Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Al is de leugen nog zo snel ....

Raadsvragen: Al is de leugen nog zo snel.

11 dec. 2020 Met een incompleet  antwoord van het college

Het college is niet ingegaan op ons verzoek om de vragen van 15 september opnieuw en nu wél naar waarheid te beantwoorden. Wordt dus vervolgt. 

"De LPF-fractie verzoekt het huidige college om onze Raadsvragen van 15 september opnieuw en vóór de komende raadsvergadering nu wél eerlijk per vraag en compleet te beantwoorden. De vragen kunt u vinden onder de volgende link'.
https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1237-ingetrokken-brief-aan-drie-ministeries-ii  

 

Eindhoven, 13 november 2020

Geachte college,
Als de Lijst Pim Fortuyn-fractie (LPF) raadsvragen stelt is dat niet omdat wij anders niets te doen hebben. Wij mogen dan ook verwachten dat de gestelde raadsvragen door het college eerlijk en naar waarheid worden beantwoord. Het is immers een van de taken van raadsleden om het college te controleren. Een van de controlemiddelen die de raad heeft, is juist het stellen van raadsvragen. Als het college bij een eerlijke beantwoording in gebreke blijft, schaadt dat het vertrouwen tussen raad en college.

Wie werkt maakt fouten en kan daardoor verkeerde beslissingen nemen. Maar kom daar dan eerlijk voor uit, zeker bij de gemeenteraad. Dan kun je daar over praten. Maar schuif de fout(en) niet op het bord van andere en vertel ook geen andere ‘waarheden’, want dan zijn het leugens. Vergeet daarbij niet dat de muren oren hebben. Leugens komen vroeg of laat altijd uit en dan zijn de rapen gaar.

 Wij hebben sterke aanwijzingen (bewijzen zelfs) dat bij de beantwoording van onze raadsvragen; ‘NRC-artikel over intrekking alarmerende brief over Al Fourqaanmoskee’, van 16 januari 2020 en door u beantwoord op 24 januari 2020 bewust niet naar waarheid zijn beantwoord. Vervolgens is de LPF-fractie en fractie M.A. Schreurs meerdere keren op dit onderwerp teruggekomen, zowel mondeling in de raad, in de commissie alsook via schriftelijke raadsvragen.
https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/raadsvragen-sp-1457560321/1190-alarmerende-brief-al-fourqaan

Op Prinsjesdag 15 september 2020 jl. leek het de LPF een goed moment, zoals eerder door de LPF-fractie was beloofd, om precies vier jaar na het intrekken van de alarmerende brief en tijdens een dip in de coronaperiode de draad weer op te pakken. En zo stelde de LPF wederom raadsvragen over de ‘Ingetrokken brandbrief aan drie ministeries’, om zo door het Eindhovens college helderheid te krijgen in de ware toedracht. En wat nog veel belangrijker is, waar de Eindhovense burgemeester de noodzaak vandaan haalde om deze zeer belangrijke brandbrief van zijn voorganger ‘als niet verzonden’ te beschouwen en daarmee niet de moed had de ware toedracht van het ‘intrekken’ van deze brandbrief met de raad te delen. Op 13 oktober heeft u onze vragen beantwoord.
https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1237-ingetrokken-brief-aan-drie-ministeries-ii

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard
Het zal u duidelijk zijn dat de LPF-fractie zeer ontevreden is over de beantwoording van deze raadsvragen, omdat de door ons onderzochte feiten niet stroken met de beantwoording door het college. Maar ja, als je bij de eerste vraag al een antwoord geeft dat volstrekt onjuist is en kant noch wal raakt, geeft dat weinig vertrouwen in de beantwoording van de overige 16 vragen.

Zo beantwoordt het college bij de eerste vraag: ‘De brief is niet op Prinsjesdag 2016 van tafel gehaald, maar in de weken daarna tijdens een gesprek tussen de toenmalige minister Ard van der Steur (VVD) en de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. Dit is in goed overleg gebeurd’. Deze beweringen zijn volstrekt onjuist!

De tweede vraag was of de burgemeester, toen hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger ‘introk’, hij al bekend was met de situatie van de orthodoxe salafistische Al Fourqaanmoskee, die al vele jaren negatieve aandacht had getrokken van de LPF en de NCTV/ AIVD?

Het college beantwoordt deze vraag als volgt: ‘De burgemeester is direct na zijn aanstelling uitgebreid geïnformeerd door de afdeling Veiligheid over diverse veiligheidsthema’s. Daarin is hij ook nadrukkelijk geïnformeerd over de Al Fourqaan moskee’.

