Politiek Beleidsplan

De politieke vereniging Lijst Pim Fortuyn Eindhoven is in 2004 opgericht vanuit de landelijke partij die in 2002 vanuit het niets met 26 zetels in de Tweede Kamer kwam.
Maar ...wat doen en willen  wij in Eindhoven? (Lees verder)

Fractieleden
Lijst Pim Fortuyn

Rudy Reker
Rudy Reker
Fractievoorzitter


Tjerk Langman
Raadslid


Petra Strijbos-Nijs
Commissielid


Mari Nijs
Commissielid

6. Dennis Klein Web
Dennis Klein
Commissielid 
Jonge Fortuynisten


Reker-Lilian Wiebers
Fractiemedewerkster 


Carlo van Remortel
Voorzitter
Jonge Fortuynisten  

Het Archetypische beeld van Zwarte Piet


Bijdrage in de discussie rond het vermeende racisme van de zwarte Zwarte Piet.

Om te beginnen is Zwarte Piet een eigen naam. Daarom moeten de eerste letters van de naam met hoofdletters geschreven worden. Het zwarte van deze persoon is een bijvoegelijk naamwoord, en dient daarom met kleine letter geschreven te worden. Degene die de naam Zwarte Piet wil veranderen in alleen Piet, of SchoorsteenPiet, ofwat voor Piet dan ook, maakt zich schuldig aan naamvervalsing of identiteiteisfraude. Dat is een strafbaar feit. Zij die van de zwarte Zwarte Piet een witte of gele of blanke, of welke kleur dan ook, Zwarte Piet willen maken, ja dat mag, krijgen ongetwijfeld de lachers mee. Tenslotte in mijn dorp woont ene Piet Zwart, maar hij is blank. Niemand stoort zich daar aan.

Het Sinterklaasfeest is een folkloristisch feest, en de verhalen over Sinterklaas zijn legenden met een hoog mythologisch en sprookjesachtig gehalte, maar is een afgeleide van een religieus feest. Er is een historische Sint Nicolaas geweest die door de Kerk heilig is verklaard, en waarvan de feestdag op 6 december wordt gevierd, en naar wie  talloze kerken genoemd zijn. Hij is de schutspatroon van de zeevarenden. Dat betekent dat zeelieden in nood hem aanriepen voor redding. De historische Sint Nicolaas, de bisschop van Myra, heeft in Kleine Azië (het huidige Turkije) geleefd toen dat nog een deel van het Oost Romeinse Rijk was. Turken woonden er toen nog niet. De mythe- en legendevorming, althans in onze contreien, heeft hem verplaatst naar Spanje. Dit is voor de Turken geen rede geweest om ons van geschiedsvervalsing te beschuldigen. Maar misschien komt dat nog! Als we kijken naar de acrobatische toeren, zoals over de daken rijden, die deze oude bisschop uithaalt, vraag je je af waar dat vandaan komt. Het is bekend dat veel Christelijke heiligen heidense voorgangers hebben gehad. Zelfs de Christelijke God heeft heidense voorgangers in het klassieke Griekenland en het Egyptische veelgodendom als je kijkt naar bepaalde motieven in die godsdiensten. Zelfs in de Islam is Allah een voortzetting van een van de vele goden uit het pré Islamitische tijdperk. Er bestond al een woestijngod met de naam Allah. Sinterklaas is een kerstening van de Germaanse god Wodan. Wodan reed immers over de wolken op zijn achtbenige paard Sleipnir. Sinterklaas over de daken. Het gemeenschappelijke is het luchtruim dat het symbool van het geestelijke gebied is. In sommige versies van  het rijdier van Wodan reed hij op een bok met 8 benen. Hier krijgt Wodan iets duivels, want de duivel rijdt ook op een bok. Zo verging het met de goden uit het heidendom. Ze verwerden tot afgoden en boze geesten, duivels. En de beelden van Goden en heiligen werden verwoest bij de overgang of transformatie van de ene God naar de andere. (In onze contreien hadden we met de overgang van het Katholicisme naar het Protestantisme de Beeldenstorm van 1566. Bij de ineenstorting van de Sovjet Unie werden de beelden van Lenin en Stalin verwijderd, en zelfs hetlichaam van Stalin uit de muur van het Kremlin verwijderd. Een aanwijzing dat het Communisme toch een soort Godsdienst was.)  Zo verwerd het uitverkoren Joodse volk met de komst van het Christendom tot het vervloekte volk, en vervolgens werden de Christenen door de Islam tot ongelovigen gemaakt die bestreden moesten worden. Zo gaat dat in de mythologie. Dit is het gevaar als mythologie als concrete werkelijkheid wordt gezien en een ideologie gaat worden voor concreet handelen. Maar het volk liet niet zomaar zijn goden afpakken. Wodan was een goede god, net als Zeus een goede god was. Immers als de Godheid tot de aarde afdaalde was er voorspoed,  vruchtbaarheid en redding. En de gaven van God kwamen ook van boven.  In het Sinterklaasverhaal via het daartoe geëigende kanaal de schoorsteen. Behalve als ie boos was, dan was wraak ons deel. Daarom moest je God dienen.

