpercentage heeft in Nederland. Maar onze fractie de Lijst Pim Fortuyn of de LPF Eindhoven met het Ouderen Appél maken wel het verschil. Nu nog op 19 maart 2014 dit gegeven zien te verzilveren.   (Bron Eindhovens Dagblad 4 oktober 2013) 'ED legt de verschillen bloot
Vandaag hadden we een eerste bijeenkomst over het ED-verkiezingsdebat.

Raadslid Reker keihard over raadsadviseur


Foto links: Harry Janssen
Voormalig raadslid van de PvdA Eindhoven, nog steeds een fanatiek PvdA icoon is als voorzitter van de Rekenkamercommissie niet onafhankelijk gebleken 

Commissievergadering 8 oktober 2013  Vele miljoenen kostende miskleunen van zijn PvdA wethouders laat Harry Janssen links liggen Persoonlijke aanval van Harry Janssen op LPF fractie  
Een brief van de voorzitter van de rekenkamercommissie Harry Janssen, is een paniek aanval op die politieke partijen in deze raad die voor de PvdA een bedreiging kunnen vormen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wie Rudy Reker kent weet dat hij/zij daar niet mee weg komt.

 Betoog Rudy Reker

Voorzitter dank u wel, In de brief van de heer Harry Janssen, als voorzitter van de rekenkamercommissie suggereert deze dat hij ‘signalen heeft opgevangen betreffende onduidelijkheden over de kosten die door de fracties gedeclareerd kunnen worden’. De heer Janssen heeft dat gedaan ‘vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de controle op de besteding van de fractievergoedingen’. Dat is een wonderbaarlijk gegeven voorzitter. De heer Janssen gaat in zijn brief in op 3 zaken, n.l.:

Ordevoorstel LPF door fracties aangenomen

Raadsvoorstel: bestemmingsplan ‘Woonwagenlocatie Orpheuslaan’

10 sept. 2013 Door een ordevoorstel van Rudy Reker (LPF) is het raadsvoorstel om het woonwagenkampje met 125% uit te breiden van tafel. Dit plan was te rigoureus en met grote gevolgen voor alle betrokkenen en wijkbewoners, maar ook met gevolg de verwoesting van een eeuwenoud historisch stuk natuur. Het betoog van Rudy is hieronder te lezen.  

20 mei 2014 Eindhovens Dagblad 20 mei 2014 Studio 040 Met onderaan het advies van Trefpunt Groen Eindhoven d.d. 19 mei 2014 Voorzitter,  Dit bestemmingsplan ‘Woonwagenlocatie Orpheuslaan’ waarin het huidig aantal woonlocaties van 4 met 5 staanplaatsen, dus met 125 % mag worden uitgebreid lijkt niet veel, maar heeft wél vérstrekkende gevolgen voor Flora en Fauna in het kleine unieke driehoekje, als deel van het Dommeldal gelegen tussen Sportpark ‘de Hondsheuvels’ en de Kapendonkse Plas. Bovendien heeft deze commissie en straks ook de gemeenteraad de plicht naar de burgers van deze stad, maar ook de plicht voor allen die na ons komen, om spaarzaam om te gaan met één van de laatste stukjes ongerept natuur wat deze stad nog binnen haar gemeentegrenzen heeft te bieden.

Tja, 't is crisis, maar niet in Brussel en Strasbourg 


Kijk maar goed, daar gaan uw belastingcenten!
Met 'kruiwagens' tegelijk over de grenzen tussen Brussel en Strabourg

 
Bron: dumpert.nl

 

 

 

