Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Raadsvragen: Wet Openbaarheid van Bestuur n.a.v. een 2de Turkse feestzaal

Eindhoven, 18 augustus 2013 Eindhovense ambtenaren spreken niet de waarheid en heeft het college dan wel integer gehandeld? Update: met antwoord van het college van B en W
Zeer interessant en ontluisterend om de beantwoording te lezen!

(27 september 2013) ED 20/8 Komst feestzaal blijft heikel

Geacht college,

Op 6 augustus jl. heeft u via een raadsinformatiebrief laten weten het advies van de externe bezwaarschriftencommissie van 8 juli 2013 over te nemen en de bezwaarschriften niet-ontvankelijk dan wel ongegrond te verklaren’. De bezwaarschriftencommissie is op 30 mei 2013 bijeengeweest, waar alle belanghebbenden in een hoorzitting hun verhaal mochten doen. Het schriftelijk verslag van de bezwaarschriftencommissie dd. 8 juli 2013 en uw schriftelijke beslissing dd. 11 juli 2013 op het bezwaarschrift heb ik niet van u maar via andere kanalen ter beschikking gekregen. Desondanks is onze fractie, maar ook de bezwaarmakers stellig de mening toegedaan – ondanks uw beantwoording op 2 juli jl. van de door de LPF op 6 juni jl. gestelde raadsvragen – dat er in de door u gegeven informatie een aantal feitelijke onjuistheden zit. M.a.w. uw verweer rammelt aan alle kanten.

Raadsvragen: Onderzoek naar temperatuurverschillen in de stad


30 juli 2013 'Onnodig extern onderzoek is verspilling van belastinggeld en vragen naar de bekende weg' Update: Met antwoord van B&W Geacht college,

Het ED van woensdag 24 juli jl. besteedde bijna paginagroot aandacht aan een onderzoek naar temperatuurverschillen in onze stad. Dit naar aanleiding van de opdracht die het college aan adviesbureau Tauw had verstrekt om temperatuurverschillen in onze stad in kaart te brengen. Eerder had het college meerdere keren aan de raad beloofd om terughoudend te zijn met het inhuren van derden, omdat de kosten hiervoor fors uit de hand waren gelopen. Van 11.7 miljoen euro in 2006 tot ca. 55 miljoen euro in 2010. Onze fractie heeft voor deze jaarlijks stijgende uitgaven veelvuldig aandacht gevraagd, in 2008 met een motie.

Raadsvragen: Europese aanbesteding voor reanimatiecursussen voor politieagenten een flop?


25 juli 2013
Europese aanbestedingen zijn een ramp voor de economie van ons land Geacht college, De politievakbond ACP luidt de noodklok over de reanimatiecursus voor politieagenten. Sinds de vorming van de Nationale Politie zijn de reanimatiecursussen voor agenten Europees aanbesteed, met als gevolg dat deze cursussen voor hen maar op 2 plaatsen in Nederland worden gegeven. In een brief van Hartpatiënten Nederland aan minister Ivo Opstelten (Politie) schrijft de belangenclub dat door het huidige beleid binnen de nieuwe politieorganisatie agenten ontmoedigd worden een cursus reanimatie te volgen of dat het hun zelfs onmogelijk wordt gemaakt. ‘Reanimeren heeft blijkbaar geen prioriteit meer.’

Raadsvragen: Misbruik toeslagen arbeidsmigranten


Eindhoven, 17 juli 2013 'Minstens 100.000 arbeidsmigranten betalen geen belastingen' Bron: RTL Nieuws Update: met antwoord van B&W Geacht college, RTL Nieuws kwam na onderzoek deze week met een bericht dat er minstens 100.000 arbeidsmigranten in Nederland zijn, die niet officieel zijn ingeschreven bij de gemeente waar zij wonen. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam zeggen dat ze elk 30.000 niet ingeschreven arbeidsmigranten huisvesten en in Den Haag zijn er naar schatting zo’n 14.000 van deze  inwoners onzichtbaar voor de gemeente. Dan blijven er nog 26.000 arbeidsmigranten over die in andere gemeenten onderdak genieten, waaronder wellicht ook in Eindhoven.

Raadsvragen: Legeskosten moeten realistisch en acceptabel zijn


Eindhoven, 16 juli 2013 Standplaatsvergunning voor je eigen tuin. Het moet niet gekker worden Update met antwoorden van B&W 27 augustus 2013
Geacht college, In het recente verleden heeft de gemeenteraad in het licht van de noodzakelijke bezuinigingen ingestemd met het verhogen van de gemeentelijke legeskosten. Ambtelijke uren zouden op deze wijze kostendekkend moeten worden. Uren, ondermeer voor het leveren van documenten, vergunningen en/of andere diensten die volgens het beleid van het college noodzakelijk zijn. Onze fractie staat nog steeds achter deze doelstelling. Maar in schrijnende gevallen waar de leges niet in verhouding staan tot het doel waarvoor b.v. een vergunning is aangevraagd, verdienen onze aandacht en moeten worden herzien.

