Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Het deelauto debacle

Raadsvragen: Het deelauto debacle
 
1 november 2021
 
Met antwoord van het college 26 november 2021
 
Geacht college,
 
Uit cijfers blijkt dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de deelauto. Van de miljoen mensen die staan ingeschreven maakt 80% geen gebruik van de deelauto. Het Kennisinstituut Mobiliteit (kiM) heeft berekend dat slecht 0.02% van alle autoritten wordt gereden met een deelauto. En dat aandeel is niet gegroeid sinds 2014. We kunnen dus wel stellen dat de deelauto absoluut niet heeft geleid tot minder autobezit en een vermindering van de parkeerdruk. Dit standpunt hebben wij als LPF-fractie altijd al betoogd. We kunnen hier wel spreken van een debacle. Dat is ook de reden dat de LPF fel gekant is van het opheffen van bestaande parkeervoorzieningen en het bouwen van woontorens zonder de bestaande parkeernorm. 
 
Volgens hoogleraar transportbeleid Bert van Wee willen mensen liever een eigen auto hebben, ook voor hun plezier en status. Dat vrijwel geen gebruik wordt gemaakt van de deelauto heeft waarschijnlijk te maken met de hoge kosten. Korte ritjes in de stad kunnen nog wel rendabel zijn maar de langere ritten zorgen voor een fikse rekening en dat schrikt mensen af.
Om het gebruik van de deelauto te stimuleren oppert het KiM om het autobezit en parkeren nóg duurder te maken en het deelautobedrijf Greenwheels wil dat de btw op deelauto’s verlaagd wordt van 21 naar 9 procent.
 
Als LPF zijn wij tot de conclusie gekomen dat ook de deelauto een luchtkasteel is gebleken. Al meer dan 70 jaar zijn er commerciële autoverhuurbedrijven, waar iedereen een type auto kan huren die men op dat moment nodig heeft. Veelal nog goedkoper dan de deelauto.
 
Daarom hebben wij de volgende vragen voor u.
 
1. heeft u kennis genomen van de berichtgeving in de media over het feit dat de deelauto nauwelijks gebruikt wordt?
 
2. Hoeveel vergunningen zijn er verstrekt voor deelauto’s in Eindhoven?
 
3. Hoeveel van deze deelauto’s hebben een vergunning voor een vaste parkeerplek?
 
4. Wat doet dat met uw opvatting over de huidige deelauto’s in onze stad? Gaat u nog vergunningen verstrekken aan commerciële bedrijven die deelauto’s aanbieden als er toch vrijwel niemand gebruik maakt van een deelauto?
 
5. Is het college na deze berichtgeving bereidt om het loslaten van de parkeernorm bij nieuwbouw te heroverwegen?
 
6. Is het college bereidt het opheffen van de bestaande parkeerplaatsen in onze stad van uw wensenlijstje weg te strepen?
 

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

Tjerk Langman
 
Rudy Reker
 
 
1. Heeft u kennis genomen van de berichtgeving in de media over het feit dat de deelauto nauwelijks gebruikt wordt?

Ja, het onderzoek van het Kennisinstituut Mobiliteit en het Dashboard Autodelen van CROW zijn bekend. Daaruit blijkt dat er aan de aanbodzijde van deelauto’s grote stappen zijn gemaakt. Het ‘Dashboard autodelen’ toont in welke Nederlandse steden en provincies het aanbod van deelauto’s het grootst is.
 
In Eindhoven is het aantal deelauto’s in 2021 flink gestegen. Dit betekent dat er behoefte aan dit vervoersproduct is en de auto’s wel degelijk worden gebruikt. Dat blijkt ook uit de enquête onder het Eindhovense Digipanel (april 2021) afgelopen jaar heeft 8% van de respondenten dagelijks/wekelijks, 11% van de respondenten maandelijks en 23% enkele keren een deelauto gebruikt. De aanbieders zetten de auto’s alleen op straat als ermee gereden wordt. We zijn en blijven daarover met aanbieders in gesprek, zodat we hier voor Eindhoven een goed beeld over krijgen.

2. Hoeveel vergunningen zijn er verstrekt voor deelauto’s in Eindhoven?

Tot en met 2020 zijn er voor 56 deelauto’s vergunningen verstrekt. Het gaat om 33 Greenwheels deelauto’s met een vaste parkeerplaats en om 23 Amber deelauto’s. De deelauto’s van Amber zijn free-floating en kennen geen vaste parkeerplaats. De deelauto’s zijn via de app te vinden in het servicegebied in Eindhoven en kunnen daar ook weer achtergelaten worden.

