Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

onderwijsOnze visie blijkt de juiste, nu nog de uitvoering

Pim Fortuyn voorzag het al
Onze inspirator Pim Fortuyn heeft op onderwijsgebied veel goede realistische ideeën aangedragen. Al in de jaren ’90 signaleerde hij de scheef-groei tussen de onmisbare docent en de overbodige managers. Hij pleitte toen al voor het koesteren van de relatie tussen docent en leerling. Vele jaren later praten bijna alle partijen hem na. Maar doen deze partijen ook wat ze zeggen? Nauwelijks. Ze hebben zelf de mega-scholen en dure managementlagen in het leven geroepen, verschaffen hun eigen politici lucratieve baantjes in deze sector en houden die vervolgens (veel te lang) de hand boven het hoofd.

Integraal Huisvestingsplan (IHP)
In december 2015 is het IHP unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Een vooruitstrevend plan dat het primair onderwijs (PO) en het voortgezet onderwijs (VO) wil bedienen met goede onderwijshuisvesting verspreid over de stad. De uitgangspunten van het IHP zijn waardevol voor de stad en dus belangrijk om daar uitvoering aan te geven. Belangrijke pijler van het nieuwe IHP voor Eindhoven is duurzaamheid en waar mogelijk een hergebruik van gebouwen die gerenoveerd en getransformeerd zullen worden. De LPF staat vierkant achter dit plan, want wij zijn tegen het bouwen voor leegstand.

Techniekonderwijs
In deze regio is de vraag naar werknemers in de technieksector groot. De belangstelling voor techniekonderwijs groeit, maar vooral op het niveau van het hogere en universitair onderwijs. Techniekonderwijs op vmbo en mbo staat echter onverminderd onder druk, met de nog steeds verkeerde beeldvorming rond technische beroepen. De Lijst Pim Fortuyn wil het lokale onderwijsaanbod afstemmen op de lokale arbeidsmarkt en de verschraling van technisch onderwijs in deze stad en regio actief bestrijden. Als het schoolbestuur en docenten de ambachtelijke beroepen in de maakindustrie een meer aantrekkelijk imago willen geven zou dat voor onze lokale economie een opsteker zijn. Al meerdere decennia is er te weinig aandacht geweest om voldoende vakmensen op te leiden. Dat wreekt zich nu ook in de Metropoolregio Eindhoven omdat er momenteel te weinig goed opgeleide vakmensen zijn.

Beter leren
De ervaring heeft ons geleerd dat leerlingen in een nieuwe omgeving tot betere leerprestaties komen. Natuurlijk zullen niet alle leerlingen als kenniswerkers bij ASML gaan werken. Maar de regio Eindhoven heeft veel hightech bedrijven die goed geschoold personeel kunnen gebruiken. Het is ook duidelijk dat niet iedereen verder wil leren of naar de universiteit kan. Een vuistregel is dat één hightechbaan zorgt voor zeven banen in de technische sector in onze regio. Deze kans moeten wij aangrijpen.

Islamitische scholen zijn ongewenst
Onderwijs op geloofsbasis is een achterhaald begrip. Zeker bij islamitische scholen of op welke grondslag of ideologie dan ook. De lesstof moet neutraal zijn, omdat de geschiedenis heeft ons geleerd dat islamitische scholen structureel ondermaatse prestaties levert, afkerig zijn van controlerende instanties en op gespannen voet staan met de integratie. Vooral dat laatste weegt voor de LPF zwaar. Want juist jonge immigrantenkinderen hebben baat bij goed taal- en cultuuronderwijs om zo een zonnige toekomst dichterbij te brengen. Echter keer op keer blijkt dat islamitische scholen erop gericht zijn hun leerlingen te vervreemden van de westerse culturen en daarmee de kansen en mogelijkheden voor de leerlingen verkleinen. Dat is volgens ons precies het tegenovergestelde van wat een school zou moeten doceren.

De Lijst Pim Fortuyn wil:

•Focus op taal en rekenen in het basisonderwijs

•Aandacht voor beroepenoriëntatie vanaf groep zeven van de basisschool

•Meer praktijkopleidingen in- en meer stageplaatsen voor technische vakken

•Extra aandacht voor techniekonderwijs

•Minder pretvakken en meer exacte vakken die een toegevoegde waarde hebben

•Betere discipline op scholen

•Niemand van school zonder diploma