Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

veiligheidWij zijn nog lang niet waar wij willen zijn

Niet achterover leunen
De Lijst Pim Fortuyn (LPF) heeft als het om veiligheid gaat altijd al voor de troepen uitgelopen en dat zullen wij blijven doen. De beloofde verbeteringen gaan te langzaam en daarom blijven wij strijden voor een ambitieuzere meer resultaatgerichte aanpak en minder bureaucratie. Onze ambitie is om van Eindhoven een stad te maken die niet meer in de top-10 van de landelijke misdaadmeter van het AD voorkomt.

Preventieve en stevige aanpak
Eindhoven is al vele jaren in de top van de misdaadmeter van het AD terug te vinden. Ondanks alle goede voornemens is Eindhoven in 2016 weer een plaats gestegen en is na Amsterdam en Maastricht de derde gemeente op deze misdaadlijst. Preventief fouilleren, meer beveiligingscamera’s en toezicht in wijken door politie en/of Boa’s zijn een belangrijk middel tegen deze misdaad.

Maximale inzet van smart security
Als nieuwe mogelijkheden zich voordoen en technieken de veiligheid kunnen verbeteren is de LPF voor maximale inzet daarvan. In samenspraak met de TU/e kan en moet Eindhoven een proeftuin worden voor toepassing van de nieuwste snufjes op het gebied van veiligheid.

Het gebruik van digitale foto’s van verdachten op lokale billboards, zoals door ons in 2012 al is voorgesteld, moet mogelijk zijn. Door meer lokfietsen en cameratoezicht in te zetten zal dit de pakkans vergroten en het aantal diefstallen doen afnemen. Ook moet het dragen van bodycams op het politieuniform meer regel zijn dan uitzondering.

Verschillende delicten en straatterreur
Hoewel het aantal woninginbraken in Eindhoven is gedaald is het aantal vernielingen, bedreigingen, mishandelingen en zakkenrollen toegenomen. Stuk voor stuk zijn dit voorvallen die grote impact hebben op het veiligheidsgevoel van de slachtoffers. Maar ook voor uw woonomgeving en de totale leefbaarheid is het belangrijk dat hier een krachtig beleid op wordt gevoerd. Groepen hangjongeren die overlast veroorzaken moeten met alle middelen vroegtijdig worden aangepakt en na een eventuele straf verder worden begeleid naar een opleiding of naar werk.

Druggerelateerde overlast
Helaas wordt het gebruik van drugs tegenwoordig steeds meer als normaal beschouwd. Zij die er voor het eerst mee in aanraking komen, meestal al op jonge leeftijd, beseffen onvoldoende wat de gevolgen zijn als zij onmerkbaar verslaafd (gemaakt) worden. Overlast door gebruikers en dealers moet keihard worden aangepakt. Hoewel de LPF tegen het gebruik is van alle soorten drugs, heeft onze fractie in de gemeenteraad onder voorwaarden en als proef tijdelijk ingestemd met het legaal kweken van wiet. Opsporing van brandgevaarlijke illegale kwekerijen vergt veel opsporingscapaciteit en in de huidige gedoogsituatie spelen wij de criminelen in de kaart.

Druk uitoefenen voor hogere straffen
Om het politiewerk beter te laten lonen en de manschappen te blijven motiveren dienen er structureel hogere straffen te worden uitgedeeld. Omdat niet de gemeente maar de Tweede Kamer de strafmaat bepaalt, willen wij de desastreuze gevolgen van de te lage straffen onder de neuzen van Kamerleden en het Openbaar Ministerie wrijven. Anders kunnen wij nog zo hard ons best doen maar worden we achter onze rug uitgelachen door harde criminelen. Dat willen wij niet laten gebeuren.

Consequent doorpakken
De Lijst Pim Fortuyn maakt duidelijke keuzes. Wij zijn voor doorpakken en doen dat voor de goedwillende Eindhovenaren. Voldoende actieve wijkagenten en/of stadstoezichthouders die minimaal 80% van hun diensttijd in hun wijk aanwezig zijn is al lang geen overbodige luxe meer. Deze mensen moeten gekend en herkend worden, maar ook eenvoudig bereikbaar en aanspreekbaar zijn en dan past het niet dat deze functionarissen op andere locaties worden ingezet.

