Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen naar aanleiding overlast door een groep jongeren in het Winkelcentrum Woensel


Update met antwoorden van het college

Eindhoven, 2 januari 2008

Het Eindhovens Dagblad maakte op woensdag 2 januari melding van ‘’Overlast van groep rond rappers’’. De vraag is natuurlijk of dit feit nieuws zou zijn geweest voor deze krant, als niet een van de bewoners twee personen had herkend uit het smerige videoclipje over Geert Wilders. Het is mijn fractie bekend dat bewoners in deze appartementen al veel langer last hebben van hangjongeren – voornamelijk – van allochtone afkomst die werkelijk alles doen om de zaak daar – zowel voor de bewoners als voor de bezoekers van het Winkelcentrum Woensel – gruwelijk te verzieken.Ter illustratie hiervan zijn er de laatste maand in diverse buurten in Eindhoven waar veel moslims wonen pamfletten verspreid – zoals in de bijlage is te zien – waarin moslim jongeren worden opgeroepen met radicale opruiende taal om de koran te verdedigen, waarbij uit de context blijkt dat het pamflet in het bijzonder is gericht tegen de film die Wilders wil uitbrengen. Het kan volgens mijn fractie geen toeval zijn dat nadat deze pamfletten zijn verspreid de eerder genoemde videoclip over Geert Wilders [link] opduikt en de buurten waarin de pamfletten zijn verspreid nadrukkelijk in beeld komen. Deze radicale jongeren zwaaien op herkenbare plaatsen in onze stad met verboden wapens, wat vele burgers – en dan niet alleen in Eindhoven – een beangstigend gevoel geeft.

Verder verneem ik uit de krant dat de politie geen verband ziet tussen deze overlast in Woensel en het filmpje op internet, terwijl over het pamflet niet wordt gesproken. Alle drie hier genoemde voorvallen en handelingen zijn ontoelaatbaar. Het gaat klaarblijkelijk – gezien de herkenning door een van de bewoners – over dezelfde groep jongeren en dit vraagt om directe actie en duldt geen uitstel. Als ik onze plaatselijke courant mag geloven – en waarom zou ik dat niet doen – heeft de politie de bewoners geadviseerd om zelf maar een buurtwacht te formeren. Daarbij denk ik terug aan het gezegde uit de cowboytijd ‘’oog om oog, tand om tand’’. Dat hadden ze 200 jaar geleden in het wilde westen en nu – in 2008 – is dat dagelijks te zien op het journaal en dat drama voltrekt zich op dit moment in Kenia. Ik denk niet dat dit de bedoeling is en mag zijn. Dan wil ik het nog niet hebben over de vreselijke gevechten en zelfmoordaanslagen die in het Midden-Oosten onder diverse moslimgroeperingen plaatsvinden.

Mijn fractie vindt dat de Hermandad samen met de (landelijke) politiek op uiterst korte termijn een adequate oplossing moet zoeken, zoals die in de vijftiger- en zestigerjaren zoden aan de dijk zette. Lik op stuk, fel op de huid zitten, schades en vernielingen onherroepelijk verhalen op hen of op de ouders en een zero–tolerance beleid. Dusdanig dat men zich de volgende keer wel twee keer bedenkt voordat men opnieuw in de fout gaat, indien men deze kans al mocht krijgen. De ouderen in het Eindhovense en in het politiekorps kunnen hierbij terugdenken aan de politiemannen van weleer, zoals Raap Sr., wijkagenten De Groot, Van Vught, Jan Hoek, Wouters, Klaassen, Van de Wiel, Jan Sanders en vele anderen. Als deze mannen de schoffies te pakken hadden, voerden zij het vonnis zelf uit met hun grote handen. Zij dwongen met hun beleid respect af. Iedereen had er dan ook ontzag voor, terwijl zij dat ontzag zelf hadden afgedwongen. Maar het werkte wel! Natuurlijk leven wij nu in een andere periode, maar lijdzaam toezien hoe een deel van deze raddraaiers steeds verder afglijdt en wij als burgers noodgedwongen steeds verder onze grenzen verleggen en achter de feiten aanlopen, is de omgekeerde wereld. Zeg maar rustig de wereld op zijn kop.