De tijd tussen aanstelling en Prinsjesdag (zes dagen later) is wel heel erg kort, zelfs te kort om van alle details op de hoogte te zijn. Bovendien heeft de burgemeester tijdens deze zes dagen zowel in als buiten het Stadhuis kennis gemaakt met ambtenaren, stichtingen, verenigingen, stadswijken en een select aantal burgers. Een maand eerder is er in Eindhoven nog een “lone-wolf” aangehouden met kwade bedoelingen en deze is later ook veroordeeld. En hoeveel van deze “lone-wolven” lopen er nog in onze stad of deze omgeving rond? Opgeleid in of via de Al Fourqaanmoskee? En waarom haalt de Eindhovense burgemeester de belangrijke brief van oud-burgemeester Rob van Gijzel zonder overleg van tafel? Het mag toch bekend zijn dat hij hierdoor de integriteit van de oud-burgemeester in twijfel trekt en geweld aan doet?

Alles heeft een reden zegt men.
De minister van justitie heeft destijds tegenover de NRC bevestigd dat het ‘intrekken’ van de brief op Prinsjesdag heeft plaatsgevonden. Dit is in tegenstelling tot wat het college ons als antwoord gaf. En met ‘intrekken’ bedoelde voormalig minister Ard van de Steur (VVD) dat de Eindhovense burgemeester John Jorritsma (VVD) de brandbrief van zijn voorganger aan drie ministeries ter plaatse kapot heeft gescheurd. Dit om de minister die in de Tweede Kamer zwaar onder vuur lag in bescherming te nemen. In het gemeentelijke archief staat deze brief (of stond deze tot voor kort) nog steeds ingeboekt zonder aantekening wat er met de brief is gebeurd.

Bovendien is het respectloos en gevaarlijk voor de veiligheid van Nederlandse en Eindhovens burgers om zonder overleg met oud-burgemeester Rob van Gijzel als auteur van de brandbrief aan drie ministeries deze brief kapot te scheuren en het daarbij te laten (Dit volgens de tv-uitzending ‘De Lokroep van de islam’). Ook heeft het college verzuimd om de gemeenteraad hierover in te lichten. Er waren gegronde redenen voor de oud-burgemeester, die bekend staat als een integer bestuurder en die de praktijken van de Al Fourqaan moskee vele jaren van dichtbij had meegemaakt, om op basis van zijn bevindingen te twijfelen aan de serieuze bedoelingen van de NCTV/ AIVD. Dit was daarom de reden om deze brandbrief naar de drie ministeries te versturen!

Gezien het aantal raadsvragen dat de LPF-fractie in pakweg 15 jaar heeft gesteld, dus ook aan vorige colleges over de orthodoxe salafistische Al Fourqaan moskee, mogen wij ervan uitgaan dat tijdens de overdracht is gesproken over hetgeen er speelde (en nog speelt) bij de moskee.

Onder andere gedwongen huwelijken, de haatimams die tegen gemaakte afspraken in bleven komen, de radicalisering van extremistische moslims, de dubieuze financiering, de onbetrouwbaarheid van het bestuur en van een aantal zaken zoals het onroerend goed die in en rondom de salafistische moskee spelen. Luid en duidelijk zijn de gewelddadige jihadistische acties, door de in de Al Fourqaan geradicaliseerde moslims, die bij het college bekend moeten zijn.
https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1199-damanhoury-verhoor

https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/ingezonden-vragen-sp-794195137/1030-wirwar-van-islamitische-stichtingen

Bij vraag 17 in de raadsvragen van 15 september jl. heeft de LPF expliciet gevraagd de gestelde vragen stuk voor stuk te willen beantwoorden. In plaats daarvan komt het college met 11 verwijzingen naar andere nietszeggende antwoorden! Terwijl andere vragen deels of helemaal niet naar waarheid zijn beantwoord. Beseft het college wel dat zij de Eindhovense bevolking en wellicht in heel Europa ernstig in gevaar heeft gebracht door de alarmerende brandbrief kapot te scheuren i.p.v. drie ministeries op de hoogte te stellen van hun tekortkomingen over problemen die er hier rondom de Al Fourqaan en de passieve houding van de NCTV/ AIVD spelen? Als u dit niet begrijpt of niet wil begrijpen bent u wel erg naïef.