In 2021 zijn er 28 vergunningen bij gekomen en is een nieuwe aanbieder gestart in Eindhoven. Voor deelauto’s met een vaste standplaats gaat het om 8 MyWheels deelauto’s en 9 Greenwheels deelauto’s. Daarnaast zijn er 11 MyWheels deelauto’s zonder vaste parkeerplaats. Dit zijn zone-floating deelauto’s die in een bepaalde wijk te vinden zijn.

3. Hoeveel van deze deelauto’s hebben een vergunning voor een vaste parkeerplek?

Op dit moment (peildatum 1 nov 2021) hebben we voor 50 deelauto’s een vergunning voor een vaste parkeerplek verstrekt.

4. Wat doet dat met uw opvatting over de huidige deelauto’s in onze stad? Gaat u nog vergunningen verstrekken aan commerciële bedrijven die deelauto’s aanbieden als er toch vrijwel niemand gebruik maakt van een deelauto?

De aanbieders van deelauto’s monitoren het gebruik van de deelauto’s en het aantal abonnees in een bepaalde wijk. Vanuit deze analyse geeft een aanbieder aan of er behoefte is aan een extra deelauto in een bepaald gebied. Uit gesprekken met aanbieders blijkt dat Eindhoven een interessante locatie voor ze is.

Conform het Coalitieakkoord 2018-2020 Evenwicht en Energie "Ook blijven we vol inzetten op Mobility as a Service en op deelauto's" hebben we een uitnodigende houding tov deelmobiliteit en faciliteren we de plaatsing van deelauto’s door aanbieders waarbij de behoefte leidend is. Op dit moment zien wij geen reden om af te wijken van de ingezette lijn.

5. Is het college na deze berichtgeving bereid om het loslaten van de parkeernorm bij nieuwbouw te heroverwegen?

Nee. In het integraal MIRT onderzoek naar Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainportregio hebben Rijk en regio beschreven wat de urgentie, aard, omvang, onderbouwing en aanpak van de samenhangende opgaven op het gebied van verstedelijking en bereikbaarheid is. Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven is er richting 2040 sprake van een woningbouwopgave van ca. 62.000 woningen en een groei van 72.000 fte aan arbeidsplaatsen. Besloten is dat deze groei vooral in Eindhoven landt. In lijn met de eerder ontwikkelde plannen (Ontwikkelperspectief Centrum, Eindhoven op Weg en Internationale Knoop XL) is geconcludeerd dat deze verstedelijkingsopgave alleen gerealiseerd kan worden wanneer ook geïnvesteerd wordt in randvoorwaarden zoals groen, openbare ruimte, energie en een bijpassend mobiliteitssysteem.

De groei dwingt tot keuzes om de regio niet vast te laten lopen en vraagt, met name binnen de Ring, om structureel andere keuzes op het gebied van mobiliteit; meer lopen, fietsen en OV gebruik of wel de inzet op een mobiliteitstransitie. Deelmobiliteit zoals deelauto’s, -fietsen en -scooters is een van de oplossingen voor het realiseren van de mobiliteitstransitie en het levert een bijdrage aan meer ruimte in de stad doordat de transitie van bezit naar gebruik wordt gemaakt. Het geeft bewoners en bezoekers de keuze om op een duurzame en/of actieve wijze te reizen zonder zelf over een voertuig te hoeven beschikken.

Het toepassen van parkeernormen is hoe dan ook van belang om parkeren bij nieuwbouwplannen goed te organiseren. Zonder de parkeernormensystematiek zou het mogelijk zijn de extra parkeerbehoefte op de openbare ruimte af te wentelen, terwijl de druk op die ruimte voor allerlei doeleinden al hoog is. Met de optie in de parkeernormensystematiek om deelmobiliteit in te zetten wordt het mogelijk gemaakt de extra parkeerbehoefte zelf nog te verlagen (de zgn. mobiliteitscorrectie), wat leidt tot minder parkeerplaatsen op eigen terrein. In het kader van de parkeerstrategie (in ontwikkeling) zal de huidige nota parkeernormen worden geëvalueerd, waaronder de mobiliteitscorrectie.

6. Is het college bereid het opheffen van de bestaande parkeerplaatsen in onze stad van uw wensenlijstje weg te strepen?

Nee, vanuit de eerder genoemde keuzes is het bevorderen van deelmobiliteit juist gewenst. Daarvoor zijn openbaar toegankelijke parkeerplaatsen randvoorwaardelijk. Uit parkeertellingen blijkt overigens dat er op dit moment nog genoeg restcapaciteit in de stad aanwezig is om de (te) vervallen parkeerterreinen op te kunnen vangen, ook in het centrum.

Eindhoven, 23 november 2021