In hetzelfde bericht hebben wij mogen vernemen dat verantwoordelijk wethouder Mittendorff heeft aangekondigd, dat er een plan van aanpak wordt opgesteld om de problemen te lijf te gaan en meer van dat soort opmerkingen die geen hout snijden. Men denkt op lange termijn, wat niet erg opbeurend is voor de bewoners daar in het appartementencomplex en voor alle andere burgers van onze stad. Dit probleem met deze groepen zoals de ‘’hangjongeren’’ in de videoclip en de fundamentalistische islamisten die zich in de oproep ‘’De jongeren van Hizb ut Tahrir in Nederland’’ noemen, is niet van vandaag of gisteren! Maar het werd steeds met de mantel der liefde bedekt. Volgens mijn fractie is de tijd van thee drinken en mooie inhoudloze woorden voorbij.

In het verkiezingsprogramma van de Lijst Pim Fortuyn – dat in 2005 werd geproduceerd – vestigde mijn partij al de aandacht op de negatieve invloed die het islamitisch onderwijs in Eindhoven kan hebben voor de noodzakelijke integratie van immigranten. ‘’Het is vragen om problemen op termijn ‘’, staat daar te lezen. In dat kader is het wellicht zinvol om bij de reeds bekende personen eens terug te bladeren hoeveel van deze jongeren het Islamitische onderwijs in Eindhoven hebben doorlopen of uit gezinnen komen die niet zijn geïntegreerd. Degene die niet sterk in hun schoenen staan en gevoelig zijn om overgehaald of opgehitst te worden zijn potentiële daders en wellicht toekomstige terroristen. Dat een dergelijk risico niet onrealistisch is, blijkt wel uit het feit dat diverse (jonge) moslims uit Eindhoven in de afgelopen jaren in binnen- en buitenland betrokken zijn geweest bij terroristische groeperingen en handelingen. Waarop onze fractie reeds eerder heeft gewezen bij raadsvragen over islamitisch terrorisme in juli 2006 [link].

De fractie van de Lijst Pim Fortuyn vindt dat het nu welletjes is en afgelopen moet zijn met pappen en nathouden. Genoeg is genoeg! Wij hebben al veel te lang toegestaan dat zij ver over de tolerantiegrens heen zijn gegaan en niet alleen in het Winkelcentrum Woensel. Geen dag gaat er voorbij of we worden opgeschrikt door vormen van geweld die wij tot voor enkele jaren terug niet kenden. U weet allen dat ‘’zachte heelmeesters stinkende wonden maken’’. Uit naam van vele Eindhovense burgers vragen wij het college om deze problemen niet verder te laten escaleren en daadwerkelijk actie te ondernemen om deze radicale groeperingen terug in het gareel te krijgen.

Dat brengt mij tot de volgende vragen.

1. Is de berichtgeving in het Eindhovens Dagblad over deze overlast juist?

2. Is het citaat in de krant juist als zij benadrukt dat het jongeren zijn van Marokkaanse afkomst?

3. Is het juist dat de politie de bewoners heeft geadviseerd een buurtwacht in het leven te roepen?

4. Is het college het met mijn fractie eens dat een buurtwacht in het Winkelcentrum Woensel ongewenst en ongepast is?

5. Waarom wordt er nu pas een plan van aanpak opgesteld, terwijl deze problemen zich al jaren voordoen, maar wel steeds erger worden en groter van omvang?

6. Is het college het met mijn fractie eens als zij stelt dat de politie voor de veiligheid van de Eindhovense burgers moet zorgen en haar moet beschermen, of in dit geval moet ontzetten?

7. Is het college bekend met het verspreiden van deze opruiende teksten zoals in de bijlage is meegestuurd?

8. Ziet het college het verband tussen de videoclip en deze teksten in het pamflet? Zo nee, waarom niet?

9. Is het college bereid een onderzoek in te stellen om aan de hand van getallen te bezien in hoeverre het islamitisch onderwijs en niet geïntegreerde gezinnen haar invloed heeft op de criminaliteit, vandalisme, overlast en fundamentalisme door allochtone jongeren in Eindhoven?