De LPF-fractie verzoekt het huidige college om onze Raadsvragen van 15 september opnieuw en vóór de komende raadsvergadering nu wél eerlijk per vraag en compleet te beantwoorden. De vragen kunt u vinden onder de volgende link.
https://www.lijstpimfortuyn-eindhoven.nl/74-commentaar/1237-ingetrokken-brief-aan-drie-ministeries-ii

Ondertussen hebben wij extra opmerkingen en vragen.
Bij de beantwoording van de raadsvragen op 13 oktober jl. schrijft het college dat de brief niet op Prinsjesdag van tafel is gehaald maar in de weken daarna in goed overleg tijdens een gesprek tussen de toenmalige minister en de burgemeester. Volgens onze informatie is deze beantwoording onjuist.

Het college schrijft ook dat de burgemeester direct na zijn aanstelling afspraken heeft gemaakt met het bestuur van de Al Fourqaan moskee. U voegt eraan toe dat de afspraken sindsdien worden gerespecteerd en dat er wordt toegezien op naleving daarvan.

- Op welke datums hebben deze afspraken plaatsgevonden en zijn deze ook schriftelijk vastgelegd?
- Bent u bereid om de data en deze vastlegging met de gemeenteraad te delen?
- Ongetwijfeld beschikt u ook over rapportages over de naleving van de gemaakte afspraken. Ook hier de vraag of u deze met de gemeenteraad wilt delen?
- Heeft de burgemeester tijdens dit gesprek (of gesprekken) ook met het bestuur gesproken over gedwongen huwelijken die in de Al Fourqaan moskee hebben plaatsgevonden?
- Zo ja, wat was daarop het antwoord van het bestuur?
- Weet het college dan ook hoelang deze illegale praktijken hebben geduurd?
- Weet het college het aantal gedwongen huwelijken dat er tijdens het bestaan van de Al Fourqaan moskee hebben plaatsgevonden?
- Heeft het college ook gevraagd naar de leeftijden van deze meisjes?
- Heeft het college ook een diepgaand onderzoek ingesteld naar deze illegale praktijken?
- Hoe is het verdergegaan met de gedwongen huwelijken nadat de burgemeester de brandbrief had ingetrokken? Welke acties heeft u ondernomen? Of is het alleen bij theedrinken gebleven?

De Al Fourqaan moskee heeft de afgelopen jaren nogal wat haatimams uitgenodigd om daar te komen preken. Oud-burgemeester Rob van Gijzel heeft enkele jaren terug zes imams gezien hun radicale reputaties en gewelddadige jihadistische ideologie geweigerd om in de Al Fourqaan te komen preken.

- Heeft u hier nog met het bestuur over gesproken en zo ja, wat is daarop geantwoord en kunt u dan tevens vertellen waarom de Al Fourqaan de haat-imams had uitgenodigd?
- Hoe heeft u als college geregeld dat dit niet meer kan gebeuren?
- Is die mogelijke afspraak ook schriftelijk vastgelegd en wilt u info hierover met de gemeenteraad delen?

Bij de vorige raadsvragen (15 sept.) heeft de LPF bij vraag 7 de volgende vraag gesteld: ‘Had de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk zich verdiept in de salafistische organisaties in Eindhoven, zoals de Stichting Waqf, Stichting Alabraar en de Al Fourqaanmoskee?’
U antwoordt daarop met een verwijzing naar het nietszeggende antwoord van vraag 2.

- Kan de burgemeester daar nu wel duidelijk op antwoorden?

Het is bij het Eindhovens college en de NCTV/AIVD bekend dat er tijdens het bestaan van de Al Fourqaan meerdere jongeren werden geronseld voor de Jihad en dat deze radicale moslims ook zijn afgereisd. Ook hier beantwoordt u deze vraag met een verwijzing naar het nietszeggende antwoord van vraag 2. Daarom alsnog de volgende vragen.

- Heeft de burgemeester tijdens dit gesprek (of gesprekken) ook met het bestuur gesproken over het ronselen van jongeren voor de Jihad?
- Zo ja, wat was daarop het antwoord van het bestuur?
- Weet het college dan ook hoelang dit ronselen heeft geduurd?
- Weet het college het aantal personen dat is bekeerd naar de salafistische radicale ideologie tijdens het bestaan van de Al Fourqaan moskee?
- Heeft u gevraagd naar de namen en woonplaatsen van deze personen of weet het college waar zij nu verblijven?
- Heeft het college hier een diepgaand onderzoek naar ingesteld? Zo nee, waarom niet? 
- Hoe is het verdergegaan met het ronselen voor de Jihad nadat de burgemeester de brandbrief had ingetrokken? Welke acties heeft u ondernomen?
- Misschien kan de burgemeester daar nu wel duidelijk op antwoorden?