Zo waren er ideeën dat er wel “iets” moest zijn waardoor alles werkte zoals het werkte, omdat men dat als zodanig ervoer. Men ervoer iets dat men niet kon verklaren en had daar of kreeg daar beelden over. De Griekse mythologie staat daar bol van. Bijvoorbeeld, de krachten van de zee werden als persoon uitgedrukt in het beeld van de god Neptunus. Elke rivier of berg of oerwoud had zo z’n god. Ook heden ten dage in ons moderne Westen gelooft het merendeel van de mensen nog steeds dat er “Iets” moet zijn. Dit soort godsbeelden ontstond in de harten (het Onbewuste) van het volk als verbeelding van het Archetype van de Grote Geest die alles bestierde. De Zwitserse dieptepsycholoog Jung heeft hier onderzoek naar gedaan en veel over geschreven.  Een Archetype is een soort instinct dat ons doen en laten bepaalt. Een soort programma van ons denken en handelen waarvan we ons niet bewust zijn maar wel ons doen en laten bepaalt. Goden als Archetypische beelden, als programma’s voor ons doen en laten. Zijn immers de Tien Geboden niet een Godsprogramma  voor ons handelen en denken?  Is Sinterklaas ( de heilige Sint Nicolaas) niet een gekerstend Archetypisch beeld van de heidense God Wodan?  Immers: wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe! God beloont het goede en straft het kwade! En Hij weet meer van ons dan wij van onszelf weten. Daarom is het altijd afwachten.

In de dieptepsychologie van Jung is er ook zo’n centrale instantie in de totale persoonlijkheid (dus van zowel de bewuste als de onbewuste persoonlijkheid) die alles bestiert. Het Zelf. Het Ik daarentegen is het centrum van de bewuste persoonlijkheid, dus voor zover we onszelf kennen en denken  te kennen.

God en godsdiensten zijn uitdrukkingen van hoe we ons moeten gedragen. Dit staat los van de vraag of God werkelijk bestaat. Psychologie is geen metafysica. Maar Jung heeft in ieder geval de godsdiensten als verschijnsel tot onderwerp van psychologisch onderzoek gemaakt. De stuctuur van godsdiensten komt overeen met de structuur van de persoonlijkheid. In de ontwikkeling van de godsdiensten kunnen we de de ontwikkeling van de persoonlijkheid zien. Een steeds grotere bewustwording. De onberekenbare God van het Oude Testament die zowel goed als kwaad was heeft zich vernieuwd in het Nieuwe Testament als Zijn Zoon die alleen maar Lieve Heer was. Het kwaadaardige is duidelijk de Satan (duivel) als Zijn tegenhanger geworden. De steeds grote bewustwording heeft zijn pendant in een steeds diepere onbewustheid. Bewustwording gaat immers gepaard met het ontstaan van tegenstellingen. Als er een goed is, is er ook een kwaad. Als er een duisternis is, is er ook een licht. Als er een wit is, is er ook een zwart. Het klassieke Archetypische beeld van bewustheid is Licht, en van onbewustheid Duisternis. Dit Christelijke thema zie je terug in de ontwikkeling van Wodan tot Sinterklaas. Het kwaadaardige (duistere) heeft zich afgesplitst in de personage van Zwarte Piet, en het goede in de personage van de Goedheiligman.

Wodan had een zwarte raaf die hem alles vertelde. Zo heeft Sinterklaas een Zwarte Piet die aan elke schoorsteen luistert of de kinderen zoet of stout zijn. De Zwarte Piet, zowel als de zwarte raaf, zijn mens- en diervormige Archetypische symbolen van de geest van het Onbewuste. Zij zijn de boodschappers van wat we niet weten (van het Onbewuste), maar wat wel geweten moet worden (Bewuste).  Immers, het Onbewuste bevat alle kennis, maar we zijn er ons (nog) niet van bewust. Zwarte Piet is daarom een symbool van vooruitgang. Het zou de gekleurde donkere mensen juist tot eer moeten strekken dat Zwarte Piet hun kleur heeft. Archetypische beelden ontstaan spontaan uit het Onbewuste, en nemen het beeld aan dat al leeft in het Bewuste, omdat anders de inhoud van  het Onbewuste niet in het Bewuste kan komen. Zwarte Piet is een personificatie van inhoud van het Onbewuste, van een mening, en het verbieden daarvan is een aanval op de vrijheid van meningsuiting.