10. Kan het college het met mijn fractie eens zijn dat we in Eindhoven de grens hebben bereikt van wat wél en wat niet tolereerbaar is, als het gaat om vandalisme en overlast?

11. Zo ja, wat zijn dan de plannen op zéér korte termijn, zodat deze overlast tot het verleden zal behoren?

12. Zo nee, waarom niet en hoever wilt u het geduld van de Eindhovense Burgers op de proef stellen?

13. Is het college bereid de eisen van de politie, om deze problemen uit te roeien te honoreren indien zij daarom vragen.

14. Is cameratoezicht in Winkelcentrum Woensel een optie? Zo nee, waarom niet?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim FortuynAntwoord van burgemeester en wethouders

1. De afgelopen periode is er inderdaad sprake geweest van overlast in en rondom het appartementcomplex bij Winkelcentrum Woensel. De geschetste voorbeelden zijn niet van recente datum. In het artikel wordt gesteld dat de overlast veroorzaakt wordt door jongeren met een Marokkaanse achtergrond. De overlast wordt ook veroorzaakt door jongeren met een niet-Marokkaanse achtergrond. De afgelopen weken laten een rustiger beeld zien met betrekking tot de overlast.

2. Jongeren van Marokkaanse komaf maken ook deel uit van de overlastgevende groep jongeren.

3. Dit is niet juist. In een bijeenkomst tussen bewoners en buurtbrigadiers is, gelijk aan de buurtpreventieaanpak, een beroep gedaan op de aanwezigen, om ogen en oren goed de kost te geven en eventuele bijzonderheden aan de politie door te geven.

4. Het college deelt uw mening.

5. De aanpak van de overlastproblematiek in Winkelcentrum Woensel noopt nu tot een integrale aanpak. Er wordt niet enkel door de politie repressief opgetreden. Onder regie van het Stadsdeelteam wordt Vlokhoven-breed de inventarisatie gemaakt of het voorzieningenniveau en/of het aanbod aan activiteiten voor de jongeren op het gewenste peil is. Het eventueel uitbreiden van het aanbod aan activiteiten aan jongeren wordt daar waar mogelijk al in gang gezet. De directeur van het Spilcentrum Cornelis Jetses in Vlokhoven heeft de opdracht gekregen om de hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders in Vlokhoven te verbeteren en beter op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt mede na kortsluiting met deelnemers uit de jongerengroep die zich manifesteert in Vlokhoven.
De afronding van de renovatie van Winkelcentrum Woensel moet nog plaatsvinden. De plaatsing van hekwerken maakt hier deel van uit.

6. Nee. Veiligheid is een zorg voor iedereen. Professionals, zoals politie, bewoners en bezoekers. Dit is ook het uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid en reden waarom we gestart zijn met het samenwerkingsverband Veiligheidshuis. Dit onder regie van gemeente Eindhoven.

7. Ja.

8. Volgens ons college is er waarschijnlijk in de volgorde van verschijning geen directe relatie tussen de videoclip en het pamflet.

9. Nee.

10. Iedere vorm van vandalisme en overlast moet bestreden worden. Met partners en in gezamenlijkheid blijven we vandalisme en overlast verminderen en waar mogelijk voorkomen.

11. Als ons signalen bereiken van mogelijke toekomstige overlast nemen we deze signalen serieus. Samen met partners wordt, indien gewenst, een gerichte aanpak ontwikkeld.

12 Zie 11.

13. In voortdurende samenspraak met de politie worden maatwerkafspraken ge¬maakt om de overlast terug te dringen. Binnen de context van het Veiligheidshuis Eindhoven is dit aspect voortdurend aan de orde.

14. Gelet op het door de raad vastgestelde beleid, is cameratoezicht geen optie, omdat er nog andere middelen opstaan.

Eindhoven, 29 januari 2008.

Bijlage pamflet: ‘’Het verdedigen van de Edele Koran is een Islamitische plicht’’ 

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

31 januari 2008