Bij eerdere raadsvragen heeft de LPF gesproken over Imad Ismail Bakri, die als medeoprichter van de Al Fourqaanmoskee in Eindhoven deel uitmaakt van een wijdvertakt internationaal netwerk van salafistische islamitische organisaties, waarvan sommige in verband worden gebracht met terrorisme? Het college ontkende signalen te hebben ontvangen dat Imad Bakri Ismail zelf lid was van extremistische organisaties. Met dit antwoord geeft u als college aan dat u niet weet waar het over gaat. Op Google is daar genoeg over te vinden. Al met al is dit antwoord van het college zeer verontrustend!

Financiering
De LPF heeft eerder de vraag gesteld of de burgemeester voordat hij de brandbrief van zijn ambtsvoorganger introk de financiering en geldstromen van de Al Fourqaan moskee voldoende had onderzocht? Enerzijds beantwoordt u deze vraag deels naar een verwijzing naar het nietszeggende antwoord van vraag 2.

Anderzijds schrijft u dat de burgemeester samenwerkingsafspraken heeft gemaakt met de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie. Een van de samenwerkingsverbanden die hierin nu relevant zijn is de Taskforce Ongewenste Buitenlandse Financiering en Problematisch gedrag. Vanuit die taskforce zijn wij betrokken bij de informatie over geldstromen uit onvrije landen naar Eindhovense organisaties.

- Heeft het college tijdens dit gesprek (of gesprekken) ook met het bestuur van de Al Fourqaan moskee gesproken over de dubieuze miljoenen euro’s waarmee de toenmalige voorzitter mee goochelde? Zoals met de aankoop van een pand in Rotterdam, dat nadien door toedoen van het Rotterdams college en de gemeenteraad is gecanceld. Meteen daarna is in Eindhoven de Al Fourqaan voor enkele tonnen aan euro’s verbouwd en aan de overzijde heeft het bestuur een duur nieuw pand aangekocht.

- Zo ja, wat was daarop het antwoord van het bestuur?
- Zo nee, waarom niet en waarom vindt u als college het niet belangrijk om buitenlandse financieringen van moskeeën in kaart te brengen en om te weten wat salafistische islamitische organisaties daarmee voor hebben?
- Misschien kan de burgemeester daar nu wel duidelijk op antwoorden?

Ook hebben wij geen antwoord op onze vraag of de burgemeester voordat hij de brandbrief op Prinsjesdag 2016 kapotscheurde had gesproken met een van de bestuurders van de Al Fourqaan moskee, de heer Nasr el Damanhoury die eerder betrokken was bij de aankoop van de Rotterdamse salafistenschool voor 1,7 miljoen euro?

De burgemeester beantwoordde deze vraag door te zeggen dat hij pas nadat de brief van tafel was gehaald kennis had gemaakt en samenwerkingsafspraken had gemaakt met de heer El Damanhoury. Er is daarna veelvuldig contact geweest op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.

- Op welke datum heeft u als college voor het eerst contact gelegd met Nasr el Damanhoury?
- Op welke datum is de eerste afspraak geweest en is daar een verslag van gemaakt?
- Kunt u dit verslag delen met de gemeenteraad?
- Heeft u als college een jaarplanning wanneer u met het bestuur van de Al Fourqaan om tafel gaat zitten om over de laatste verontrustende ontwikkelingen bij te praten?
- Zijn deze schriftelijk vastgelegd en wilt u deze data en eerdere verslagleggingen met de gemeenteraad delen?
- Heeft het college onlangs, naar aanleiding van de brute islamitische aanslagen en moorden in Parijs en Wenen nog contact gehad met het bestuur van de Al Fourqaanmoskee?
- Zo nee, waarom niet? En zo ja, wilt u het resultaat van dit gesprek delen met de gemeenteraad?
- Uit parlementair onderzoek is gebleken dat er in Utrecht, Den Haag en Rotterdam sprake was van buitenlandse financiering waar Nasr el Damanhoury mede gevolmachtigde van was. Heeft de burgemeester gesproken waar deze miljoenen euro’s voor de financiering van eerst het pand in Rotterdam en daarna het geld voor het onroerend goed in Eindhoven vandaan is gekomen, waar El Damanhoury de gevolmachtigde van was?
- Heeft de burgemeester in dit gesprek (of gesprekken) ook gevraagd met welk doel Arabische golfstaten miljoenen euro’s voor de islam in Nederland investeren?
- Heeft de burgemeester in dit gesprek (of gesprekken) ook verteld dat de Nederlandse bevolking zich ongerust maakt over de extremistische orthodoxe islam waar het salafisme ook deel van uitmaakt?
- Zo ja, dan zal dit ook door u zijn genotuleerd. Dan wederom de vraag of u dit met de gemeenteraad wilt delen.
- Zo nee, vond of vindt u dit dan niet belangrijk?