Ik ben zelfs van mening dat onze Zwarte Piet als menssymbool een symbool is van onze vooruitgang en Nederlandse tolerantie. Wodan had nog een raaf, en in de landen ten oosten van ons is het een duiveltje. De uitdrukking in een menssymbool, zoals Zwarte Piet, is juist een teken van een verhoogde drang van onbewuste inhouden om bewuste worden. Een van hogerhand ingrijpen in het beeld van Zwarte Piet, of zelfs het verbieden daarvan is vergelijkbaar met het verbieden van bepaalde godsdienstuitingen en religieuze gevoelens en het opleggen van bepaalde manieren van denken. Daarom ligt het ook zo gevoelig. Het is niet alleen maar een kinderfeestje.

Het verbieden van een zwarte Zwarte Piet is een uiting van domheid en onverdraagzaamheid.

Drs. Engel Vrouwe, psycholoog  / psychotherapeut 9 November 2016

 

De grondslag

Notariële stichting ter bevordering van de                 

grondslagen van het staatsrechtelijk bestel 

Inschrijving KvK 01100343 sinds 2003     

           

Kleine Buren 1000

9005NX Wergea

Wergea, 8 november 2016.

Aan Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,

Stadhuis

Amsterdam

Bezwaarschrift

Hierbij maken de voorzitter en secretaris van de Stichting De Grondslag bezwaar tegen het besluit tot verstrekking van vergunning voor het houden van de Intocht in Amsterdam van Sinterklaas in 2016 met schoorsteenpieten, in plaats van Zwarte Pieten.

Het verstrekken van vergunning voor de intocht van Sinterklaas met schoorsteenpieten is het medewerking geven aan Identiteitsvervalsing en naamfraude van Zwarte Piet.

Het is voor een bestuurlichaam niet toegestaan medeplichtig te zijn aan identiteitsvervalsing en naamfraude.

In het licht van de oorsprong van het Sinterklaasfeest als godsdienstig feest is een ingrijpen van de Overheid met de uitingen en vieringen van dit feesteen overschrijding van de scheiding van kerk en staat zoals die in de Grondwet omschreven staat.

Ingrijpen in de uitingen van religieuze gevoelens, of het medewerking daaraan verlenen is een vorm van discriminatie in de zin van artikel 1 van de

Grondwet.

Bovendien is met het verstrekken van vergunning voor de intocht van Sinterklaas met schoorsteenpieten en het bannen van zwarte Zwarte Piet, als een vorm van racisme, een verkeerde uitleg van artikel 1 van de Grondwet dat elke vorm van discriminatie verbied. Zwarte Piet is namelijk geen neger, laat staan een negerslaaf en trouwens ook geen schoorsteenveger, maar een personificatie van een inhoud van het Onbewuste.

Wij verzoeken u de vergunning voor de intoch van Sinterklaas 2016 te vernietigen. Zoniet dan zullen wij via een spoedeisend kort geding de bestuursrechter verzoeken de vergunning te vernietigen.

Hoogachtend,

Harm Wiersma (voorzitter)

Engel Vrouwe (secretaris)

Als bijlage treft u hierbij aan een artikel van Drs. E.H. Vrouwe

 

Gravatar
henk Schattenberg
reactie zwarte Piet
Het is een puur Hollandse traditie. cultureel erfgoed. De stelling dat e.e.a. met slavernij heeft te maken is apert onjuist. Een slaaf draagt niet die mooie kleding en zeker geen gouden oorbellen.( zeevaart, een vorm van begrafenis polis) Vluchtelingen worden ontvangen mogelijk te recht, maar zij zijn gelijk asielzoeker. Dat is een geheel andere zaak. Als zij in procedure zitten om Nederlander te worden, en met spoed kinderen krijgen zijn die weer Nederlander -2 paspoorten- verhouding van gezinnen en kinderen van blanke nl. en allochtonen is uit balans en hoeveelheid kinderen in gezin buiten proportioneel, zodat over ca. 20 jaar meer buitenlanders zijn dan Hollanders. Ons volk en cultuur zal worden verdrongen. Er moet volgens mij een duidelijke scheiding gemaakt worden tussen vluchtelingen en diegene die asiel willen aanvragen. Als zij al bepalen dat Zwarte Piet discriminatie is, moeten wij niet meer voor Sinterklaas spelen.
0
Laat reactieformulier zien