Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen betreffende overlast in de wijk Kronehoef - Oost


Update: met antwoorden van het college


Eindhoven, 27 februari 2008

Vorige week was ik te gast bij enkele bewoners in de wijk Kronehoef - Oost. De wijk die is gelegen direct achter de school de ‘Rooi Pannen’ in de Kaakstraat. De overlast voor de bewoners in de wijk wordt mede veroorzaakt door deze gigantische grote school met vele honderden leerlingen, die aan de rand van deze wijk staat en waarbij alle in- en uitgangen naar de binnenzijde van deze wijk gericht staan. Na een rondleiding in deze wijk, diverse gesprekken met bewoners en verschillende observaties was ik overtuigd van het gelijk van deze mensen.

De klachten richten zich op de éérste plaats op de directe omgeving rond deze school, maar ook in de wijk zelf wordt de afval zo op straat gegooid. Het is daar een smerige en rommelige boel met papier, plastic, drinkkartons, blikjes en plastic flessen welke zomaar op straat of in de tuintjes worden achtergelaten. Bij de in- en uitgang van het schoolplein vind je meer sigarettenpeuken op het trottoir dan voorheen hier in deze stad op het Mignot & De Block terrein waar het stinkende genotmiddel voorheen werd gefabriceerd. Het grasveldje met zitbanken en de zandbak op hoek Scheerderstraat / Twijderstraat – compleet met klimrek, wipkip en een pannakooi – is vervuild met het eerder genoemde afval. De vuilnisbak die langs de vervuilde bankjes staat is leeg, terwijl de verkeerspaal waar enige tijd geleden nog een bord op was bevestigd ‘Verboden voor honden’ is afgebroken en spoorloos verdwenen.

Het probleem is dat tijdens de verschillende pauzes overdag, maar ook na schooltijd groepen leerlingen de wijk intrekken. Zij hangen wat rond voor de woningen en flats, in de brandgangen achter deze woningen en nemen bezit van de speeltoestellen en bankjes. Daarbij laten zij deze locatie weer vervuild achter. Ook rijden zij met hun scooters over het trottoir en het grasveldje naar een van hun vaste hangplekken die bij de zandbak staat waar de speeltoestellen instaan. Als het regent zitten zij met 6 man in het klimrek en laten de peuken en andere troep achter in de zandbak.

Uitermate vervelend voor alle betrokkenen, temeer omdat de reconstructie van het voorheen verwaarloosde speelveldje, tot stand kwam op initiatief van het bewonerscomité en onlangs op 13 oktober 2007 feestelijk is geopend. Als de bewoners tegen de overlastgevende jongelui er iets van zeggen, krijgen zij commentaar. Ondertussen blijven zij gewoon provocerend staan en met een blik van ‘niemand doet ons wat’. De bewoners vinden dat bedreigend, terwijl de kinderen uit deze buurt, die gebruik willen maken van deze speeltoestellen – daar staan zij ook voor – niet meer daar na toe durven of willen. Ook hun ouders mijden deze plaats omdat het vervuild is en zij niet zitten wachten op ruzie of onenigheid met deze jongelui. Het bewonerscomité Kronehoef - Oost waar deze mensen in zijn verenigd heeft tot nu toe geen oplossing tot stand kunnen brengen.

Ook is de parkeeroverlast en de te hoge snelheid van auto’s en scooters – ondanks de 30 KM zone – in deze smalle straten een gevaar voor jong en oud. Hoewel iedereen begrip toont voor deze situatie – waaronder ook de conciërge van deze school en stadswachten – hebben de bewoners door de slechte ervaringen uit het verleden niet meer het vertrouwen dat er iets met hun klachten gebeurt. Dat is ook de reden dat er meerdere mensen het wijkcomité ondertussen voor gezien hebben gehouden en weer anderen daarom niet willen toetreden.

Maar het zijn niet alleen de leerlingen, maar ook ouderen of docenten die – volgens de bewoners – ’s avonds en soms tot middernacht bij de uitgang van de school een hoop herrie maken. Uitermate vervelend voor een aantal buurtbewoners die al slapen omdat zij ’s morgens al vroeg op moeten om te gaan werken. Op een vraag om het rustiger aan te doen werd niet gereageerd. Tot slot kan ik het ongenoegen van het wijkcomité tot 3 punten terugbrengen.
1. De overlast en de provocatie van de schoolgaande jeugd.
2. De vervuiling buiten het schoolplein, in plantsoenen, straten en speelveldje.
3. De verkeersoverlast door te hoge snelheden en parkeerdruk in de wijk.