Gezien het belang van de antwoorden vragen wij u om deze vóór de komende raadsvergadering aan te leveren.

Rudy Reker, fractievoorzitter
Tjerk Langman, raadslid

 17/11/202 ED https://www.ed.nl/eindhoven/lpf-burgemeester-jorritsma-liegt-over-moskeebrief~ac864d12/

Antwoord van burgemeester en wethouders

Het college neemt afstand van de insinuaties die u doet in de inleidingen bij deze vragen. Het college beantwoordt vragen vanuit de raad altijd zo volledig mogelijk. Zo ook deze keer. Daar waar u zegt dat u informatie heeft dat de beantwoording vanuit het college onjuist is staat het u uiteraard vrij deze met ons te delen.

 

- Op welke datums hebben deze afspraken plaatsgevonden en zijn deze ook schriftelijk vastgelegd?
In de periode november 2016 tot april 2017 zijn hierover verschillende gesprekken gevoerd met de toenmalige bestuurder van de Al Fourqaan moskee. Op 3 april 2017 hebben we de afspraken vastgelegd in het document ‘Afspraken over wenselijkheid van sprekers in Eindhoven’.


- Bent u bereid om de data en deze vastlegging met de gemeenteraad te delen? 
Ja. Zie de bijlage. (Te lezen onder dit artikel. 'Afspraken over wenselijkheid van sprekers in Eindhoven 3 april 2017'.)

- Ongetwijfeld beschikt u ook over rapportages over de naleving van de gemaakte afspraken. Ook hier de vraag of u deze met de gemeenteraad wil delen?
Wij zien niet toe op naleving van de gemaakte afspraken. De eerste stap ligt bij de moskee om zelf onderzoek te doen naar sprekers en bij twijfel contact op te nemen. Toen wij signalen ontvingen van predikers die niet waren aangemeld, hebben wij daarover ambtelijk contact gezocht en dit besproken. In het begin dacht het nieuwe bestuur dat de afspraken alleen golden voor visumplichtigen. Wij hebben met hen besproken dat de afspraken breder gelden. Wij hebben daarna geen signalen meer gehad dat de afspraken niet worden nageleefd.


- Heeft de burgemeester tijdens dit gesprek (gesprekken) ook met het bestuur gesproken over gedwongen huwelijken die in de Al Fourqaan moskee hebben plaatsgevonden?
Ja. -

Zo ja, wat was daarop het antwoord van het bestuur? 
Het bestuur heeft aangegeven dat er geen gedwongen huwelijken worden afgesloten.


- Weet het college dan ook hoelang deze illegale praktijken hebben  geduurd?
Nee.


- Weet het college het aantal gedwongen huwelijken dat er tijdens het bestaan van de Al Fourqaan moskee hebben plaatsgevonden?
Nee.


- Heeft het college ook gevraagd naar de leeftijden van deze (jonge) meisjes?
Nee.


- Heeft het college ook een diepgaand onderzoek ingesteld naar deze illegale praktijken?
Nee.


- Hoe is het verdergegaan met de gedwongen huwelijken nadat de burgemeester de brandbrief had ingetrokken? Welke acties heeft u ondernomen? Of is het alleen bij theedrinken gebleven?
Er zijn sinds de hernieuwde samenwerking met het bestuur van de moskee en de gemaakte samenwerkingsafspraken met de NCTV en de AIVD geen signalen van gedwongen huwelijken tot ons gekomen.


- Kan de burgemeester daar nu wel duidelijk op antwoorden?
Zie bovenstaande antwoorden.


- Heeft de burgemeester tijdens dit gesprek (gesprekken) ook met het bestuur gesproken over het ronselen van jongeren voor de Jihad?
Ja.


- Zo ja, wat was daarop het antwoord van het bestuur?
Het bestuur keurt alles wat met geweld of terrorisme te maken heeft ten strengste af.


