Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Meningsvormingsavond Kadernota 2017

  

 

28 juni 2016

Betoog: Rudy Reker

Voorzitter, dank u wel,

Bij het opstellen van een jaarlijkse Kadernota tracht je als Eindhovens college duidelijk te maken hoe je onze gemeente op bestuurlijk vlak én binnen welke financiële kaders je de stad wil besturen. De LPF ziet een Kadernota dan ook als een wensenlijstje. Daarbij is het onoverkomelijk dat de noodzakelijke balans tussen de baten en de lasten in evenwicht zijn.

Dat dit laatste voor het college in de afgelopen jaren al moeilijk genoeg is gebleken is goed merkbaar aan het eigen vermogen van onze gemeente. Want al meer dan 10 jaar op rij zijn er vele miljoenen euro’s bijgeleend om de begroting die na de Kadernota naar buiten komt sluitend te maken.

Natuurlijk voorzitter, niet alle zaken heb je als college zelf in de hand. Het aantal bijstandontvangers, wat in 2015 al met ruim 4% is toegenomen zal door een toenemend aantal asielzoekers, of zoals u wilt statushouders, dat zich in onze stad gaat vestigen en weinig tot niets zal bijdragen aan onze economie, natuurlijk verder oplopen. (24 juni 2016 - 90% van de asielzoekers zal nog generaties werkloos blijven!

Voorzitter,

Over de ambities van het college die in de Kadernota staan hoor je de LPF-fractie niet klagen.

- Het college wil naar een stedelijke verdichting van de stad en op termijn doorgroeien naar 300 duizend inwoners.
- Het college wil een internationale spoorverbinding van Rotterdam naar Düsseldorf en dan uiteraard via het spoor in Eindhoven.
- Een stad als living lab om nieuwe technologieën te beproeven.
- Meer invloed en zichtbaarheid van onze stad in Den Haag.
- De menselijke maat terug en geen tweedeling in de samenleving.
- De schuldenproblematiek onder een toenemend aantal huishoudens aanpakken.
- En de dienstverlening naar de inwoners van onze stad verder uitbreiden.

Als Lijst Pim Fortuyn steunen wij deze ambities, maar je moet ook niet doorschieten in je goede bedoelingen, door bijvoorbeeld op afspraak paspoorten en identiteitskaarten aan huis te bezorgen. Een goede dienstverlening bestaat uit meer elementen.

Voorzitter,

De bereikbaarheid van onze binnenstad in combinatie met een stedelijke verdichting baart onze fractie grote zorgen. Om Eindhoven met op termijn 300 duizend inwoners dan in de Kadernota te vergelijken met bv Melbourne met ca. 4.500.000 miljoen inwoners, waar meerdere 4, 5 en 6-baans autowegen met 2 aparte trambanen door de stad lopen gaat dan ook helemaal mank.

Het afblazen van de ‘Grote Ruit’ om Eindhoven en Helmond wreekt zich nu al. Dit zowel binnen als buiten onze gemeente op een niet mis te verstane wijze. Om nu oplossingen om knelpunten in de regio gedeeltelijk aan te pakken vergt een bedrag van 340 miljoen euro. En met dat bedrag ben je er nog lang niet.

Ook kan de Lijst Pim Fortuyn instemmen met de beoogde horizontale samenwerking op het gebied van besluitvorming en bekostiging van inzet en capaciteit. Ook is de LPF-fractie overtuigd dat andere werkprocessen in de organisatie de overtollige, geldverslindende en hinderlijke bureaucratie kan doen afnemen.

Voorzitter,

Meer flexibiliteit in het financieel beleid, zoals u voorstelt kan goed samengaan met de beoogde horizontale samenwerking. Voor de raad schuilt er echter een gevaar in dit voornemen van het college, omdat een verkeerde besteding van deze middelen op een ander beleidsterrein weleens tot onvoorziene tekorten en extra kosten kan leiden. Een strakke financiële planning en een goede controle op hoofdlijnen zal dan ook deel moeten uitmaken van de begroting.

Jaren geleden zag de Lijst Pim Fortuyn fractie al aankomen dat de alsmaar stijgende uitgaven van achtereenvolgende colleges niet vol zijn te houden. Elk jaar hebben wij onze zorgen daarover uitgesproken, maar vonden bij het college geen gehoor.

Het college kiest er nu voor om de lokale belastingdruk voor de inwoners van onze stad vanaf 2017 te verhogen. Want je kunt immers niet oneindig miljoenen euro’s per jaar bij blijven lenen. Een andere manier om de kosten en baten in evenwicht te houden zou zijn om de gemeentelijke uitgaven te verlagen door een zakelijk beleid en onnodige bureaucratie weg te strepen.

Tot slot voorzitter,

Wil ik hebben gezegd dat het eigen vermogen van de Gemeente Eindhoven in 10 jaar tijd met 377 miljoen euro is afgenomen. Volgens het BBV-besluit is dat nog wel voldoende maar dat vermogen zit hoofdzakelijk in grond, zand en stenen. Dus is het college aangewezen op de bank om de leningenportefeuille weer te laten stijgen. Het is de hoogste tijd om deze trend bij de begroting voor 2017 te doorbreken.

Dank u wel.

 

ED 29/06 Nog veel onduidelijk over hoge woonlasten in Eindhoven 

Studio 040 29/06 Verhoging woonlasten nog niet zeker 

 

Laat reactieformulier zien