Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen betreffende het Parkeerbeleid Winkel Centrum WoenselUpdate met antwoorden van het college

 
 Het huidige parkeersysteem in het Winkel Centrum Woensel – zoals onlangs is ingevoerd – met enkele parkeerautomaten werkt perfect als de doelstelling is geweest om auto’s van de parkeerplaats in het Winkelcentrum Woensel te verplaatsen naar de omliggende woonwijken.

Neem nu woensdagmorgen 12 en 26 september als één gedeelte bij AH XL is afgesloten vanwege de weekmarkt.

In de woonwijken is er dan geen doorkomen aan. Het staat vol met auto’s van medewerkers uit het centrum en met bezoekers aan hetzelfde winkelcentrum. Ook staan er altijd nog auto’s van de bewoners zelf. Ook in de Geestakker staat het dagelijks vol met auto’s wat ernstige hinder oplevert voor de hulporganisaties die met grote regelmaat in het Jurriaan Pelshuis moeten zijn.

Daartegen waren er op de parkeerplaats vele parkeerplaatsen vrij. Tussen 11.30 en 12.00 uur deze marktdag van 12 september, waren er volgens mijn telling aan de Noordzijde van de Queen Bee 110 vakken vrij, dit is het gedeelte achter het Postkantoor tot aan de Genovevalaan. Op het andere gedeelte achter de weekmarkt telde ik 77 lege parkeervakken.

Dan de andere zijde van het winkelcentrum. Daar ben ik niet met tellen begonnen, omdat daar meer vakken leeg waren dan bezet. Dit kan nooit de bedoeling zijn geweest van het betaald parkeren. Ook op maandag 17 september, kon er daar een voetbalveld worden uitgezet, zonder dat er een auto verplaatst diende te worden.

Maar volgens de Lijst Pim Fortuyn heeft dit huidige betaalsysteem veel meer negatieve effecten. Denk hierbij aan het verplicht betaald parkeren van de medewerkers in het winkelcentrum. Het kort parkeren van leveranciers als het gaat om het laden en lossen, hulporganisaties, doktoren, maar ook het legen van de postbus of even gauw een Big Mac halen, kan als het even te lang duurt een bon van 70 euro opleveren. Bovendien weet je nooit vooraf hoelang je in het centrum wil verblijven. Kun je niet direct vinden wat je zoekt, of kom je een kennis tegen, waarmee je een kop koffie gaat drinken. Is het drukker dan gedacht bij het Postkantoor etc. moet je eerst weer naar de parkeerautomaat, dan terug naar de auto om het bonnetje zichtbaar achter de ruit te leggen, of een bon riskeren. Wil je als bezoeker al de risico’s vermijden, betaal je altijd veel te veel, voor de tijd dat je er staat. Kortom, met dit systeem heeft het centrum haar klantvriendelijkheid geheel verloren. Dat is niet alleen jammer, maar ook geheel onnodig.

Waarom is er niet gekozen voor een slagboomsysteem. De in- en uitritten zijn er toevalligerwijze op gemaakt. M.a.w. dat kan nu nog. Dan kun je alle nadelige effecten die het huidige systeem met zich meebrengt in een klap vaarwel zeggen.

De medewerkers in het centrum en alle aanwonenden geef je een gratis parkeerkaart. Voor bezoekers van het centrum kun je – bijvoorbeeld – het éérste uur programmeren als gratis. Dat lost het probleem gelijk op van de eerder genoemde kortparkeerders, zoals leveranciers en hulporganisaties. Maar ook voor de bezoekers die maar heel even in het gebied moeten zijn, is dit een goede oplossing. Met een slagboom betaald iedereen dan exact de tijd dat er van de parkeerplaats gebruik is gemaakt. Daar staat tegenover dat de tarieven voor de betaaltijden dusdanig omhoog kunnen, dat hetzelfde rendement wordt verkregen. Neem dan ook hierin mee, dat er minder parkeercontroleurs hoeven rond te lopen. Want zonder geldige uitrijkaart kun je de parkeerplaats immers niet afrijden.

Met dit slagboomsysteem hebben ook de omwonenden geen overlast. Daarom hebben zij dan geen dure parkeerkaart(ten) nodig. Bovendien blijft hierdoor het winkelcentrum haar vriendelijke uitstraling behouden. Daarbij kom je als gemeente tegemoet aan al de nadelige effecten die het huidige systeem met zich mee heeft gebracht.

Daarbij kom ik tot de volgende vragen.

1. Heeft het college na de invoering op 1 september jl. al een evaluatie gehouden?

2. Zo ja, kunt u ons dan meedelen hoe de aanwonenden, de omwonenden, de winkeliers, de werknemers- en bezoekers van het centrum, de controleurs en de politie vinden van dit systeem van betaald parkeren?

3. Zo nee, is deze evaluatie dan te verwachten en zo ja, op welke termijn?

4. Ziet het college nu ondertussen ook de nadelige effecten, die het huidige betaalsysteem met zich mee heeft gebracht?

5. Heeft het college eerder overwogen om een ander systeem van betaald parkeren in te voeren?

6. Is het college met ons van mening dat een slagboomconstructie, met een korte gratis parkeertijd klantvriendelijker is voor alle partijen?