- Weet het college dan ook hoelang dit ronselen heeft geduurd?
Nee.


- Weet het college het aantal personen dat is ‘bekeerd naar de salafistische radicale ideologie’ tijdens het bestaan van de Al Fourqaan moskee?
Nee.


- Heeft u gevraagd naar de namen en woonplaatsen van deze personen of weet het college waar zij nu verblijven?
Zie het vorige antwoord.


- Heeft het college hier een diepgaand onderzoek naar ingesteld?
Nee.

Dreiging is een continu onderwerp van gesprek tussen gemeente, inlichtings-, opsporings- en veiligheidsdiensten. Indien er aanleiding toe is wordt overgegaan tot nader onderzoek of oriëntatie naar een
gezamenlijke handelingsperspectief. Zie in dat verband ook het vorige antwoord.


- Hoe is het verdergegaan met het ronselen voor de Jihad nadat de burgemeester de brandbrief had ingetrokken? Welke acties heeft u ondernomen?
Zie voorgaand antwoord. Doordat we goede contacten hebben met de moskee kan hier ook over gesproken worden en helpen wij de moskee om zich weerbaar te maken tegen dit soort praktijken en radicalisering.


- Misschien kan de burgemeester daar nu wel duidelijk op antwoorden?
Zie bovenstaande antwoorden.


- Heeft het college tijdens dit gesprek (gesprekken) ook met het bestuur van de Al Fourqaan moskee gesproken over de dubieuze miljoenen euro’s waarmee de toenmalige voorzitter mee ‘googelde’ met de aankoop van een pand in Rotterdam, die nadien door toedoen van het Rotterdams college en gemeenteraad is gecanceld? Meteen daarna is in Eindhoven de Al Fourqaan voor enkele tonnen aan euro’s verbouwd en aan de overzijde heeft het bestuur een duur nieuw pand heeft aangekocht?
Ja.


- Zo ja, wat was daarop het antwoord van het bestuur?
Buitenlandse financiering is voor maatschappelijke organisaties niet verboden. Wij hebben besproken waar onze zorgen liggen met betrekking tot donaties uit het buitenland waar een tegenprestatie of een andere vorm van inmenging mee gepaard gaat die bestempeld kan worden als of leidt tot problematisch gedrag. Problematisch gedag kan op termijn namelijk leiden tot ondermijning van de democratische rechtsorde. Het bestuur heeft aangegeven dat er geen tegenprestaties zijn verbonden aan de toenmalige giften en dat er na de periode die u aanhaalt geen giften vanuit het buitenland meer worden aangevraagd. Indien daar aanleiding toe is kunnen we met de komst van de Wet transparantie maatschappelijke organisaties inzage afdwingen in de financiën van maatschappelijke organisaties. In onze aanpak is ons vertrekpunt echter altijd om vanuit dialoog en interactie het gesprek aan te gaan, ook wanneer er signalen zijn van ongewenste buitenlandse financiering in
combinatie met problematisch gedrag. De norm van problematisch gedrag is hierbij ‘gedrag dat op termijn kan leiden tot het ondermijnen van de democratische rechtsorde’.


- Zo nee, waarom niet en waarom vindt u als college niet belangrijk om buitenlandse financieringen van moskeeën in kaart te brengen en om te weten wat salafistische islamitische organisaties daarmee voor hebben?
Zie bovenstaand antwoord.


- Misschien kan de burgemeester daar nu wel duidelijk op antwoorden?
Zie bovenstaande antwoorden.

 

- Op welke datum heeft u als college voor het eerst contact gelegd met Nasr el Damanhoury?
Op 9 december 2016. Ambtelijk was er al eerder contact met de heer Damanhoury.


- Op welke datum is de eerste afspraak geweest en is daar een verslag van gemaakt?
Op 9 december 2016 is een kennismakingsgesprek gevoerd met de toenmalige bestuurder. Van het gesprek is geen verslag gemaakt.


- Kunt u dit verslag delen met de gemeenteraad?
Zie voorgaand antwoord.


- Heeft u als college een jaarplanning wanneer u met het bestuur van de Al Fourqaan om tafel gaat zitten om over de laatste verontrustende ontwikkelingen bij te praten?
Nee er is geen jaarplanning. Ambtelijk vindt in de regel één keer per twee maanden afstemming plaats over allerlei ontwikkelingen vanuit de moskee, de overheid en de samenleving. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, vindt er frequenter en indien noodzakelijk ook bestuurlijk overleg plaats . Sinds het kennismakingsgesprek van 9 december 2016 sluit de Al Fourqaan moskee ook aan bij het overleg met de Eindhovense moskeebesturen.


