Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen over status nieuwbouw saltoschool DE STARTBAAN


Het is nu al weer 6 jaar geleden – in 2000 – dat in de nieuwbouwwijk Meerhoven de basisscholen ’De Startbaan’ en ’’t Slingertouw’ zijn geopend. Deze 2 basisscholen zijn destijds gehuisvest in een noodvoorziening waar ’De Startbaan’ anno 2006 – dus 6 jaar later – nog steeds in is gehuisvest.

Destijds is echter aangegeven dat deze voorziening van tijdelijke aard, zou zijn. Het toekomstplan was, dat er t.z.t. nieuwbouw gepleegd zou worden in het nieuw aan te leggen centrum. Helaas is hier bij de schooldirectie nog steeds geen duidelijkheid over. Basisschool ’’t Slingertouw’ heeft hier niet op willen wachten en na 2 jaar – in oktober 2002 – hebben zij hun huidige nieuwbouw betrokken in de wijk Grasrijk, welke plaats biedt aan 450 leerlingen. Voor basisschool ’De Startbaan’ zijn er in 2002 – ondertussen ook al weer 4 jaar geleden – plannen gepresenteerd voor een nieuwbouwlocatie. Ook is er toen verteld dat onze gemeente hiervoor financiën heeft gereserveerd. In 2003 zijn er concrete plannen gepresenteerd, waarbij zowel een projectleider van de Gemeente Eindhoven – de heer van Bokhoven – de school, de peuterspeelzaal, Zuidzorg, de kinderopvang maar ook CKE, diverse malen bij de architect hebben gezeten. Deze activiteiten stopten echter eind 2003. Tot november 2005 is het angstvallig stil gebleven, maar in november 2005 kwam er groen licht voor het maken van een voorlopig ontwerp. In mei 2006, was dit ontwerp gereed en alles wees erop, dat de nieuwbouw eindelijk van start zou gaan. Zo is er in die periode diverse malen gecommuniceerd met de school en de peuterspeelzaal. De eerste planning was, dat er in de 2e helft van 2006 gestart zou worden met de nieuwbouw. Eind 2007 / begin 2008 zou de nieuwbouw dan betrokken kunnen worden. Huidige situatie
Direct na de zomervakantie van 2006 zou het plan doorgerekend zijn. Helaas moet de schooldirectie constateren dat er na de vermeende start, totaal geen vaart in zit. Geen enkele duidelijkheid, vooruitzicht of een vorm van terugkoppeling. Zelf nadenkend, ziet de school de planning voor de opening wederom 1 jaar doorschuiven, nu naar eind 2008 / begin 2009. Ondertussen stapelen de problemen zich meer en meer op, zodat men zich ernstige zorgen begint te maken over de komende ontstane situatie. Ook onderwijstechnisch zijn er nogal wat problemen. De andere basisschool, ’’t Slingertouw’ zit ondertussen geheel vol. Nieuwe leerlingen worden daar niet zonder meer aangenomen met als gevolg dat zij dan automatisch naar ’De Startbaan’ toekomen. Maar ’De Startbaan’ zit in hun tijdelijke en verouderde huisvesting ook aan het maximum aantal leerlingen. Deze problemen waren in de beginperiode al voorspelbaar. Daarom is toen vroegtijdig ingezet op een nieuwbouw voor ’De Startbaan’. In de huidige huisvesting van ’De Startbaan’ zijn momenteel ook een peuterspeelzaal, kinderopvang en een naschoolse opvang gehuisvest. In nog 2 leegstaande lokalen zijn enkele jaren geleden senioren activiteiten toegelaten, vanwege het ontbreken van andere voorzieningen in de wijk Meerhoven. De extreme groei van ’’t Slingertouw’ kan resulteren dat er op zeer korte termijn 2 groepen van die basisschool naar ’De Startbaan’ moeten verhuizen. Maar ook ’De Startbaan’ zal doorgroeien, wat resulteert dat de senioren uit deze locatie weg moeten. Vanaf het komende schooljaar 2007 / 2008 zullen er hierdoor zowel op ’’t Slingertouw’, dan wel zeker op ’De Startbaan’ extreme problemen ontstaan. U begrijpt dat ’De Startbaan’ – die al 4 jaar bezig is met een nieuwbouw te realiseren in een groeiende kinderrijke wijk – het water tot aan de lippen staat. Men maakt zich – overigens terecht – ernstig zorgen om de toekomstige huisvesting en de grote aanwas van leerlingen, waar voor er binnenkort geen plaats zal zijn. Ook maakt men zich zorgen over de ‘opnamestop’ die er op korte termijn zal komen bij de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang. Want uiteraard kampen deze instellingen met hetzelfde ruimtegebrek en kunnen ook zij niet doorgroeien. Dit is zeer slecht voor de maatschappelijke functie in de wijk Meerhoven. Het college zal toch moeten bewerkstelligen dat de noodzakelijke wijkfunctie in Meerhoven gewaarborgd blijft. Hierbij kom ik tot de volgende vragen: Is het college bekend met de huidige stand van zaken van de problematiek van Basisschool ’De Startbaan’ in Meerhoven? Hoe staat het met de nieuwbouwplannen van Basisschool ’De Startbaan’? Wanneer kan met de bouw van deze school worden begonnen? Hoeveel tijd neemt de nieuwbouw in beslag en is het mogelijk dat bij aanvang van het nieuwe schooljaar – augustus, september 2007 – de nieuwe school in gebruik kan worden genomen? De communicatie tussen het college en de schoolleiding is volgens de laatste tot nu toe niet succesvol gebleken. Is het mogelijk dat er een terugkoppeling plaats vindt vanuit het college c.q. de vakdiensten richting schooldirectie, de peuterspeelzaal en andere betrokkenen? Waaronder ook de inwoners van Meerhoven? Gezien de huidige stand van zaken ontstaan er binnenkort problemen met kinderen die niet meer geplaatst kunnen worden. Hoe denkt het college dan de onafwendbare problemen op te lossen? Gezien de extreme vertraging die de eerdere plannen ondertussen hebben opgelopen, Maar ook tegen het licht van de problemen die de school c.q. de wijk Meerhoven op korte termijn al kunnen verwachten, vraag ik u enige spoed in deze zaak te betrachten. Rudy Reker, fractievoorzitter Lijst Pim Fortuyn Redactie Lijst Pim Fortuyn 16 september 2006

Laat reactieformulier zien