7. Zo nee, wat is dan hiervoor de reden?

8. Zo ja, is het college dan bereid om alsnog het huidige systeem om te bouwen tot een slagboomconstructie?

9. Indien vraag 8 met ja is beantwoord, kan het college dan aangeven hoeveel tijd zij daarvoor nodig heeft?

Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn, mede ingediend namens het ‘’Ouderenáppel’’Antwoord van burgemeester en wethouders

Inleiding

Op 1 september 2007 is er op Winkelcentrum Woensel betaald parkeren ingevoerd. Tegelijkertijd is een overlegplatform opgericht waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigd. Dit overlegplatform heeft tot doel de invoering van betaald parkeren nauwlettend te volgen en, indien nodig, verbetervoorstellen te definiëren en geïmplementeerd te krijgen. In het overlegplatform is afgesproken dat we de eerste maanden het effect van de invoering bekijken voordat overgegaan wordt tot eventuele aanpassingen en aanvullingen aan de systematiek. Alleen als er sprake is van verkeersonveilige situaties, dan zal direct tot actie worden overgegaan. Een voorbeeld van zo’n directe actie is de invoering van een parkeerverbod aan één zijde op de Luxemburglaan en de Clervauxlaan.

Als in Eindhoven ergens betaald parkeren wordt ingevoerd dan wordt er in principe altijd gestart met de standaard systematiek. Op deze manier wordt namelijk de consistentie bewaakt. Uiteraard is het mogelijk per gebied maatwerk toe te passen. Echter, aanpassingen zullen pas plaatsvinden nadat de noodzaak daartoe is geconstateerd. Achteraf blijkt namelijk dat de standaard systematiek vaak volstaat. Deze werkwijze is ook toegepast bij Winkelcentrum Woensel, met dien verstande dat in verband met de aanwezigheid van supermarkten een tegemoetkoming in de tariefstelling voor het eerste uur heeft plaatsgevonden.

Het plaatsen van een parkeerautomaat heeft in eerste instantie vooral tot gevolg dat auto’s uitwijken. Een deel van het uitwijkgedrag verdwijnt na verloop van tijd vanzelf weer, omdat uiteindelijk toch voor het gemak wordt gekozen. Een ander deel van het uitwijkgedrag is alleen maar te verhelpen door aanvullende maatregelen, zoals verruiming van het gebied betaald parkeren.

Beantwoording vragen

1. De evaluatie vindt plaats in overleg met het overlegplatform. Daartoe heeft onder andere afgelopen zomer een nulmeting plaatsgevonden, waarbij de parkeerdruk op het winkelcentrum en in de directe omgeving is gemeten. Na de kerstperiode zal opnieuw een dergelijke telling worden uitgevoerd, zodat kan worden bepaald wat de feitelijke effecten zijn van de invoering van betaald parkeren.

In de tussentijd vindt ook met de diverse groeperingen overleg plaats over specifieke situaties. Dat heeft er onder andere toe geleid dat er op korte termijn aanvullende maatregelen zullen worden genomen voor de parkeersituatie op de Clervauxlaan, de Diekirchlaan, de Luxemburglaan en de Geestakker. Daar zijn namelijk verkeersonveilige situaties ontstaan.

2. Als met ‘het systeem van betaald parkeren’ bedoeld wordt dat er met parkeerautomaten wordt gewerkt, dan is er tot nu toe eigenlijk alleen vanuit de winkeliers geklaagd. Zij hebben, logischerwijs, meer behoefte aan een systeem van achteraf betalen. Ook de gemeente ondersteunt deze wens, omdat de mogelijkheid om achteraf te betalen in positieve zin zal bijdragen aan het verblijfsklimaat van het winkelcentrum. Met het zogenaamde GSM-parkeren kan nu al achteraf worden betaald. Deze specifieke betaalwijze heeft echter nog geen grote vlucht genomen.

Vanaf 1 januari 2008 zal iedere Eindhovenaar de beschikking krijgen over een Stadspas. Het streven is om zo snel mogelijk te bewerkstelligen dat met deze pas ook (achteraf) kan worden betaald voor het parkeren op Winkelcentrum Woensel (Stadspasparkeren). Het overleg hierover met de winkeliers staat gepland voor begin november.

3. Het overlegplatform komt eens in de twee maanden bijeen. In januari 2008 zal opnieuw een parkeertelling worden uitgevoerd.

4. De tot nu toe geconstateerde nadelige effecten zijn niet verontrustend of verrassend, met uitzondering van de verkeersveiligheidsproblematiek in de eerder genoemde straten, waarop direct actie zal worden ondernomen.

5. In het ontwerp van het parkeerterrein Winkelcentrum Woensel is serieus overwogen om te werken met slagbomen en betaalkassa’s. Daar is uiteindelijk van afgezien om twee hoofdredenen:

a vandalisme: het is te verwachten dat vooral in de nachtelijke uren aan de parkeerapparatuur veel schade zal worden aangericht;

b verkeersafwikkeling: een slagboom in combinatie met een verkeersregelinstallatie op korte afstand (zeg 50 meter) zorgt voor een slechte verkeersafwikkeling. Het huidige systeem heeft bij sluitingstijd van de winkels al zijn beperkingen. De wachttijden zouden tot onacceptabele hoogten stijgen als er gewerkt was met slagbomen (denk daarbij bijvoorbeeld aan de verkeerssituatie inzake het uitrijden parkeergarage Heuvel Galerie).

6. Zoals eerder aangegeven is een ‘slagboomconstructie’ niet wenselijk. Hetzelfde kan gezegd worden van een gratis parkeertijd. Ervaringen bij andere gemeenten leren dat zo’n maatregel onder andere leidt tot onwenselijke verkeersbewegingen. Vandaar dat in dit geval gekozen is voor een alternatief: het eerste uur voor de helft van het geld.

7. Zie boven.

8. Het huidige systeem zal worden uitgebreid met Stadspasparkeren en tezamen met de winkeliers zal er een campagne worden opgezet om deze wijze van achteraf betalen te stimuleren.

9. Niet van toepassing.

Eindhoven, 20 november 2007. BE07019805 


Lijst Pim Fortuyn Eindhoven en OAE

22 november 2007