- Zijn deze schriftelijk vastgelegd en wilt u deze data en eerdere verslagleggingen met de gemeenteraad delen?
Van deze reguliere periodieke overleggen/gesprekken worden geen notulen of verslagen gemaakt. Indien er aanleiding en wederzijdse behoefte is, kunnen afspraken separaat worden vastgelegd. Zoals dat gebeurd is met de afspraken over de sprekers. Zie bijlage.


- Uit parlementair onderzoek is gebleken dat er in Utrecht, Den Haag en Rotterdam sprake was van buitenlandse financiering waar Nasr el Damanhoury mede gevolmachtigde van was. Heeft de burgemeester gesproken waar deze miljoenen euro’s voor de financiering van
a. eerst het pand in Rotterdam en
b. waar het geld voor het onroerend goed in Eindhoven vandaan is gekomen, waar El Damanhoury de gevolmachtigde van was?
Ja.

- Heeft de burgemeester in dit gesprek (gesprekken) ook gevraagd met welk doel Arabische Golfstaten miljoenen euro’s voor de islam in Nederland investeren?
Ja.


- Heeft de burgemeester in dit gesprek (gesprekken) ook verteld dat de Nederlandse bevolking zich ongerust maakt over de extremistische orthodoxe islam waar het salafisme ook deel van uit maakt?
Wij hebben onze zorgen geuit over donaties uit het buitenland als daar een tegenprestatie of andere vormen van inmenging mee gepaard gaat die bestempeld kan worden als of leidt tot problematisch gedrag.


- Zo ja, zal dit ook door u zijn genotuleerd. Dan wederom de vraag of u dit met de gemeenteraad wil delen.
Hiervan is geen verslag gemaakt.


- Zo nee, vond of vindt u dit dan niet belangrijk?
Van reguliere periodieke overleggen/gesprekken worden geen notulen of verslagen gemaakt. Indien er aanleiding en wederzijdse behoefte is, kunnen afspraken separaat worden vastgelegd zoals dat het geval was bij het uitnodigen van predikers in de stad.


Eindhoven, 11 december 2020

 

Afspraken over wenselijkheid van sprekers in Eindhoven 3 april 2017

Naar aanleiding van eerdere bijeenkomsten in de stad is de gezamenlijke wens uitgesproken om kaders op te stellen waaraan sprekers, met welke achtergrond dan ook, moeten voldoen. Onderstaande afspraken laten de bevoegdheden van bijvoorbeeld de burgemeester op grond van de Wet openbare manifestaties en de Gemeentewet onverlet.


Onderstaande afspraken zijn gemaakt in het belang om de rust in de stad te bewaren en om het proces rondom de komst van buitenlandse sprekers te versnellen. Onderstaande bekrachtigen ieders rol; De organisator is verantwoordelijk voor wat er tijdens zijn bijeenkomst wordt gezegd en gedaan en de burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust in de stad. Het uitgangspunt is dat iedereen welkom is. Vrijheid van meningsuiting, vergadering, beweging en godsdienst zijn belangrijke fundamentele rechten en staan voorop. De belangen van andere moeten anderzijds niet wordt geschaad.

Eindhoven is een tolerante stad en wij maken geen onderscheid naar afkomst, geslacht, religie en geaardheid. Onderstaande afspraken zijn gemaakt vanuit een gezamenlijk belang op basis van respect en vertrouwen. Dit vraagt van zowel de organisator als de gemeente een proactieve houding. 

Monitoring en aanmelden van de komst van spreker:


• In het geval dat één of meerdere sprekers voor een bijeenkomst worden uitgenodigd, draagt de organisator er zorg voor dat de datum en het thema van de bijeenkomst zo snel mogelijk aan de gemeente worden doorgegeven.


• Zodra een naam bekend is wordt de uitgenodigde spreker door de organisator bij de gemeente aangemeld. • Organisator voldoet aan de Wet arbeid vreemdelingen, zoals, indien nodig, een geldige
tewerkstellingsvergunning.


• Ervaring leert dat namen soms op verschillende manieren kunnen worden geschreven. Een kopie van bv een paspoort kan bijdrage aan het versnellen van het proces rondom de duiding van de spreker.
Eisen aan sprekers


• Het uitgangspunt is dat iedereen welkom is. Vrijheid van meningsuiting, vergadering, beweging en godsdienst zijn belangrijke fundamentele rechten en staan voorop. Eindhoven is een tolerante stad en wij maken geen onderscheid naar afkomst, geslacht, religie en geaardheid.