Dit brengt mij tot de volgende vragen

1. Is het college bekend met de hierboven genoemde problemen? Zo ja, waarom is het dan nog niet tot een oplossing gekomen?

2. Is het college voornemens deze problemen met de grootste spoed te onderzoeken, zodat de kinderen – met het goede weer in aantocht – weer bezit kunnen nemen van hun enige speelgelegenheid in deze wijk?

3. Binnen welke tijd mogen de bewoners actie van het college verwachten?

4. Is het college bereid om met de verschillende partijen, waaronder schooldirectie, stadsdeelteam en politie in gesprek te gaan om in goed overleg deze klachten die uit de wijk komen tot het verleden te laten behoren?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim FortuynAntwoord van burgemeester en wethouders

1. Is het college bekend met de hierboven genoemde problemen? Zo ja, waarom is het dan nog niet tot een oplossing gekomen?

Het college is bekend met deze problematiek. Zoals rond elke ROC-locatie in de stad is ook rondom de Rooi Pannen sprake van een verhoogde druk op de omgeving met betrekking tot verkeersbewegingen, parkeren, zwerfvuil, bewegingen van (groepen) leerlingen. Het beeld van met name zwerfvuil is in Kronehoef-Oost rondom de jaarwisseling tijdelijk verergerd, omdat toen een aantal vuilnisbakken met vuurwerk zijn opgeblazen. Aangezien dit plaatsvond tijdens de vakantie is het onwaarschijnlijk dat leerlingen van de Rooi Pannen zich hier schuldig aan gemaakt hebben. De melding hiervan kwam op 24 januari bij de gemeente binnen, waarna de bakken onmiddellijk vervangen zijn. In de eerste week van maart zijn vervolgens de straten geveegd en de plantsoenen van zwerfvuil ontdaan.

2. Is het college voornemens deze problemen met de grootste spoed te onderzoeken, zodat de kinderen - met het goede weer in aantocht - weer bezit kunnen nemen van hun enige speelplek in de wijk?

Er heeft op 13 februari een overleg plaatsgevonden tussen bewonerscomité Kronehoef-Oost, de Rooi Pannen, Leefbaarheidsteam Kronehoef en het stadsdeelteam Woensel-Zuid, waarin o.a. deze situatie is besproken.

Tevens is daar besloten om op 14 april een buurtbijeenkomst te houden.
Doel is dan om te inventariseren welke wensen, behoeften, knelpunten de bewoners, ondernemers en instellingen in Kronehoef-Oost ervaren op het gebied van jongeren, ouderen en veiligheid (inclusief verkeer, overlast).

Na deze inventarisatie zet het stadsdeelteam Woensel-Zuid, in samenwerking met relevante partijen, de behandeling van alle signalen in gang.

3. Binnen welke tijd mogen de bewoners actie van het college verwachten?

Zie antwoord 1 en 2.

4. Is het college bereid om met verschillende partijen, waaronder schooldirectie, stadsdeelteam en politie in gesprek te gaan om in goed overleg deze klachten die uit de wijk komen tot het verleden te laten behoren?

Met bewonerscomité Kronehoef-Oost vindt minimaal tweemaal per jaar overleg plaats en als daar reden voor is vaker. Bij dat overleg zijn betrokken; het stadsdeelteam, het Leefbaarheidsteam Kronehoef, de directie van de Rooi Pannen en, indien de situatie daarom vraagt, de politie Woensel-Zuid. En als belangrijkste partij het bewonerscomité Kronehoef-Oost, als spreekbuis van de buurt.

Met de Rooi Pannen loopt de afspraak dat er altijd meldingen gemaakt kunnen worden bij de dienstdoende conciërges van overlastgedrag van scholieren. De indruk is dat dit goed werkt. Ook met de politie is er de afspraak dat zulk gedrag gemeld kan worden, waarna er navenant wordt opgetreden.
Alle partijen zijn over het algemeen zeer tevreden over deze aanpak.

Eindhoven, 1 april 2008


Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

4 april 2008