Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen Lijst Pim Fortuyn en Leefbaar Eindhoven


Inzake naamswijziging VEILIGE STADPRIJSVRAAG 2007
 
Aan het college van B & W
Stadhuisplein
Eindhoven Eindhoven, 20 september 2007 Betreft : Raadsvragen van het raadslid van Bussel inzake naamswijziging VEILIGE STADPRIJSVRAAG 2007

Geacht college, Met verbazing namen de fractie en het bestuur van 'leefbaar eindhoven' vorige week kennis van een gemeentelijke publicatie in Groot Eindhoven, alsmede op de gemeentelijke website, dat met ingang van dit jaar de al vier jaar bestaande Veilige Stadprijsvraag nu plots zou zijn omgedoopt tot “Rein Welschen Veiligheidsprijs. Ook diverse onaangenaam getroffen potentiële deelnemers meldden zich bij onze partij. Mijn fractie (en ons bestuur) zijn van mening dat het besluit tot naamswijziging volstrekt niet-transparant, derhalve voor raadscontrole onzichtbaar en derhalve ondemocratisch tot stand is gekomen en daarnaast een trend zet m.b.t. naamsgevingen van personen met een in meer of mindere mate ook partijpolitieke achtergrond aan gemeenschappelijke voorzieningen of prijsvragen die wij niet zouden moeten willen met zijn allen. Wat is immers de volgende stap, Het Ad Pastoor Nationaal Zwemcentrum, of de Jan van de Biggelaar Integratietroffee, wellicht de Alexander Sakkers Brainportcampus, of de (eveneens naar de bedenker te noemen) Henk Hendrikx (Eindhovens) Trotsprijs ?? Laat voorop staan dat oud-burgemeester Rein Welschen ongetwijfeld grote verdiensten heeft gehad voor Eindhoven. Echter of dat nou expliciet op het gebied van de veiligheid is, is volstrekt discutabel en arbitrair.
Het mag voor zich spreken dat er zich bij de naam van Rein Welschen voor velen direct een associatie met de PvdA voordoet. Stedelijke Veiligheid echter is een zaak van, voor en door alle Eindhovenaren en kan en mag nimmer worden geclaimd als het exclusieve domein of speeltje van welke politieke partij dan ook. Vanaf 2003 zijn er aanzienlijke bedragen geïnvesteerd om de naam Velige Stadprijs uitputtend te promoten en onder de aandacht van de Eindhovenaren te brengen waarbij geen medium werd geschuwd. Gemeenschapsgeld dat nu dus blijkbaar volstrekt zijn doel voorbij is geschoten. Uit P.R.-oogpunt een miskleun dus en verspilling van publieke gelden. Aangezien geen van mijn fractiegenoten het omstreden besluit was tegengekomen in de collegebesluitenlijsten, hebben wij de verantwoordelijk ambtenaar bevraagd wanneer dat besluit tot naamswijziging genomen is en door wie. Ronduit zorgwekkend vinden wij de op heden ontvangen antwoorden; In 2003 bedankte de heer Welschen nog voor de eer, een, een objectief bestuurder, waardige beslissing. Dit voorjaar zou wethouder Mittendorff hem blijkbaar wederom de vraag hebben voorgelegd. Welschen stemde om hem moverende redenen nu wel in en het besluit tot naamswijziging werd daarop blijkbaar genomen tijdens de rondvraag van de B&W-vergadering van 12 juni jl. Een besluit genomen tijdens een rondvraag van een collegevergadering dat niet in de besluitenlijst wordt opgenomen ontrekt zich natuurlijk aan elke vorm van transparantie en democratische waarneming en controle. Dit roept beelden op van regenteske bestuursstijlen van weleer! Het is een publiek geheim dat destijds wethouders Scherf en van der Spek juist de rondvraag van collegevergaderingen benutten om zaken te doen en elkaar de bal toe te spelen.
Bestuurlijke praktijken met een achterkamertjesluchtje, iets wat wij anno nu niet meer zouden moeten willen, laat staan bezigen. De fractie van leefbaar eindhoven en haar bestuur stellen zich op het standpunt dat met name waar het gaat om de Veilige Stadprijsvraag van en voor alle Eindhovenaren er sprake zou moeten zijn van een volstrekt a-politieke prijsvraag, absoluut neutraal dus en dat zelfs maar de schijn van partij-politieke claim, achtergrond of sturing volstrekt uit den boze is en vermeden dient te worden. Wat dat betreft was de beslissing van de heer Welschen in 2003 de enige juiste. De omstreden naamswijziging heeft in ieder geval nu al geresulteerd in de overwegingen van onze vereniging om A. de vorig jaar gewonnen prijs te retourneren en B. deelname voor dit jaar, ondanks een heel goed veiligheidsinitiatief, maar geheel achterwege te laten. Zulk een ontmoediging is dan ook volstrekt contraproductief aan de desmalige bedoelingen bij instelling van de prijsvraag door bedenker de heer Welschen. Daarom aan u de volgende relevante vragen waarop wij binnen zeer korte termijn een antwoord verwachten gelet op het feit dat de prijsvraag al in gang is gezet en het al dan niet deelnemen door meerdere inzenders afhankelijk zal zijn van uw antwoorden; 1. Bent u met ons van mening dat Veiligheid een zaak van en voor alle Eindhovenaren is en derhalve zelfs de schijn van een claim op dit onderwerp door een politieke partij dan wel een oud-bestuurder met een uitgesproken partijpolitieke achtergrond vermeden dient te worden ? 2. Zo nee, waarom niet. Zo ja bent u dan bereid deze buiten de collegebesluitenlijst tot stand gekomen beslissing terug te draaien en de neutrale naam Veilige Stadprijs weer in ere te herstellen, eventueel in overleg met de naamgever heer Welschen die ongetwijfeld begrip zal hebben voor al het hiervoor gestelde ? 3. Bent u met ons van mening dat het nemen van een dergelijk verdragend besluit in een collegerondvraag zich onttrekt aan elke vorm van transparantie en democratische controle ? 4. Bent u bereid toe te geven dat dit niet de schoonheidsprijs verdient en dat als er in de toekomst besluiten worden genomen in de rondvraag van een collegevergadering, dat deze dan ook in de besluitenlijst worden opgenomen, dan wel dat er géén besluiten meer zullen worden genomen in een, zich aan alle controle onttrekkende, rondvraag ? Hoogachtend, mede namens de fractie van de Lijst Pim Fortuyn, Tevens mede ondertekend door de partijvoorzitter van de vereniging ‘leefbaar eindhoven: K. Rijnders M.J.A.M. van Bussel. ‘leefbaar eindhoven’ Antwoord van burgemeester en wethouders 1. Nee. 2. Wij hebben met deze naamgeving geen partijpolitieke associaties. Integendeel. De betekenis van de burgervader Welschen voor de veiligheid en handhaving in de stad is evident en boven elke twijfel verheven. Voor ons is de naamgeving een eerbetoon aan wat er door Welschen op het vlak van de veiligheid is bereikt. 3. Wij zullen besluiten op rondvraagpunten die openbaar kunnen zijn in het vervolg op de openbare besluitenlijst vermelden. 4. Nee. Eindhoven, 23 oktober 2007.
 
Laat reactieformulier zien