Politie als gezagdrager
Er zijn ook in onze stad nog teveel mensen die de draak steken met het bevoegde gezag. De LPF wil een politie in onze stad die daadkrachtig en professioneel afrekent met deze mentaliteit. Het voorkomen van misdaden en het opsporen van misdadigers moet bij de politie weer prioriteit krijgen. Simpel gezegd: ‘voor iedere Eindhovenaar moet duidelijk zijn dat de politie de baas is op straat’. De politie dient respect af te dwingen door houding en gedrag. Daar passen hoofddoekjes of andere geloofsuitingen in de politie organisatie niet bij. De LPF is daar dan ook op tegen. Bodycams kunnen wel een positieve bijdrage leveren aan opsporing. De inbreuk op de privacy die sommige mensen hierbij aanhalen zien wij als koudwatervrees. Misbruik van deze camerabeelden moet worden uitgesloten. Daarbij is de opstelling van de politiek, justitie en de politietop bij de hier boven aangehaalde zaken cruciaal. Maar helaas hebben wij als lokale Eindhovense politici, behalve onze invloed niet over al deze zaken iets te zeggen.

Stadstoezicht verdient respect
Om de leefbaarheid in Eindhovense stadswijken te verbeteren willen wij meer stadstoezichthouders inzetten als ogen en oren in de wijk. Deze hebben ook in Eindhoven steeds meer een politietaak gekregen. Deze toezichthouders dienen een vertrouwensrelatie te hebben in de wijk waar zij dagelijks aanwezig zijn. Zo kunnen ongewenste zaken die zich in de wijk voordoen eerder worden aangepakt. Hoewel deze mensen nog vaak gezien worden als bonnenschrijvers zijn hun werkzaamheden heel divers. Ondermeer corrigerende en tegelijkertijd preventieve dienstverlening voor iedereen die aan hen iets vraagt. Voor het overgrote deel uitgevoerd op straat, zoals surveillance en toezicht houden op de openbare orde, de leefbaarheid, het melden van ongewenste situaties die zij dagelijks tegenkomen en daar de gemeentelijke diensten van in kennis stellen. Maar ook het handhaven van- en toezicht houden op betaald parkeren en het opmaken van een procesverbaal behoren tot hun takenpakket. Zij zijn de onmisbare ogen en oren die een stad nodig heeft.

Cameratoezicht
Als er te weinig politiecapaciteit beschikbaar is moet je op plaatsen waar dat efficiënt kan zijn meer gebruik maken van cameratoezicht. Dat werkt preventief en bovendien heb je beelden van de daders die je op lokale billboards kunt tonen en bruikbaar zijn bij de opsporing. De schending van privacy bij opsporing mag bij een juiste inzet, dus ook met bodycams geen belemmering zijn.

Een wethouder voor veiligheid
Op dit moment is maar één persoon in het stadsbestuur verantwoordelijk met de zorg voor veiligheid en openbare orde, namelijk de burgemeester. En hoewel de burgemeester eindverantwoordelijk blijft heeft de Eindhovense burgemeester al zijn handen vol aan zijn overige taken. Wij vinden dat geen gezonde situatie. Veel liever zien wij een democratisch gelegitimeerde wethouder veiligheid die de handen vrij heeft om keuzes te maken en daardoor het verschil kan maken. Een wethouder die vrij van bureaucratie een stuwende en coördinerende rol kan spelen tussen het OM, politie, stadswachten en boa’s. Als het aan de Lijst Pim Fortuyn ligt zal deze wethouder veiligheid een spil zijn in het veiligheidsbeleid en gezag dragen binnen het college van B&W, want veiligheid is en blijft voor de Lijst Pim Fortuyn een topprioriteit.

De Lijst Pim Fortuyn wil:

•Preventieve en daadkrachtige aanpak van straatterreur zoals vernielingen, bedreigingen, mishandelingen en zakkenrollen

•Meer stadstoezichthouders, als ogen en oren in de wijk

•Mogelijkheid tot meer preventief fouilleren

•Meer eigentijdse mogelijkheden en middelen inzetten, cameratoezicht uitbreiden en bodycams invoeren indien de situatie daarom vraagt

•Een wethouder voor veiligheid

•Meer respect voor overheidsfunctionarissen zoals politie, stadstoezichthouders, verkeersregelaars en andere hulpverleners