Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen inzake opheffen van een bushalte


Update: met antwoorden van college

 
Naar aanleiding van onze gestelde raadsvragen van 27 februari betreffende de overlast die buurtbewoners ondervinden in de wijk Kronehoef-Oost, heeft er op maandag 14 april in het gebouw van ‘De Rooi Pannen’ een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Dat deze bijeenkomst hard nodig was bleek wel uit de vele – soms – emotionele reacties van wijkbewoners. Wat mij echter méér verbaasde was dat de heer Paul Maas van het Stadsdeelteam Woensel Zuid kenbaar maakte dat de bushalte – die als in- en uitstapplaats wordt gebruikt – op de hoek Kloosterdreef / Imkerstraat zou worden opgeheven. Dit tot grote verbazing van de aanwezigen ouderen uit Woonzorgcentra De Horst, De Hoeve en van Residentie Petrus Park. Indien deze mededeling juist zou zijn, moeten deze ouderen daarna gebruik gaan maken van de halte bij de St. Petruskerk. Voor veel ouderen is deze laatste afstand moeilijk of helemaal niet te overbruggen.

Als reden voor deze opheffing werd vermeld dat veel scholieren van het ROC die naar ‘School 23’ aan de Van Vorststraat gaan eerder de bus zouden verlaten en dan te voet via de Runstraat de weg naar school zouden vervolgen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, ware het niet dat deze groep scholieren er hun inspiratie voor de dag uithalen om onderweg vernielingen aan te richten en meer van dat soort ongepaste activiteiten.

‘Kordaat ingrijpen’ door dan maar deze bushalte te laten vervallen is natuurlijk de gemakkelijkste weg, maar niet de meest logische en ook niet de zinvolste manier. Temeer, omdat van deze bushalte - die bij de wijk Kronehoef-Oost staat - vele ouderen, die 60% van de bewoners van deze wijk uitmaken, veelvuldig gebruik maken. Zeker nu zij sinds enige tijd gratis met het openbaar vervoer binnen onze stadsgrenzen kunnen reizen.

De weg die de fractie van de Lijst Pim Fortuyn zou prefereren is die weg om de overlastgevende jongeren aan te pakken en wel op een dusdanige wijze dat zij het niet meer wagen om andermans eigendommen te vernielen. Dat kost enige moeite maar zal het daarin geïnvesteerde geld waard blijken te zijn. Bovendien maakt mijn fractie zich zorgen over de commercie die de laatste jaren de dienstverlening in het openbaar vervoer overstijgt. Ik bedoel hiermee dat er de laatste jaren méér in- en opstapplaatsen bij bejaardenhuizen en/of zorgcentrums zijn verdwenen of verplaatst. Ik denk hierbij aan het Antoniushuis in Acht, de Leuvenlaan en bij het WC Woensel, maar dit zullen er ongetwijfeld meer zijn in onze stad. Dat deze ingrepen ten koste gaan van de dienstbaarheid, is dan ook het gevolg hiervan. In dit geval is dat omdat een aantal jongeren de Normen en Waarden niet naleven, waardoor ouderen in de wijk Kronehoef-Oost worden gedupeerd. Dit mogen we niet laten gebeuren.

‘Eindhoven Dichterbij’ van woensdag 16 april opent met vette letters een artikel: ‘Eindhoven meest sociale stad van Nederland’. Nu is papier geduldig, dat blijkt wel vaker, maar met dat artikel zullen ouderen in Kronehoef-Oost het inhoudelijk niet eens zijn als zij straks merken dat de bushalte bij hun woonwijk is verdwenen. Indien zij dan alsnog van het openbaar vervoer gebruik willen maken, zullen zij verder van- en naar de halte moeten lopen – dit al dan niet met een rollator – maar de kunst van lopen is op hoge leeftijd niet iedereen gegeven.

Dat brengt mij tot de volgende vragen

1. Is het college bekend met het voornemen dat de hierboven genoemde bushalte op de hoek Kloosterdreef / Imkerstraat wordt opgeheven?

2. Is het juist dat overlastgevende jongeren van School 23 oorzaak zijn van het opheffen van deze bushalte?

3. Zo ja, is het college bereid om de oorzaak van deze overlast daadkrachtig aan te pakken, zodat deze halte behouden kan blijven?

