Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Fractievoorzitter

 
Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damian Dassen
Commissielid Lijst Pim Fortuyn.
Bestuurslid
Jonge Fortuynisten

  


Tom van Nuenen
Commissielid

     Jonge Fortuynisten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stef Kleine Staarman
Voorzitter
Jonge Fortuynisten 

 

 

 

 

 

 

 

 
Timo Hoogerwaard
Secretaris
Jonge Fortuynisten

 

 

Raadsvragen over dienstverlening en de aanspreekbaarheid op de prestaties van het ambtelijk apparaat


Raadsvragen van de raadsleden de heren M. v. Bussel, A. Rennenberg, J. Vleeshouwers en R. Reker over dienstverlening en de aanspreekbaarheid op de prestaties van het ambtelijk apparaat

De Eindhovense raadsfracties van 'leefbaar eindhoven', het Ouderen Appèl Eindhoven, de Stadspartij en de Lijst Pim Fortuijn zijn verheugd dat de gemeente¬secretaris openlijk en rechtuit zijn ambtelijk apparaat analyseert, en ook dat hij a.s. maandag met open vizier zijn conclusies gaat verdedigen.
Dat een gemeentesecretaris dit doet, is vrij uniek.

Blijkens het oordeel van de gemeentesecretaris vertoont het ambtenarenapparaat op een aantal serieuze aspecten tekortkomingen en is de kwaliteit en de service van de ambtelijke diensten onvoldoende.


Het is onze politieke taak te weten hoe over deze dienstverlening wordt gedacht en geven de gemeentesecretaris gelijk: de service aan het publiek laat vaak te wensen over.

Het is een goede politieke gewoonte, dat de gemeenteraad publiekelijk geen kritiek levert op het ambtelijk apparaat, maar daar het college op aanspreekt. Dat behoort niet tot de rol van de raad en bovendien kunnen de ambtenaren zich niet verdedigen.

Ondergetekenden zijn van oordeel dat deze gewoonte te ver doorgeschoten is en wij vragen het college van burgemeester en wethouders om de raad nauw te betrekken bij het formuleren van conclusies uit de analyse van de gemeentesecretaris, bij de daaropvolgende acties en in het algemeen bij de komende reorganisatie van de diensten. De kritiek en de implicaties daarvan zijn dermate serieus, dat afzijdigheid van de raad volstrekt onmogelijk is.

De gemeentesecretaris verdient de volledige steun van uw college en onze raad om de kwaliteit van de diensten evenals van de dienstverlening op een acceptabel peil te brengen.

Eindhoven, 25 oktober 2007.


Antwoord van burgemeester en wethouders

Wij zijn blij met de aandacht die u heeft voor dienstverlening en de ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie. Daarmee onderschrijft u het uitgangspunt, dat u ons aanspreekt en niet het ambtelijke apparaat.

Wij bespreken periodiek de analyses, de plannen en de acties van de concerndirectie en ondersteunt de directie daarin waar mogelijk.

In het kader van het kwaliteitshandvest dienstverlening, zoals dat nu in voorberei¬ding is, zullen wij met u komen te spreken over de dienstverlening die wij voorstaan.

Wij zullen daarvoor nog dit jaar voorstellen aanreiken ter behandeling in de eerste raadscyclus van 2008. De ontwikkelingen en voortgang zullen wij vervolgens via het normale planning- en controlinstrumentarium volgen.

Eindhoven, 13 november 2007.