Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

bestuurKleinere overheid, met meer gevoel voor Eindhoven

‘At your service’ nog steeds actueel
Deze bekende uitspraak van Pim Fortuyn verwoordt nog steeds onze koers richting overheid en gemeente. Het gaat niet om nota’s of rapporten en ook niet om het eergevoel van bestuurders die persé iets willen achterlaten in onze stad. Waar het uiteindelijk om moet draaien bent u als inwoner van Eindhoven. Als Lijst Pim Fortuyn zijn wij altijd voor een smallere en dienstbare overheid geweest. Gelukkig zijn er nog genoeg ambtenaren die er ook zo over denken.

Visieloos beleid
Jaar in jaar uit heeft de LPF de drie achtereenvolgende colleges met de neus op de feiten gedrukt. Zeg maar met de neus op de cijfertjes. Onvermoeid en elk jaar weer opnieuw als de begroting en de jaarrekening werd vastgesteld. Het commentaar in 2015 van het college was: ‘Meneer Reker, de gemeente is geen bedrijf’. Deze uitspraak van mevrouw de wethouder is ook overduidelijk in de jaarstukken over 2016 zichtbaar terwijl ook de prognose van 2017 is om tranen van in je ogen te krijgen. Het gelijk van de LPF is door de tijd ingehaald en wordt nu met gepaste tegenzin erkend. Ze kunnen nu ook niet meer anders. Financieel zit de Gemeente Eindhoven aan de grond. Dus er is werk aan de winkel. Heel veel werk!

Gemeentelijk organisatie
De reorganisatie bij de gemeente die in 2012 is begonnen heeft behalve veel onrust onder de medewerkers te weinig resultaat gebracht. Maar deze weinig succesvolle werkwijze past wel exact in het plaatje waar de LPF altijd voor heeft gewaarschuwd. Ook als gemeente zal je eerst de werkzaamheden moeten vereenvoudigen door de bureaucratische lagen er tussenuit te halen en dan per afdeling te kijken wat haalbaar is zonder dat de bedrijfsvoering of dienstverlening in gevaar komt. Deze aanpak is ook beter aan de medewerkers uit te leggen. Maar om ontslagen of boventallige ambtenaren via een ZZP’ constructie of uitzendbureau voor veel geld weer in te huren omdat je bedrijfsvoering niet op orde is, is natuurlijk op zijn zachts gezegd niet slim. Dat is eerder al maar zeker ook met de jaarcijfers over 2016 en de prognose over 2017 wel pijnlijk duidelijk geworden.

Evenwicht herstellen
De Lijst Pim Fortuyn wil altijd al een kleinere en dienstbare overheid. Met de kerntaken scherp in beeld moet je relatief eenvoudig kunnen vaststellen wie je wel en wie je niet nodig hebt. We moeten af van elkaar overlappende en daardoor dubbelop werkende afdelingen. Het is duidelijk dat er een frisse wind door de organisatie moet waaien die orde op zaken stelt, al is de LPF er zich goed van bewust dat dit geen eenvoudige taak is. Bovendien zal geen ambtenaar uit zichzelf zeggen dat hij/zij boventallig is. Maar met een zwabberende organisatie waar de hoeveelheid ambtenaren en de inhuur van derden in de loop der jaren veel te ver is doorgeschoten kan het financieel beleid niet tot haar recht komen. De praktische uitvoering moet leidend zijn en niet de hoeveelheid papier dat wordt geproduceerd. Dat kost alleen maar veel geld van de belastingbetaler terwijl we dat geld zoveel beter kunnen gebruiken.

Digitalisering
Ook de gemeente Eindhoven kan niet meer zonder digitalisering. Maar dat mag geen doel op zich worden. Immers er zijn nog veel mensen die niet over een computer beschikken of er onvoldoende mee weten om te gaan. De gemeente maakt zich er met een Jantje van Leiden vanaf door bij de beantwoording van raadsvragen ervan uit te gaan dat ook dak- en thuislozen zich via de website van bepaalde instanties op de hoogte dienen te stellen en via dat medium een urgentieverklaring moeten aanvragen. Ook hier geldt dat dienstverlening voorop moet staan en de LPF eist begrip voor de situatie waar teveel Eindhovenaren in verkeren.