4. Heeft het college een (beslissende) stem als het gaat om het opheffen, verplaatsen of uitbreiding van bushaltes en/of de route van de stadsbus binnen onze gemeentegrens? Zo nee, wie heeft dan de bevoegdheid hierin?

5. Is het college het met mijn fractie eens dat elk bejaardenhuis en/of zorginstelling in Eindhoven een in- en uitstapplaats bij de ingang van het gebouw dient te hebben?

6. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat denkt het college er aan te doen om elk bejaardenhuis en/of zorginstelling met het openbaar vervoer beter bereikbaar te maken?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn
Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college bekend met het voornemen dat de hierboven genoemde bushalte op de hoek Kloosterdreef/Imkerstraat wordt opgeheven?

Wij zijn bekend met het verzoek om de bushalte Kloosterdreef te verplaatsen naar de andere kant van het kruispunt naar de Dr. Cuyperslaan.

2. Is het juist dat overlastgevende jongeren van School 23 oorzaak zijn van het opheffen van deze bushalte?

De reden voor dit verzoek zit hem in het feit dat de ligging van de huidige bushalte een ernstige belemmering van de verkeersstroom op het kruispunt met zich meebrengt, omdat de verkeerslichten door de bussen worden ontregeld. Het is dus beslist niet zo dat overlastgevende jongeren hieraan ten grondslag liggen. Een bijkomend effect zal zijn dat de scholieren een andere looproute zullen volgen naar zowel het ROC aan de Van Vorststraat als naar de Rooi Pannen aan de Kaakstraat. Veel minder bewoners dan in de huidige situatie zullen door deze verandering met eventuele overlast te maken krijgen.

Bovendien zullen scholieren van het ROC nog nadrukkelijker gewezen worden op de mogelijkheid om lijn 2 te gebruiken met de bijbehorende bushalte op de Dr. Berlagelaan. ’s Morgens wordt de halte redelijk goed gebruikt. ’s Middags is voor Hermes het reizigersaanbod per bus te laag (verspreid) om de middagritten in de huidige frequentie te handhaven. Het ROC verwacht dat in het nieuwe schooljaar leerlingen deze route meer zullen gebruiken.

Op de langere termijn is te verwachten dat de ingang van het ROC weer kan worden teruggeplaatst naar de Dr. Berlagelaan: na de zomervakantie 2009 zal immers de Politieacademie geen gebruik meer maken van de ruimte aan de Dr. Berlagelaan. Gebruik van die bushalte voor de deur is dan logisch.

3. Zo ja, is het college bereid om de oorzaak van deze overlast daadkrachtig aan te pakken, zodat deze halte behouden kan blijven?

Niet van toepassing.

4. Heeft het college een (beslissende) stem als het gaat om het opheffen, verplaatsen of uitbreiding van bushaltes en/of de route van de stadsbus binnen onze gemeentegrens? Zo nee, wie heeft dan de bevoegdheid hierin?

De SRE is in dezen de besluitvormende instantie. De gemeente heeft als wegbeheerder een (vaak sturend) advies: in dit advies zijn overwegingen meegenomen van vervoerbehoefte, leefbaarheid, veiligheid en technische haalbaarheid.

5. Is het college het met mijn fractie eens dat elk bejaardenhuis en/of zorginstelling in Eindhoven een in- en uitstapplaats bij de ingang van het gebouw dient te hebben?

Zie bij 6.

6. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat denkt het college er aan te doen om elk bejaardenhuis en/of zorginstelling met het openbaar vervoer beter bereikbaar te maken?

Het beleid van de gemeente Eindhoven is erop gericht om bij specifieke locaties optimale ontsluiting te realiseren. Woonzorgcentra vormen zo’n specifieke locatie. In de OV-agenda is opgenomen dat de SRE, de gemeente en de vervoerder gezamenlijk zoeken naar die optimale oplossing. Zo wordt binnen afzienbare tijd de “scholierenlijn” ingezet, specifiek bedoeld voor het vervoeren van scholieren. Bovendien wordt gestudeerd op systemen als de servicebus en OV-buurtsystemen.

Eindhoven, 10 juni 2008.Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

12 juni 2008