Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Offerfeest op sportvelden in Woensel 

Raadsvragen: Offerfeest op een sportveld in Woensel
1 september 2020. Met antwoord van het college van B&W
 
2 augustus 2020
 
Geacht college,
 
Op vrijdag 31 juli is er gebruik gemaakt van de sportvelden van Nieuw Woensel (v/h Wodan) aan de Oude Bosschebaan vanwege het Offerfeest. 2000 moslims kwamen hier bij elkaar om islamitische gebeden uit te voeren. Hierbij is geluidsversterking gebruikt en de mannen werden gescheiden van de vrouwen. De reden voor deze islamisering van de openbare ruimte zou zijn om aan alle coronaregels te kunnen voldoen. Daarom werd op deze manier het islamitisch slachtfeest mede door de gemeente gefaciliteerd. 
 
De Al Fourqaan moskee, de Arrahmaan moskee en de studentenvereniging Salaam (TU/e) waren de organisatoren van deze viering. Saillant detail is dat de Al Fourqaan moskee aan het begin van dit jaar nog uitgebreid aan bod kwam in de documentaire ‘Lokroep’ van BNN/VARA over de radicale islam en de dubieuze geschiedenis van deze moskee. O.a. oud-burgemeester Rob van Gijzel vertelde in deze docu over zijn worsteling met de Al Fourqaan moskee tijdens zijjn burgemeesterschap.
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
 
1. Waarom heeft de gemeente actief meegewerkt om deze gebedsdienst op de velden van Wodan mogelijk te maken terwijl de omstreden salafistische Al Fourqaan moskee bij de organisatie betrokken was?
 
2. Was er door de gemeente ook toestemming gegeven om geluidsversterking te gebruiken terwijl deze gebedsdienst in de openbare ruimte al om 7 uur begon? Zo ja, waarom is hier een uitzondering voor gemaakt en waarom zijn omwonenden niet of te laat hierover ingelicht?
 
3. Acht het college het wenselijk dat in de openbare ruimte vrouwen gedwongen worden om apart te zitten van de mannen? En hoe verhoudt zich dat met de vele campagnes van de gemeente Eindhoven dat onze stad een inclusieve stad is waar mannen en vrouwen gelijkwaardig moeten worden behandeld?
 
4. Mogen in navolging van deze moskeeën nu ook andere partijen gebruik maken van sportvelden om aan de coronaregels te kunnen voldoen? Denk hierbij aan particulieren, (horeca)ondernemers of culturele instellingen. Zo nee, acht u dat dan niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel? 
 
5. Wat is de mening van het college over het onverdoofd slachten en waarom faciliteerde het college wel het offerfeest op de velden van Wodan terwijl in de wet staat dat “dieren niet onnodig mogen lijden bij de slacht”.
 
6. In de wet staat dat het bedwelmen van dieren tijdens de slacht verplicht is behalve bij de rituele slacht omdat dat de godsdienstvrijheid zou aantasten. Wat telt voor het college zwaarder? De vrijheid van godsdienst of het dierenwelzijn en waarom? 
 
Rudy Reker
Terk Langman

Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Waarom heeft de gemeente actief meegewerkt om deze gebedsdienst op de velden van Wodan mogelijk te maken terwijl de omstreden salafistische Al Fourqaan moskee bij de organisatie betrokken was?


Het Offerfeest is voor moskeeën één van de belangrijkste momenten van het jaar. Door de COVID-19 maatregelen zijn de Eindhovense moskeeën beperkt open. Geloofsbelijdenis is in de noodverordening
als een aparte doelgroep opgenomen. Het betreft een grondrecht en verdient daarom een extra inspanning om mogelijk te maken. We hebben in aanloop naar het Offerfeest meerdere initiatieven ontvangen om het Eid-gebed tijdens het Offerfeest te organiseren in een openbare ruimte. Wij hebben deze initiatieven aan elkaar gekoppeld. Dit had als voordeel dat we één organisator hadden voor één initiatief op één zorgvuldig uitgezochte locatie. Hierdoor hebben we goede afspraken kunnen maken over onder andere de COVID-19 maatregelen.


2. Was er door de gemeente ook toestemming gegeven om geluidsversterking te gebruiken terwijl deze gebedsdienst in de openbare ruimte al om 7 uur begon? Zo ja, waarom is hier een uitzondering voor gemaakt en waarom zijn omwonenden niet of te laat hierover ingelicht?


Ja. Om de geluidshinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken is de gebedsdienst gestart om 08.00u. De inloop vond plaats vanaf 07.00u. Omwonenden zijn hierover op 29 juli per brief geïnformeerd
door de initiatiefnemers. Bij ons zijn zowel vooraf als achteraf geen klachten bekend.


3. Acht het college het wenselijk dat in de openbare ruimte vrouwen gedwongen worden om apart te zitten van de mannen? En hoe verhoudt zich dat met de vele campagnes van de gemeente Eindhoven dat onze stad een inclusieve stad is waar mannen en vrouwen gelijkwaardig moeten worden behandeld?


Als gemeente streven wij altijd naar gelijke behandeling van alle inwoners van de stad dus ook die tussen mannen en vrouwen. Binnen de traditionele Islam bidden mannen en vrouwen gescheiden
van elkaar. De overheid heeft geen inhoudelijke bemoeienis met een religie, zolang de uitvoering van de religie niet in strijd is met geldende wet- en regelgeving. Daarbij geldt dat de aanwezigen 
vrijwillig hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst.


4. Mogen in navolging van deze moskeeën nu ook andere partijen gebruik maken van sportvelden om aan de coronaregels te kunnen voldoen? Denk hierbij aan particulieren, (horeca)ondernemers of culturele instellingen. Zo nee, acht u dat dan niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel?


De gemeente stelt sportparken onder reguliere huurvoorwaarden ter beschikking aan derden. Initiatieven worden individueel beoordeeld en worden getoetst aan de op dat moment geldende COVID-19
maatregelen en RIVM-richtlijnen.


5. Wat is de mening van het college over het onverdoofd slachten en waarom faciliteerde het college wel het offerfeest op de velden van Wodan terwijl in de wet staat dat “dieren niet onnodig mogen lijden bij de slacht”.


Wij hebben ons beperkt tot het faciliteren van het gebed als start van het Offerfeest. Dit past binnen de rol die wij hebben als lokale overheid. Regels omtrent het onverdoofd slachten (en de uitzonderingen daarop) zijn in landelijke wet- en regelgeving vastgesteld. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de betreffende
wet- en regelgeving. Dit agentschap valt onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De gemeente heeft hier geen rol in.


6. In de wet staat dat het bedwelmen van dieren tijdens de slacht verplicht is behalve bij de rituele slacht omdat dat de godsdienstvrijheid zou aantasten. Wat telt voor het college zwaarder? De vrijheid van godsdienst of het dierenwelzijn en waarom?


De vrijheid van Godsdienst is opgenomen in onze grondwet. Dat neemt niet weg dat wij als college ook dierenwelzijn belangrijk vinden. Zoals in vraag 5 echter al beantwoord, ligt de toezichthoudende rol op ritueel slachten niet bij de gemeente maar bij de NVWA.


Eindhoven, 1 september 2020