Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen reorganisatie Openbare Bibliotheek Eindhoven

Update met antwoorden college

Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad van gisteren (10 december 2007) viel in het artikel ‘Bieb gaat flink op de schop’ te lezen dat er een grootschalige reorganisatie op handen is voor de door de gemeente gesubsidieerde Openbare Bibliotheek. In dit artikel is het volgende citaat algemeen directeur Thijs Torreman te lezen:


“Ook gaat de bieb aan de slag met een project 'Living Library', waarbij mensen uitgeleend worden. Iedereen die meedoet maakt een inhoudsopgave van zichzelf, waarin bijvoorbeeld werk, gezinssituatie en hobby's vermeld staan. Op die manier kunnen mensen elkaar even 'lenen': een praatje maken en van elkaar leren.

Torreman: "De activiteiten moeten er voor zorgen dat mensen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen." Dus niet alleen informatie uit boeken, maar ook kennis delen. "We willen meer zijn dan een instituut dat boeken en cd's uitleent."

Naar het idee van onze fractie passen dergelijke zweverige en onrealistische initiatieven niet binnen het kader waarvoor de gemeente Eindhoven subsidie aan de Openbare Bibliotheek verstrekt. De normale taken – door de heer Torreman enigzins denigrerend het uitlenen van boeken en cd’s genoemd – stonden de afgelopen jaren al bij veel filialen onder druk, de dreigende sluiting van het filliaal Achtse Barrier om de begroting rond te krijgen is daarvan een bekend voorbeeld. Vanuit dit oogpunt staat het maken van kosten voor projecten als ‘Living Library’ haaks op een zuinig en verantwoord begrotingsbeleid.

Des te wranger is dat ondertussen veel medewerkers van de Openbare Bibliotheek in onzekerheid verkeren over hun toekomst, de heer Torreman stelt dit als volgt in het ED:

"De meeste werknemers vinden de veranderingen spannend, of meer dan spannend. Natuurlijk zijn veranderingen moeilijk als je ergens al dertig jaar werkt."

Onze fractie heeft de indruk dat de reorganisatie van de Openbare Bibliotheek meer weg heeft van een gesubsidieerd speeltje van de directie dan een concrete verbetering van de voorzieningen voor het publiek – waarvoor de gemeente de subsidie verstrekt – en het personeel hierdoor met onnodige druk wordt opgezadeld.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de reorganisatie van de Openbare Bibliotheek?

2. Deelt u onze mening dat het project ‘Living Library’ niet past binnen de kaders waartoe de gemeente subsidie verstrekt? Zo nee, waarom niet?

3. Zo ja, bent u bereid de directie hierop aan te spreken?

4. Is het de gemeente bekend wat het project ‘Living Library’ moet gaan kosten? Zo ja, kunt u aangeven om welk bedrag dit gaat?

5. Deelt u onze mening dat dit gemeenschapsgeld beter aangewend kunnen worden voor de verbetering van de dienstverlening in de filialen of eventueel het verlagen van contributies? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt u onze mening dat deze reorganisatie – mede ten behoeve van het opstarten van nieuwe projecten als ‘Living Library’ – voor onnodige onrust en spanning zorgt bij het bibliotheekpersoneel? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om bovengenoemde punten aan te kaarten bij de directie van de Openbare Bibliotheek en hiervan verslag uit de brengen aan de raad(scommissie)? Zo nee, waarom niet?

Alexander van Hattem, lid raadscommissie JGOSC
Rudy Reker, fractievoorzitter

11 december 2007
Antwoord van burgemeester en wethouders

1. Ja, de Openbare Bibliotheek Eindhoven (OBE) had in het najaarsoverleg van 10 december 2007 de reorganisatie aangekondigd.

2. Nee, wij delen die mening niet. Living Library is een verrassende manier om men¬sen met elkaar in contact te brengen en kennis te delen. De gedachte is dat ieder mens eigenlijk een levend boek is met een eigen inhoudsopgave. Als je bekend bent met die inhoudsopgave zou je het boek/de mens ook kunnen “lenen”. In een sessie van Living Library stellen mensen hun inhoudsopgave op. Bijvoorbeeld: “ik heb een huis gebouwd”, of “ik ben in Gana geboren”. Een bezoeker “leent” vervolgens het boek/de mens. Zo wordt kennis gedeeld en sociale drempels verlaagd. Het is de bedoeling van de OBE om Living Library een aantal dagdelen uit te voeren in 2008. In de prestaties die verbonden zijn aan de jaarlijkse subsidieverlening aan de OBE is het project Living Library niet opgenomen. Naast deze meetbaar omschreven prestaties staat het de OBE vrij om projecten uit te voeren, mits deze passen binnen de kerntaken van de bibliotheek. Het concept van Living Library lijkt goed te passen binnen de 5 kerntaken, zoals die in het convenant tussen de gemeente en de OBE zijn afgesproken: de bibliotheek als warenhuis van kennis en informatie, de bibliotheek als centrum voor ontwikkeling en educatie, de bibliotheek als encyclopedie van kunst en cultuur, de bibliotheek als inspiratiebron van lezen en literatuur, de bibliotheek als podium voor ontmoeting en debat.

3.Aangezien het antwoord nee is, hoeft hier geen antwoord op te worden gegeven.

4. ‘Living Library’ bekostigt de OBE uit eigen middelen, dan wel zoekt sponsoren voor het project.

5. Nee, deze mening delen wij niet. Wij hebben afspraken met de OBE gemaakt in de vorm van een meerjarig convenant en jaarlijkse subsidieverleningen. Binnen dat kader staat het de OBE vrij om de middelen in te zetten.

6. Elke reorganisatie zorgt voor onrust en spanning. Wij gaan er vanuit dat dit van tijdelijke aard is en dat de medewerkers in de loop van de tijd merken dat de nieuwe manier van dienstverlening leidt tot meer en tevredener klanten.

7. Er is regelmatig overleg tussen de gemeente en de OBE op ambtelijk niveau. Mocht de reorganisatie alsnog aanleiding geven, dan zal een gesprek niet geschuwd worden, zo nodig op bestuurlijk niveau. Vooralsnog is dit echter niet nodig.

Eindhoven, 22 januari 2008.


Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

29 januari 2008