Bestuur op afstand
In de afgelopen decennia is het pijnlijk duidelijk geworden dat je bevlogen bestuurders nodig hebt die de stad op hun duimpje kennen. Uit alle windstreken kwamen zij de laatste jaren naar Eindhoven toe, wat op zich voor de vijfde stad van het land een beschamende vertoning is. Je moet als lokale bestuurder weten waar je het over hebt en dat is in het recente verleden niet altijd het geval geweest. Zo zijn er naar de mening van de LPF en vele Eindhovense burgers te veel verkeerde besluiten genomen die onherstelbaar zijn. Denk aan de onnodige en visieloze afsluitingen van wegen in onze stad. De voorkeur van de LPF gaat dan ook uit naar een college zijnde een mix van vak-deskundigen en mensen uit het bedrijfsleven. Mensen die de ervaring en daadkracht hebben om in hun vakgebied de problemen zoals nu in Eindhoven spelen op te lossen en daarbij een goede langetermijnvisie te ontwikkelen.

Bureaucratie
Op sociaal gebied, maar ook op andere gebieden in de gemeentelijke organisatie kraakt het, zo melden meerdere goed ingevoerde bronnen. Dat is het gevolg van de reorganisatie die in 2012 in gang is gezet. Daarbij zouden grote fouten zijn gemaakt en gezien het hoge aantal ziekmeldingen bij de gemeente Eindhoven zou dat een verklaring kunnen zijn. Eindhoven ontkomt er niet aan de gemeentelijke organisatie stevig onder handen te nemen en vakkundige mensen op de juiste plaats te zetten en hierdoor voor eens en altijd af te rekenen met de geldverslindende bureaucratie. Het huidige college en andere verantwoordelijken zijn niet in staat gebleken om in de ambtelijke organisatie een gezonde bedrijfsstructuur in aan te brengen. Het nieuwe college dat in maart 2018 aantreedt zal hier de handen vol aan hebben en de broekriem strak moeten aanhalen om niet onder curatéle geplaatst te worden. De financiële pijn die dat voor alle Eindhovense inwoners zou veroorzaken is dan te wijten aan het huidige college.

Normalisering gemeentelijk beleid
De nieuwe coalitie zal zo direct moeten overgaan tot normalisering van de gemeentelijke bedrijfsvoering om zo het vereiste financiële vet weer op de botten te krijgen. Dat dit een zeer ambitieuze taak is en niet eenvoudig tot uitvoer te brengen beseffen wij als LPF maar al te goed. Maar het kan niet anders. Het is al vijf over twaalf! Volgens ons zit het huidige college met de handen in het haar en weten niet hoe eruit te komen. Zij zouden zich kapot moeten schamen. De Lijst Pim Fortuyn zoekt de oplossing in het beheersbaar maken van de geldstromen en niet in leningen en/of verhoging van de gemeentelijke belastingen om de begroting sluitend te maken. Dat is jezelf voor de gek houden. Dat wil niet zeggen dat de LPF geen hypothecaire leningen wil aangaan waar de stad Eindhoven beter van wordt en daar ook langdurig profijt van heeft. Denk hierbij aan de verdiepte ligging van de Vestdijk, Stationsstraat en het 18 September-plein, inclusief het realiseren van een brede promenade die alle postzegelplannen in- en rond de binnenstad aan elkaar koppelt.

De Lijst Pim Fortuyn wil:

•Een college met niet alleen politieke ervaring maar dat is samengesteld uit vak-deskundigen en mensen uit het bedrijfsleven

•Realistische en sluitende begrotingen zonder geleende gelden daarin te verwerken

•Een p.m. post opnemen om onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen

•Geldleningen inlossen die misbruikt zijn om begrotingen sluitend te maken

•Een realistisch inzicht op eigen vermogen

•Per direct een personeelsstop, tenzij ….

•Inhuur derden verminderen en alleen voor die gevallen waar geen expertise voor in huis is

•Kostbare projecten die direct invloed hebben op de begrotingen en jaarcijfers opschuiven indien dat de doelstelling tot een gezonde bedrijfsvoering positief zal beïnvloeden. Dus de tering naar de nering zetten

•Vermindering en een herindeling van de vele subsidiestromen

•Een gedurfde langetermijnvisie om Eindhoven meer allure te geven

•Een beleid om Eindhoven Metropool klaar te maken