Oud LPF-voorman Ed Maas vrijuit in voorkenniszaak


De Telegraaf DEN HAAG 2 juli 2013 Als vriend van Pim Fortuyn en destijds de grootste donateur van de gelijknamige politieke partij Lijst Pim Fortuyn heeft de hoogste instantie in Nederland Ed Maas op dinsdag 2 juli 2013 vrijgesproken van handelen met voorkennis. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake geweest van voorkennis. Met die wetenschap achteraf kun je wel stellen dat de onrust van destijds mede aanleiding was van de teloorgang van de landelijke politieke organisatie. Volgens vele Fortuyn-aanhangers van destijds was dat ook de opzet van deze valse beschuldiging. Bron: De Telegraaf

Oud-LPF-voorzitter Ed Maas is dinsdag in hoogste instantie vrijgesproken in een zaak waarin hij onder meer werd verdacht van het handelen met voorkennis. Volgens de Hoge Raad is er geen sprake geweest van voorwetenschap. Ook Maas' medeverdachte, multimiljonair Eddy de Kroes, gaat vrijuit. Maas overweegt een monsterclaim aan het adres van de Autoriteit Financiële Markten.

Betoog Kadernota 2014 – 2017

25 juni 2013 Raadsvergadering, Behandeling Kadernota 2014 - 2017 Spreektekst Rudy Reker 
Voorzitter, dank u wel,
Om in deze tijd van economische malaise een realistische kadernota op te stellen is een lastige opgave. Zelfs als dat een voortzetting is van het huidig gevoerde beleid. Vooraanstaande economen kunnen geen betrouwbare verwachting uitspreken over de ontwikkeling van de economie. Erger nog, ze betwisten elkaars visie op de economie. Een jaar geleden vertelde ik hier dat de vorige kadernota wel een van de moeilijkste kadernota’s was die ik in de afgelopen 7 jaar heb gezien. Maar de voorliggende kadernota 2014 – 2017 kan hier zonder meer aan worden toegevoegd. Het blijft bezuinigen geblazen. En met de weinige middelen die ons in deze gemeente ter beschikking staan, proberen wij de stad niet op slot te doen door slim te investeren.

Eindhovense bus gratis voor minima

  

19 juni 2013
'De LPF Eindhoven krijgt het gelijk meestal aan de achterkant'
De regeling dat alle 65-plussers en kinderen tot 12 jaar uit de regio gratis gebruik mochten maken van het busvervoer loopt per 1 juli a.s. af, maar deze regeling was niet rechtvaardig. Het door onze fractie aangehaalde alternatief is dat namelijk wel. Ik zal u vertellen waarom.

Commotie om jaarverslag 2012 in gemeenteraad van Eindhoven

Eindhoven, 4 juni 2013
Nadat op 28 mei de jaarrekening over 2012 in een gezamenlijke commissievergadering was behandeld, moest er een definitief oordeel komen in de raadsvergadering van 4 juni 2013. Evenals op 28 mei waren de coalitiepartijen verbolgen over hetgeen de ‘Lijst Pim Fortuyn’ gesteund door het ‘Ouderen Appél Eindhoven’ naar voren bracht. De 8 miljoen euro verlies over 2012 werd door het college met een onrechtmatige verschuiving van middelen omgetoverd naar een winst van 22 miljoen euro. Voor de LPF is dat volksverlakkerij. De huidige coalitie (PvdA, VVD, D66 en GL) is er klaarblijkelijk alles aan gelegen om de laatste jaarrekening voor de verkiezingen van 2014 op papier althans om een winst te presenteren.

Hoewel de LPF en het OAE vooraf al ervan overtuigd waren dat er onrechtmatigheden in de jaarrekening hadden plaatsgevonden hebben wij toch vooraf bij drie verschillende registeraccounts deze cijfers met bijbehorende informatie voorgelegd. Alle drie kwamen tot hetzelfde oordeel als onze fractie. Onrechtmatig! Binnen enkele weken volgt er een gesprek met de wethouder, onze fracties bijgestaan door een registeraccountant. Opiniestuk ED van Dhr. Rennenberg met commentaar van Rudy Reker 

Zie hierna het betoog van de Lijst Pim Fortuyn