Raadsvragen: Halve waarheden en hele leugens inzake Turkse feestlocatie

 
2 juni 2013
Omstreden besluit van Eindhovens college
2 juli 2013
Update: met antwoord van het college van B&W

Al is de leugen nog zo snel .......
Geacht college, Over het op 8 januari jl. door het college genomen besluit om op het kleine industrieterrein de Tempel (aan drie kanten omsloten door een woonwijk) een tweede grote Turkse feestlocatie toe te staan is al veel gezegd, geschreven en gelogen. De wijkbewoners, gesteund door het Leefbaarheidsteam de Tempel zijn naar de mening van de Lijst Pim Fortuyn hier terecht tegen in opstand gekomen. Mijn fractie heeft n.a.v. de onrust in de wijk dit onderwerp op de agenda laten plaatsen.

Bomen op het Catharinaplein

14 mei 2013 Rondvraag Cie. Ruimte en Vastgoed Waarom een 'Frans pleintje'? De totale nieuwbouw van de Catharinakerk heeft minder gekost dan vervanging van 21 boompjes   In de raadsinformatiebrief van 7 mei jl. staat dat er herstelmaatregelen op het Catharinaplein nodig zijn i.v.m. de dode bomen. Afgezien van verschillende oorzaken die partijen aandragen, mogen burgers van onze stad verwachten dat de Gemeente Eindhoven in 2012 voldoende kennis bezit om 21 boompjes op het Catharinaplein vakkundig te laten planten. Deze verwachting is echter niet uitgekomen. Geschatte kosten voor het herstel van genoemde aanplant bedraagt wederom € 130.000 euro. Dit ondanks dat het college op 29 januari jl. als beantwoording van onze raadsvragen heeft geantwoord, dat in de overeenkomst met de aannemer een groeigarantie is opgenomen. Het college schrijft ondermeer letterlijk en ik citeer:

Raadsvragen: Aanvaardbaar- of een onaanvaardbaar veiligheidsrisico?

Hoe veilig zijn Eindhovense bewoners in de omgeving van het spoor?


Update: met antwoord van het college van B&W

 
13 mei 2013 / 11 juni 2013 Eindhoven.Dichtbij Geacht College, Op zaterdagochtend 4 mei jl. ontspoorde in Wetteren (België) een goederentrein met chemicaliën waarna deze ontplofte. Er ontstond een vuurzee en uit de wagons lekte zwaar giftige chemische stoffen met zo bleek grote maatschappelijke gevolgen. Daardoor werd nogmaals duidelijk dat er ook aan het vervoer van chemische stoffen per spoor grote risico’s kleven. Bronnen vermelden dat er door de machinist op het onderhavige traject met een snelheid van 87 km per uur te hard is gereden.

Raadsvragen: Seniorencomplex voor Turkse ouderen in de Bennekel

willaertplein
2 mei 2013
Huidige buurtbewoners zijn woedend over dit plan
4 juli 2013
Update: met antwoord van het college van B&W

 
Geacht college, Onlangs vernam onze fractie dat woningcorporatie Trudo van plan is aan het Willaertplein in de krachtwijk de Bennekel een seniorencomplex te realiseren, exclusief voor ouderen met een Turkse achtergrond. De reden die men hiervoor opgeeft is dat bejaarden met een Turkse/islamitische achtergrond zich ongemakkelijk zouden voelen in bestaande complexen waar ook mensen van autochtone afkomst wonen. Onze fractie is onaangenaam verrast over deze gang van zaken.

Standbeeld Frits Philips naar de Lichttoren


Raadsvergadering 9 april 2013 Toelichting Vragenhalfuurtje Voorzitter, Het is altijd goed om eens een keer met andere ogen door deze stad te lopen. En met dank aan de heer van Erp uit Best heeft hij dat met zijn beste ogen gedaan en over het standbeeld van ‘Meneer Frits’ een opiniestukje geschreven. En naar aanleiding van deze ingezonden brief in het Eindhovens Dagblad om het standbeeld van Frits Philips te verhuizen van de Markt naar een prominente plaats voor de Lichttoren, is op het verzoek van die krant door veel mensen in en buiten onze gemeente massaal en positief gereageerd.

Deel deze pagina