• Wij tolereren echter niet dat belangen van anderen worden geschaad door uitspraken en handelingen die in strijd zijn met onze wetten en waarden en normen. Bijeenkomsten moeten als doel hebben het bijdragen aan een samenhorige samenleving.


• Wanneer sprekers eerder polariserende of discriminerende uitspraken hebben gedaan bijvoorbeeld op basis van afkomst, geslacht, religie of (seksuele) geaardheid, zijn ze in principe niet gewenst in onze stad. Slechts na overleg met de gemeente en met duidelijke afspraken kan hier van worden afgeweken.


• Alle sprekers zijn in het bezit van een geldig reisdocument en, indien nodig, een geldig visum. Onderzoek en duiden uitspraken en gedrag sprekers:


• Voor zowel de organisator als de gemeente is het niet wenselijk om sprekers te moeten weigeren. Het gezamenlijk belang ligt in de afspraak dat we geen spreker in onze stad willen die haat prediken tegen bepaalde groepen. Daarom is de organisator in eerste instantie zelf verantwoordelijk om te controleren of de spreker op basis van eerder gedane uitspraken en handelingen wenselijk is om uit te nodigen.


• Wij begrijpen dat sprekers in hun standpunten kunnen veranderen. Daarom wordt voor de duiding van de sprekers in eerste instantie naar uitspraken en handelingen van de laatste 5 jaar gekeken. Uitzonderingen op deze termijn kunnen gemaakt worden naar mate de ernst van eerder gedane uitspraken en handelingen.


• De gemeente controleert eveneens of de opgegeven personen voldoen aan de gestelde kaders en geeft ook eigenstandig duiding aan eerdere uitspraken en handelingen. Bij twijfel over uitspraken en handelingen van sprekers gaan de organisator en de gemeente met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijk standpunt te komen.


Duiden van risico op verstoring openbare orde, veiligheid en maatschappelijke rust:


• Wanneer het vermoeden ontstaat dat de komst van een spreker (mogelijk) kan leiden tot verstoring van de openbare orde en veiligheid, bespreekt de gemeente de komst van die spreker met de driehoekspartners (politie en Openbaar Ministerie).


• Vanuit het gezamenlijke belang om onrust te voorkomen kan het wenselijk zijn dat de gemeente (en/of politie) experts inzet voor het duiden van de preken/voordrachten tijdens de bijeenkomst (ter plaatse of via livestream) dan wel achteraf op basis van opnames. Het doel is dan inzicht krijgen in de inhoudelijke boodschap en de emotie in de lezingen/preek. Hiermee toont de organisator zijn transparantie aan en kan de gemeente zich voorbereiden op reacties van media, raad en burgers.


Advisering of besluitvorming over wenselijkheid:


• Bij blijvende twijfel in de duiding van eerder gedane uitspraken of handelingen kan de gemeente in overleg te treden met de noodzakelijke landelijke partijen.
o Visumplicht: NCTV en IND, Ministerie van Buitenlandse Zaken;
o Geen visumplicht: Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), Ministerie van Buitenlandse Zaken.


• Wanneer in afstemming tussen organisator en gemeente besloten is dat een gastspreker welkom is in onze stad, is de organisator verantwoordelijk voor wat er tijdens de bijeenkomst wordt gezegd en wordt gedaan. De organisatie ziet er op toe dat de bijeenkomst ordelijk rustig verloopt en dat men zich houdt aan het thema van de bijeenkomst. De organisator informeert de spreker actief over de hier geldende wetten en waarden en normen. Indien de situatie daarom vraagt kan dit gesprek met de spreker in gezamenlijkheid met de gemeente gevoerd worden.


• Wanneer er onverhoopt strafbare uitspraken worden gedaan of handelingen worden verricht, neemt de organisator daarin haar verantwoordelijkheid en informeert de gemeente daarover en doet direct of zo spoedig mogelijk de preek/het gesprek staken.


• Wanneer een spreker niet voldoet aan één van de eisen en gemeente en organisator daarover in overleg hebben besloten dat een spreker niet welkom is, zien we er in gezamenlijkheid op toe dat de betreffende spreker ook werkelijk niet naar Eindhoven komt en ook geen podium krijgt bv. via livestream of social media. De organisator informeert de spreker actief over het genomen besluit.